Pages

Wednesday, 26 October 2016

TWICE - ONE IN A MILLION [Easy-Lyrics]


You Gotta Know
That You're One In A Million
chak jungi ge sok dwe nun na rim myon
nal cha ja wab ba yoh
heng bo gu roh
ka duk kan na re do
na rul cha ja wa jwo yoh

ku de gwe rop pi nun mo dun got dul
ku de rul ap pu go jit
chi ge ha nun got dul
dan na a a, ay ge ro
ka jo wa ne gem mak kyo bwa yo, Yeah

One In A Million
mi do bwa yo
ku den tuk byol han gol..
One In A Million
se sange dan
han sak ram pung ning gol
ku de nun Masterpiece
in nung gu de
ro do wan byok kan gwa yuh
One In A Million
mi do yo gut ten
tuk byo ran gol lyo..

am mu so yong
ngop jo wan ne go
kib bu nul mang chin nun nil
seng gak kan
de ro pul li jik
a nul ten
jam shi Take A Deep Breath

kun nu gam mol le do
hun dul li jim mal go
kun so ri ro wet cho bwa
se sang dan
na nap pu ni mok so ri roh, Yeah

One In A Million
mi do bwa yo
ku den tuk byol han gol..
One In A Million
se sange dan
han sak ram pung ning gol
ku de nun Masterpiece
in nung gu de ro do wan b
yok kan gwa yu
One In A Million
mi do yo gut ten
tuk byo ran gol lyo..

You Gotta Know
That You're One In A Million
a ju tuk byo ra an
jon je ga dwe yo sa ra gan da nun ge
ot to nui mi il ka a ha
kun nu gam mo re do
hun dul li jim mal go
kun so ri ro wet cho bwa
se sang dan
na nap pu ni mok so ri ro, ow~

One In A Million
mi do bwa yo
ku den tuk byol han gol..
One In A Million
se sange dan
han sak ram pung ning gol
ku de nun Masterpiece
in nung gu de ro do wan
byok kan gwa yuh
One In A Million
mi do yo gut ten
tuk byo ran gol lyo..

You Gotta Know
That You're One In A Million
You Gotta Know
That You're One In A Million
You Gotta Know
That You're One In A Million
hang sang pu ning go yoh, Yeah
You Gotta Know
That You're One In A Million
ku den a ju tuk byo ran gol lyoh, Yeah
You Gotta Know
That You're One In A Million

No comments:

Post a Comment