Pages

Saturday, 31 January 2015

G.SOUL - You [Easy-Lyrics]


O ton
ma rul hal ji
o tok ke
mal hal ji
a mu ri
seng ga gul
he bwa do
tong bin
ni no tu pe
du cho rom
ha ru jong-il
ran ja
seng gak ke
bwa do
seng gang na
nun gon

No~ o u Wo~
no mal gon
gu nu gu
do nan baby
a mu do
pil lyo ob so
No~ o u wo~
ne mo ris
so ge non tong
no baby
All i need is
all i need
is you

Ha mu ri
so bwa du
ge sok ji
wo bwa du
seng gang
na nun
ma ri ob so so
na i rom
mal wol le
jal hal jul
mol la so
jo gum ba bo
ga chi dul li
do ra do
seng gang na
nun gon

No~ o u Wo~
no mal gon
gu nu gu
do nan baby
a mu do
pil lyo ob so
No~ o u wo~
ne mo ris
so ge non tong
no baby
All i need is
all i need
is you

Jam shi i
no rel
du ro jwo
ol bo myon
shi ga ni
mom chwo (Oh~ Baby)
a ri jal la
o ji ran na do
a ra jwo
nan no jik
no pu nin gol
Baby all
i ever need
is you

All i need
is you
all i need
is you
Baby,
all i need
is you
all i need
is you
he jul ma ri
i go bak ke
oh~
All i need
is you

No~ o u Wo~
no mal gon
gu nu gu
do nan baby
a mu do
pil lyo ob so
No~ o u wo~
ne mo ris
so ge non tong
no baby
All i need is
all i need
is you

No mal gon
gu nu gu
do nan baby
no no no
nono~
All i need
is you
All i need
is you
All i need
is you

All i need
is you
All i need
is you

Song Ji Eun - Person Who I Miss (Shine Or Go Crazy OST Part. 2) [Easy-Lyrics]


Ku del ba ra
bol tem ma da
ga sum tol lyo
o nun sun gan
ma da
i ron ne gam
jongi
sa rangi
rang gon ji
jak ku mong
he ji ne yo

Ku den nun
myong cho rom
da ga o ne yo
shi ga ni
da mom cho
bo rin
du ta jwo
jak ku
seng gang na go
do son
myong he
ji nun
sa ra mi
ku de ra nun gol

Swi gum
bo go shi pun
sa ram
na ye son
ja ba jul
sa ram
su chon bon
seng gak ke do
tol lyo
wo nun sa ram
ku de ra nun
han sa ram
pu ni ye yo

On tong ne
se sang-un
gu de in go yo
nun ga ma do
ku de ga
to o ru jo
ne mo ris
so ge so
on je bu to
in ji
to nal
seng ga
gu ran ne yo

Swi gum
bo go shi pun
sa ram
na ye son
ja ba jul
sa ram
su chon bon
seng gak ke do
tol lyo
wo nun sa ram
ku de ra nun
han sa ram
tu ni jo

Nu ga u ril
ma ga so do
ja bun ni
son no
chi ma ra yo~

On jeng ga
shi ga ni
hul lo
(ku de wa jul)
gut te do
ham ke yong
su myon
su chon bon
seng gak ke do
tol lyo
wo nun sa ram
ku de ra nun
han sa ram
pu ni ye yo

Friday, 30 January 2015

U-KISS - Playground [Easy-Lyrics]


Su ob shi
man ni go
min net ton bam
but ja ba
jun sa ram
no in de
him dul go
ji cho su ro
jot ton nal
hi ru kyo
jun sa ram
no hin de

O no so no ga
ne rin da
i ne hul lo
ne rin da
nol te me
ji mo ta nun
ne ma meh
Ku jo
ba ra man bon da
dak ka ne
ji mo tan da
ni ga jo wa
het ton
na yan ais krim

Tuk tuk tuk
to tuk tuk tuk
i gas
sum mi nun
mu ri tuk tuk tuk
just like
your ais krim
mi hul lo
tuk tuk tuk
tuk tuk tuk
ne mam do
tuk tuk tuk
jo mol li
ol la gat ton ge
dan ne so
ne ryo wa
yen nal
chu ok cho rom
je bal da shi
ne ge do ra wa

Su ob shi
man ni go
min net ton bam
but ja ba
jun sa ram
no in de
him dul go
ji cho su ro
jot ton nal
hi ru kyo
jun sa ram
no hin de

Ha ni ya
go jim mal
ni ga
da shi do ra
ol go hya ra
so ri cho
ka ji ma
you never
you never
you never

i go se so (uh)
me il
gi da ryo ho
(me i wo se so
I'm wait
for you
so please
come back)

O nu se
ba mi gi pot ta
sul pun
ba ra mi bun da
pi gok ka myo
kun ne man
chum chun da
Han ja ril
che un da
ne yop
ja rin nop da
ul kom mem
ma mu run
du ro non da

Tuk tuk tuk
to tuk tuk tuk
tuk ka go don
jim myon
ma di ye
nam na mi dwel
ju run
mol lan ne
tuk tuk tuk
ne mam do
tuk tuk tuk
na nun
ju gul gom
mang ga tun de
non ot tol
ji gung gum he

Su ob shi
man ni go
min net ton bam
but ja ba
jun sa ram
no in de
him dul go
ji cho su ro
jot ton nal
hi ru kyo
jun sa ram
no hin de

I'll never
let you go
nol bo nel
su ob so
o nul do
na nun mem dol
go i so
non na ru
ri jon ni
jal ji
ne nun go ni
wo u hwo
hu wo

Sa range
Sa range
da shi
do ra wa
na ra na jul le
sa range
sa range
ni ga to nan
dwi ye
nuk kyo bo rin
so jung ham
ji gum
no mu na
gongo han
shi gan mam
ge sok kul lo
gan da

(yeah, it was you)
ni ga
da shi do ra
ol kol a ra
(Hah, comeback
comeback)
you never
you never
you never

TAHITI - Phone Number [Easy-Lyrics]


Call Call Call
(Hey ye)
Call Call Call
(Phone Number)
Call Call Call
(ye~ wo~)
Call Call Call
(wha what your
Phone Number)

Jo gi jo
an ja in
nun ay jom bwa
nat nu ni twi o
na gal gom
mang ga ta

Ne ma mi
Heart Heart
really
good good
Oh my god
(oh oo oh)
no ruk
kok ji go so

Do de che non
o nu byo re
so wan ni
mol mo got
gil le
gu ro ke
bin nan ni

Bam ma re
do dwe
ku ro
myon not te
so ro ga pyon
nan ge
jo chan na

Give me
phone phone
phone
phone number
Call Call
Call
Call me babe
on je dun
gwen chan na
ne ge jon na
he jo Boy
Hey~

Give me
phone phone
phone
phone number
Call Call
Call
Call me babe
su mi
mo jul dut te
no ye gu
mok so ri yeah
What's your
Phone Number
shh, Hello

On jong-il
ni seng ga ge
ga duk cha
tun nu nu ro
ba mul ji se
u jan na
jon nwa
bel so ri
mang gi
da ri go
ik get ji o
Wo~

Ot tok ke he
ya ga jil
su i sul ka
no do na
cho rom ne ga
ma me dul ka

Ji gum bu to
nun ni ga
na man ner
sa in gerl
mo ril gul lyo
ya dwe jo byon
nek ko ya

Give me
phone phone
phone
phone number
Call Call
Call
Call me babe
on je dun
gwen chan na
ne ge jon na
he jo Boy
Hey~

Give me
phone phone
phone
phone number
Call Call
Call
Call me babe
su mi
mo jul dut te
no ye gu
mok so ri yeah
What's your
Phone Number

Da ril ko
go mo su rop
ge kop pi rul
ma shi nun
gu mo sup
o jom jo ri
do wan
byok kal
su i sul ka
ship go
it ton
o rum do
no te me no
ga bo ri ge so
no man
jo ta myon
nun no
mo gal ten de

I Feel so good
(I Feel so good)
I need your mine
(I need your mine)

Ter tak
bo ro jin
nok ke
i ron na
rot tok ke
no te me ne
ma mi
bul ta go i so

Give me
phone phone
phone
phone number
Call Call
Call
Call me babe
on je dun
gwen chan na
ne ge jon na
he jo Boy
Hey~

Give me
phone phone
phone
phone number
Call Call
Call
Call me babe
su mi
mo jul dut te
no ye gu
mok so ri yeah
What's your
Phone Number

Thursday, 29 January 2015

GFRIEND - Glass Bead [Easy-Lyrics]


Tu myong han
yu ri gu sul
cho rom
bo i ji man
gu ro ke
ship ge ke
ji jin
nan nul go ya
sa range
no ma nul
byon na ji
an tu ruk
yong won ni
nol bi
cho jul ge

Noi ga yek ke
bo yon na yu
on je na
gok jong
dwen na yo
dal bit che
bin cha gi nun
jo i sul cho rom
sa ra jil
gom mang
gan na yo
Oh yeah

Bu ran
ne ma yo
kum mang
gan na yo
nol wi he so
bin na go i so
toi nun
ku de so nul
kwak ja ba
jul ke yu
ta su hi
kam sa
jul ke yo

Tu myong han
yu ri gu sul
cho rom
bo i ji man
gu ro ke
ship ge ke
ji jin
nan nul go ya
sa range
no ma nul
byon na ji
an tu ruk
yong won ni
nol bi
cho jul ge

Mo di rul
go dob so yo
ku de man
i so jun da myon
o du wot ton
mam so ge
bal gun
nes sa rul
bi tu chwo
on je ka ji na
oh yeah

Du gun
go ri nun
shim jang
so ri ye
gu de ye
ma hum mi
jon ne jo
tol li nun
ok ke i jen
kok a na
jul ke yu
ta su hi
gam sa
jul ke yo

Tu myong han
yu ri gu sul
cho rom
bo i ji man
gu ro ke
ship ge ke
ji jin
nan nul go ya
sa range
no ma nul
byon na ji
an tu ruk
yong won ni
nol bi
cho jul ge

Dal kom man
mal do pi ryo
ob so yo
me il ga tun
ku me
heng bok ke yo
(Tu li na yo)
a rum da un
mi so rul
mo du da
ma dul ge yo
ke ji ji
an to rok
ji kyo jo
on je ka ji na~

So junge
gu nu gu
bo da do
nol sa range
mi gi ji
an nun gi jo gi
cha ja
on go ya
sa range
no ma nul
byon na ji
an to rok
yong won ni
nol bi
cho jul ge

Tu myong han
yu ri gu sul
cho rom
bo i ji man
gu ro ke
ship ge ke
ji jin
nan nul go ya
sa range
no ma nul
byon na ji
an tu ruk
yong won ni
nol bi
cho jul ge

Wednesday, 28 January 2015

INFINITE H - Pretty [Easy-Lyrics]


Non jong mal
yep po
no man
bo myon ne
ip ko ri
nun hep po
ne sal me
Helper
ni do ge
i je so ya
ki ji ge pyo
ga je ga ge pyon
in got
cho rom ne pyon
doc ku we so
Melodrama
ro ge pyon ye
i se sang
mo dun
Love Story rul
che yon ne
no ra nun
te yange nan
ni mi de yon ne
an jo un gi
un du run
no ro in
ne te yon ne
ko in dun ne
ko a nin Some
ga tun ge
an nya
tu mul jul ke
hwa jang-ul
ji wo so do nek ko
nol man nan gon
jo sang nim do
dwe gyo ne
ha shil ge pon ne
mo dun ge byon ne
ob so do
ne yo pe
nol hyange
he yom cho
u ri ye Destiny
a pu ro ge
sok dwe ni
gok jong ma
a rum da un
gu so gi ni
ne gok ka so
gi mi
no bak ke
mot cho gi yo

Non jong mal
yep po no mu
do a rum da wo
ga ku mun
mi wo na rul
to we myon
nal ten
gu re do
yep po no mu
do a rum da wo
Feel so good
(Feel so good)
Uh lala lala

Mo rar rer ka
gam dang-an dwe
i gom ma chi
a ji ran
st til lo
to Twinkle
ran dai ya wa
sexy han shape
se dan cho rom
nu ni ga
gun nyo ga
man du ro nen
se ro un
be chi ya
ju ip pa nun
pis sausage
jung dok dwe
gi jo gi ge
sa ra wat ton
ne sal mun
gul bok ke
nal ga man
an du ge
man du ne ol
ma mot ter
ga nun
mo ja ran
gam jong-un
nas ser ge
ba ra don
ni sang hyong
bo da yep po
ma ja non
ni sang
jo gin yo ja
bek bon
ner ma re
to im man na pun
Pattern pet go
shi pun That Girl
shim do in
nu jin
do pel Girl be
ba ra don
ni sang hyong
bo da yep po
ma ja non
ni sang
jo gin yo ja
bek bon
ner ba da
jo ne jin chi
jo gin go bek
sa range
me bon
Better late
than never baby

Non jong mal
yep po no mu
do a rum da wo
ga ku mun
mi wo na rul
to we myon
nal ten
gu re do
yep po no mu
do a rum da wo
Feel so good
(Feel so good)
Uh lala lala

Girl,
gak kum ne ge
dung-ul
dol lin ni
mo sup do
ah rum da wo
yep po
ni ma mul da
ne ge man jwo

Non jong mal
yep po no mu
do a rum da wo
ga ku mun
mi wo na rul
to we myon
nal ten
gu re do
yep po no mu
do a rum da wo
Feel so good
(Feel so good)
Uh lala lala

Oh lala lala
Oh lala lala
Oh lala lal lala lal
la lal lala lala

Oh lala lala
Oh lala lala
Oh lala lal
lala lal la lal
lala lala

9MUSES - DRAMA [Easy-Lyrics]


Sung jin
nan chok
mo ru nun chok
na do mol le
i be sa gwa
so mi den ne
i bi den na
i gon
a nin de
jol de a nin de
ha myon
so do na
pa jo du ro yo (yo)
This is Drama
O sek ke jin
nu ri sei
my Triangle
wi te ro un
u ri sai
bo bi
om nun Jungle
a su ra sul
jul ta gi ga
shi jak dwe
ryo he
Stop over
ma mi jun
pil lyo he

You and Me
mu de wi
dul ma ni
dong gu ro ni
sul pun
u mak dwi ro
hu ru go Hm
ka man bam
byol du ri
jo myong cho rom
bi chu na
gu bit a ra
ot gal li
u ri Oh

Chom bu ton
ni ga ju wa
son nun de
he pi ne ge
jang chin nan
ching gu ga
no rul
sa ranga ge
dwet te
no rang jal dwe
nun go gat te
Drama ay so na
na ol bop pan
ye gin de
o tok ke
i je na~

I ja nin
nan Drama (Aw)
i mi shi jak
dwen Drama
ku tul
al su om nun
na ye
Love Story (uh)
i ya su ran
Feeling (Aw)
nol gak
ko pun mam mi
jak ku
mom chul su ga
hob so
Everyday (hu)

Only U
tu rut tu
Only U
tu rut tu
Only U
tu rut tu
huh huh huh
Only U
tu rut tu
Only U
tu rut tu
Only U
I will
never ever
give up
Only U

No way (No)
ong kyo bo rin
u ri sa i (No)
kum so gul
he me go i so
mi ro kut te so
in nun Boy
ga shi dom
bul jo no
ma Boy
go gi i so do
mang ga ji ma
ne ga gal ti
Nevermind

Dat twot te
no ha go
song gyo gi
cham an mat te
kun nel go ran
ching gu eh
ye gi Hm
nap pun mam
an dwe ji
ha myon so do
gi de he
mal do an dwe
ha myon
so do na Oh

Ha ru ye
yol du bon du do
no ye so shik
che ku rul ha ne
o cho ji do
mo tam myon so
ku jo ba ra
bo gi man he
mo ri ga
bok jap pe
ye gi hal
got to ob so
ot tok ke
hi je na~

I ja nin
nan Drama (Aw)
i mi shi jak
dwen Drama
ku tul
al su om nun
na ye
Love Story (uh)
i ya su ran
Feeling (Aw)
nol gak
ko pun mam mi
jak ku
mom chul su ga
ob so
Everyday (hu)

Only U
tu rut tu
Only U
tu rut tu
Only U
tu rut tu
huh huh huh
Only U
tu rut tu
Only U
tu rut tu
Only U
I will
never ever
give up
Only U

Tuesday, 27 January 2015

JONGHYUN Feat. IRON - Crazy (Guilty Pleasure) [Easy-Lyrics]


Ho nu ni
mo ro bo rin
to tan
gi bu nya
O ho my
na mang ga
jel ge pon
hern non
ah rum da un
ham jong
Don't you know
Don't you know
wi hom
he ni u som
Don't you know
Don't you know

Ne ga ma re so
gak kai
to ji mal le
cham me
ryok jo gin
nun bit to
gob bwa jen
to no ryos so
mam da ju myon
da chin da gu
ut gi nun gon
han shim man gon
nan ni
yo ur jit to
cham me ryok jok
kwe chim myong jok

Ma cha
no jom mi chin
got ga ta
nol bo go
wi serm
mi chil
got ga ta
She's making me
crazy..
I'm so into you
wi hom mi
do kul lin
i yu
ern gun ni
do jul gin
i yu

Uh, Ma chi
go jang na mas
ska ta
nol sung jin ni
gut ge
mi dun che
ku ge
su mul du ri
shwim myon
nal jung
dok shi kyo
Oh my
go tu ron
wan byok kan
ne gen wi hom
mang geim
Don't you know?
Don't you know?

Chom no rul
bol te bu to
nuk kyo ji
nol man ji myon
da chil
go ran go
ram myon so do
nan bu jonga myo
do se ge
nol lum kyo
ji ot ji
ne ya
nu rop pa gyo
der nun yang
myo nun nal
do ryo
ne do cha mul
su i so
i jong don
yak ke
jin jong shim mi
mi ya kol lo
so do
hu we chi rul
de ga
bo da che ga
no mu dal
kom ma gi ye
i me nan
mom chul su ga
ob sot ji
do gi pi pa jo
nan ni ga
pa nom mi chin
sa range nup pe
da da run
got ga te
bols so ne na
mun sar mi ku te
man nyak da um
nal lak
chi mi bark ko
na num
mot tu ge
dwe do ra do
ni yop pi mi
heng bok ke
hi jen ne gen
X ga O
gal gwe me
sun gan nol
gu o to
chong buk to
no gap da myon
ne gen ji ok
Sorry God
Don't forgive
My Guilt Pleasure
do se ge
a na jo
My Precious

Ma cha
no jom mi chin
got ga ta
nol bo go
i serm
mi chil
got ga ta
She's making me
crazy..
I'm so into you
wi hom mi
do kul lin
i yu
ern gun ni
do jul gin
i yu

Mo rer
nun chok
ha nin chok su
jok pi he hwa
do na nun de
nun chin
ko nyong
nak bo myon
an nyong
son ji tet to
Crazy Crazy
Crazy~

Ma cha
no jom mi chin
got ga ta
(nol ka
ma ni nu gi
yeah~)
nol bo go
i serm
mi chil
got ga ta
She's making me
crazy~
I'm so into you
wi hom mi
do kul lin
i yu
ern gun ni
do jul gin
i yu

shi ot to
kul li nun
i yu
(Hey!
nun chil
bo myo an jol
bu jol mo te)
ern gun
ji na do
jul gi nun
i yu
She's making me
crazy..
I'm so into you
i gon ma ri
an dwel jong do
Ow nom jom
mi chin
got ga ta

EXID - Up & Down [Easy-Lyrics]


Wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re
Up Up Up
Up Up Up

Wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re
Down Down
Down DowDown
Down Down

Na mol la
sung jin
na chok ka
nun ni
dong gong
nan ni mam
de ro du rot
da ga
nun no ko
then i feel
lo co o ow
na mi chi ge
man du ro
gan jet
tap sung-an
bo leh
co Coaster gyah
sa such
a Monster

(Hey baby Boy)
bing gul bing gul
bing gul
dol li ji
mal go non
(Hey Baby Boy)
as su ras su
ra ge sut
chi ji
mal go non
gu man jom gon
du ryo
gon du ryo
we me ya ge
gon du ryo, non
wi a re
wi wi a re

Jak ku wi
a re ro
hun dul li
nun na
Why don't u know
don't u know
don't u know
hwak shil ha ge
ne ge ma mul
bo yo jwo
why don't u know
don't u know
don't u know
yeah

Wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re
Up Up Up
Down Down

Ne mal tu
ne pyo jong dul
na ret gal li ge
ha myon so non
hul li ji
to hul li ji
(hun der run der
run der run der
run der)
om nun chok
mo ru nun chok
du rot ta
nat ta
ha myon so ron
bu ri ji
ki bu ri ji
(hun der run der
run der run der)

(Hey baby Boy)
bing gul bing gul
bing gul
dol li ji
mal go non
(Hey Baby Boy)
as su ras su
ra ge sut
chi ji
mal go non
gu man jom gon
du ryo
gon du ryo
we me ya ge
gon du ryo, non
wi a re
wi wi a re

Jak ku wi
a re ro
hun dul li
nun na
Why don't u know
don't u know
don't u know
hwak shil ha ge
ne ge ma mul
bo yo jwo
why don't u know
don't u know
don't u know
yeah

Just do
what you wanna
do what you wanna
yak go
li ji mal go
ne ge hwak
shi nul jo na
sok dom
num ma run bul
pil lo we
pil lo we
jang na na
nin jin shim
nal son te
gi gi ro we
so ge
ha ji ma
na num mul jot ge
ha ji ma
je so
wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re

Jak ku wi
a re ro
hun dul li
nun na
Why don't u know
don't u know
don't u know
hwak shil ha ge
ne ge ma mul
bo yo jwo
why don't u know
don't u know
don't u know
yeah

Wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re
Up Up Up
Up Up Up

Wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re
wi a re
wi wi a re

Monday, 26 January 2015

4MINUTE - Cold Rain [Easy-Lyrics]


Cha ka ge
sa rang-an che
nap pun
ni byo re
a pa ya al jo
sa rang-ul
mol la so
ku jo sa ra
mul mi dot cho
gu tat tut tan
go jim ma re
jom jom do
mi cho gat jo
te ma chim
bi ga
ne ri ne yo
chan bi ga
ne ri ne yo

Tu ruru
Tu rururu
rurururu
Tuk Tuk hul lo
ne ri nun
i bim mu run
sul pu mu ro
jam gi get jo

Tu ruru
Tu rururu
rurururu
Tuk Tuk hul lo
ga su me me cho
so ri ne
hul, jo

Nun mu ri
ju ru ru
du pyam mi ro
jak ku hul lo
ne ri jo
bit bang-ul
sok kin
nun mu rul
hum chi jon
na hon ja
I cannot live
without you
No life (honja)
I cannot live
without you
No Life
ku de ob shin
nan hi mi du
ne yo
My Love

Nun chi om
nun bam
ma nu ren
bik ka ji ne ryo
ha ru jong-il
ne ol gu ren
nun mul ka ji
wan byok ke
ne pa rul
su da dum don
no ye du son
mun shin
cho rom se gyo
nun nol
dar mun sang cho
(sa rang guk
ka jik ge
mo ra go
ne ga u ro ya dwe
no ran ge
mo ra go
him dul go
ji cho ya dwe)
mi wo ha nun
mang kum
ni ga no mu
bo go shi po
bo go shi pun
mang kum
ne ga mi wo

Tu ruru
Tu rururu
rurururu
Tuk Tuk hul lo
ne ri nun
i bim mu re
ju jo an ja
hul mo gi jo

Tu ruru
Tu rururu
rurururu
Tuk Tuk hul lo
ne shim jange
me chin ku de
ga mip, jo

Nun mu ri
ju ru ru
du pyam mi ro
jak ku hul lo
ne ri jo
bit bang-ul
sok kin
nun mu rul
hum chi jo
na hon ja
I cannot live
without you
No life (honja)
I cannot live
without you
No Life
gu de ob shin
nan hi mi du
ne yo
My Love

Ga shi dot
chim ma rul
ha nob shi
ha nob shi (na hon ja)
ka la ga
chi nal
ka rop don
ba ra mi
bu ro so (hon ja)
ne ma me
sang cho ju go
to na ga
don no ye
gu bin ja ri ye
ne ri nun
bis so ri rul
ta ra
nan ha yo
mob shi
u ro

Nun mu ri
ju ru ru
du pyam mi ro
jak ku hul lo
ne ri jo
ga su me
na mun sang cho
nun ho tok ke
na hon ja
I cannot live
without you
No life (honja)
I cannot live
without you
No Life
i jen sa rang
ta win mot tal
got ga ta
Again..
Again

Saturday, 24 January 2015

DAVICHI - Sorry, I'm Happy [Easy-Lyrics]


Shwi nun na ri ra
ji be man
nik ko
ship ji ga
ha na so
o ren
ma ni ya
mo cho rom
na gal jun
bi rul ha go
heng bok ke
bo in nun
sa ram
dul so ge ut go
to dul myon so
gu rok ke
no rul
jo gum shik
i jo ga na bwa
Nol bo nen
gi re so so
cham man
ni u rot ton
gu bam hun jok
do ob shi
sa ra jo ga go
ji wo jo ga go
i jen na pu
ji an na

An nyong ne
sa rangu ri
bom na re
chu un gyo
u ri
to wat ji man
yo gi ka
jing ga bwa
jong mal
sul po do
to na jwo
ji gum
nan neng bok ke
heng bok kan
man kum
mi an ne
hi je nun
na rur rik ko
jo un sa ra mul
man na

Kwe na
bal ga jin
un nun
ne mo su be
na do nol la so
i ron na jo cha
cho um mern
jo gum
o sek ket ji man
Shi ga ni
ya gin ga bwa
gwen chan na
jo bo rin
ne mam
ko jim mal ga ta
i jo bo ryo so
ji wo bo ryo so
i jen na pu
ji an na

An nyong ne
sa rangu ri
bom na re
chu un gyo
u ri
to wat ji man
yo gi ka
jing ga bwa
jong mal
sul po do
to na jwo
ji gum
nan neng bok ke
heng bok kan
man kum
mi an ne
hi je nun
na rur rik ko
jo un sa ra mul
man na

Him dul go
wa pat ton
shi gan man kum
nan ji gum
heng bok ke~
an nyong ne
sa rangu ri
bom na re
chu un gyo
u ri
to wat ji man~

Jal ga ne
sa rangu ri
chu wo ge
a pun
nun mu ri
hu ru ji man
jong mal
ku chin ga bwa
i jen no hob shi
sa ra do
ji gum
nan neng bok ke
heng bok kan
man kum
mi an ne
i je nun
na rur rik ko
jo un sa ra mul
man na

Friday, 23 January 2015

Eddy Kim - My Love [Easy-Lyrics]


No hi rum bo da
o nu run
ni rok ke
nol bu rul ga
My Love My Love
My Love
yo jum
na i sanga a da
hi rong ge
an no
sek ka da
non jom jom
nal bak ku go
i so, o u wo

Nol man
ji ryo da gu man
ne so nul
sum gyo so
so jung~
ha nik ka
ak ku jun
Piano man
ji da ga
to ol lat ton
mel lo di

Ot te ne
mok so ri
twi nun
ga sum so ri
no ye ge
da hu myon
ne mam jom
a ra ju ra
no ye ge
mi cho ga
nun nal, u hu
hong ku ro
jim mo ri
ku tom
nun jan so ri
gu mo dun
got dul do ye
sa rang-al
su i so non
gu re do gyol
guk yep pul
go nik ka

My Love My Love
I've given all
My Soul

It jan na
u ri i gut te
an man na
sot da myon
na ye~
mo dun gon
mong nong-an
yong gil sok
ka kwe he jin
gon be pu nin
ba mu ro~

Ot te ne
mok so ri
twi nun
ga sum so ri
no ye ge
da hu myon
ne mam jom
a ra ju ra
no ye ge
mi cho ga
nun nal, u hu
hong ku ro
jim mo ri
ku tom
nun jan so ri
gu mo dun
got dul do ye
sa rang-al
su i so non
gu re do gyol
guk yep pul
go nik ka

My Love My Love
You're my
Last Love
Last Love~
You're the
Sweetest girl
I've ever met
My Love My Love
I've given all
My Soul

I've given all
My Soul

DAVICHI - Cry Again [Easy-Lyrics]


To un da to
ul ji mal la
nik ka
ne mal jom
du ro ra
to jin nun mu ra
Yak kan
ma um ma
sang cho
nan ga sum ma
na nun jong
ma rul
gi shi tan da
to un da to
ul ji mal la
nik ka

Je bal
gu a pe so
ul ji ma
mu sum mal
man na myon
nul ja na
he yo ji jan
ma ram
ma di ye
a mu mal do
mo ta myon so
Sa rang-an da go
sa rang-an da go
mal do
mo ta myon so
tuk gu man
ul la nik ka

Ga je bal ga
o ji mal la
nik ka
ne mal
jom du ro ra
na pun
i byo ra
Ha go
shi pun mal
ol ma na
man nun de
na nun na jik
sa ranga nun de
ka je bal ka
gu nun
nam gyo du go

Je bal
gu a pe so
ul ji ma
mu sum mal
man na myon
nul ja na
he yo ji jan
ma ram
ma di ye
a mu mal do
mo ta myon so
Sa rang-an da go
sa rang-an da go
mal do
mo ta myon so
tuk gu man
ul la nik ka

Nun mul dwi ro
sa rangi
su mo so
ku ga nal
mot bo jan na
gu man gu man
na ra nik ka~

Je bal
gu a pe so
ul ji ma

Je bal gu man
nul go
but ja ba
gu ru ri
byo re pet
gi ji ma
ma um so ge
ga chin
gu ma rul
bak ku ro ko
ne ran ma rya
sa rang-an da go
ma ra ran
ma rya
ji gum mi an
ni myon
je bal
gu man he
nun mu ra

Thursday, 22 January 2015

Ailee - So I Love You (Shine Or Go Crazy OST Part. 1) [Easy-Lyrics]


Ku de nun
bo hi na yo
ne nun mu ri
ga su mi
a pu ge
ul go it jo
ku de do
ga tun ga yo
ko cho rom
pi yo na nun
gu ri um
to gi da ri
nun nal

So I Love you
ku de
dul li na yo
nul dwi ye so
ba ra man
bo da ga
ul jo
na ye ku de
seng gak ka
myon nun mu ri
na yo
ku den na man
ne sa rang

Ku de rul
gi ok ke yo
ji nan na re
u ri i chu o gi
to u ru jo
ha ya ke
pi yo na nun
mu ran ge
cho rom
gu ri wo
ji nun
ku de ra nun
sa ram

Sa rang ha yo
ku de
dul li na yo
nul dwi ye so
ba ra man
bo da ga
ul jo
na ye ku de
seng gak ka
myon nun mu ri
na yo
ku den na man
ne sa rang~

It ji
ma ra yo
na ye sa rang
seng gak ke
jwo yo
je bal
gi ok ke
jwo yo
na ye sa rang
ku de ku de~

Kangin (Super Junior) - Please Call My Name (Cat Funeral OST) [Easy-Lyrics]


Jo hun
na chi mi ya
ho nul do
ho jon na me
nu nul to so

Hi je
ni ol gul
jo cha
seng gang na
ji ga an na
su ob shi
man nun gi o ge
son du ri
gyo u
no rul gu ri go
gu ri wo
ha myon
i so

Ha mu do
ne hi ru mul
bul lo
ju ji an chi
mok so ri ga
ha nin nun bit
nal bu ru don no

Ne hi ru mul
bul lo jwo
ne ha ne mo dun
gol bo ryo so
jon bu
sa ra jo
bo ryo so
ni ga om nun
ha mu ui mi
om nun
shi gan so ge
na a ra so
ne hi ru mul
bul lo jwo
nan hi ru mul
hi jo bo ryo so
nan no rul
i ro bo ryo so
da hengi ya
gi o gi ran gon
ji wo jil
su i su nik ka
gu nyango
jon ne so
o nul do
ship ge
nu nul gam ji
mo tal pun

Ha mu do
ne hi ru mul
bul lo
ju ji an chi
mok so ri ga
ha nin nun bit
nul bu ru don no

Ne hi ru mul
bul lo jwo
ne ha ne mo dun
gol bo ryo so
jon bu
sa ra jo
bo ryo so
ni ga om nun
ha mu ui mi
om nun
shi gan so ge
na a ra so
ne hi ru mul
bul lo jwo
nan hi ru mul
hi jo bo ryo so
nan no rul
i ro bo ryo so
da hengi ya
gi o gi ran gon
ji wo jil
su i su nik ka
gu nyango
jon ne so
o nul do
ship ge
ni gam ji
mo tal ke

Brian Joo - Good Bye Dear (Snow Is On The Sea OST) [Easy-Lyrics]


Hi je gu man
jom mu ro yo
o so han bon
nu so bwa yo
ne ga
cham yep po
het ton
gu nun bi chu ro
nal bo ne jwo yo

A ju
jam shil
pu ni rang gol
ku man
ba da du ryo
jwo yo
u ri bi rok
ji gu mun
to ro jin de do
da shi
man nal go ra
mi do yo

Goodbye hai,
gwi yo un ku de
Goodbye hai,
o yop pun ku de
hi je ta tut
tan mi so ro
na rul
hwol wol lal lyo
bo ne ju gi rur

Someday hey,
da shi bol ku de
Someday ay~
ho sa rang-al ku de
ji gum
hu ru
nun nun mu run
jam shi
tong bin ba
me me
wo du se yo

Ha yan
nun cho rom
sa yo won
u ri sa rangi
no ga do
han ge ja
uk so gu ro
su myo
dul get jo
hu ri
sa rang-et ton
nal du ri

Goodbye hai,
gwi yo un ku de
Goodbye hai,
o yop pun ku de
hi je ta tut
tan mi so ro
na rul
hwol wol lal lyo
bo ne ju gi rur

Someday hey,
da shi bol ku de
Someday ay
ho sa rang-al ku de
ji gum
hu ru
nun nun mu run
jam shi
tong bin ba
me me
wo du se yo

Goodbye hai..

Wednesday, 21 January 2015

JJCC (DOUBLE JC) - FIRE [Easy-Lyrics]


Yeah,
Double J
Double C yah
D.K Click
Do U wanna
play a game?

Give me
the light
han ta num mak
mom chu
ji ma, wo

I wanna
blow your mind
tak i sun gan
nol wi han
time no

Mong ga ni
hon ja mo he
turn up the music
go ahead
i no re
ay chwi he
mi chin dut
pa jo nol le

Ba ro ju in
go un no
ni mo dun
go sul
bak kwo bwa

Bul jil lo
i mu de wi ye
bul jil lo
ni ma mul
hyange
bul jil lo
da ga
chi nol ja
The Roof
is on Fire
Bul jil lo
i mu de wi ye
bul jil lo
ni ma mul
hyange
bul jil lo
da ga
chi nol ja
The Roof
is on Fire

la lara lara lara
lararara lara lara
The Roof
is on Fire
la lara lara lara
lararara lara lara
The Roof
is on Fire

Yeah,
bul ta nun
tension so good
bust you
swag up so good
jun bi
wal lyo so good
da bul
te te te
te wo
Baby dance
with me
hun du ro
mi chin du shi
mo ha ni
um ji gyo
ni mot de ro
i ba mi
kut na gi
jon ka ji
so mun na ge
do bul jil lo

Yo gi
ol la wa (ow)
nol wi
han hu de ya
ba ro ju in
go un no
ni mo dun go
sul bal kwo ba

Bul jil lo
i mu de wi ye
bul jil lo
ni ma mul
hyange
bul jil lo
da ga
chi nol ja
The Roof
is on Fire
Bul jil lo
i mu de wi ye
bul jil lo
ni ma mul
hyange
bul jil lo
da ga
chi nol ja
The Roof
is on Fire

Dal bi
che chwi yan
ni bam no wa
it da myon
hi byo ri
yas shi
wo bo ne gi
shi run gol
ji gum ja bun
i son
no chi ma ra
o nul man

la lara lara lara
lararara lara lara
The Roof
is on Fire
la lara lara lara
lararara lara lara
The Roof
is on Fire

Bul jil lo
i mu de wi ye
bul jil lo
ni ma mul
hyange
bul jil lo
da ga
chi nol ja
The Roof
is on Fire
Bul jil lo
i mu de wi ye
bul jil lo
ni ma mul
hyange
bul jil lo
da ga
chi nol ja
The Roof
is on Fire

Da ga chi huk
ga ja ma ja Fire
o nul chom bon
sai yo
a ju ya
dan nan ne
O Ow O Ow
no go gi hut
gi nun
so ri ma ro
jong gul
so ge Lion
a ju ya
dan nan ne
O Ow O Ow

Tuesday, 20 January 2015

Jung Yong Hwa - One Fine Day [Easy-Lyrics]


Gi o gi
to na ne yo
ja ju go nil don
ho suk ga
ja gum ma
han ye gi ro
bam ji se don
gut te
cham jo wa jo
u rin

Gi o gi
to na ne yo
bal gil du mun
ji bap gong won
bo go ship da
su ob shi
te rul su don
gut te
cham jo wat jo
gu de ga i so so

O num
mot jin nal
nun mul
na nun nal
nun bu shi do rok
a rum da wo so
ga sum
a pun nal
o num
mot jin nal
do ra gal su
om nun nal
gu nal gu nal
gu nal gu nal
gu nal~

Gi o gi
to na ne yo
ak kyo dun
su man nun mal dul
ga sum sok
gip su gi
mu do dun che ro
gut te
nun mol lat jo
i byo rul
mol la so

O num
mot jin nal
nun mul
na nun nal
nun bu shi do rok
a rum da wo so
ga sum
a pun nal
o num
mot jin nal
do ra gal su
om nun nal
gu nal gu nal
gu nal gu nal
gu nal~

Gu de nun nal
i jo gan de do
ha yo mob shi
hul lo
ne ryo yo
nun mul ma run
chu ok dul, u woah
u ri sa rang-et
ton gi ok dul
u ri so jung-et
ton nal dul
a jik do
na nun nit
ji mo te yo~

O num
mot jin nal
ta tut tet ton nal
ba ra me shil lyo
ji nan
gu de ga
bu ro
o nun nal
o num
mot jin nal
do ra gal
su om nun nal
gu nal gu nal
gu nal gu nal
gu nal~

Hu Hu Hu
Hu Hu Hu
Hu Hu Hu U

O num
mot jin nal
do ra gal
su om nun nal
gu nal gu nal
gu nal gu nal
gu nal~

Saturday, 17 January 2015

HIGH4 - Day By Day [Easy-Lyrics]


Um ma ni chif
mun ba ra bwa
dwi bak ke
bo run
nun na gwa pa
ji gum mi
shin chi
nu ri nun
shi run shi
shi ga nun nal
du go hul lo ga
no cho rom
nal du
go to na ga
i byo ran
dwi yen
ne sal mun
The end

To na so
sul pu ji man
True Story
sek ka man
ni byo ra pe
i je wet to ri
got tu ron
nu ri wan
byok ket ton
ko pul
so gun sal jak
gon du ryo
do to jo bo ril
Bubble pop!
so ri ob shi
sa ra jo gyo te
ot te
he do no man
sa rang ha
get ji ma ma
if our love
was ever wrong
i don't
wanna be right

Yo jum
no mo ay
gak ku mun
na seng gak ka ni
gak ku mun
ne gok jonga ni
Day by Day
no do na
cho rom ma pu ni
yo jum
na me il
no wa got ton
go ril go ro
tu no wa dut ton
no rel du ro
Day by Day
na ye ha ru nun
bis su te girl

Huu Hu uu Girl
Huu Hu uu Girl
Girl,
I just wanna
Touch Feel
Love again

Huu Hu uu Girl
Huu Hu uu Girl
Girl,
I just wanna
Touch Feel
Love again

Ow,
O nul do
mu i mi han
ha ru ga
shi ge so ri ye
mu cho gam
jong ob shi
hul lo ga
shi so nun
bap pu ge um ji gi
nun sa ram
du rul ta ra ga
ku gu rim
ja rul bal
da bo myon
ni ga i sul ka
ji gum
mi sun gan
yak so ga
dwen nu ri
chu o gun ko
jiu ryo hal
su rok gu ri um
ma ni
bon jo ga do
ji wot ton
no ye bon no rul
ja yon su rop ge
da shi nul lo
no ye jip bap pe
so mom
chun bal go rum
nan gi rul ir ro

Yo jum
no mo ay
gak ku mun
na seng gak ka ni
gak ku mun
ne gok jonga ni
Day by Day
no do na
cho rom ma pu ni
yo jum
na me il
no wa got ton
go ril go ro
no wa dut ton
no rel du ro
Day by Day
na ye ha ru nun
bis su te girl
(na ye ha run
bis te)

Bis te, Ow ye
Bis te, Ow

Ha ru ay
dos su chon
bom mun ja rul
sot ta
ji wot ta
ha ru jong-il
go mi ne jon
na rul
gol ka mal ka
ha ru ay
dos su chon
bom mun ja rul
sot ta
ji wot ta
ha ru jong-il
he me yo nan
nu ra nun
bi chul li ro
to gi rul i ro
nan gi rul i ro
gi rul i ro
no do na
cho rom ma pu ni

Yo jum
na me il
no wa got ton
go ril go ro
no wa dut ton
no rel du ro
Day by Day
na ye ha ru

nun bis su te
(na ye ha run
bis te)

Huu Hu uu Girl
Huu Hu uu Girl
Girl,
I just wanna
Touch Feel
Love again

Huu Hu uu Girl
Huu Hu uu Girl
Girl,
I just wanna
Touch Feel
Love again

Thursday, 15 January 2015

HALO - Surprise [Easy-Lyrics]


HaHaHa
Uh,
To the
left side
Okay okay
Ha Ha
To the
Right Side
Yes,
it's Showtime
for playground
and bass

Surprise
nol wi ye
jun bi
han no re ow
i bam
kut ka ji
du ro jwo
ku de, yeah
dul lyo
nol wi han
ne mok so ri
a rum da un
ni bam men nan
nol wi ye
bu rul ke
hu u u uu

Ha yan
nu ni ne ryo wa
Groovin Tonight
no ma nul
wi han ne
Secret party
Jul gyo bwa twi o
bo nun go ya
ku de wa
na ye bam~

Non na rul
mit go
i bam yong won ni
jel gyo jwo
him kot
dan go so ri
cho jwo
Surprise
Surpra a ai
ne ma mul
ba da jwo
Non ne son jap go
ha nul no pi
na ra ol la
ku so ri rul
do jil lo
Surprise
Surpra aa i
na ye mi chin
shim jang
so ri ga
dul lyo

Brrah!
Knock Knock
du du ri
nun so ri
du ri mol le
om ma
ap pa mol le
se byok ke
nun gi re chu
o gul gu ri
nun no ri
(i gon nu ri
man ni
Secret Party)
wa jul le
da jul ke
o di dun
gal su it ge
he jul ke
nol wi he
mel bam
ma da
seng gak ka
myo sot ton
il gi do
bo yo jul ge

Ha yan
nu ni ne ryo wa
Groovin Tonight
no ma nul
wi han ne
Secret party
Jul gyo bwa twi o
bo nun go ya
ku de wa
na ye bam~

Non na rul
mit go
i bam yong won ni
jel gyo jwo
him kot
dan go so ri
cho jwo
Surprise
Surpra a ai
ne ma mul
ba da jwo
Non ne son jap go
ha nul no pi
na ra ol la
ku so ri rul
do jil lo
Surprise
Surpra aa i
na ye mi chin
shim jang
so ri ga
dul lyo

I je
shi jak ke
no wa
na ye Party
i ba mul do
mi cho bo ge
To the Left
To the Right
tan go
sum bo jim ma
na ye
so nul jap go
twi yo bwa~

Mo dun ge
a rum da wo
no ma nul
sa range
gum se bul go
jin ni ol gul
Surprise
Surpra a ai
ne ma mul
ba da jwo
Non ne son jap go
ha nul no pi
na ra ol la
ku so ri rul
do jil lo
Surprise
Surpra aa i
na ye mi chin
shim jang
so ri ga
dul lyo
oh ho, Surprise

Monday, 12 January 2015

SONAMOO - Deja Vu [Easy-Lyrics]


Yeah,
Legendary, T.S
Uh huh, Come on,
That's the way
Ah! Ah!
Young & Fresh,
Let's Go!

Go ji mal
ga tun nik
kul lim
chom ming
go gat tun de
mo du jong ji
dwen i nuk kim
no ye mo su bi
ik suk ke
ma bo be pa jing
got ga tun gol
Lose Control
je yo
hal su ga ob so

A jik ne ga
jo gu mun
so tul lo so
jo shim su re
da ga ga ryo he~

Hun der rern de
du gun du gun
du gun go ryo
hun der rern de
du gun du gun
du gun go ryo
Get It, Wit It
Get It, Wit It
jak ku tol lyo
nan nol
ba ra bwa
What

It's like
Deja Vu
shin bi yan
nuk ki me pa
jo du ro
da ga wa
da ga wa
i je
o so o so
ne ge da ga wa
It's like
Deja Vu
jol de bo so
nal su ga
om nun gol
Danger, Danger
jak ku man
nik kul lyo
ul lyo

Uh huh,
Rock This
Do you feel
the way i do
i gon
um myongi
jang na nin
Deja Vu
ni mo dun ge da
gung gum ma go
ge sok kal
go ship go
seng ga gi na
gu den My Boo

Non,
o nu byo re
so wa sul ka me
se rop ge to
ru nun
Rising Star
Call me
when you need me
ne ak kyo wat ton
jin shi mi
Can u hear me

Brand New Feel
li gam jong-ul
nan gan jik ke
shi ga ni
mom chun gong
gan so ge~

Hun der rern de
du gun du gun
du gun go ryo
hun der rern de
du gun du gun
du gun go ryo
Get It, Wit It
Get It, Wit It
jak ku tol lyo
nan nol
ba ra bwa
What

It's like
Deja Vu
shin bi yan
nuk ki me pa
jo du ro
da ga wa
da ga wa
i je
o so o so
ne ge da ga wa
It's like
Deja Vu
jol de bo so
nal su ga
om nun gol
Danger, Danger
jak ku man
nik kul lyo
ul lyo

Uh, Yeah
I gon pok
ju gi to
ji dut Bang!
ga ryo
jil su ob so
ni me
ryo ge BAAAM!
Ja shin
om nun gu ron
heng dong-un Stop!
tok so nun de
pop pop right
gak ku mun dang
do re bo in
nun Girl
yo ro ga ji
style-ling
gyom bi an gol
at tu go
hot te so ku
ra ji mo te
ne swag gu mo te
sa in
bo ne O.K
Spit Fire
Here We Go!

It's like
Deja Vu
shin bi yan
nuk ki me pa
jo du ro
da ga wa
da ga wa
i je
o so o so
ne ge da ga wa
It's like
Deja Vu
jol de bo so
nal su ga
om nun gol
Danger, Danger
jak ku man
nik kul lyo
ul lyo

Sunday, 11 January 2015

JONGHYUN Feat. Zion. T - Deja-Boo [Easy-Lyrics]


(Neh) non chil
sal pi go (oh ho)
yo pu ro bu to
non nal mi ro ne
1 2 3 yeah
(Neh) nu nul
ga ri go (dash)
yo pu ro
bu to (non)
to nal mi ro ne
Deja Vu Singing
(u u u)

Stay oh cool
dwi dol ji
mal gi ro he
chom bwa don
na sol ji an na
(u u u)
Stay oh cool
mo run chok
mal gi ro he
nun bit
ma cho ji jan na

Stay Oh
it's a Deja Vu
o di so
bong go
gat tun de
o di so
bong go gat te
Deja Vu girl
Stay oh girl
Deja Vu
o di so
bong go
gat tun de
o di so
bong go
gat tun
de shey ye

Lala la la
la lala lala (Hey)
lal la lal la
lal la (Stay)
lal la lal lala
la la la

Lala la la
la lala lala (Hey)
lal la lal la
lal la (Stay)
lal la lal la la
la la la (ooo ow)

(Stop it) play
(Stop it,
Stop it, Play)
oh, jwi rak pyo
rak ke nal (Oh yeah)
no chi jim
ma ra jwo
Don't move,
please sit
ne ge
pi ryo wan gon
nok jing nok
pun ni jan na
no do
neh nu nul
bo go it jan na
um mak
mak we rum
cho rom nol
gat go no ra
na ji ji ji
han no
Babe stay,
My Lady, Babe
(u u u)

Stay oh cool
dwi dol ji
mal gi ro he
chom bwa don
na sol ji an na
(u u u)
Stay oh cool
mo run chok
mal gi ro he
nun bit
ma cho ji jan na

Stay Oh
it's a Deja Vu
o di so
bong go
gat tun de
o di so
bong go gat te
Deja Vu girl
Stay oh girl
Deja Vu
o di so
bong go
gat tun de
o di so
bong go
gat tun
de shey ye

Wol le nan
ja ju ja ju
du ri
bong go ri ji
ku rer ta bo myon
an nyong ja gi
mo ru nun
yo ja du ri
ma rul gol
gu na ji
Wow (wow)
Wow (wow)
so ril
jil lo so nan
Wow (wow)
Wow (wow)
huh, Hey
i see ya

Show my Deja Vu
na bun
myong nol
o di so bwat go
on je bong
gon ji sang gwan
ni op go
gi ok do an na
o di so bwan na
Seng gak ke
ne bwa
Please girl

Mul lon
da got jit
ga man
dot ta gan
nol mul dut
dom bil lom
pon ni bo
in nik kan
ne ga
ji kyo ya shi
nam dul
gat jin nan chi
nun chi bo go
o sek ka ji an ke

Stay oh
it's a Deja Vu
Oh Deja Vu
nan nol bwat da go
gu re bwat jan na
nan nam dul
gat jan na
ge dul cho rom
ni nun mul
sok pe go
twi jan na

You're my Deja Vu
na bun
myong nol
o di so bwat go
on je bong
gon ji sang gwan
ni op go
ge sok kon jon ji
seng gang
man ha go (i go)

Lala la la
la lala lala (Hey)
lal la lal la
lal la (Stay)
lal la lal lala
la la la

Lala la la
la lala lala (Hey)
lal la lal la
lal la (Stay)
lal la lal la la
la la la la
Okay, Next

Saturday, 10 January 2015

Jung Yong Hwa With YDG - MileAge [Easy-Lyrics]


Babe, yu nan ni
do ye po
nul ha don ye gi
to wa gi do
gwi chan na
juk ke so
Oh babe, hal ma ri
in nun de
ga byop ge
du ro bwa

Uh, Myo chil
je gang heng
gun no nul
do chal yong
all Night
ji be son
tong gi jo gi
Shower
o rin ni jip ride
wol se gung
min yong gum de
chu ri ja won
gum sang fun
ju yu bi seng
hwal bi
go jong ji chul
Schedule tight
Gun so ri
an na go
jan so ri
da ba da ju myo
cha gok cha gok
sai nun
mal li ji
yong hwa ga
an ju na ra
sam hap
mo gu ro
ga ja nun de
yo bo
na o jo ji?

O nul ne
mai lish
so do dwe gen ni
han da re
han bon
i sul ka mal ka
han na ri ni
o nul ne
ma il lish
nel bu to da shi
ni pum ay so
cha gok cha gok
sa ul te ni

Sha bi lab sha bi lab
sha bi lab
sha bi lab sha bi lab
sha bi lab

Bay i be, jom shim
mo mo gul ka
ni ga me il
mok don
me nu mal go
mo dun
ji mal he bwa
Oh babe, hal ma ri
in nun de
ku jo ne
ne ma um
jon na go shi po o

Sam be
nyuk shi bo il
24 7
just for U
gi ru mul che
Y.D.G Airline try
ham ni da
ba ri dal
su om nun got
To the
kingdom of heaven
yes this is it
First class
upgrade
hal su i su se yo
pyon ni
si se yo
no doubt
without doubt
Hell no brother
shi won
nun ga sum
No brother

O nul ne
mai lish
so do dwe gen ni
han da re
han bon
i sul ka mal ka
han na ri ni
o nul ne
ma il lish
nel
bu to da shi
ni pum ay so
cha gok cha gok
sa ul te ni

Sha bi lab Sha bi lab
Sha bi lab
Sha bi lab Sha bi lab
Sha bi lab

Yeah,
Gu o ton
Practical medical
scientific knowledge
ba bil lon
tap bo da no pun
Luv a pe sak
da bal lish
da dul mal li ji
but ni smell
run ne
pi rul mal lish
yol shim mi sa
ma lish

O nul ne
mai lish
so do dwe gen ni
han da re
han bon
i sul ka mal ka
han na ri ni
o nul ne
ma il lish
ne il
bu to da shi
ni pum ay so
cha gok cha gok
sa ul te ni

Nol wi han
ma il lish
pyong seng yong
wo on ni
no ma nul
hyang he che ul ge
Please baby
stay with me
yak sok ke
Promise
nel bu to da shi
ni pum ay so
cha gok cha gok
sa ul te ni

Sha bi lab Sha bi lab
Sha bi lab
Sha bi lab Sha bi lab
Sha bi lab

Nono nun no
oh no babe

Thursday, 8 January 2015

MC MONG Feat. Sweden Laundry - Sick To Death Part.2 [Easy-Lyrics]


Can't break
my heart
the next time
i gave you
the last time
your love's
no longer in my mind
i never
cry for you
Good bye to you
don't want you back
here in my life

O je i ne
ma ji mak gi
yo gun no wa
ku il bun do an dwe
nu jon na
han tong mah
ko gi so a ma
pil lim mi
kung kyos
ke jin nen
du pon de
ju jim ja gi ga

Ok ji ro
sul lo to he
da bet go shi pun
chu ok ka ji do he
i bi ro
mo gul lom
(bi ro mo gul nom)
kun ne no
go no jo nal we he

Chen yom mes
su me do mung
ma ru me
jin nul lo jin je
chek ga
mi mu ge
pyon na ge
nol bo ne jo ya he
dal go na
a ni myon su ge

Wake me up
i yang mong-es so
Hate my self
do won mang-es so
i got
nothing to lose
Love is
yesterday news

Gal tek ka ji
na ga bol le
ne sa rang
nun nam gyo
du bo ga
ne ga sal go na
a ni myon juk go na
al su it ge

I to on ji
na ga get ji mo
wa i go ri
do a nim mo
I got
nothing to lose
Love is
yesterday news

Can't break
my heart
the next time
i gave you
the last time
your love's
no longer in my mind
i never
cry for you
Good bye to you
don't want you back
here in my life

Se byok ki
bal ka
o go te yange
ha nu re
ji bung
wi ro ban
jum ga ril
jum du nu nul
tu ge dwi
ni ga yo pe
it tan du shi me
il sa rang-an
du shi
hon ja mal lo
no wa de
wa la nun da

Ne mek i ri nek
i ri heng
bo wi yes
sa nik kan
heng bok kan
o nu ri op so
sa rang
ma nul won nan got
du re bi ye nok
ay ge o dun ge
ha na do op so

Wake me up
i yang mong-es so
Hate my self
do won mang-es so
i got
nothing to lose
Love is
yesterday news

Gal tek ka ji
na ga bol le
ne sa rang
nun nam gyo
du bo ga
ne ga sal go na
a ni myon juk go na
al su it ge

I to on ji
na ga get ji mo
wa i go ri
do a nim mo
I got
nothing to lose
Love is
yesterday news

Can't break
my heart
the next time
i gave you
the last time
your love's
no longer in my mind
i never
cry for you
Good bye to you
don't want you back
here in my life

Ne ga na ran
o du ma ge so
gak ku mu nul
gi man ne so
i byo ri do
kul ma bwa so
ju gul
man kum
hi mi du ro so
Ne ga na ran
o du ma ge so

Can't break
my heart
the next time
i gave you
the last time
your love's
no longer in my mind
i never
cry for you
Good bye to you
don't want you back
here in my life

Gal tek ka ji
na ga bol le
ne sa rang
nun nam gyo
du bo ga
ne ga sal go na
a ni myon juk go na
al su it ge

I to on ji
na ga get ji mo
wa i go ri
do a nim mo
I got
nothing to lose
Love is
yesterday news

Gal tek ka ji
na ga bol le
ne sa rang
nun nam gyo
du bo ga
ne ga sal go na
a ni myon juk go na
al su it ge

I to on ji
na ga get ji mo
wa i go ri
do a nim mo
I got
nothing to lose
Love is
yesterday news

Can't break
my heart
the next time
i gave you
the last time
your love's
no longer in my mind
i never
cry for you
Good bye to you
don't want you back
here in my life

Wednesday, 7 January 2015

MC MONG feat. Jinsil (Mad Soul Child) - Miss Me Or Diss Me [Easy-Lyrics]


Real Talk
it will float
after every
fall and everything
that's been
taken all,
Question
did you Miss me
or did you Diss me

As so do ra ga
nun no ye
jip bap gol mok
sa ra mul pi he su
mun ji ya gu mong
sa ra
mi gu ri wo
Did you miss-er me
did you diss-er me

Did you Miss-er me
did you Diss-er me
ne ga da nun ge
do gin
ji bo rin ji
sa rang
bat ji mo tal go
su dal gi ye
il jik
ku mul ken nun ji

Op ji run mu ru
to ke
jil gu rut
se sal bo rut
da kun
nat go dun
mi dul
su it gen ni
chu go ga
nun ni nuk kim

Sul po do
ul ji mo te
i je nun ne ga
nam ja in
chok mo te
ba ra me gol lin
dot te
ne bange
mam mol le
go ro no ul ge

Go tongi ran
sek kal lo
chi re
bo tong ship ge
nu ne ti ge
chon myong
junge gu bek
an out
da to na do
no man nis
so jwo

Hurt me Hate me
so did you Miss me
ba ra mi
bu nun
a chim ga ta
o nu ri
ik suk ke so
sul pu mi
ik suk ke jo
Love me want me
but did you Diss me
nun mu ri
ik suk ke so
sul pu mi
ik suk ke jo

So ri ob shi
non Vanish
nal hon ja dun
dwi ro Panic
sa ranga pe
dung ji go yok
u sum shi go
pal gan
shim jange
Damage

Ne ga
bo rin gol ka
a ni myon
bo rim
ba dun gol ka
dwi sok kin
sa go ne gup pi
ba rul pen
burned a whole
in my heart

U rin
kot kwa kot
cho rom
a rum da un
ni byol
kot kwa kot
cho rom
a rum da un
man nam

U sul ka
bi u sul ka
o tok ke ya
ne ga sal ka
no wa ay
i byo run
chi yu wa ke
da ru me shi
sul ja
ni sak bi u ji

Hurt me Hate me
so did you Miss me
ba ra mi
bu nun
a chim ga ta
o nu ri
ik suk ke so
sul pu mi
ik suk ke jo
Love me want me
but did you Diss me
nun mu ri
ik suk ke so
sul pu mi
ik suk ke jo

kot kwa kot
cho rom
a rum da un sa rang
kot kwa kot
cho rom
a rum da un ni byol
kot kwa kot
cho rom
a rum da un man nam
kot kwa kot
cho rom
a rum da un sa ram

kot kwa kot
cho rom
a rum da un sa rang
kot kwa kot
cho rom
a rum da un ni byol
kot kwa kot
cho rom
a rum da un man nam
kot kwa kot
cho rom
a rum da un sa ram

(Hurt me Hate me
so did you Miss me)
Ne ga
gu ri won ni
ne ga
gu ri won ni
did you Miss-er me
did you Diss-er me
ne ga sa nun
ge do gin
ji do nin ji
(Love me want me
but did you Miss me)
ne ga
gu ri won ni
ne ga
gu ri won ni
je bal, je bal

Ne ga
gu ri won ni
(Oh hurt me hate me)
ne ga
gu ri won ni
sa rang do
sa ram do
(Help us)
chu ok do
(did you miss me)
ne ga
gu ri won ni
ne ga
gu ri won ni
no wa ay
i byo run
(Love me)
chi yu wa ke
da ru me shi
sul jang
sak bi u ji

Tuesday, 6 January 2015

Lovelyz - Candy Jelly Love [Easy-Lyrics]


Gu sul cho rom
gwi ye so
jak ku
mem do ra yo
dal kom man
gu ma rul
gul li da
i be so
hu ha myon
hyang gut tan
hyang gi ga
bu ro wa yo ow
Yu ri cho rom
tu myong-an
gu ma mi jo wa yo
chon nun
cho rom ke
kut te yo
mal lo so
pyo yo
nul ha ja ni
gu de ye sa rangi
gu re yo

U ri
o dik ka ji
gal lon ji
o tok ke
dwel gon ji
na nun mol la do
kom mok jin
an nul le yo
Candy Jelly Love

Ku de ma um
han su pu nul
da ma nok ko so
ha yan yak sok kan
nung ku mul
da ma sam ki myon
o nul ha ru do
u su suk i so
gi bun jo un
ye gi dul
man ma ral
su i so

No mu no mu
him dul myon
man ni man ni
sul pu myon
gu de ma um
myos su pun
do no u myon
to gyon dil su i so
no mu no mu
we ro wo
bo go shi pun
na ri myon
gu de sa rang han
bang-ul
to ro tu ri myon
heng bo gi
ban jak

Hu rin na ren
ku de ye
i rum mul
bul lo yo
he sal do bu rop
ji an na yo
o nul do
na bak ken
op da go
ma ral gom man
ga ta so oh
Ku de yom
nun gyo u ri jo
man kum wan ne yo
ku de do nang
gwen cha na yo
ku de ro pu mun
ne ma hu mun
non je na
bum cho rom
ta tu te

Na ral ma na
gi ok kal lon ji
ku de do
na man kum mil
jin mol la do
gom mok jin
na nul le yo
Candy Jelly Love

Ku de ma um
han su pu nul
da ma nok ko so
ha yan yak sok kan
nung ku mul
da ma sam ki myon
o nul ha ru do
u su suk i so
gi bun jo un
ye gi dul
man ma ral
su i so

No mu no mu
him dul myon
man ni man ni
sul pu myon
ku de ma um
myos su pun
do no u myon
to gyon dil su i so
no mu no mu
we ro wo
bo go shi pun
na ri myon
ku de sa rang han
bang-ul
to ro tu ri myon
heng bo gi
ban jak

Your the best
ever come
in my life
your the best
of my life

You, ne senge
jel jo hun
shi gan so ge
ne ga che go ro
gi ok kal sa ram
i mi jong he
jin nan sa ram
al kom man
ku mul ko yo

U ri du ri
han ye gi
gan jil gan jil
han ye gi
na man na nun
gu ye gi
seng gak ka myon
so ja mi du ro yo
u ri du ri
mot da han
kut na ji
an nun ye gi
on jeng ga nun
gu de wa
da na nul go ra
na nun
mi do yo

Sunday, 4 January 2015

EXO - December, 2014 (The Winter's Tales) [Easy-Lyrics]


No em~
ye ye, no no

Go ri ye
ha na dul
nu ro wa ga
nun bul bit cho rom
da ga on
ha yang gyo ul
u hu cham
jo wat ton
ke jol ji na
te ron ji chot ton
ke jol ji na
gu ri un
no rul man na

Gip su gi no ho
dwot ton sang ja
jo shim
su re yo ro, u wo
er ji nan gyo
ul man dun nu ri
ye chu ok kon ne

Bam se do rok
ban ja gin
bul bi che
sal myo shi
u su mul ji u myo
na mu gu a re
a mu do mol le
ne ma mul
sum, gi go
ni so nul ja ba

Ji gum myot
bak ki jum do
ra da shi
no rul man na
na rul ta su ha ge
a na jun no ha na
no rul
dar mun ha yan
nu ni ne ryo
do po gun
na ge sa hyo
do nun shi rin gyo
ul nun
no dut sa ra jo

Oh babe
so ri kin
chang mun tum
no mo ro bi chi nun
bon jo ga
nun bul bit
gu ri go
no ye mi so

Nah, To ha na ye
chu o gi
so bo gi sa yo ga
i bong gyo ul
man kum
do uk tuk
byo re jin
Christmas Tree

Gin gyo
u ri ga go
ha na shik
bu ri ko jo do
bam in dut
o dum cha ja wa do
nan sang gwan
nob so
ni mi so ga son
myonge

Ji gum myot
bak ki jum do
ra da shi
no rul man na
na rul ta su ha ge
a na jun no ha na
no rul
dar mun ha yan
nu ni ne ryo
do po gun
na ge sa hyo
do nun shi rin gyo
ul nun
no dut sa ra jo

No nun
na nu re so ne ryo
on dut bin na
jo gi mol li yo
dum sok gu rim
cho rom mo ri
wi ro to ro jin
byol ha na

Shi gan ji na
da shi ge
jol hul lo do
u ri ge sok
gi rok ke
byon na ji an ki rul
kun na ji
an ki rul
so wo nul bi ro bwa

Ji gum myot
bak ki jum do
ra da shi
no rul man na
na rul ta su ha ge
a na jun no ha na
no rul
dar mun ha yan
nu ni ne ryo
do po gun
na ge sa hyo
do nun shi rin gyo
ul nun
no dut sa ra jo

Ji gum myot
bak ki jum do
ra da shi
no rul man na
na rul ta su ha ge
a na jun no ha na
no rul
dar mun ha yan
nu ni ne ryo
do po gun
na ge sa hyo
do nun shi rin gyo
ul nun
no dut sa ra jo

Saturday, 3 January 2015

INFINITE F - Heartthrob/My Heart Is Beating [Easy-Lyrics]


wo ow wo
o o ow yeah
wo ow yo
my pretty lady

wo ow wo
o o ow yeah
wo ow wo

Ni ga wa
jo gi mol li no
bo in da
a ju chon chon ni
ne ge
su myo du nun
no ye hyang gi ga
nal sol le ge he
Don't know why
na do mol le
jak ku man
ni seng gak ka
myon mi
so jin nun
i ron ne
mo sup o sek ke
ko gel dol lyo

U yon ni
nol ma ju chi myon
mu sun mal he
ya hal ka
tol li nun
du son kok jap go
nol sa rang-an
da ma ral ka

Ga su mi
twin da
na to wa mu
mal mo ta ge
o nu rul
wi he jun
bi het ton
mo dun mal dul
gi ok so ge
sa ra jo ga
ga su mi
twin da
non to nal
ji na cho ga ne
i je wa
dan jim wa
pun ni ra myo
i de ro
bo nel su ob so
I'll be there
for you My Love

Don't know why
na do mol le
jak ku man
ni seng gak ka
myon mi
so jin nun
i ron ne mo sup
o sek ke
ko gel dol lyo

U yon ni
nol ma ju chi myon
mu sun mal he
ya hal ka
tol li nun
du son kok jap go
nol sa rang-an
da ma ral ka

Ga su mi
twin da
na to wa mu
mal mo ta ge
o nu rul
wi he jun
bi het ton
mo dun mal dul
gi ok so ge
sa ra jo ga
ga su mi
twin da
non to nal
ji na cho ga ne
i je wa
dan jim wa
pun ni ra myo
i de ro
bo nel su ob so
I'll be there
for you My Love

wo ow wo
o o ow yeah
wo ow yo
my pretty lady

wo ow wo
o o ow yeah
wo ow wo

Friday, 2 January 2015

Eddy Kim - Empty Space (Reasonable Love OST Part 2) [Easy-Lyrics]


Gut ten
mol lan na bwa
we ru wo tan
sa shi rul
jo gum
ji na myon
sa mu chil
go ra nun gol

Ik suk kan
gong gi ma jo
tak kal te
ya sok kan
sa rang ma jo
dung-ul do lil te

Mu o sul
cha ul su do
mek kul su do
om nun ga
sum man kyo ne
bin gong gan~

Empty Space
gu mongi
na bo ryo
ko jo man
ga nun na pum
please
come back to me
come back

Empty Space
hon ja nun
du jo hi
mel su
om nun gam jong dul
please
come back to me
come back to me

Ay sok kan
gam jong ma jo
ob so i jen
yak sok kan
sa rang ma jo
dung-ul do lil te
ye ay i ye
ye

Mu o sul
cha ul su do
mek kul su do
om nun ga
sum man kyo ne
bin gong gan~
u wo~

Empty Space
gu mongi
na boh ryo
ko jo man
ga nun na pum mi
please
come back to me
come back

Empty Space
hon ja nun
du jo hi
mel su
om ner
ner gim mi
please
come back to me
come back

Empty Space~
say wo hu
Oh babe
Please comeback
comeback to me
comeback
comeback to me

Hu u wa wa
ay This space
they should
gave it to me
it's driving me crazy

Don't you
wanna comeback
please comeback
please comeback
comeback
comeback to me
ye hu uu hu~

hu hu hu u wah
hu hu hu u ah