Pages

Friday, 15 July 2016

TAEYEON - Good Thing [Easy-Lyrics]


Give Me That
Give Me That Good Thing
ka dun nal
che un nun Good Thing

mo ral ka wen ji
nuk kyo ji num ma min
nok rul jak ku wo na get dwe
i yu ga mon ji dok
a ra chel tum op shin non
nes shis so nul pa go du roh (No Doubt)

tu go un su mul sho ah
nal ga dwo bo ryo do ah
Don't Wanna
Wanna Fight It
o nus se non ne yan ne

jam jam man ne gas sum me
bon jin Good Thing
ku dop shi wo nen
nol More, More, More
o ji ron ne mo ris sok
pok jin Good Thing
go chil su op so gu gon Love
That Good Thing

That Good Thing

i sange wen ji
o sek ka nim ma min
nap pu ji gak a nun go ya
non ne Desire
ko jo ga do Higher
nan jung dok dweng gok gat ta

shis so nun dan han na ah
ne ge man gat cho do ah
Don't Wanna
Wanna Fight It
gam chul su ga op ja na

jam jam man ne gas sum me
bon jin Good Thing
ku dop shi wo nen
nol More, More, More
o ji ron ne mo ris sok
pok jin Good Thing
go chil su op so gu gon Love
That Good Thing

That Good Thing,
That Good Thing

Give Me That
Give Me That Good Thing
ga duk nal
che un nun Good Thing
Give Me That
Give Me That Good Thing
bos so nal
su om nun Good Thing
You Got Babe,
Yeah You Got It Babe
ho un No No No

so so hin no ye ge do
bon jo Good Thing
na cho rom wo na
dum More, More, More
han sun gan
ko bu wal su
op nun Good Thing
go chil su op so gu gon Love
That Good Thing

I Got It, You Got It
I Got It, You Got It
I Got It, You Got It..
Good Thing

I Got It, You Got It
I Got It, You Got It
I Got It, You Got It
You Got That Good Thing

No comments:

Post a Comment