Pages

Tuesday, 31 May 2016

CLC (CrystaL Clear) - Day By Day [Easy-Lyrics]


i ye ay, u wo o
hi ye ay ay ay, u wo o
Ye Yeah

bol so myot bon che
se o sul ga ra ip go
hwa jang do he po go
cho din sam ma rul
su do op shi dwek
ne i dak ga
o sek kan u sum dul man

su ju bun nem ma am
a ji gun cho gum
sot tul ji num mol la do ow
o rin na it cho rom
dul tun nem
ma mi dul lin na yo
Oh My Boy

Day By Day
Oh Day By Day
a ju jak jim man
nul no wa ham ke
ko nel gi yok
han jul, han jul
jo go ne ryo ga nun dul ma ne
a ju bi mil su ro un
gu i ya gi dul

la ra ral lal la,
la ra ral lal la
nim mam me ga duk
nol dal mun no re (dal mun no re)
la ra ral lal la,
la ra ral lal la
nal bu ru nun
no ye ip su re

o rin shi jol sok
gup jang nan
gat chi no wa ne ga
me il man na
dul ma ni si gang
gu re os so wa
mo mo gul ka
u ri yonga bol ka

u ri son
jap ko ga jan na tal
li nung go an nya
ku nyang mol he do jo wa
no wa ham ke ja na
me il bam hon jak kum
ku nun Date, Ow
kwe ni na
hon ja sol le gen
nen ne il do

tol li nun nem ma am
a ji gun u ri
o sek kan dut bo yo do o
o rin a it cho rom
dul tun nem
ma mi dul lin na yo
ho My Boy

Day By Day
Oh Day By Day
a ju jak jim man
nul no wa ham kek
ko nel gi yok
han jul, han jul
jo go ne ryo ga nun dul ma ne
a ju bi mil su ro un
gu i ya gi dul

hang sang got to ni
gol mo gi
ju gyo dut ton
no re du ri

mat chi chom
min dum mo dung gos
shi se ryop ge
da shi te yon nan
dun na song gi bun not tok ke

no ye ge
man dul lyo jul le
a mu do mo ru ge kam
cho wat ton ne ya ne
a ju bi mil su ro un
gu i ya gi dul

Day By Day
Oh Day By Day
a ju jak jim man
nul no wa ham ke
ko nel gi yok
han jul, an jul
jo gon ne ryo ga nun dul ma ne
a ju bi mil su ro un
gu i ya gi dul

la ra ral lal la,
la ra ral lal la
nim mam me ga duk
nol dal mun no re (dal mun no re)
la ra ral lal la,
la ra ral lal la
nal bu ru nun
no ye ip su re

Day By Day, no wa ham ke
Day By Day

No comments:

Post a Comment