Pages

Friday, 8 July 2016

BEAST - Curious [Easy-Lyrics]


nan o gi mob shi to
ni seng ga gul shi jak ka go
ka ma nin nol
gu ryo bon da, ye he
jon hwa ga ul lil tem ma da
nal chan nun
ni ga a nil ka
kung gum me
ni gan no mu kung gum he
hye eh, he he

no nun chi gum mo ral ka
nu gul man na go wis sul ka
o nul ba mi ji nam myon
nan to da shi

nu nul tu myon nol seng gak ka go
ha ru jong-il lal
to ol lyo do
che wo ji ji ya nah
ne yop pet tu go ship po
My Baby, nan ge suk
ton ni ga gung gum me

am mu ri yep pun
yot ja rul bwa do
ku ot ton je min nun gol
he bwa do
mo du dat chi ru he jwo
han na do je mi yob so
My Baby, yo jo ni
ton ni ga gung gum me

gung gum me
ni ga no mu gung gum me
gung gum me
ni ga no mu gung gum me
gung gum me
ni ga no mu gung gum me
no ye mo ri but to bal
kut ka ji da

no wa na ham ke han nal
nim mos su be
jam shi do du nu nul
tes su ga hob son ne
it de ro nu mat chwo
nong ku de ro mom chwo
i jen ne ga chon cho ni
ta ga gal ke

no man ni gak ko
in nu nyang gi ye nan chwi he
jo gum shik
jo gum shik no ye ge
cho jot du ne uh
gung gum me
ni ga no mu gung gu me
ye eh, yeh yeh

no nun chi gum mo ral ka
nu gul man na go is sul ka
o nul bam mi jin nam myon
nan to da shi

nu nul tu myon nol seng gak ka go
ha ru jong-il lal
to ol lyo do
che wo ji ji ya nah
ni yop pet du go ship po
My Baby, nan ge sok
ton ni ga gung gu me

am mu ri yep pun
yot ja rul bwa do
ku ot ton je min nun gol
he bwa do
mo du dat chi ru he jwo
han na do je mi yob so
My Baby, yo jo ni
ton ni ga gung gu me

gung gum me
ni ga no mu gung gum me
gung gum me
ni ga no mu gung gum me
gung gum me
ni ga no mu gung gum me
ni ga me il
su nun hyang suk ka ji do

Girl I Wanna Know,
al go ship pon ni Erthing
no yem mo ri but to bah
ha na but to yol ka ji
on je but to jak ku nal
ku ro dang gi nun ge mon ji
cha mul su om nun ja
gu gi mon ji
a ran ne ya ges so
jom gak kai i gal ke
da shin nan
sa chun gi ga da
shi on na bwah
gwen ni nol gwe rop pi go
ship pom mot dwe gem mak
nem mo ri wi
mu rum pyo ga jak ku son na bwa
dom mang ga
in ne shi mun gop pa da gi ya
in no reh

nu nul tu myon nol seng gak ka go
ha ru jong-il lal
to ol lyo do
che wo ji ji ya nah
ni yop pet du go ship po
My Baby, nan ge sok
ton ni ga gung gum me

am mu ri yep pun
yot ja rul bwa do
ku ot ton je min nun gol
he bwa do
mo du dat chi ru he jwo
han na do je mi yob so
My Baby, yo jo ni
ton ni ga gung gum me

gung gum me
ni ga no mu gung gum me
gung gum me
ni ga no mu gung gum me
gung gum me
ni ga no mu gung gum me
no ye mo ri but to bal
kut ka ji da

No comments:

Post a Comment