Pages

Wednesday, 13 July 2016

NCT 127 Feat. SR15B - Switch [Easy-Lyrics]


yo gi no dil ka
kung gu me jo
jom o dup ji a na
bu rul kyo bul ke Switch
se ro un tong ro
to da run Chance
im mik ro we get chi
na rang gat chik ka
bul le ay ek ay

kong no mo do
no mo do kut chi hom nun
se ay ek ay
dom mo ro do mo ro do
dak ko ship pun Place (Oh No uh)
dak ko ship pun Place

cho gi mol li
gal lim gi re kut chen
mo ga bo wil kah
yo gin no win gol lim do rul
nom mo ga myon bo il ka
cho um dan nun
got chin go rum ma jo
ki bu ni jo wa
cho gim mol li bup pun ku mi
jom jom gak ka wo jo ga (Hey!)

mak kin gi ri
ong kin gi rin
na rul ma gas son de do
ku ryok ga nun che wok ga nun
ku mun na ma net chi do
cho um bo nun
nas son shis son ma jo
nuk kim mit jo wak
cho gim mol li
bo in bit chi
jom jom gak ka wo jo ga (Hey!)

bo yob ba ro chi gum
is sun gan
jom jom nes se gi
to mul du ro ga nun jung
nom muk o ryo un gon
kut de ro Pass
gak ka wo jik ko ya
ham ke ra myon do
me ay ek ay

kong no mo do
no mo do kut chi hom nun
se ay ek ay
dom mo ro do mo ro do
dak ko ship pun Place (Oh No uh)
dak ko ship pun Place

cho gi mol li
gal lim gi re kut chen
mo ga bo wil kah
yo gin no win gol lim do rul
nom mo ga myon bo il ka
cho um dan nun
got chin go rum ma jo
ki bu ni jo wa
cho gim mol li bup pun ku mi
jom jom gak ka wo jo ga (Hey!)

mak kin gi ri
ong kin gi rin
na rul ma gas son de do
ku ryok ga nun che wok ga nun
ku mun na ma net chi do
cho um bo nun
nas son shis son ma jo
nuk kim mit jo wak
cho gim mol li
bo in bit chi
jom jom gak ka wo jo ga (Hey!)

No comments:

Post a Comment