Pages

Saturday, 9 July 2016

Zion.T - Knock (Show Me The Money 5 Special) [Easy-Lyrics]


jel mon jo gi yong na nun gon
sek ka mam byok
ap pe gol lyo i don ma ik
sa man won

om mo ni ga su shi don
not bu ge ka rat ton
pal gan sek ma rum mo
gut te but to yot ji
yo ril gup yol lyo dol
yo ril gup yol lyo dol

Dynamic Duo, 1TYM
Hot tu go Oh Yeah Oh Sh!t
i ron gon
chom du ro kung ku kung
yop jip sa ram du run nal
shi ro ay,
shik ku ro wo keim
gum ma neh
kom pyut tuk ku go gong bu na eh
(geim ma nin de)

ah ji gum ah dul li nun bak
sus so ri nun gak ku mo sek ke
kung kung gung te na (gut te na)
jak jak so ril duk ke dwe
ju rum, Yeah
Whatdupp, Gray, Loco, Crush, Elo
da jal ji ne

gak cha ja ri ye so be
na go wit ji ah
chon na mot ji ge
gak kum so jung wan jan teng gil te
mob bo nun ges sup su re
gun de sup su re do a
jol su op ji gal gi ri mol gi ay
jom myong-ik ko ji myon
nu rin no di ye
is sul ka
ku ge gung gu me

hang gyongi mu go wo
jom myongi no mu bal go
da dul bu dam su ro wo nal
ku rok ke bo jim ma ro
nan yu jo ni
yu jo ni

no gum shi res so
so bam se go
nu re rul su go it ji
I'm Still, On My Way
yo jo ni yo gi i ja ri
ne ga jok
net ching gu u ri dong ne i go ri
Still On My Way
nam bak kwing ge op ji go ye op ji

kung kung
ne shim jang so ri,
kung kung
kung kung
shik ku ro woh
kung kung
kung kung

Yeah,
kung kung
kung kung
kung kung
kuk kung

kung kung
kung kung
kung kung
kung..

No comments:

Post a Comment