Pages

Tuesday, 21 June 2016

Yerin Baek - Zero [Easy-Lyrics]


o ton na ru nun
no mu heng bok ka go
jul go wo so
shi ga ni nu ri ge man
gas sum myon
chom jo ul gom man gat ko
to ho nu na ren
ku rum ma ki yo is sot do
nem ma um so gi da bon jo so
mo dun got du ri
da hu rit te

nul jo un nil man nis sul sun
hop dan go ra rat do
nu run ne ryo not chi mo tal pun
heng bok ka go jo un nil dul man
ha go ship dam myo
te rul sok bwa do
chi gum mi
heng bok kan go ra go

i ron ha ru dul
so ge ku den
na ye jon bu gat tun de
hi ron nal dul lo
che wo jil ne ha ne ku de
nun sa i sa i
pi yo in nun
kot chi gil ba re yo

nul jo un nil man nis sul sun
hop dan go ra rat do
us so nam git chi
mot tal pun
heng bok ka go
ju un nil dul man
ha go ship dam myo
te rul sok bwa do
chi gum mi
heng bok kan go ra go

i ron ha ru dul
so ge ku den
na ye jon bu gat tun de
hi ron nal dul lo
che wo jil ne ha ne ku de
nun sa i sa i
pi yo in nun
kot chi gil ba re yo

No comments:

Post a Comment