Pages

Tuesday, 17 October 2017

Highlight - WHO AM I [Easy-Lyrics]


bol so myot bon jen jim mo ru ges so
hang sang pi ryo hal te man
na rul cha ja o nun nol
tok mi ro ne jim mot ta ges so
a ning go ral myon so do

ni ga nam gi nap
pu mul la nik get dwe
su op shi hul lyo don
nun mu rim ma run ne
i je gu ma na ja go da gun ne ja don
no ni je was so we i re eh

ki da ryot da nun dun
nal to na nok ko
kok heng bok kal got cho rom dwi do ra sot ton non
ton na ru run dul li geh he..

Who Am I,
na jot cha don nah
rul mo ru ge dwe
to sang cho ba dul gol
ku nu gu bo da ja ral go in nun de

Who Am I,
no rul mi wo ha go in nun nan de
non na rul ji won ne go ne ya ne
se ro un na rul gu ryo oo

da run sa range da chon
nim mo dung ge
no mu jit chon ni
no ga do ra ol go
shi ok shin na bak ke op son ni
mu rob bo go ship ji man
nam mut ji a nul ge
a ji git jim mot tet dan
no chak ga ga nak ge

ja ju seng gang na ji mang
gu ri un jo gun nop so
ma ni gu ri wot jim man
seng gak kan jo gu nop so
heng su su so ra jim ma nam
mo rot ji an na
jo gum man do swi da ga
o so nal to na ga jwo

ki da ryot da nun dun
nal to na nok ko
kok heng bok kal got cho rom dwi do ra sot ton non
ton na ru run dul li geh he..

Who Am I,
na jot cha don nah
rul mo ru ge dwe
to sang cho ba dul gol
ku nu gu bo da ja ral go win nun deh

Who Am I,
no rul mi wo ha go in nun nan de
non na rul ji won ne go ne ya ne
se ro un na rul gu ryo oo

ni gat to na gan
gu nal but to on jen ga das shi
do ra ol ne ge
na mu sum ma rul hal ji
su op shi hon jam ma rul dwe
ne yop ji man
na na mu mal do mot ta go o

a jik nol ji wo ne ji dom mot tan
i ron pa bo gat tun ne mos su bul
hok shi ni gah
al ka bwa du ryo wot jo oo o

Who Am I,
na jot cha don nah
rul mo ru ge dwe
to sang cho ba dul gol
ku nu gu bo da ja ral go win nun de

Who Am I,
no rul mi wo ha go in nun nan de
non na rul ji won ne go ne ya ne
se ro un na rul gu ryo oo

i rok ke ra don ni ga ne gyot te
yong wo nas su wit dam myo on

Highlight - TAKE ON ME [Easy-Lyrics]


ne gak om nun shi ga nun ne geh
ot ton ni mi jot cha gat jim mot te
me il mek il nan sang sange
u ri dul man na ma bo rin se sang-ul

gu go se son Nobody Can Touch
o jik gu ri dul ma nek All Day
yong wo nan hek om gu a nes so
no wa ham kek ku mul ku gil ba re eh

u ril gal la no u ryo es su nun
is se sang-ul bos so nah
Let's Runaway, Runaway
i gos se so
na wa ham ke da ra na Oh Babe

Tell Me You Love Me
If You Want Me
na wa gat tun ma mi ram myon
nes so nul jap go
nu nul gam mah
swit, Take On Me

nal de ryo ga jwo
u ri mal go na mu do
om nun gu gos su ro
o o u wa ah
I Just Wanna Love
nal ba ra bwa jwo
ne nun so ge yong won to ro
gat cho bo rin de do
I'll Be There For You My Love..

Take On Me Now
Take On Me Now

no mu bok jap pe i ses sang-un
no man ba ra bo gi yen
jip jung-in no muk an dweh
ha yan do wa ji gap pi ryo weh
ne mak u mul ji gos son
no rul Sketch jal le

yo gin no mu chik chik ke an no ul lyok
Color fu ran no ye gen
jit ji ye yo ri got te
mut ji a nun no ye gen
nu ri du rim myon dwe
gu bak ken da bul pi ryo we
ton na ja o di dun
gu gos shi Heavenly Break

u ril gal la no u ryo es su nun
is se sang-ul bos so nah
Let's Runaway, Runaway
i gos se so
na wa ham ke da ra na Oh Babe

Tell Me You Love Me
If You Want Me
na wa gat tun ma mi ram myon
nes so nul jap go
nu nul gam ma
swit, Take On Me

nal de ryo ga jwo
u ri mal go na mu do
om nun gu gos su ro
o o u wa ah
I Just Wanna Love
nal ba ra bwa jwo
ne nun so ge yong won to ro
gat cho bo rin de do
I'll Be There For You My Love..

Take On Me Now
Take On Me Now

When Your Eye's On Me
When You Lean On Me
uw, I Feel Like I Got Everything

nol sa rang-eh
mo dum mam dam ma ah
on jek ka ji na byon chi an gil

Take On Me Now
(wo oo o oo oh, wo oo o oo oh
u ri dul pu nin ge gos su rok ow)
Take On Me Now
Take On Me Now

Highlight - LOVE LIKE THIS [Easy-Lyrics]


sal myos shi dul li nun
nim mok so ri
jo gum shing nuk kyo jon
nom ma ne hyang gi
i ron ne ma mul sum gi jim mot te

o dum sok bin na nun
ni ip su ri
a rum da wo bo i nun
ni du nuk ni
mong ga dal la
ge sok ba rab bo get dwe

sul de om nun seng gang ma
i sanga ge bo jim ma
na nun no ye jin shi mul wo ne
na rul gu won he jwo Babe
jik gum mi go ses so

ji bum but to Love Like This
ne a ne so Love Like This
nu nul mat cho jwo
no mu a rum da un na ye
Love Love Love

o nul but to Love Like This
dan du ri so Love Like This
ne ge bo yo jwo
nal wi yan no yem mo dun gol
Love Love Love

sal jang mis so jin nun
no rul bwas so
i je nan do
wak shi ni du ro
Ow Love Me Love Me
Girl You Want Me Want Me
am ma not do
nal gi da rin go ya
nem ma mul ne geb bo yo jun go yah, Ow

non gun nyang
gut de ro wis so ne ga gal geh
da run no mu bo jim man
nol chat jim mot tak geh
han bon dok i ron jok
gun na op so jim ma an..

ji bum but to Love Like This
ne a ne so Love Like This
nu nul mat chwo jwo
no mu a rum da un na ye
Love Love Love

o nul but to Love Like This
dan du ri so Love Like This
ne ge bo yo jwo
nal wi yan no yem mo dun gol
Love Love Love

ma nu ges san du ri ji neng jung-in
no es so gib bo yo
ne ga da bul ne jul ge
o nan no ye gong shi gem ma ja
ma um kot je do dwe
dang yo ni gan do bwa ya he
han bon ba da du rin sun gan
dwe dol lil su op sul te ni
swip ji ya nun gol jo wa ay
Don't Be Easy Easy Easy
But You Broke My Rule
jak kum mang gak ke
he yok shim yok shim
I'm Knocking On You Heart
You Better Open The Door
jas se han ni yum mut jim ma gol lyo
shim mi shim mi shim mi

ji bum but to Love Like This
ne a ne so Love Like This
nu nul mat cho jwo
no mu a rum da un na ye
Love Love Love

o nul but to Love Like This
dan du ri so Love Like This
ne ge bo yo jwo
nal wi yan no ye mo dun gol
Love Love Love