Pages

Thursday, 24 March 2016

DEAN Feat. GAEKO (Dynamic Duo) - D (Half Moon) [Easy-Lyrics]


Love, Love The Stars
Love, Love The Moon

Byol da rul
go nop shi
to gat tun gong gi
tok gat tun chim des so
bo i nun
chon jang ka ji

we byo ri yu op shi
kongo han gon ji
ku jo myos
shi gan jei mong
man te ri nun ge..

cho u men
pe ga gop pun ga
ay son nun de
No Way No Way
No Way

yo sen,
kan nye sal
bo mul du rot do
pon net pon ne
pon he ay

T.V rul tu ro no un che
che nol
man dol lyo bo un ne
bu babe
byol u mi yom ne (ye ah)

dan no ye ban, ban
ban ne ban ne ban do
che wo ju
jil mot ta ne
che wo ji
ji ga an ne, Ye ah

tak no ye ban, ban
ba ni ba ni rat do
ne ge na ma
do ra myon
i rok ke bung to it chin
an na ul ten de

no om nun bam do
da run to da nun de
bo i ji yan nan nis
seng gak gek ka
ryo jin che (Yeah)

mam mi gi un
che ro pan
dan ni sol li ga
nol ha na op ta go
ne ga i rol lik ka
om nun de (Yeah)
jak ku gut te ro
to de gam ki de ah

Ni ga it don ja ri
ku ja ri wi bam man
nul ka ji (bo yo)
cho ban jok ja ri da ri
tak ji gum
na ye mos sup gat chi

dan no ye ban, ban
ban ne ban ne ban do
che wo ju
jil mot ta ne
che wo ji
ji ga an ne, Ye ah

tak no ye ban, ban
a ni ba ni rat do
ne gen na ma
do ra myon
i rok ke bung to it chin
an na ul ten de

Oh, Ne i ri
o dum mi jo da rul
ha nip sam ki myon
du ri man du rok
don se ge do
do ja ga jil ten de
gu ri um mang kwak
cha get chi
ji ru wan ha ru
du rul bo nen
hu bo rum
da ha nu ret tul te
jim meh (yeah)

u rin ha na ra
got to dul go
da nil te ma ne do
no nun no
gon na nun na ra nun ge
i rok ke
do myong-ak ke jil
ji mol la so
so ro seng gak
kal shi gan shi gan
chok ka deng
gi bun dot ji na
myon so rok
do ra o ra got
do mot te
nan chik gum don
gi hot te
cho rom jong chop
shi nis sa rang-ul
kum ku ne
nan ne num mam ba do
tong bin ni
ma mul da che ul ten de

dan no ye ban, ban
ban ne ban ne ban do
che wo ju
jil mot ta ne
che wo ji
ji ga an ne, Ye ah

tak no ye ban, ban
a ni ba ni rat do
ne gen na ma
do ra myon
i rok ke bung to it chin
an na ul ten de

Love, Love The Stars
Love, Love The Moon
tak no ye ban, ban
ba ni ba ni rat do
ne gen na ma
do ra myo on
ku re do ra myo on

No comments:

Post a Comment