Pages

Saturday, 25 June 2016

Mad Clown & #Gun - Going Home (Show Me The Money 5) [Easy-Lyrics]


kun na rul gi yok ke
chom ji bul la wa
song shin nyo de
ne pyong ja ri bang ba da gen
bak kwi bol le
kop pi shi gok ko su wa jel
to shi bon ne
hom ma an te jon nal ko ro
a dul byol li rom ne
kum gwa sum bak kok jil
sul len yok ki yom ne
cham dul chi
mot te But Don't Give Up Yeah
su mul let tan ta ra
ha dul do pit tak ka ge
ba chil ne ryo wip go shi non net
to ro wo jin tim bol len
dwi yon ne
to ro jit ton nal don
hil da nun twi yo ya ji
nom mo ji gon mal gon oh
ne gan nom mo ji
gon mal gon se sang-un
nal ga ru chot
twi gil po gi ya gon no mo ji nun
pang bop But, ok oh
I'm Gonna Fly Away, Yes

mian ne, mian ne
mian ne yo Mama
no mu mol lit to na wat jo
ha jik ki da ril la yo
mian ne, mian ne
I'm Going Home
i jen mot jin na ri bwa yo
bi ba ram mit chi nun
got chin ha nul wi ro
nan na ra

yol du shi gan
shik gi ras shi nun no mon ni
ka jok sa ji
ne o ryo wut chin na
bo ji sa jin
de hwa nop go wan
sum ga duk kan na ye jo bun jip
jo yongi shin bal man det
chung shing got twit
chon na wat ji oh

ka nun gil ma da jak ku pi
ba ram mit cho
do mang chi da bo myon
da shi ji bap pe is so
94 ma ret ja na
ne ga jong ne ga jik kyo
song gong-al sum ma nit dam myon
nam mu rup bi ra
dok kul jim mok oh

jat cho an gil
kut ka ji ga ya ji
hom ma dang shin net
chong chu nul
ne ga gap pa jul ge ha na shik
ay bi yom nun
jas shi gi ra myo yong
mo got ton yang-at chi
gu yang-at chi ga T.V ye so
rep pa ji i rok ke
na i jen na ra bol ke

mian ne, mian ne
mian ne yo Mama
no mu mol lit to na wat jo
ha jik ki da ril la yo
mian ne, mian ne
I'm Going Home
i jen mot jin na ri bwa yo
bi ba ram mit chi nun
got chin ha nul wi ro
nan na ra

Ow, I'm Gonna Fly Away
ko jang nan
bi yeng git cho rom
not cho bo rin pung son cho rom
cho gi nop pun go se son o ow
sul pum du ri ja ga jil ka
ba ram bu nun bang yang
ta ra do na ga

nuk ka gis su mul chong chu ni
jus so bon jis
su rul jo go
sa rang-ap pet cho rop
go bit tul de
duk ko rum mul jo ro
mu del kun ne go
dus so nen no
man nwo ni ji yo jok ko
ne gwang jing guk
tap pang tek shi bin ni
man not chon won
ku ge hak ka wos sok ko ron ne
han nam te gyo rul
chin nak go do ra ga nun
ship ka ji ha
ji gun jom mo ro
sang sang-ul he
wan byok kan so
nuk gu ri nun bi heng oh
nal ge nun op gi yeh
da shi na nun twi ne
One Day,
I'm Gonna Fly Away, Yes

mian ne, mian ne
mian ne yo Mama
no mu mol lit ton na wat jo
ha jik ki da ril la yo
mian ne, mian ne
I'm Going Home
i jen mot jin na ri bwa yo
bi ba ram mit chi nun
got chin ha nul wi ro
nan na ra

mian ne, mian ne
mian ne yo Mama
no mu mol lit ton na wat jo
ha jik ki da ril la yo
mian ne, mian ne
I'm Going Home
i jen mot jin na ri bwa yo
bi ba ram mit chi nun
got chin ha nul wi ro
nan na ra

No comments:

Post a Comment