Pages

Saturday, 25 June 2016

Simon Dominic, Gray & One - Comfortable (Show Me The Money 5) [Easy-Lyrics]


If Somebody Love Me
nang gu gol lo man jok ke
ne gok jong-an ne do dwe
nan gwen cha na Okay
no mu es su ji an na do dwe
na junge hu we op ge ye ye ay
a ju jam shi ra do nan
nal wi yem mam nol ge

i je mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
na do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
no do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
mo du mam pyon ni
pyon ni, pyon ni

I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)

jon nyok ju me nun to
hwa gin na nun fon
om ma ye bu je jung
jo na dut tong
ba ro gol ka ha da ga
da shin ne ryon non ner son
o nu run gi bu ni
jom ma ni yos so
jun bi ga dol dwe ton che
ro bo yo jo ton ne
mos su bi hu we dwe
mo ot cho ges so
gu re dan ne da shin ne
myon nyon jet to gat te
do I'm Gonna Be A Man
nu gam mo re do
hwe sa ye so ne jon jen
no mu ja ga Can't See Me
tan sa ram me song gong-ul
jik kyo bol ten
gwen shi ri
gup pan mam mam pe ga dwe
gango rin ne ga tet tong go
in jong-an dwi nal da shi
jun bi he gan ne
i jen yon sup shi ri na ye
Home Sweet Home
ma ran ne re bul ju wa he
ju nun go so su in gol
on je na ol ji do mo ru nun
yo yos sum ma dil
das su go na so yan
nem ma mi jom pyon na ji, hah

If Somebody Love Me
nang gu gol lo man jok ke
ne gok jong-an ne do dwe
nan gwen cha na Okay
no mu es su ji an na do dwe
na junge hu we op ge ye ye ay
a ju jam shi ra do nan
nal wi yem mam nol ge

i je mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
na do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
no do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
mo du mam pyon ni
pyon ni, pyon ni

I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)

Yeah, Live My Life
ku jo mam pyon ni
ot chap pi
nul go ga nun gos
sun dang yon ne gun de
Omma Appa wa
ham ke hal shi ga ni
ol ma na man na nun
sul pun seng gang man na myon
sum mi gap pa wa pal li
nal pyon ni
he ju nun jo un
yo ja ay nam pyon ni
dwe go ship ji ma na
ji gun ne mom ha na do
mot cheng gi nun ay ya ay
cha mul li run bam ma da ma shot ton
su rip pal li ke ya he
hut nah na wa gat chi sal
nung ga gak nal
to lik de tol ge san
cho gi gek kum man na ye ga
chi rul dol lil ge
hon ja mong nun bap
pe gon Sweet, Solo Life
de shin sul su ha mun
mo mes so ap pa ji
nun sel lo la it
sal me myot jang myon
du run gak kum
we rom so ges so ol lok ke
hol lo mek ju wa nun
si ni ma ta bo nik
a rep pe gap pol lok ke
nan Happy Ending-un dwek ko
ne yong wa ku re
di seng ko
nal sa range jwot
tom mo du we i rum mi
jok kil su wik ke jwo

I Want, I Want, I Want It All
I Want, I Want, I Want It All

ay yo won
sot du ru jim ma Stay Focused
non ku nyang he
ni i rum cho rom
One Day One Verse

ma ja yo hyong
ing gi nun ne ge
sut te op du rai
jo wi ye rep po dul
gwa on jeng ga nun Say Wassup
sam di hyong
hyong-ul cheng gyo ju yo
yo jan nu gul ga yo
swi nun na ren sul ma shi
ji mal go gu nyang puk ja yo

Okay, seng gak jom gu man
ha ja nun
seng gak do gu man
na do o nul man kum mun na mu ron
i yu op shi gun na it

i je mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
na do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
no do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
mo du mam pyon ni
pyon ni, pyon ni

I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)

2 comments: