Pages

Friday, 23 June 2017

MONSTA X - GRAVITY [Easy-Lyrics]


monga nis se
byok go dum jo nom mok eh
nal dang gim mu wo nek
guk ik kul lim me
ow nok ok ow
kus sa i ro, ho o ow
jom mol li as
su ra i nal bak ki nun
go yo an ne ma mul
dam mo rat chi nun
ow nok ok ow
non gu de ro, ow

gul shik ga
jon bu ji wo jin chek cho rom
ho ji rop don
gam jong du run ga rak an ko, o ow
no ye nun bit ta na ro, wo oo
sa rang guk
kum me jong bok ka nal tum do
jong cho op shi
ho jo net ton nih ha ru do, o ow
nes son gil guh ha na roh, ow woh

Can't Stop
ma ju son u rik
I Won't Stop
shi son ka jim mo dung ge
gut te rom mom chwo jih
mu jung ryok so ge nal ga dwot jih
no ra nun se ro un
u ju rul man na dal kom ma
kong gis so geh hu ri man
a nun mom jis su ro
hwa ni ye in sa rul na nut jih

Yeah, Jooheon
muk go un gong gis sok
nuk ki jim mot ta nong gi
gut tas su ha mul le a net
che wo jul no yem mom jit
yo jo nib bung
to is son no rang gel lok shi so ge
pa jon na ol su op so, Oh No Way

O.K, O.K
no ra myon nam mo ot te (OK)
no ran u jus so
ge gat chos sa ra do ot te (Wherever)
o du wo jo hem me yo
dob bit chun no nik kak
chal lan nan
no rul cha ja gah (ha jim ma)

(I Can't Stop)
Can't Stop
ma ju son u rik
I Won't Stop
shi son ka jim mo dung ge
gut te ro mom chwo jih
mu jung ryok so ge nal ga dwot jih
no ra nun se ro un
u ju rul man na dal kom ma
kong gis so geh hu ri man
a nun mom jis su ro
hwa ni ye in sa rul na nut jih

gut to rok wo nes sot do on
do gip pip pu mus sot do on..
no ran bit chi nal ke wo wa
nep pum me an gyo in nu un
no ra nun gus ses sangi i..
ha na ha na kung gum han de

Can't Stop
mom chwo son sa i
I Won't Stop
shi gan ka jik
u ri rul kit da rik go it ji ih
gwik ga ye ja gun sok sa gim do
no ra nun se ro un
u ju gu a nen ne ge on
sum gyol so ge nu rim man a nun
mom jis su ro
nun bus shin sa rang-ul na nut jih..

No comments:

Post a Comment