Pages

Saturday, 21 May 2016

MONSTA X - Unfair Love [Easy-Lyrics | ENG]


sa shi run chom
but to a ras so
jong da bun nop tang gol
chul gu nun nom nun gol
kun de gu al da ga
dom mo run ni pyo jong
ne ma hum da
hun du ron no wa, Ye eh

Everybody,
mo dun no ye ge ban nes so
mal do an dwe
non ban ban ban chek
kun jonga nin
bu jong du wa nim mal
jak ku myo mal man he
sa ram mit chi ge

hah, ban jik
gat tun noh noh Babe
ban chi gi ya
nim ma mun
dwi ji bo no go go Babe
ban chi gi ya
wen no nun nal go
na nan dwe
na na nana na
na na nana na
wen no nun dwe go
na nan dwe
na na nana na
na na nana na
hah, ban jik gat tun noh

mi jok chi gun non don
ay me yang gwang ge
u ri sa in
mot do wan nya
na rang det che
i ge mo wa ja nun gon de
jang na nun ji bot chwo
chung bu ni
ba da jwon ne
ban chi gi san non
te jang dangi jen na an te
ko ji myon dwe

ha go ko ji myon dwe
do, ko ji go
bo ri myon dwe nak ku
ha ge ga go ship pun de
gu ge jal lan ne ne be
Babe, Babe, Babe, Ba Babe
nom mon de ban chik gi gon de
we ro un
ne no ran nol
gup pal gak ke man du ro
bo rin non ni je, aus

et cho we shi jak ka
ji a nas so
jok dangi yal ko myon
ni ro da mal ko myon
kun de gu al da ga
dom mok run ni pyo jong
no ran yoh jah
o ryop da jong mal, oo u

Everybody,
mo dun no ye ge ban nes so
mal do an dwe
non ban ban ban chek
ne ga no rul
do jo wa ha nik ka
gu nyang jo ju nun gol we
jak ku i yong he

hah, ban jik
gat tun noh noh Babe
ban chi gi ya
nim ma mun
dwi ji bo no go go Babe
ban chi gi ya
wen no nun nal go
na nan dwe
na na nana na
na na nana na
wen no nun dwe go
na nan dwe
na na nana na
na na nana na
hah, ban jik gat tun noh

ho o o o, o o oo
ho o o o, o o oo
i ges sa rang-in gon ni

hah, ban jik
gat tun noh noh Babe
ban chi gi ya
nim ma mun
dwi ji bo no go go Babe
ban chi gi ya
wen no nun nal go
na nan dwe
na na nana na
na na nana na
wen no nun dwe go
na nan dwe
na na nana na
na na nana na
hah, ban jik gat tun noh

ENGLISH Translation

I knew from the beginning
That there is no answer
That there is no exit
But your face is so mysterious
It’s shaking up my heart

Everybody
Everyone has fallen for you
I can’t believe it, it’s unfair
Not positive but not negative
You keep saying weird things
Making a person go crazy

You’re so unfair
Babe, you’re unfair
You flipped over your heart
Babe, you’re unfair
How come you know and I don’t?
Na-na-na-na-na
na-na-na-na-na
How come you can and I can’t?
Na-na-na-na-na
na-na-na-na-na
Huh you’re so unfair

Not hot but not cold, an ambiguous relationship
We’re nothing
What are you trying to do with me?
Stop playing around
I accepted this enough
If you keep breaking the rules, you’re gonna get ejected
Just get away from me

I’ll just blow you out
And throw you out
I wanna be cool and leave
But it’s not easy
Babe babe babe babe babe
Who are you to be so unfair?
My yellow face is so lonely
But you’ve made it red now, you’re out

I wouldn’t have even started
If this was going to be it
If this was going to be over
But your face is so mysterious
You’re so difficult

Everybody
Everyone has fallen for you
I can’t believe it, it’s unfair
I’m losing to you because I like you
But you keep using that

You’re so unfair
Babe, you’re unfair
You flipped over your heart
Babe, you’re unfair
How come you know and I don’t?
Na-na-na-na-na
na-na-na-na-na
How come you can and I can’t?
Na-na-na-na-na
na-na-na-na-na
Huh you’re so unfair

oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Is this love?

You’re so unfair
Babe, you’re unfair
You flipped over your heart
Babe, you’re unfair
How come you know and I don’t?
Na-na-na-na-na
na-na-na-na-na
How come you can and I can’t?
Na-na-na-na-na
na-na-na-na-na
Huh you’re so unfair

Credits:

Eng - pop!gasa

No comments:

Post a Comment