Pages

Saturday, 16 July 2016

BewhY - Forever (Prod. By GRAY) (Show Me The Money 5) [Easy-Lyrics]


Hello Universe,
It's The BewhY
And, (Gray)

rep po tak ji rul
de nun jungi jen M.C ro
pom jab ko go ro
ga go ship po yes sul ga ye gil lo
hwak shi ri dan da ne
job bo rin nes
shin nyom gwak Ego
se yok sa nun da shi gum
so jin ne
ne bal ja chwi ro
san jung-in nes sam
gu sal mul wi yang
gwon nung-ul wo nek
I Need More Power
dan su ni neb
ba jit jum mon ni ga
duk ko wo ji nun gek
a ni ya ne wit chi num ma ni
byo ne ji man
na nun yot jo neh
na nil shik jok gin
se sangi gos su rok
um ji gyo ji ji ya na yong wo nik
go sul yong wo ni da rak
I Wanna Follow Eternal Love
And Peace And Mind
Wanna Eternal Love
And Peace And Mind

B.E.W.H.Y
i ge yu wengi da mo
Look At Me Now
yes su re ji pam
che ga dwe ge we yang
go rum me shi jak
yo jum ne ib ba ri san
nun de ni gak ki
ni yop fon no gus Studio
a mu de wi ya
ji gum me bi wai
nuk kum me shi gan
nul bap pu ge ji nas
so wat ji no
nuk kim mi wa
nat te mu ne mi gan
ne ju rum mi
seng gi nun rep po ga
ne ne jom cha
su mul les shin nam
me dal shi bit cho bong tu
we beng ma non
nul bek sa shing got to ya
ju mon ni ya
nu ro but to wes sab
ship pul lin na ye (mom)
I'm So Independant
mo dun jib jung gwa
gwan shim myonge wa don jong
bu cheng gyo

hyon je nang kum na mu
du re Role Model
kun de yet du ra na nerh
cho gol ta ra ga ji ya noh
do gat chin
nun gol ba ra bo ji
yong wo nan gol
ta ra ga ryom
ku rom dan na rul ta ra o
ko ra ju ja ra ra
I Don't Need The
u so Lotto, wuh

no ga ing got
o i dun yong wo ni bi wai
no ye shi gan
dok i jen nam mal
ta ra o nik ka
Believe (For Ever For Ever)
Me (For Ever For Ever)
yong wo ni bi wai
yong wo ni bi wai

Ay, chin cha ro yo gi cho gi
o di dun me bon dul li nun ne i rum
yah, chwe go ra gom
ma ra ne do
chwe go ran sa shi run Famous
yah, na rul bo myon so dul lok
ka me ra but tuk ki nun Ladies
jong jak ne ap pu ro nun
no ji do mot ta go
mol lis so ga ma nit
jik ko bo go ma ni
nun Haters

jom jom nu ro na nun Follow
yah, do nis seng gil su rok
nu ro na nun Problem
Ah, u nob so
gu jo bu ro na nun jan go
yah, yum myonge jil su rok
ib su ru man na jo

do nu ro
nal ko ra do
gu res so nan do wo nat chi
won na ji man jib
cha gun ne ge jol te
an gwo nat chi
nun ne man bo win nun
dal kom man nus sang du re ge
nam pyong seng jo rat chi
yan na dang yon nat chi
na ran nom me jon jei
ga kes sok ke
go dei ya ge ko ga mi

no ga ing got
o i dun yong wo ni bi wai
no ye shi gan
dok i jen na mal
ta ra o nik ka
Believe (For Ever For Ever)
Me (For Ever For Ever)
yong wo ni bi wai
yong wo ni bi wai

han ge nun me bon
ne jok But jol te ro
an wet cho, Never
nam mel to nem me du bul me go
se run de rul
get chok ket te mon
nek ku mul bet to
Don't Remember Name Of
BewhY nal gi yok ka ryo
a ne do dwe Cuz
nan chet chok ka dwen nom
sek ge rul pe gop pe lom
nes so geng ge sok
dwel te nik ka
For Ever mu ong gal
ot ji mot te do
nang got chi mit dum mu ru yok
shi ju nim ke
mak kyo jik
gu ga won nan da myon
ga go wa nim ma ra, wuh

Hands Up Welcome To Ma Groove
Welcome To Ma Zone
Hands Up Welcome To Ma Groove
Welcome To Ma Zone
ne gol du ro bwa bwa
hwak shi ran
Another, Another Level (yah yah yah)
no ne du ri gat ji go
we sot ton
mo dun yong gwang-ul cheng gyo
pyonga ru wet chot to
ma nun rep po du re
pyonga rup pes so (yah yah yah)
yo gi ye yong was so ges
son chwe go ra ner
yok ka run nek ko
sa shi rap bi ro
ga ob so jon ne
ne ga sas so ges so
nek i rum se git da num
mal bang gum
ne ga ma re tuk
gyok ka ryok
a ne do de bi git do W.H.Y rut
dak ot chap pi ya ge dwe
nal ma dun
shin ne jon ji jon nung-am
mi dang yo nan du shi
no ga ne shil lyop po dan
sa ra ga nun sal me dek
ay ji mu gam mul gat tu shi
ya rum da u ni shi ga dun
na nun ni gos sel pu jong jok
Energy ay
jib junga chi ya nan
ne ga wo na nun got dul
ma nem mo ris so ge gu
bi ne

No comments:

Post a Comment