Pages

Thursday, 17 November 2016

B.A.P - PRAY [Easy-Lyrics]


ni mo gul jo yo wa gu
ui sum ma nun mi um gwa
wo mang gwe rom
i jo yong-an bam me
go ni nu rul mu do du ryo ha jih

a mu don nes so nul jab jih
an kom mol lin no ru we myon net ji (het ji)
mo du ga bik ko nis
seng gak kam mal du te mek jong mal
ma ne ul gi dol get jih

we nom mi ro a ne mi ro
ga do du ni
no rul mi do mi do mi do (hu)
huk ka be gu ro
nu ne bit chi nun Mirror nub be rong
na yak ka ji man
nol wi ro al su i sok kut ka ji

o ji ha yo ja yu ma goh
no rul li ye ha go ga min
no rul la no (a noh)
ma rop shi du nu nul ga mok eh
o rin yange wet chim
du ro ju sos so

ak kan ne jul
sa ha yo ju sos so
Do You Know That,
You Know That
yongi sa rang ji hel ju sos so (sos sos)
ne ge ne ge ne ge
ne ge bit chi

bu din ne ga sum swil su wit ge
mo ra do wu ji he do
sa ra gal su wit ge
ko jo ga nun
na rin do ha sos so (sos sos sos)
ne ge ne ge ne ge
ne ge bit chi

su mi mak kyo
nu nul gam mak
jo o du mul sak kyot
gas sum met dam ma
da gat chi bu reng-an sa ram mis sul ka
ku ron bu jong jo gin ne gen
da um seng do ji gum gat ta go we gu re
non do i sang gi del
got to wop so
nu ga no ra ning ga ne ge
da ga was sok kel
gon ne jul ges so ni a ni
nol chat jim mot tan ni ga
wom mang su ros son
nei ret te yang-ul do nun
gak ka i ha ja shi ni yop sok oh

i ha nu run we
ni ga ja shin nek gam mi dwe
gi ru u shing nyon
su ro he gu rok ke
hol lo gyong ni dwen
sam so ges su kyong nyot da wil ba ra go
sus su ran ba ram so ri yen
du gi ga sok ke jol mang sok
i jol shi ret tong kok um
ma jo ni ap pe
mu ruk ku gi hya mi
hyon shi ri ra gang mul so ge
Diving he, Dyin Wave
nan sa ra ga nun de da bi we
om nyam myo ji yom
nun ses sange dam mu ro
non nal ja na
nes sal mul lyong nyok
ki do I'll Pray For Myself
Be Brave For My Last oh

ni jon je ga mul li jun
nuk kin da hwak shi rim ma re
sus su ro bang hyang-ul jes
shi ye bo ryom nol li
ba mem ma ne
u ro but to ja ro
wek kop pi u su it gek kum kok
u rin byo rang kut te so
bi ro son ne ri je nun
jo bit chul bo ge dwe ne

ak kan ne jul
sa ha yo ju sos so
Do You Know That,
You Know That
yongi sa rang ji hel ju sos so (sos sos)
ne ge ne ge ne ge
ne ge bit chi

bu din ne ga sum swil su wit ge
mo ra do wu ji he do
sa ra gal su wit ge
ko jo ga nun
na rin do ha sos so (sos sos sos)
ne ge ne ge ne ge
ne ge bit chi

su ro ji ji
a nul yong gi rul ju sos so
ak kan go sul
bo ril ji ye rul ju sos so
sa ram gwa sa ram
nes sal me sa rang-ul ju sos so
i yo dum so ge hwa nang
gi rul bit chu wo ju sos so

bun no wa gong po de shin
kun pyonga nan pyong wa rul
ne ge hi mang-ul
but jak ko jo nal
ku ni mul ju sos so

ak kan ne jul
sa ha yo ju sos so
Do You Know That,
You Know That
yongi sa rang ji hel ju sos so (sos sos)
ne ge ne ge ne ge
ne ge bit chi

bu din ne ga sum swil su wit ge
mo ra do wu ji he do
sa ra gal su wit ge
ko jo ga nun
na rin do ha sos so (sos sos sos)
ne ge ne ge ne ge
ne ge bit chi

No comments:

Post a Comment