Pages

Sunday, 13 November 2016

ASTRO - Star [Easy-Lyrics]


"ko mos su man bo myon
no mun na heng bok ke bo i go
chu wa a nun go gat ta bo i ji man
chin ja nes song mo sub bul bo myon
ku rom ma rul ko nel su op sul gol"

ki rul jal mol la so
he me nun ge a ni ya
yong gi ga op so so
ku ret ton go na ni ya
jam shi na ma
swi yo ga do
gwen cha na
gwen cha na

oh oh, no ye ju byon nes so nan dweh
ra go ha myon
gu ye ban nun dweh
dwe nun go sul
gun nyang ha myon dweh
no nun ga don de
ro ga nun gu mo sub bi ol lyo
ma rul hal tek
ku ji jol lyo

ha ji an nun sun su am
min no yem me ryo gi dweh
him dul te don
no ye he mal gum
men jang so om neh
i je nun ne ge gi deh
u rot cha na gut de
ho rit chu me dus so nul
su jub ke ol lyoh

te yangi gam chul ji
nun mol la do
ku ja ri ye bin na go ik get chi
it chim ma yo
cho byol cho rom
bin na don yak sok
gut te yeh hu ri

am man bo go dal lyo wat ton
ji nan nah
not ching gos
shin no mu na ma nah
him gyo woh
het ton man kum doh
do ra bwas so do jo wat ja na
ku ri ma ni
nu jung gos su na ni ya
gwen cha na
gwen cha na

tan ji bang
bo bul mol la sos
shi ga nul te
u nun gek a ni ya nan
bol sok o
nem mak um mun
pa ro jo wi yes sot
che lop bin na go wis sok
am mu dom mol la dok o
ne gas su mun
seng gang ma net to
kung kwang go ryo
ji gum dang jangi ra do
to jil kok gat ta bot tyo

wat to shi gan du ri ah
kap ja na i de ro nam
mom chu ji na
nap po gi nun na
nen nol bwas so ra do

te yangi gam chul ji
nun mol la do
ku ja ri ye bin na go ik get chi
it chim ma yo
cho byol cho rom
bin na don yak sok
gut te yeh hu ri

su man ga ji seng gak kwa
bul tu myong-an
mi re do..
ni ga is so ji gum do
bal ke bin na go wis so
cham gom ma woh ne ge
pal gun byo ri dwe jwo so

te yangi gam chul ji
nun mol la do
ku ja ri ye bin na go ik get chi
it chim ma yo
cho byol cho rom
bin na don yak sok
gut te yeh hu ri

No comments:

Post a Comment