Pages

Wednesday, 24 February 2016

Jung Joon Young Feat. Suh YoungGeun - SYMPATHY [Easy-Lyrics]


On je but ton ga ni ga
po go ship
ji ya nak ko
ku on nu
sen ga ni ga
do i sang pi ryo han
ji mol la so
ku re son no
nun to nak ko
ku rok ke gal la jo
bo ryo so

Ho cho myon nu rin
ha mu ron gam
jong do op shi
i byo rul chun
bi ya hen na bwa
so ro a pul
ko man seng gak ke
chi man
ku re ton
ki yom ma jo du u
i je nun
sa ra chi na bwa

To ri kil su
om nun ni rul
nek ka jat cho wa gu
mo dun sang hwang-ul
cha nin na ge
man du ro so
tuk gat tul ko ran
kum ma rul,
kum ma rul lin jonge
po ryo so
kun nat to nun
kum ma re
u ri nun kal la jo
po ryo so

Ho cho myon nu rin
ha mu ron gam
jong do op shi
i byo rul chun
bi ya hen na bwa
so ro a pul
ko man seng gak ke
chi man
ku re ton
ki yom ma jo du u
i je nun
sa ra chi na bwa

Ho cho myo nu rin
ha mu ron chok
kon do op shi
sa rang man hes
so ya hen na bwa
mon jo a pul
gol seng gak
ka nun got tu
na nun mo du
ye gi dul du u
ku rok ke
to na ga na bwa

Ho cho myo nu rin
ha mu ron chok
kon do op shi
sa rang man nes
so ya hen na bwa
mon jo a pul
gol seng gak
ka nun got tu
na nun mo du
ye gi dul do o
ku rok ke
to na ga na bwa

Ho cho myon nu rin
mian nang gam
jong do op shi
so ro rul to na ya
hen na bwa
sa rang-et ton
nu ri ye
chu ok dul do
chu wat ton
ki ok ma jo du u
ku rok ke
chi na ga na bwa

No comments:

Post a Comment