Pages

Monday, 20 June 2016

The Quiett, Superbee, myunDo, Flowsik & Dok2 - Air DoTheQ [Easy-Lyrics]


che de ro bo yo jo wat jim
mo du ap pe
ne ga se ro un go ral tei
i rep gei mun bak
kyo wan ne
Backpack Rap bes so Trap Rap
And Everything
to dong Motherfcuker
We Gotta Get Paid
illionaire Flow
no nun ma gul su ga op son
ne ge mol lyo
o nun dong da myonge
ni ga na rul det tul gat
tung gol lo yok ka don te
gu sung ga ne
do ne mom gas sun do
un no pat jon ne
im ma run gyanga num
ma ri ya nya
nan che jang nyon bo da
seb be rul bo ro
nes sal mun jom ma ni
byon net jim man
ne Rap bun Gutter
non na jik do
gwa go rul ma ra ji
Yo Shut The Fcuk Up
na nap pu ro
na gal ma um bak ke
nun jot to op so
My Ambitions
As A MotherFcukin Riddle
Hustler's Life
na ye u mak du rul pa ro
mol jom ma nun ja shik du run
nu ril la ro
che de ro tot chi gong junge Holla

I'm The Hottest Mo'Fcuka
ne gen yo rum du gyo ul
jol te mo dom nun gos
sun nan ne
i cho rom nun no mun
I'm On My Cassidy
Sh!t dong de City
mak gol li a je rul bingi yang
got cho rom nul Hustle
na rul do ro un
so got cho rom pa ro
gi yong na o ril cho gi
chik kin gop jil mam mok gos
son ba ro bo ri nun bo ri rul
bo nun bu ja ga dwe nun ge
ku mi yon nun de
i jen du ma ri rul
Spend It Everyday yo
han na ru ri ros sun ni
Let Me Take It To The Next Level
i je nun ji gu jon
se ge jip pe rul
ne Money Clip be bi de
an ne kum tem me i je
ne ji ga bu win
jon dwe gwet gun Dang
na na nya go jim mal jengi
se da bek sa ra
ra bo ji dwe nun
Money I'll Get It wuh
bong jun no gam dong ni
me jon na rul ba da ji
Cuz I'm A Monster
i gon gwe mul tu
chwa ryong shin Motherfcukas

Ye Yeh
myunDo Finally
Made It Top 16
hi go gi ku nan dwi
nal gi da ri nun got do
nop pu wit chi
Dok2 And The Quiett
gwa ye yon gyol go ri
History In The Makin
nan shom mi yok sa rul
son ne ritch My Name
myunDo Go Tell em
Turn Up
82 Workin All Day
Party All Day
Work Hard, Play Hard
we du ge rul mot te an bon neh
yon nam donge han bo wa bwa
Espanol lo Come To Mi Casa
sa ra in nun gyok gwas so
han bon do
That's que pasa
at chim me rul bo nun nil
mum mok gul chi go ru gi
gak kum mang-al no gum mi yan dwel ten
pul su bang ga With Superbee
UFC ha da go myon
shik ga ni gum bang-ul lo ga
il sang so ge so yong
gam bak ko
na ga sa su ro ga uh
bul gu men nu ri gim
chi yu geng
ki ris sul ma shi ro dan nyo gi dun
Ki dik Ki dik men nal chi be ga
dwen da myon so we
jan duk chi yes
ne ge don jo hyu ji rul
mek rap hyong to
sa ra jon ne
yok shi yo ja bon ho
ta ro gan neh
yok shim mos shi ga na na rang Play
yong-un gam tan jung
mul long go jol dang-al kon
nim mi al ja na

Yo, Seoul bil ding Sup pe chi yo
mong du nus sai
to wol lun ner hit
tu gok kwa myong go ge Sign
One Of A Kind
This One's For The Books
Mike Tyson On A Fight Night
Smash Other Tonight
bo mun Flow Season
shi duk kot du ru pok
go da shi shi rul shi mo
Let Me Pick Up
shi bok ja ri yol me
chong tek kwak du ron ne
gun na ji an nun jon jeng
ne dul do i jen T.V
bo go pe wo ne ga son seng
im non jil ko im mi a ra
gom mo go mot
jo GG rul chi ji
Fake You Are CG
Beneath Me
Even When I Lay Down
Lei Wu Long
With The Moves Versatile oh
Been In This World
Longer Storms Were Stronger
tep pyong yang-ul gon non ne yo
mu de wi ro nom mos
to ni an bo in nya
Listen To The Words I Offer
Before You Get Buried
mon jo ju dungi but to dop po oh
ni ma run mi sem mon ji
muk ke ner ka bi wo
hip hap bi mi jo mai
kut chan nungo
nun na mun na
non na jum ma yu wek gi
With A Lollipop
I'm Done With Them Half Ass Raps
Don't Give Me ban to mak
Your Delivery's Lukewarm Dude
Straight Food
chol ga bang sok cha ga un guk
Flow ru dul jet chi go
Honestly You Missing That Boom
I Got That
tep punge nun
men no huk chol li gum VROOM, VROOM
You Need bu mo nis
Permission Give A Call
a dul ru mak gu man te ryot cho
hyongi mal ku jak ko
I Will Roll Up Both Of My Sleeves
And Then Put Hands
On You Steven se gol
Hold Up, Hold Up Yah
Ya Sweeter Than Kolla
When You See Me You Roll Up
Cause When I Grab The Mic
Mean It's Over
ni mo sup po go
wa jik do mo ros
kok dek gi I'm On Top Of The Mountain
With do dok

do dok do dok
rep po ga de
gi jon ne in gan but to dwe
go o rom mun
na yok shi da win
gen na jo bo ryo
mes sai bo rot
du nun ne bu ruk ki go dom
byo dum myon not
ton ni ri dun
jin nit tut te ro
che den na bwa ra
ma mi yol ha na om nun got
du ris sal me pung
yo rul ba re do nul bo ro song
gonge num mo ro
I Don't Fcuk With That Sh!t
nang gu dol
to ro jin nung ga
dul gwa nun ne ga ga
nung gi run gat chi ang go ro
I Got That
Sick Flow Yeah
I Flow Sick Too
Superbee cho rom gi bun ni jwak
kat chi ram mus sa
mi ro bo ryom myon do
bu du rok ke ol la ga
nek i rum me gak
kris sto po bek
pe gon pek
ta win du ji ya na
bi ri yop shi
I Be illin On Charts
Nah B!tch You Ain't Killin My Vibe
Yeah Boii This Is illionaire Life
Get Down To The Ball On Ball On
gu re ne ga yot te
bon do gol lon
man jok kas su op ji
Hold On, I Want More
ne ga wan ne don
bol lo wa nin nol lo
Show Me The Money
sung pe nun sang gwan nop shi
hip hap pan na ro
da bal lan ner hi
bu jong-al su om nun Classic
jin ja a nun no mun
a ras so da a ram mok ji (shi)

No comments:

Post a Comment