Pages

Friday, 6 May 2016

I.O.I - Doo Wap [Easy-Lyrics]


du bi rup
du wap du wap
ne ya nu rot
du ro wa du wap

not tem me on tong pal
ke jin ne du
du bo ri
ot chom me ik ko
bul go cho dot ti ga nan
dam ma rya

kas sum mi
du bi ru, bi ru,
bi rum dum
ki bun ni du bi ru, bi ru
bi dum du um

o nul ta ra we i ri
do pyo jong gwal li ga an dwe

ot chom nam jas so ni
wen ma nan yo ja
dul bo da go wa
om mon ne ga we
i ron ye gil la go
an jan nun jim mol la

kas sum mi
du bi ru, bi ru,
bi rum dum
ki bun ni du bi ru, bi ru
bi dum du um

nak o nul ta ra we hi ri
ju chen mak ke ku ro

Oh My Love,
I Think I'm
Fallin Love With You..

du bi rup du wap, du wap
ne ya nu ro
du ro wa du wap
du gun go ri nu mam
o tok ke
im ma mun not tok
ke dap pyo yon ne

du bi rup du wap, du wap
han bon do na go
bek ke bon jok gom nun de
(sa range sot tun de)

na ot tok ke
ni ga mon jo he (du wap)

sut chi gi man ne
do so ni mak jo ryo wa
i be gil ju pok
to jol lyo gah
hu ru na bwa
non jong gi bem jango
nal chung jo ne ju roh
wat ta myon nol lun ke
mu ro jul le ow

kas sum mi
du bi ru, bi ru,
bi rum dum (Hey)
ki bun ni du bi ru, bi ru
bi dum du um

ok ke gi de ba do dwe
ba me jo na he do dwe
i bak kro na o gik
o ryo un hon jam mal

Oh My Love
I Think I'm
Fallin Love With You..

du bi rup du wap du wap
ne ya nu ro
du ro wa du wap
du gun go ri nu mam
o tok ke
im ma mun not tok
ke dap pyo yon ne

du bi rup du wap, du wap
han bon do nal go
bek ke bon jok gom nun de
(sa range sot tun de)

na ot tok ke
ne gem ma re jwo yo
Oh Love, Oh My Love
no det che
on jek ka ji nun chi
op shi gu ul le
(nun chi yop shi
gul le ne ge)

yo ja ga i mang kum
hen nun de
nun chi rul jwon nun de ow
tak bo myon
mo ru gen ni pa bo ya
o ow u..

du bi rup du wap, du wap
ne ya nu ro
du ro wa du wap
du gun go ri nu mam
o tok ke
im ma mun not tok
ke dap pyo yon ne

du bi rup du wap, du wap
han bon do nal go
bek ke bon jok gom nun de
(sa range sot tun de)

na ot tok ke
ni ga mon jo he (du wap)

1 comment: