Pages

Wednesday, 13 September 2017

PENTAGON - It's Over [Easy-Lyrics]


I Think It's Over
It's Over, It's Over
Yea It's Over
It's Over, It's Over

Yeah Oh,
sa rang bo dan jonge gak ka un
got gak ki do we
jongi rang got to gam
jongi rang go se
sok ke in nun gol kah
a ni myo weh
a jik gu rim ma um so gen
na ma in nun gon de eh
bun myong shik ga nun
ji nal man kum ji nas soh
sang cho ip pun che
bo ryo jin nol ji nas so
i mi dwe dol lis su om nun
shi gan du rul go ros soh
gu re bun myong jong pe go
dak gol los soh

wen ji mo dung ge
mu gam gak ke jos so uh
cha ra ri mon jos so nul
no wa ya es so
a jik gwen cha nul go ra go
kun na ji a nat tam myo
so rit chi go a ni ra go wet jim man (No NoNo)

Baby I Think It's Over
It's Over, It's Over
Yea I Know You Love Me
You Love Me, You Love Me
But Baby I Think It's Over
It's Over, It's Over
I'm Sorry It's Over
It's Over, It's Over, yeah

ni ga duk kis shi ro wat dom mal
man na go nes son na
dok ko jim mal mot ta do nek
ku ju nip pyo jong man
dap dap pe mot
cham get tam mos su bu ra go son
ni ge man nun gon nya go
ne ges su bek bon mu ros so

cha ra ri jol des soh
i gop pu ni ras soh
ni ap pes sok gwen chan tom mos
sub bu ni ras so
kwak jap ko it ton
so nul na i je ya non shil ga min na ik
suk ke jo i mi
mu gam gak ke jin nem mos su bul bwa

wen jim mo dung ge
mu gam gak ke jos so uh
cha ra ri mon jos so nul
no wa ya hes so
ha jik gwen cha nul go rak go
kun na ji a nat da myon
so rit chi go a ni ra go wet jim man,
wo oo u wo o

Baby I Think It's Over
It's Over, It's Over
Yea, I Know You Love Me
You Love Me, You Love Me
But Baby I Think It's Over
It's Over, It's Over
I'm Sorry It's Over
It's Over, It's Over, yeah

yong wa nun kun nas so
hyon shi rul ke dak gon non
yot te nal ba ra bo gos so
i mi ha nop shi mun no jos so
mo ra do ja ba bo ryo go o oh
ay rul su go is so
ok ji ros su mul sam kyon ne i ye

It's Over, It's Over
Yea, I Know You Love Me
You Love Me, You Love Me
But Baby I Think It's Over
It's Over, It's Over (I Know It's Over)
I'm Sorry It's Over
It's Over, It's Over, yeah

No comments:

Post a Comment