Pages

Monday, 20 June 2016

Zion T, C Jamm, Reddy & Xitsuh - $insa [Easy-Lyrics]


shin sa sung nyo
yo ro bon
shin sa hong de
o di dun
(in no re ga hul lo
na o get ji oh)
mong ga shin na shin na
ne gi bon da duk in sa in sa
na rul bo myon
no rin twi jik ga no twi jik ga no, Son
am mu ri gup pa da he dop
pum mi rul jik kyo ya ji

nan ne ga chwe
go ra go mi do
am ma jin jal su do wis so
ko jim mal dam
ji gi do wan na
he bo go do ship po
seng gak de ro heng donga go
mi do bo nun taip oh
rep po du ri bam se yon
sup pa nun Flow
nun Mine Yeah

nu gu we geng geh
to wan changa geh
ka jo ge dwi eh
gak kum yo ja du ri bo ne nun D.M
I Will Shine
mo du Stop
ha go sul long-il tek ka ji oh
mo del du ri was son ne ge

sul mo gil tek ka ji ye
ga ji yon sup pe ya ji
win no ye ja se
gak ka bwa YG lu ga gon dul ten
chim chak ka ge
oh Hold Up, ho Hold Up
What's Your Name Man

ki yo gi ya na nun ge
ku ge net ta shin nya we i re

yas se byok gin
dek ko jo bwa oh
Pay Attention
gu nyang sun nyo ma wow
oh Hold Up, hah Hold Up
What's Your Name Girl
jom do but to ba nan nop so chon
su ro un che in do
What's Up

shin sa sung nyo
yo ro bon
shin sa hong de
o di dun
(in no re ga hul lo
na o get ji oh)
mong ga shin na shin na
ne gi bon da duk in sa in sa
na rul bo myon
no rin twi jik ga no twi jik ga no, Son
am mu ri gup pa da he dop
pum mi rul jik kyo ya ji

Yo, nal gan ji ro
ta ji myon bi mo E30
(hot) tu go un na
yo ja du re shis so ni oh
bis sa neng bok du rul jon bu da
sa gil wo ne
su run nan na jim mak mel
ki bun jok ke gon be

Money Power Respect
I Want It nek im ma Line
Cho rok Rhyme
du rok kal kum me
ho bak shi
ka nun nom du ra
You Wanna Play Rough
OK Say Hello To My Lil Friend wow

(sung nyo rul de al ten)
nan yo rum gat ta so
sung nyom ma mul nuk gyo
Like Ice Cream
(bi yo nun nal shi yen)
gwi chak nok u sak
nun jol de
ro nan twi ji do wan no oh

Rolex Gold Chain
BBS Wheels Boy
to ni mon tan nan na
hwa rul mo cham ma Boy
ne wi chik ga kok
te gi do ra do
byon na ji gan nun te do
na nang sang
jin shi rul mal he
ne ga go jim ma rul ral te do

shin sa sung nyo
yo ro bon
shin sa hong de
o di dun
(in no re ga hul lo
na o get ji oh)
mong ga shin na shin na
ne gi bon da duk in sa in sa
na rul bo myon
no rin twi jik ga no twi jik ga no, Son
am mu ri gup pa da he dop
pum mi rul jik kyo ya ji

so me gul ma roh
And We Call It Shampein
My Family My Crew
We Share The Same Pain
so ni do ro wo jo do
sang gwa nop ji
hyong je dul gwa
hak su wa go ban
ba rul jol myo got chi

Riding With It Top Down
su run sot ji ya nah
hyang gi yom nun yo jai
dwi nun jot ji ya nah
ha bo jik ke be wo ji
oh him ma
wol le shin sa nun go
ji bul kok ji ya na

Dancing In The Hotel
Too Many Lies
Too Many Stories
That I Don't Tell
jun bi rul ha go
so ges sa na du shi
nan no nun bam
du rul set jin
No Worries gum bang-ol ten nin
Now Go To Sleep, My Baby

hyong wa gat tun ni seng
pil lum ku no jil tek ka ji
ma shi go sa range
hu ri yong wo nal
kok kat chin
no do hwal ji gyu ri ga
gon nun bang shik
nes sal mul sa nun de
cha jon shim mun nam pal ji

shin sa sung nyo
yo ro bon
shin sa hong de
o di dun
(in no re ga hul lo
na o get ji oh)
mong ga shin na shin na
ne gi bon da duk in sa in sa
na rul bo myon
no rin twi jik ga no twi jik ga no, Son
am mu ri gup pa da he dop
pum mi rul jik kyo ya ji

shin sa sung nyo
yo ro bon
shin sa hong de
o di dun
(in no re ga hul lo
na o get ji oh)
mong ga shin na shin na
ne gi bon da duk in sa in sa
na rul bo myon
no rin twi jik ga no twi jik ga no, Son
am mu ri gup pa da he dop
pum mi rul jik kyo ya ji

No comments:

Post a Comment