Pages

Saturday, 25 June 2016

TAEYEON Feat. DEAN - Starlight [Easy-Lyrics | ENG]


Love Is Amazing, a..

You Are My Starlight
ne ma mul bit cho
ham ke is sum myon on jong-il
kum ku nun gi bun
You Are My Starlight
cham heng bok ke jo
son mul gat ta a
no ran sa rang

hon ja ga ik suk ket ton
hwe sek bit che
na ye ha ru ye
sap pu ni da ga was son
nal du du rin
gu na rul gi yok ke
bit cho rom nal bit cho o o
o dum mes son
na rul ke u gon
dat chin ma me chang-ul
yo ro jwos so o

ne nu ne bit chin
jan tuk jing gu rin, Yeah
o sek kan nol gul dwi ro
jo gum shi gus so bo don nok
sa rang su ro wo
cha mul su op sot ji o oh
ki jok cho rom bal gyo nan non
nul mis so jik ge he
You Are My Starlight

You Are My Starlight
ne ma mul bit cho
ham ke is sum myon on jong-il
kum ku nun gi bun
You Are My Starlight
cham heng bok ke jo
son mul gat ta a
no ran sa rang

a mu ron ui mi op don
a jus sa so han
il sang dul do
cho um bon se sang cho rom
se ro un nuk kim
nam me il nol la
o nus se nal bak kwo o oh
tong bi yo it ton ne ol gul wi ro
se ron nal gu ryo jwo..

You Are My Starlight
(You You You You You You)
nem ma mul bit cho
ham ke is su myon on jong-il
kum ku nun gi bun
You Are My Starlight
cham heng bok ke jo
som mul gat ta a (son mul gat ta)
no ran sa rang

ma mih hu rin na re do
mal ke ge yok
no rul bon sun gan..
ot jing no ma nu ro chung bun he
nol ku jo ba ram mam bwa do
ip ga ye bon jin nun gip pum
it to rong na rut ke
hal han sa ram
nop pum mi ya

You Are My Starlight
kam chul su op so
ham ke is sum myon
nem ma mi
chum chu nun gi bun
You Are My Starlight
cham gam sang he jok
kum mang gat ta a
no ran sa rang

You Are My Starlight
My Emotion You Feel Me
byol cho rom bin na nun
na rul bwa ha ah, Oh
me il ke da ra..
You're My Starlight

Yeah Oh.. (Oh Yeah)
Yeah (My Babe Babe)

ENGLISH Translation

Love is amazing ah

You are my starlight, shine on my heart
When I’m with you, it feels like I’m dreaming all day
You are my starlight, I get so happy
Your love is like a gift

I was used to being alone, my days were gray
But I remember the day you lightly came to me, knocking on my door
You shined on me like a light
Woke me up from darkness
Opened the closed door of my heart

Reflected in my eyes is your squinted eyes
You’re smiling behind that awkward face
You’re so lovable, I couldn’t hold back
I discovered you like a miracle, you always make me smile
You are my starlight

You are my starlight, shine on my heart
When I’m with you, it feels like I’m dreaming all day
You are my starlight, I get so happy
Your love is like a gift

Meaningless, everyday things
Are now like new as if I’ve seen the world for the first time
I’m surprised every day
You’ve changed me
You drew a new me onto my empty face

You are my starlight
(You You You You You You)
Shine on my heart
When I’m with you, it feels like I’m dreaming all day
(Feels like I’m dreaming, you’re my yeah)
You are my starlight, I get so happy
(Oh, No No No No)
Your love is like a gift

Even on rainy days, you clear up my heart
The moment I saw you, I’m only filled with you
Just looking at you makes joy spread on my lips
You’re the only one who can make me smile like this

You are my starlight, I can’t hide it
When we’re together, it feels like my heart is dancing
You are my starlight, I’m so thankful
Your love is like a dream

You are my starlight
My emotion, you feel me?
Look at me, shining like a star
I realize every day
You are my starlight

Yeah Oh (Oh Yeah)
Yeah (My baby baby)

Credits:

Eng - pop!gasa

Mad Clown & #Gun - Going Home (Show Me The Money 5) [Easy-Lyrics]


kun na rul gi yok ke
chom ji bul la wa
song shin nyo de
ne pyong ja ri bang ba da gen
bak kwi bol le
kop pi shi gok ko su wa jel
to shi bon ne
hom ma an te jon nal ko ro
a dul byol li rom ne
kum gwa sum bak kok jil
sul len yok ki yom ne
cham dul chi
mot te But Don't Give Up Yeah
su mul let tan ta ra
ha dul do pit tak ka ge
ba chil ne ryo wip go shi non net
to ro wo jin tim bol len
dwi yon ne
to ro jit ton nal don
hil da nun twi yo ya ji
nom mo ji gon mal gon oh
ne gan nom mo ji
gon mal gon se sang-un
nal ga ru chot
twi gil po gi ya gon no mo ji nun
pang bop But, ok oh
I'm Gonna Fly Away, Yes

mian ne, mian ne
mian ne yo Mama
no mu mol lit to na wat jo
ha jik ki da ril la yo
mian ne, mian ne
I'm Going Home
i jen mot jin na ri bwa yo
bi ba ram mit chi nun
got chin ha nul wi ro
nan na ra

yol du shi gan
shik gi ras shi nun no mon ni
ka jok sa ji
ne o ryo wut chin na
bo ji sa jin
de hwa nop go wan
sum ga duk kan na ye jo bun jip
jo yongi shin bal man det
chung shing got twit
chon na wat ji oh

ka nun gil ma da jak ku pi
ba ram mit cho
do mang chi da bo myon
da shi ji bap pe is so
94 ma ret ja na
ne ga jong ne ga jik kyo
song gong-al sum ma nit dam myon
nam mu rup bi ra
dok kul jim mok oh

jat cho an gil
kut ka ji ga ya ji
hom ma dang shin net
chong chu nul
ne ga gap pa jul ge ha na shik
ay bi yom nun
jas shi gi ra myo yong
mo got ton yang-at chi
gu yang-at chi ga T.V ye so
rep pa ji i rok ke
na i jen na ra bol ke

mian ne, mian ne
mian ne yo Mama
no mu mol lit to na wat jo
ha jik ki da ril la yo
mian ne, mian ne
I'm Going Home
i jen mot jin na ri bwa yo
bi ba ram mit chi nun
got chin ha nul wi ro
nan na ra

Ow, I'm Gonna Fly Away
ko jang nan
bi yeng git cho rom
not cho bo rin pung son cho rom
cho gi nop pun go se son o ow
sul pum du ri ja ga jil ka
ba ram bu nun bang yang
ta ra do na ga

nuk ka gis su mul chong chu ni
jus so bon jis
su rul jo go
sa rang-ap pet cho rop
go bit tul de
duk ko rum mul jo ro
mu del kun ne go
dus so nen no
man nwo ni ji yo jok ko
ne gwang jing guk
tap pang tek shi bin ni
man not chon won
ku ge hak ka wos sok ko ron ne
han nam te gyo rul
chin nak go do ra ga nun
ship ka ji ha
ji gun jom mo ro
sang sang-ul he
wan byok kan so
nuk gu ri nun bi heng oh
nal ge nun op gi yeh
da shi na nun twi ne
One Day,
I'm Gonna Fly Away, Yes

mian ne, mian ne
mian ne yo Mama
no mu mol lit ton na wat jo
ha jik ki da ril la yo
mian ne, mian ne
I'm Going Home
i jen mot jin na ri bwa yo
bi ba ram mit chi nun
got chin ha nul wi ro
nan na ra

mian ne, mian ne
mian ne yo Mama
no mu mol lit ton na wat jo
ha jik ki da ril la yo
mian ne, mian ne
I'm Going Home
i jen mot jin na ri bwa yo
bi ba ram mit chi nun
got chin ha nul wi ro
nan na ra

Simon Dominic, Gray & One - Comfortable (Show Me The Money 5) [Easy-Lyrics]


If Somebody Love Me
nang gu gol lo man jok ke
ne gok jong-an ne do dwe
nan gwen cha na Okay
no mu es su ji an na do dwe
na junge hu we op ge ye ye ay
a ju jam shi ra do nan
nal wi yem mam nol ge

i je mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
na do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
no do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
mo du mam pyon ni
pyon ni, pyon ni

I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)

jon nyok ju me nun to
hwa gin na nun fon
om ma ye bu je jung
jo na dut tong
ba ro gol ka ha da ga
da shin ne ryon non ner son
o nu run gi bu ni
jom ma ni yos so
jun bi ga dol dwe ton che
ro bo yo jo ton ne
mos su bi hu we dwe
mo ot cho ges so
gu re dan ne da shin ne
myon nyon jet to gat te
do I'm Gonna Be A Man
nu gam mo re do
hwe sa ye so ne jon jen
no mu ja ga Can't See Me
tan sa ram me song gong-ul
jik kyo bol ten
gwen shi ri
gup pan mam mam pe ga dwe
gango rin ne ga tet tong go
in jong-an dwi nal da shi
jun bi he gan ne
i jen yon sup shi ri na ye
Home Sweet Home
ma ran ne re bul ju wa he
ju nun go so su in gol
on je na ol ji do mo ru nun
yo yos sum ma dil
das su go na so yan
nem ma mi jom pyon na ji, hah

If Somebody Love Me
nang gu gol lo man jok ke
ne gok jong-an ne do dwe
nan gwen cha na Okay
no mu es su ji an na do dwe
na junge hu we op ge ye ye ay
a ju jam shi ra do nan
nal wi yem mam nol ge

i je mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
na do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
no do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
mo du mam pyon ni
pyon ni, pyon ni

I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)

Yeah, Live My Life
ku jo mam pyon ni
ot chap pi
nul go ga nun gos
sun dang yon ne gun de
Omma Appa wa
ham ke hal shi ga ni
ol ma na man na nun
sul pun seng gang man na myon
sum mi gap pa wa pal li
nal pyon ni
he ju nun jo un
yo ja ay nam pyon ni
dwe go ship ji ma na
ji gun ne mom ha na do
mot cheng gi nun ay ya ay
cha mul li run bam ma da ma shot ton
su rip pal li ke ya he
hut nah na wa gat chi sal
nung ga gak nal
to lik de tol ge san
cho gi gek kum man na ye ga
chi rul dol lil ge
hon ja mong nun bap
pe gon Sweet, Solo Life
de shin sul su ha mun
mo mes so ap pa ji
nun sel lo la it
sal me myot jang myon
du run gak kum
we rom so ges so ol lok ke
hol lo mek ju wa nun
si ni ma ta bo nik
a rep pe gap pol lok ke
nan Happy Ending-un dwek ko
ne yong wa ku re
di seng ko
nal sa range jwot
tom mo du we i rum mi
jok kil su wik ke jwo

I Want, I Want, I Want It All
I Want, I Want, I Want It All

ay yo won
sot du ru jim ma Stay Focused
non ku nyang he
ni i rum cho rom
One Day One Verse

ma ja yo hyong
ing gi nun ne ge
sut te op du rai
jo wi ye rep po dul
gwa on jeng ga nun Say Wassup
sam di hyong
hyong-ul cheng gyo ju yo
yo jan nu gul ga yo
swi nun na ren sul ma shi
ji mal go gu nyang puk ja yo

Okay, seng gak jom gu man
ha ja nun
seng gak do gu man
na do o nul man kum mun na mu ron
i yu op shi gun na it

i je mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
na do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
no do mam pyon ni
pyon ni, pyon ni
mo du mam pyon ni
pyon ni, pyon ni

I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)
I'm Gonna Be (Be Comfortable)

Babylon Feat. Kim Na Young - Today I Think Of You [Easy-Lyrics]


o nul do nan
chi be do ra gal tem myon na an
ni seng ga gul na
dom mo ru get to
ha go wa nit to wa got to weh
to ha go wa nit to wah

i bam mi ga kit jo ne
nes so nul ja ba jwo
sot tun nim mos su be
ma mi po gun ne ji go
da run yo ja wan no mu
da run nol bol tem ma da
ka sum mit tol li go na
shim jangi mom chung gok gat ta
ek ay yeah

nim mo mi da ul tem myon
nep pu me nol
ang ko ship po jo
ya ang go do ha go ship pun ge
ne sol jik kan ma mi ya..
no don ne
mam ga ga gil wo neh
no don ne
mam ga ga gil ba re
Ow Babe, Ow Lady
no rul wo nen no no
no oh

o nul do nan
chi be do ra gal tem myon nan
ni seng ga gul na
dom mo ru get to
ha go wa nit to wa got to weh
to ha go wa nit to wah

o nul do nan ji be
do ra gal tem myon nan
ni seng ga gul to
wa go wa nit to wa got to
wa got to wa got to we ye eh
no no no nono nono
no oh

i rok ke no wa na du ri
ok ke rul gam sa a na
Heal Me, Sweet ta ge
ul lyo no ye mok so ri
nap pa jot du ro Babe
a jik song gup pan de do
on tong nan ni seng gak pun nya
nuk ki jon ne
wa jo Hurry
do nun mang so ri
jim ma ra jo ye ye

ni song gil da ul tem myon
nep pu me nol
ga go ship po jo ho
shi ga ni ga myon gal
su ron nem mam
ot tok ke hal ji mol la..
no don ne
mam gwa gak gil ba re
no don ne
mam gwa gak gil won ne
Ow Baby, Ow Lady
no rul won nen no no

o nul do nan
chi be do ra gal tem myon nan
ni seng ga gul na
dom mo ru get to
ha go wa nit to wa got to weh
to ha go wa nit to wah

o nul do nan ji be
do ra gal tem myon nan
ni seng ga gul to
wa go wa nit to wa got to
wa got to wa got to we ye eh
no no no nono nono
no oh

am mu rin no
ryok ke bwa do o oh
(ni ga it cho ji ji ran na)
i bam mi da se do rong na
I'm Calling You

o nul do nan
ni seng ga ge jam mo di ro
na dom mo ru gen ni
i rum bul lo bo
got to bo got to
bo go ship go
bul lo ot do
do bul lo bo go ship po so
o nul do nan ni seng gak ge
no ye nam ja ga dwe
son nol jik kyo ju
gon no rak kyo ju go
ship po Babe Yeah
no no no nono no
no oh

Friday, 24 June 2016

Babylon Feat. Lil Boi - Crush On You [Easy-Lyrics | ENG]


cho um bon
yo jan da yep po
se sang-en no mal gon mo du dah
han bon ju
mun bon gok gat tun de, Yeah

Baby Girl
no nun we yep po
hok shi song
kyok ka ji jo un go ni
If You gu ret ta ga
ot tok ke..

non yo ja du re
Wanna Be, Wanna Be
nam ja du ri
Fantasy, Fantasy
mo ri but to bal kut ka ji
wan byok ke
My Muse My Girl
se sang-ot ton mal lo don nol
sol myong hal
su ga om nun gol

i ru mun na jim mul la..
I Think You My Babe
na ye mo dun ge
na rul cha guk kal te
nem mo ris so gun
ni mi High Up There
song gyo gu na jing mol la..
So You Think I'm A Babe Yeah
yong wo nal ko ra
nun ma run na nal ke
is sung ga nen
no nun ne ge wan byok ke Babe

na mu mal
do ha ji mal go
Let Me Tell My Story
na nun na jik ka
ji yo dis so
do nuk kyo bon jo gop ji Girl
You Make Me Fantasize
About My Dream nal
ol lyot dan ne
ryo Think I'm Gonna Crush
nem mo ris so gi ha yak ke
mul du ro ga ne nol bwas sul te
So Hard To Tell
hi nuk kim mot
tok ke mal lo we
mo ra go he do pyo hyon
hal da no ga bu jok ka gi ye
shi ga nul dol lyo Replay

non yo ja du re
Wanna Be, Wanna Be
nam ja du ri
Fantasy, Fantasy
mo ri but to bal kut ka ji
wan byok ke
My Muse My Girl
se sang-ot ton mal lo don nol
sol myong hal
su ga om nun gol

i ru mun na jim mul la..
I Think You My Babe
na ye mo dun ge
na rul cha guk kal te
nem mo ris so gun
ni mi High Up There
song gyo gu na jing mol la..
So You Think I'm A Babe Yeah
yong wo nal ko ra
nun ma run na nal ke
is sung ga nen
no nun ne ge wan byok ke Babe

chom bon yo jan da yep po
ha ji man no on, u wo oh
ho dis so but to ot tok ke nal
sol myong-ek ya ha ji do
mo ru ges so
nol sang sang-ek, Babe
What's My Name
They Call Me Babylon Babe
du ro bwan ni
I'm A Boy You Are A Girl
sol jik ki ma ral ge
nu gu bo da non
wan byok ke

i ru mun na jim mul la..
I Think You My Babe
na ye mo dun ge
na rul cha guk kal te
nem mo ris so gun
ni mi High Up There
song gyo gu na jing mol la..
So You Think I'm A Babe Yeah
yong wo nal ko ra
nun ma run na nal ke
is sung ga nen
no nun ne ge wan byok ke Babe

ENGLISH Translation

Girls I’ve never seen before are all pretty
It feels like I’ve seen all the girls of the world before
But not you, yeah

Baby girl, why are you so pretty?
Do you have a nice personality too?
If you do, then what am I gonna do?

Other girls wanna be you
Wanna be
You’re every guy’s Fantasy Fantasy
Perfect from your head to your toes
My muse My girl
No words in the world can explain you

I still don’t know your name (Bu-u-u-ut)
I think you’re my baby
Everything about you turns me on
My head is already high up there
I still don’t know your personality (No-o-o-o)
So you think I’m a baby
I won’t say that this’ll be forever
But in this moment, you’re perfect for me baby

Don’t say anything
Let me tell my story
I’ve never felt it before
Girl u make me fantasize
about my dream
You make me go up and down
Think I’m gonna crush
My head becomes white when I see you
Uh so hard to tell
How can I describe this feeling with words?
Whatever I say, there’s not enough words to express
So I turn back time and replay

Other girls wanna be you
Wanna be
You’re every guy’s Fantasy Fantasy
Perfect from your head to your toes
My muse My girl
No words in the world can explain you

I still don’t know your name (Bu-u-u-ut)
I think you’re my baby
Everything about you turns me on
My head is already high up there
I still don’t know your personality (No-o-o-o)
So you think I’m a baby
I won’t say that this’ll be forever
But in this moment, you’re perfect for me baby

Girls I’ve never seen before are all pretty
But you’re woah
I don’t know where I should start
I’m dreaming about you baby
what’s my name they call me
Babylon baby have you heard of me?
I’m a boy you’re a girl
I’ll be honest
You’re perfect

I still don’t know your name (Bu-u-u-ut)
I think you’re my baby
Everything about you turns me on
My head is already high up there
I still don’t know your personality (No-o-o-o)
So you think I’m a baby
I won’t say that this’ll be forever
But in this moment, you’re perfect for me baby

Credits:

Eng - pop!gasa

O21 (O TO ONE) - Show Me [Easy-Lyrics | ENG]


Yeah, O21
Listen

nan jom mong ga dal la
o di ga do nal chot da bwa
ti ha na gol
cho dot tek gan na
bul lo wok hek mot tu gah
(go rit) chi ji an na jol te
(nuk de) du ri mon jo du ri de
(bok nun) men tu lon jol te
nal sang de hat jim mot te

Hey Boy,
o dil bo nun go ya
ne gam ma me dun dam myon
mang so ri jim ma a
o nul bam nal
nol won han dam myon
jom do dang dang ha gen ne ge wa
ma rul go ro bwa

ot cho ra go
Show Me, Show Me
Show Me, Show Me
ot cho ra go
Show Me, Show Me
Show Me, Show Me
Give You A One More Chance
You Gotta Be Changed
I Let It Go, Let It Go
nim ma mul bo yo jo

nak bo go o rak go
ot cho rak go
nan guk bi dak ru dak go
tak bo myon mo run nyak go
al ma nas sa ram
du run dan dak (go)
nal bo ja ma ja bat jip pun no
go gi mal dom mot
go nun pab bo
nun bim mam ma ju chot do
pat jot tu ro bul lek kol

Hey Boy,
o dil bo nun go ya
ne ga ma me dun dam myon
mang so ri jim ma a
o nul bam nal
nol won han dam myon
jom do dang dang ha gen ne ge wa
ma rul go ro bwa

ot cho ra go
Show Me, Show Me
Show Me, Show Me
ot cho ra go
Show Me, Show Me
Show Me, Show Me
Give You A One More Chance
You Gotta Be Changed
I Let It Go, Let It Go
nim ma mul bo yo jo

If You Wanna Be My Love
Hold Me Now
ne ge we i ron
nun ji mol la
Oh, nol gak ko ship po
kom ma ri rat do
jom he bwa
not tem mem mit chi ges son nan
ye i yeah

What You Gonna Do?
Turn It Up

(ot cho ra go)
Hey, nun che bok jim mak
I Don't Have The Time
(ot cho ra go)
Tell, Me What's The Word
Word Up, Word Up
Everybody Say

ot cho ra go
Show Me, Show Me (ne jo bo yo job bwa)
Show Me, Show Me
ot cho ra go
Show Me, Show Me
Show Me, Show Me
Give You A One More Chance
You Gotta Be Changed
I Let It Go, Let It Go
nim ma mi bo yo jo
ot cho ra go

ENGLISH Translation

yeah~ O21 listen

I’m a bit different
Wherever I go, they stare at me
I can just wear a t-shirt and look good
Everyone’s jealous of me
But I don’t flirt
Wolves come at me first
You can’t talk to me with typical lines

hey boy
Where are you looking?
If you like me, don’t hesitate
If you want me tonight
Come to me more confidently
Talk to me

So what?
show me show me
show me show me
So what?
show me show me
show me show me
give you a one more chance
you gotta be changed
i let it go let it go
Show me your heart

You want me to come?
So what?
I’m on a different level
Can’t you see?
Everyone who knows, knows
As soon as they see me, they ask for my number
Hey you fool, you can’t even talk to me
Just looking at my eyes
You’ll fall into a black hole

hey boy
Where are you looking?
If you like me, don’t hesitate
If you want me tonight
Come to me more confidently
Talk to me

So what?
show me show me
show me show me
So what?
show me show me
show me show me
give you a one more chance
you gotta be changed
i let it go let it go
Show me your heart

If you wanna be my lover
hold me now
I don’t know why I’m being like this
I want you, say something
I’m going crazy because of you

hey don’t be timid
i don’t have the time
tell me what’s the word
word up word up
everybody say

So what?
show me show me
show me show me
So what?
show me show me
show me show me
give you a one more chance
you gotta be changed
i let it go let it go
Show me your heart
So what?

Credits:

Eng - pop!gasa

UNIQ - Best Friend [Easy-Lyrics | ENG]


cho um mu ri man nan
na rul nan gi yok ke
o sek kan nu sum jik ko wi sok
kom mu gak gu rok ke
suk su ron
jim mal ham ma di
op sos so ba bo gat chi
gut te nun we gu res sul ka
ku nyang cham ba bo gat chi

de ri go do mang ga
go nol li go chi de go
i jen ni gek
ik suk ke nu ga mo ra dun nu ri go
ul go sang cho bak ko
a mu gok kun
de mo kul le do
I'm Always On Your Side
dal lun no nun
nu gam mol le do

ne ga hi mi dul tem myon
ne ge bit chi dwe jun no
no i gi ye
da shi han bon hi mul ne ge dwe

no wa ham ke i gi i
hang sang guk ge dwe yo so
nu gu bo za
so jung-an non
yong wo nan My Best Friend

go ma wo
on je na him dul ten
yop pe is so jwo so
go ma wo
o je na ye ge
him ne ra go he jwo so
no in ne jon bu gu
mok gu rong go jim mo
ma lan ne don no dom mo
al go it ja na Come On

sol jik ki ma res so
no i yap pes so
nun i ron
ye gi jol te mot te
sa rang-an da go
ma ra nun gu ron
pyo yo ma na ching gun
jol te mot dwe
kun de sok sange ha jim ma
ne ga jom gu re
no ing ga jo gi
go hyong je ya pyo yon mot te
do mot te

o ril te nun
no rit to ay
ga myon jul go wos sot ji
ji bap shup po
gwa ja sam mo go do
heng bok kes sot ji
kun de u sum mul ju gon na il mong
ner gok gat ta
gu res son no i ga
do so jung ha gok
gu rong gok gat ta

ne ga hi mi dul tem myon
ne ge bit chi dwe jun no
no i gi ye
da shi han bon hi mul ne ge dwe

no wa ham ke i gi i
hang sang guk ke dwe yos so
nu gu bo za
so jung-an non
yong wo nan My Best Friend

ni ga hi mi dul te
yop pe is so jul ge eh
sul pul te do
gip pul te do
in nun Best Friend

na i ga dul go him dun
hyon shi re ge jos sul te
u rik gi rin
yo jon na ge jol te jol
dul jim mal ja
o rin net cho rom
nong dam do ji
go do mang ga do dwe
gu rok ke u rin nu ri de ro
gu rok ke man sal ja
Yeah~

ne ga hi mi dul tem myon
ne ge bit chi dwe jun no
no i gi ye
da shi han bon hi mul ne ge dwe

no wa ham ke i gi i
hang sang guk ke dwe yos so
nu gu bo za
so jung-an non
yong wo nan My Best Friend

ENGLISH Translation

I remember the day we first met
I had an awkward smile, I don’t know why I was so shy
I couldn’t say a single word like a fool
Why was I like that? I was so stupid

Now we punch each other, run away, tease and rub shoulders
Now I’m used to this, no matter what anyone says, it’s us
We cried, got hurt, healed but still
I’m always on your side, no matter what anyone else says

When I’m struggling, you were a light to me
Because it’s you, I’m able to gain strength once again

Because I’m with you, I was always smiling
You’re more precious than anyone else, my best friend

Thank you for always being by my side when things were hard
Thank you for always telling me to cheer up
You all are my everything, that’s what it is
I don’t need to say it, you already know, come on

Honestly, I can’t ever say these kind of things in front of you guys
I can’t be a friend who tells you I love you all the time
But don’t be upset, I’m just like that
You are my family, my brothers, who cares if I can’t express it?

When I was young, I had fun at the playground
I was happy just by eating chips from the market
But I stopped laughing and I got older
That’s why you guys are even more precious now

When I’m struggling, you were a light to me
Because it’s you, I’m able to gain strength once again

Because I’m with you, I was always smiling
You’re more precious than anyone else, my best friend

When things are hard with you, I’ll be by your side
I’ll be there when you’re sad and when you’re happy, best friend

When we feel old and tired from reality
Let’s never grow up when it’s just us
We can joke around and run away like little kids
Let’s just live how we are

When I’m struggling, you were a light to me
Because it’s you, I’m able to gain strength once again

Because I’m with you, I was always smiling
You’re more precious than anyone else, my best friend

Credits:

Eng - pop!gasa

Thursday, 23 June 2016

Urban Zakapa (Park Yong In & Kwon Soon Il) - No Way (Doctors OST Part.1) [Easy-Lyrics | ENG]


Loving You
han sung ga ne
nu ni mo rot don
mon gu na re
ku nun bit chul
a jik ki yok ka ni

ne gi yo ge
mo mul mat gin
no ye mos su bun
no mu na do nu ni bu sho
su mi mak kyot ji

You Are Everything My Life
hi je nol du gos so

ku nu gu do ja shi
sa rang-al su op so
mian na dam ma ra ji man No Way
ne gyot te
sot to na ji man No Way
ne ge jot ton
gu sum kyol lo da shi
Lonely, Lonely
na ra na jwo
nal lot chi ji man No Way
I Never Never Never Never No Way
no rul son tek kan
gu nal gu nal but to
ne ya nen ni
gas sa ra sum swin da

You Are Everything My Life
hi je nol du gos so

ku nu gu do ja shi
sa rang-al su op so
mian na dam ma ra ji man No Way
ne gyot te
sot to na ji man No Way
ne ge jot ton
gu sum kyol lo da shi
Lonely, Lonely
na ra na jwo
nal lot chi ji man No Way
I Never Never Never Never No Way
no rul son tek kan
gu nal gu nal but to
ne ya nen ni
gas sa ra sum swin da

no rul bol tem ma da nal
bo nun gok kat ton
chom gu nal cho rom
nol jik kyo jul ke..

mian na dam ma ra ji man No Way
ne gyot te
sot to na ji man No Way
ni ge jot ton
gu sum kyol lo da shi
Lonely, Lonely
na ra na jwo
nal lot chi ji man No Way
I Never Never Never Never No Way
no rul son tek kan
gu nal gu nal but to
ne ya ne ni
gas sa ra sum swin da

You Are The Only One, Oh Yeah
You're My
You're My Love

ENGLISH Translation

Loving you
Blinded in one moment
By the eyes of that faraway day
Do you still remember?

Your image in my memory
Is so dazzling
I couldn’t breathe

You are everything in my life
Now I can’t love anyone else but you

Don’t tell me you’re sorry
No way
Don’t leave me
No way
With the breath you gave to me
Lonely Lonely
Hold me, don’t let me go
No way
never never never never
No way
The day I chose you
You are alive and breathing in me

You are everything in my life
Now I can’t love anyone else but you

Don’t tell me you’re sorry
No way
Don’t leave me
No way
With the breath you gave to me
Lonely Lonely
Hold me, don’t let me go
No way
never never never never
No way
The day I chose you
You are alive and breathing in me

Every time I see you
I’ll protect you just like the day you first saw me

Don’t tell me you’re sorry
No way
Don’t leave me
No way
With the breath you gave to me
Lonely Lonely
Hold me, don’t let me go
No way
never never never never
No way
The day I chose you
You are alive and breathing in me

You are the only one
You’re my
You’re my love

Credits:

Eng - pop!gasa

Kim EZ (Ggotjam Project) - Scatter (Another Oh Hae Young OST Part.8) [Easy-Lyrics | ENG]


u rin no dil ka
a mu got to bo i ji an na
cha jul su om nun
i gi re kut te so in nun gol

o di ro ga nun ji
o di ju ming gon ji
no nun na mu mal do o
ho o, hu wo

na nun na yak ke
bus so jo
ka mak ket to ro
jo ne ryo wa
ha yan ba ra me
to ol la
to ol la na ra
ka man ba mu ro ut to jo ga yo

no nun ni rok ke
na ma so
yo jo ni mo
mul go in nun de
da ul su ga hom nun ni mos sup
o nul do i rok ke

ban jum to in nun
hi mi he jin gu gi yok dul do
i jen i rok ke
gu rim ja ga dwe yo ga nun gol

o di ro ga nun ji
o di ju min gon ji
ne ge ma re jwo yo o
ho o, hu wo

na nun ha yak ke
bus so jo
ka mak ket to ro
jo ne ryo wa
ha yan ba ra me
to ol la
to ol la na ra
ka man ba mu ro ut to jo ga yo

no nun ni rok ke
na ma so
yo jo ni mo
mul go in nun de
da ul su ga hom nun ni mos sup
o nul do i rok ke

yo gi nam gyo jin hu ri
nun ga mul su om nun
shi gan dul
so nul ne mi nun
do ra ga ya man ha nun
ku nal ga ji..

na nun ha yak ke
bus so jo
ka mak ket to ro
jo ne ryo wa
ha yan ba ra me
to ol la
to ol la na ra
ka man ba mu ro ut to jo ga yo

no nun ni rok ke
na ma so
yo jo ni mo
mul go in nun de
da ul su ga hom nun ni mos sup
ho nul do i rok ke

ENGLISH Translation

Where are we?
I can’t see anything
I can’t find the end of this road
But I’m standing here

Where are we going?
Where are we?
You don’t say anything

I’m breaking down white
Falling down black
Rising in the white wind
Rising and flying
Scattering into the black night

You’re right here
Still staying here
But I can’t reach you
Again today

The faded memories
That are half way up
Now they are becoming shadows

Where are we going?
Where are we?
Please tell me

I’m breaking down white
Falling down black
Rising in the white wind
Rising and flying
Scattering into the black night

You’re right here
Still staying here
But I can’t reach you
Again today

Remaining here
Are our times that can’t be ignored
Till I hold out my hand
Till we have to go back

I’m breaking down white
Falling down black
Rising in the white wind
Rising and flying
Scattering into the black night

You’re right here
Still staying here
But I can’t reach you
Again today

Credits:

Eng - pop!gasa

Tuesday, 21 June 2016

SISTAR - I Like That [Easy-Lyrics | ENG]


nam ja nun
tok gat ta nun ge
gu ma ri
i jek i ye dwe
ka mi o jil an nan
no ran nom, it jen
it da op da
wat ta gat ta ha nun no rul
ne ga bak kul su wit ta mi dot ton geh
nak ku gek
cham ba bo gat ta a (ow)

ne gok jong-un na jim ma
no ha na op ta go
no man sa ra ji myon dwe
ku go myon chung bu ne
nam mol le chi ru go da ni
ku yo ja du ri
na ja re jwo o

nik ka jo wa
nol sa range
no ye gum mal
ut ki jim ma
non na ha na ron an dwe
non wol le gu ron nom mi ya
nol bong-ol shing ke won mang he
nik ka jo wa
nol sa range
ne gak o re du run mal junge
ku ma ri
che go ya I Like That

o o o ow, o o o ow, I Like Smile
o o o ow, o o o ow, I Like That
u u u uw, u u u uw, I Like Smile
u u u uw, u u u uw, I I, I Like That

jo rik ka i jek ka
ji bek ka
yak ke jik ge
ha jim ma do ra ga
je bal (je bal)
je bal (je bal)
che bal

ga bo ryo su ri nam ma sho
u yu ma shi don jik
ku jal la ri bo ro wot ton
yo jal ko shi don jik
Play Boy, no wol le yum myong-in sa
nol mol la bon
ne ga mit ching go ya

ne gok jong-un na jim ma
che bal rut ki jim ma
no man sa ra ji myon dwe
ku gol lo bu jok ke
bam se wo chi rut go da ni
ku yo ja du re
gek ka myon dwe

nik ka jo wa
nol sa range
no ye gum mal
ut ki jim ma
non na ha na ron an dwe
non wol le gu ron nom mi ya
nol bong-ol shing ke won mang he
nik ka jo wa
nol sa range
ne gak o re du run mal junge
ku ma ri
che go ya I Like That

I'm So Fine, I'm So Fine
na rul seng gak kan da myon
Don't Touch Me
I'm So Fine, I'm So Fine
na rul seng gak kan da myon
Don't Touch Me

i je nun nu gul sa rang ha go
i jen nu gul
mit nun da nun ge
ship ji ya nul got gat ta no
not te me

nik ka jo wa
nol sa range
no ye gum mal
ut ki jim ma
non na ha na ron an dwe
non wol le gu ron nom mi ya
nol bong-ol shing ke won mang he
ni ga jo wa
nol sa range
ne gak o re du run mal junge
ku ma ri
che go ya I Like That

o o o ow, o o o ow, I Like Smile
o o o ow, o o o ow, I Like That
u u u uw, u u u uw, I Like Smile
u u u uw, u u u uw, I I, I Like That

ENGLISH Translation

Now I understand the saying, men are all the same
A guy like you, I can’t figure you out
You’re here but then you’re gone, you come and then you go
I thought that I could change you
But I was such a fool

Don’t worry about me, just because you’re not here
I just need you to disappear, that’s all I need
Just go to the girls you secretly flirted with

I like you, I love you
You said that to me but I don’t believe you
You can’t settle for just me, that’s who you are
I resent God for meeting you
I like you ooh ooh ooh ooh ooh
I love you ooh ooh ooh ooh ooh
Out of all the words I heard this year, I like those the best, I like that

Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh I like smile
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh I like that
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh I like smile
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh I like that

Go away, now go home
Don’t get weak, go back
Please please please please

Go away, go drink alcohol or drink milk
I don’t care who you flirt with, with those hotshot lips
Play boy, you’re famous for that
I’m just crazy for not realizing

Don’t worry about me, don’t be ridiculous
I just need you to disappear, that’s all I need
Just go to the girls you flirted with all night

I like you, I love you
You said that to me but I don’t believe you
You can’t settle for just me, that’s who you are
I resent God for meeting you
I like you ooh ooh ooh ooh ooh
I love you ooh ooh ooh ooh ooh
Out of all the words I heard this year, I like those the best, I like that

I’m so fine I’m so fine
If you care about me, don’t touch me
I’m so fine I’m so fine
If you care about me, don’t touch me

Now I don’t think it’ll be easy
To love someone or trust someone
Because of you

I like you, I love you
You said that to me but I don’t believe you
You can’t settle for just me, that’s who you are
I resent God for meeting you
I like you ooh ooh ooh ooh ooh
I love you ooh ooh ooh ooh ooh
Out of all the words I heard this year, I like those the best, I like that

Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh I like smile
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh I like that
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh I like smile
Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh I like that

Credits:

Eng - pop!gasa

Yerin Baek - Zero [Easy-Lyrics]


o ton na ru nun
no mu heng bok ka go
jul go wo so
shi ga ni nu ri ge man
gas sum myon
chom jo ul gom man gat ko
to ho nu na ren
ku rum ma ki yo is sot do
nem ma um so gi da bon jo so
mo dun got du ri
da hu rit te

nul jo un nil man nis sul sun
hop dan go ra rat do
nu run ne ryo not chi mo tal pun
heng bok ka go jo un nil dul man
ha go ship dam myo
te rul sok bwa do
chi gum mi
heng bok kan go ra go

i ron ha ru dul
so ge ku den
na ye jon bu gat tun de
hi ron nal dul lo
che wo jil ne ha ne ku de
nun sa i sa i
pi yo in nun
kot chi gil ba re yo

nul jo un nil man nis sul sun
hop dan go ra rat do
us so nam git chi
mot tal pun
heng bok ka go
ju un nil dul man
ha go ship dam myo
te rul sok bwa do
chi gum mi
heng bok kan go ra go

i ron ha ru dul
so ge ku den
na ye jon bu gat tun de
hi ron nal dul lo
che wo jil ne ha ne ku de
nun sa i sa i
pi yo in nun
kot chi gil ba re yo

Yerin Baek - It's Sea [Easy-Lyrics]


nan ne mam bi u nun
gol jal mot te
mal cho rom ship ji ya nun de
we jak ku non ne ge
mot ta nun go ra ran gon ji
ne mam so gen
sa i go sa in gem ma na
pul li ji do wan ko
nul dap dam man he

nem ma min ne
ma um mi ya nya

mal cho rom ship ji nan cha na
u rin ku dop shi
se ro un nil
du rul kyok kos so

ja ra na go it ja na
na do gu rol pu nya
ik suk ji ya a nas so
jom so tul pun nya

na rul ba da ra
bul lo ju nun no
gu so ge on jep pa do ga
hi ron nal
ji nal su op go
na do mo ru ge ni ga
ba ram mi dwel su do is so
non gu nyang-in
nun gu de ro
nal ba ra bo myon dwe

no wa nul gat tul su
nop ja na

mal cho rom dwe
ji ran cha na
u rin ku dop shi
se ro un nil
du rul kyok ko so

na a ji go it ja na
gu nyang gu rol pu nya
ik suk ji ya a nas so
o ryo ul pun nya

na rul ba da ra
bul lo ju nun no
gu so ge on jep pa do ga
hi ron nal
ji nal su op go
na do mo ru ge ni ga
ba ram mi dwel su do is so
non gu nyang-in
nun gu de ro
nal ba ra bo myon dwe

nal ba ra bwa ju go
ku de ro nal nuk kyo jwo
nal ba ra bwa ju go
ku de ro nal nuk kyo jwo
nal ba ra bwa ju go
ku de ro nal nuk kyo jwo
nal ba ra bwa ju go
ku de ro nal nuk kyo jwo o

na rul ba da ra
bul lo ju nun no
gu so ge on jep pa do ga
hi ron nal
ji nal su op go
na do mo ru ge ni ga
ba ram mi dwel su do is so
non gu nyang-in
nun gu de ro
nal ba ra bo myon dwe

Yerin Baek - Bye Bye My Blue [Easy-Lyrics | ENG]


nan we ni ga ga
jin got du rul
bu ro wo ha nun gol ka
kam danga ji do
mot tal got du rul
so ne kok jwe go so
yo gi so mu ol hol man
kum do na a ji gop pun gol ka
no do tok gat tun
go da a nun de
ne ga i gi jo gin gol ka

ma ni ka jo do
nan na jik no gat chin nan na
hap pun gi yok du wi ro
me il hon ja ga ron nan
a pul gol a ra do
jak ku ma um mi ga na bwa
gu res so jak ku
ne ge yok shi mul ne na bwa

na ye na ye na ye
gu de yo
hi rum man bul lo bwa do
ma mi bok cha yo
nan do do dok
ku ge dwe yo
nol ga duk gan
go ship go gu re yo

ha go ship pun ma rul
ha nun ge pu ran hes so
no rul mi ron ne gos so
bul byon na ge man du ro
dut go ship pun ma ri
no mu na ma nun de do
pa ral ji rul mot ta go
mam map pu gek ki da ryo o ho o

na ye na ye na ye
gu de yo
hi rum man bul lo bwa do
ma mi bok cha yo
nan do do dok
ku ge dwe yo
nol ga duk kan
go ship go gu re yo

ENGLISH Translation

Why am I jealous of what you have
Holding tight onto things I’ll never manage
How much better do I want to be
I know you’re the same, maybe I’m just being selfish

Although I have a lot, I’m still not quite like you
Every day I walk alone, over the painful memories
I know it’ll hurt but I can’t help noticing
Maybe that’s why I keep longing for you

My my my darling
Just calling your name makes my heart full
I want to get bigger, bigger, and bigger
So I can give you a big armful of hugs

Cuz I’m afraid to say things I want to say
I push you away and make things uncomfortable
Although there is so much I want to hear
I cannot dare to desire and just wait painfully

My my my darling
Just calling your name makes my heart full
I want to get bigger, bigger, and bigger
So I can give you a big armful of hugs

Credits:

Eng - jypentertainment (Youtube)

Monday, 20 June 2016

Zion T, C Jamm, Reddy & Xitsuh - $insa [Easy-Lyrics]


shin sa sung nyo
yo ro bon
shin sa hong de
o di dun
(in no re ga hul lo
na o get ji oh)
mong ga shin na shin na
ne gi bon da duk in sa in sa
na rul bo myon
no rin twi jik ga no twi jik ga no, Son
am mu ri gup pa da he dop
pum mi rul jik kyo ya ji

nan ne ga chwe
go ra go mi do
am ma jin jal su do wis so
ko jim mal dam
ji gi do wan na
he bo go do ship po
seng gak de ro heng donga go
mi do bo nun taip oh
rep po du ri bam se yon
sup pa nun Flow
nun Mine Yeah

nu gu we geng geh
to wan changa geh
ka jo ge dwi eh
gak kum yo ja du ri bo ne nun D.M
I Will Shine
mo du Stop
ha go sul long-il tek ka ji oh
mo del du ri was son ne ge

sul mo gil tek ka ji ye
ga ji yon sup pe ya ji
win no ye ja se
gak ka bwa YG lu ga gon dul ten
chim chak ka ge
oh Hold Up, ho Hold Up
What's Your Name Man

ki yo gi ya na nun ge
ku ge net ta shin nya we i re

yas se byok gin
dek ko jo bwa oh
Pay Attention
gu nyang sun nyo ma wow
oh Hold Up, hah Hold Up
What's Your Name Girl
jom do but to ba nan nop so chon
su ro un che in do
What's Up

shin sa sung nyo
yo ro bon
shin sa hong de
o di dun
(in no re ga hul lo
na o get ji oh)
mong ga shin na shin na
ne gi bon da duk in sa in sa
na rul bo myon
no rin twi jik ga no twi jik ga no, Son
am mu ri gup pa da he dop
pum mi rul jik kyo ya ji

Yo, nal gan ji ro
ta ji myon bi mo E30
(hot) tu go un na
yo ja du re shis so ni oh
bis sa neng bok du rul jon bu da
sa gil wo ne
su run nan na jim mak mel
ki bun jok ke gon be

Money Power Respect
I Want It nek im ma Line
Cho rok Rhyme
du rok kal kum me
ho bak shi
ka nun nom du ra
You Wanna Play Rough
OK Say Hello To My Lil Friend wow

(sung nyo rul de al ten)
nan yo rum gat ta so
sung nyom ma mul nuk gyo
Like Ice Cream
(bi yo nun nal shi yen)
gwi chak nok u sak
nun jol de
ro nan twi ji do wan no oh

Rolex Gold Chain
BBS Wheels Boy
to ni mon tan nan na
hwa rul mo cham ma Boy
ne wi chik ga kok
te gi do ra do
byon na ji gan nun te do
na nang sang
jin shi rul mal he
ne ga go jim ma rul ral te do

shin sa sung nyo
yo ro bon
shin sa hong de
o di dun
(in no re ga hul lo
na o get ji oh)
mong ga shin na shin na
ne gi bon da duk in sa in sa
na rul bo myon
no rin twi jik ga no twi jik ga no, Son
am mu ri gup pa da he dop
pum mi rul jik kyo ya ji

so me gul ma roh
And We Call It Shampein
My Family My Crew
We Share The Same Pain
so ni do ro wo jo do
sang gwa nop ji
hyong je dul gwa
hak su wa go ban
ba rul jol myo got chi

Riding With It Top Down
su run sot ji ya nah
hyang gi yom nun yo jai
dwi nun jot ji ya nah
ha bo jik ke be wo ji
oh him ma
wol le shin sa nun go
ji bul kok ji ya na

Dancing In The Hotel
Too Many Lies
Too Many Stories
That I Don't Tell
jun bi rul ha go
so ges sa na du shi
nan no nun bam
du rul set jin
No Worries gum bang-ol ten nin
Now Go To Sleep, My Baby

hyong wa gat tun ni seng
pil lum ku no jil tek ka ji
ma shi go sa range
hu ri yong wo nal
kok kat chin
no do hwal ji gyu ri ga
gon nun bang shik
nes sal mul sa nun de
cha jon shim mun nam pal ji

shin sa sung nyo
yo ro bon
shin sa hong de
o di dun
(in no re ga hul lo
na o get ji oh)
mong ga shin na shin na
ne gi bon da duk in sa in sa
na rul bo myon
no rin twi jik ga no twi jik ga no, Son
am mu ri gup pa da he dop
pum mi rul jik kyo ya ji

shin sa sung nyo
yo ro bon
shin sa hong de
o di dun
(in no re ga hul lo
na o get ji oh)
mong ga shin na shin na
ne gi bon da duk in sa in sa
na rul bo myon
no rin twi jik ga no twi jik ga no, Son
am mu ri gup pa da he dop
pum mi rul jik kyo ya ji

The Quiett, Superbee, myunDo, Flowsik & Dok2 - Air DoTheQ [Easy-Lyrics]


che de ro bo yo jo wat jim
mo du ap pe
ne ga se ro un go ral tei
i rep gei mun bak
kyo wan ne
Backpack Rap bes so Trap Rap
And Everything
to dong Motherfcuker
We Gotta Get Paid
illionaire Flow
no nun ma gul su ga op son
ne ge mol lyo
o nun dong da myonge
ni ga na rul det tul gat
tung gol lo yok ka don te
gu sung ga ne
do ne mom gas sun do
un no pat jon ne
im ma run gyanga num
ma ri ya nya
nan che jang nyon bo da
seb be rul bo ro
nes sal mun jom ma ni
byon net jim man
ne Rap bun Gutter
non na jik do
gwa go rul ma ra ji
Yo Shut The Fcuk Up
na nap pu ro
na gal ma um bak ke
nun jot to op so
My Ambitions
As A MotherFcukin Riddle
Hustler's Life
na ye u mak du rul pa ro
mol jom ma nun ja shik du run
nu ril la ro
che de ro tot chi gong junge Holla

I'm The Hottest Mo'Fcuka
ne gen yo rum du gyo ul
jol te mo dom nun gos
sun nan ne
i cho rom nun no mun
I'm On My Cassidy
Sh!t dong de City
mak gol li a je rul bingi yang
got cho rom nul Hustle
na rul do ro un
so got cho rom pa ro
gi yong na o ril cho gi
chik kin gop jil mam mok gos
son ba ro bo ri nun bo ri rul
bo nun bu ja ga dwe nun ge
ku mi yon nun de
i jen du ma ri rul
Spend It Everyday yo
han na ru ri ros sun ni
Let Me Take It To The Next Level
i je nun ji gu jon
se ge jip pe rul
ne Money Clip be bi de
an ne kum tem me i je
ne ji ga bu win
jon dwe gwet gun Dang
na na nya go jim mal jengi
se da bek sa ra
ra bo ji dwe nun
Money I'll Get It wuh
bong jun no gam dong ni
me jon na rul ba da ji
Cuz I'm A Monster
i gon gwe mul tu
chwa ryong shin Motherfcukas

Ye Yeh
myunDo Finally
Made It Top 16
hi go gi ku nan dwi
nal gi da ri nun got do
nop pu wit chi
Dok2 And The Quiett
gwa ye yon gyol go ri
History In The Makin
nan shom mi yok sa rul
son ne ritch My Name
myunDo Go Tell em
Turn Up
82 Workin All Day
Party All Day
Work Hard, Play Hard
we du ge rul mot te an bon neh
yon nam donge han bo wa bwa
Espanol lo Come To Mi Casa
sa ra in nun gyok gwas so
han bon do
That's que pasa
at chim me rul bo nun nil
mum mok gul chi go ru gi
gak kum mang-al no gum mi yan dwel ten
pul su bang ga With Superbee
UFC ha da go myon
shik ga ni gum bang-ul lo ga
il sang so ge so yong
gam bak ko
na ga sa su ro ga uh
bul gu men nu ri gim
chi yu geng
ki ris sul ma shi ro dan nyo gi dun
Ki dik Ki dik men nal chi be ga
dwen da myon so we
jan duk chi yes
ne ge don jo hyu ji rul
mek rap hyong to
sa ra jon ne
yok shi yo ja bon ho
ta ro gan neh
yok shim mos shi ga na na rang Play
yong-un gam tan jung
mul long go jol dang-al kon
nim mi al ja na

Yo, Seoul bil ding Sup pe chi yo
mong du nus sai
to wol lun ner hit
tu gok kwa myong go ge Sign
One Of A Kind
This One's For The Books
Mike Tyson On A Fight Night
Smash Other Tonight
bo mun Flow Season
shi duk kot du ru pok
go da shi shi rul shi mo
Let Me Pick Up
shi bok ja ri yol me
chong tek kwak du ron ne
gun na ji an nun jon jeng
ne dul do i jen T.V
bo go pe wo ne ga son seng
im non jil ko im mi a ra
gom mo go mot
jo GG rul chi ji
Fake You Are CG
Beneath Me
Even When I Lay Down
Lei Wu Long
With The Moves Versatile oh
Been In This World
Longer Storms Were Stronger
tep pyong yang-ul gon non ne yo
mu de wi ro nom mos
to ni an bo in nya
Listen To The Words I Offer
Before You Get Buried
mon jo ju dungi but to dop po oh
ni ma run mi sem mon ji
muk ke ner ka bi wo
hip hap bi mi jo mai
kut chan nungo
nun na mun na
non na jum ma yu wek gi
With A Lollipop
I'm Done With Them Half Ass Raps
Don't Give Me ban to mak
Your Delivery's Lukewarm Dude
Straight Food
chol ga bang sok cha ga un guk
Flow ru dul jet chi go
Honestly You Missing That Boom
I Got That
tep punge nun
men no huk chol li gum VROOM, VROOM
You Need bu mo nis
Permission Give A Call
a dul ru mak gu man te ryot cho
hyongi mal ku jak ko
I Will Roll Up Both Of My Sleeves
And Then Put Hands
On You Steven se gol
Hold Up, Hold Up Yah
Ya Sweeter Than Kolla
When You See Me You Roll Up
Cause When I Grab The Mic
Mean It's Over
ni mo sup po go
wa jik do mo ros
kok dek gi I'm On Top Of The Mountain
With do dok

do dok do dok
rep po ga de
gi jon ne in gan but to dwe
go o rom mun
na yok shi da win
gen na jo bo ryo
mes sai bo rot
du nun ne bu ruk ki go dom
byo dum myon not
ton ni ri dun
jin nit tut te ro
che den na bwa ra
ma mi yol ha na om nun got
du ris sal me pung
yo rul ba re do nul bo ro song
gonge num mo ro
I Don't Fcuk With That Sh!t
nang gu dol
to ro jin nung ga
dul gwa nun ne ga ga
nung gi run gat chi ang go ro
I Got That
Sick Flow Yeah
I Flow Sick Too
Superbee cho rom gi bun ni jwak
kat chi ram mus sa
mi ro bo ryom myon do
bu du rok ke ol la ga
nek i rum me gak
kris sto po bek
pe gon pek
ta win du ji ya na
bi ri yop shi
I Be illin On Charts
Nah B!tch You Ain't Killin My Vibe
Yeah Boii This Is illionaire Life
Get Down To The Ball On Ball On
gu re ne ga yot te
bon do gol lon
man jok kas su op ji
Hold On, I Want More
ne ga wan ne don
bol lo wa nin nol lo
Show Me The Money
sung pe nun sang gwan nop shi
hip hap pan na ro
da bal lan ner hi
bu jong-al su om nun Classic
jin ja a nun no mun
a ras so da a ram mok ji (shi)

Simon Dominic, One, G2 & BewhY - Not The Same Person You Used To Know (Prod. by Gray) [Easy-Lyrics | ENG]


Who Are You,
Are You Talking To Me
Who Are You,
You Talking To Me
Oh Please,
do i sang ga gai
o jim mal la gu
nan Untouchable (Untouchable)
ni ga al don ne ga a nya
ni ga al don ne ga a nya
ni ga al don ne ga a nya
yet jo ne
ni ga al don ne ga a nya
yet jo ne

gu re i yo man ni ga
ko buk so nun
bo mul som mi dwet chi
gut te ga gi yo gi nah
ko ga ne mu dom min ju ra ra get chi
bal jong nan yo ril gop sah
ne gat chi
nan jol de ro wan ju gu ni
tu bon che na
kut chul bo ges so
kun nal te nun
jong sang wi ro ga B!tch

da shi na na go
ship pot ton sho
hwe sa do nam mu shi ye go
na nun ga gi shi ros so Team YG
ne hwe sa rang dai
dai tu nun gan ji Mofcuker
pe gi gek ki mal gon nam
mun gon duk gip pun
gip pum mu re
pa jo do he yom chi myos so nan
no nun jung

su ma nun jo ba shim
gwa bu dang ga me
da mang cho bo ryos sot to
hu nal du rul
jon bu ji won nen di nal
mu shi yet ton nom
du re ge nun ne gai
de sung ga rak Fcuk Boi
Who You, nal mo da ra bo ne
pyol bul li rom nun
no mes so i jeh
u ju ro gal ke hwuu
mom ma rim ma na
no ga a nya gon ne sam
o jo gu jo jo
go be shi nun net
da go ni ga mo ra ro im ma
I'm On A New Level
na nan ju ru ran ne
il lyon jon no do gat to
ning gi ye
chwi ya ji ya ral leh, Haa!

Oh Lordie Lordie Lordie
I Feel Blessed
tek ser ses su shi jak kes
so jon se ge ye so mun ne
ha nan ni mit tut de ro
man yo gik ka ji yon dut te
dang yo ni no nen mo ru ji
nan jwi dos se dom mo ru ge
I!, Been On That Hustle
I Been On That Grind
se ro un re bel lo
ol la ga se ro wun sam
wi yes so ges sok byo shin nun ne gak
ong nul lo wi don
jam je ryok gak ke bang
You Have Yet To Witness
The God In Disguise
Brainwash Is Still In Process
no ne nun jot te
it jim mah, wuh
na nun na no nun no
no nop sot chi
While I Was Comin Up
ka mi ya nun chok
ka myon nat ta no
o dis so om jik chok
sak da mo jop pum
Each And Every One
go jon ne jon je gun cho wes soh
jok kun dom mah
gat tun gong gi jim man
nu rin sum jat che rul
da ru ges shi yo, uh
ke rik ko joh
ka ja dul mo jo ri shi yu ges soh
Stop Playin,
Cause There Was Never A Us
Who You I'm Just Sayin
Cause I Don't Remember You Fcuks
My Day One Ninjas
a nim sam di
hyong ma rang got cho rom

Who Are You,
Are You Talking To Me
Who Are You,
You Talking To Me
Oh Please,
do i sang ga gai
o jim mal la gu
nan Untouchable (Untouchable)
ni ga al don ne ga a nya
ni ga al don ne ga a nya
ni ga al don ne ga a nya
yet jo ne
ni ga al don ne ga a nya
yet jo ne

shi jak jo mun dub bo
But na Another Blood
Another One
I Got Another Flow
guk ka yong yang-ul jwok
i gon ba do
BewhY Phenomenon
nek o ri jok
ay, nal mu shi ro
det ton nyon nom du re ge
ro but to sai nun mes se ji
wa jon wa
My iPhone Always Vibrate
no gak a ra do ya
hal ke han nak is so
no gak chi gum yol lak ka ryon
nun des sang-un
de yan ming guk che gok
im mul gi yok ke
nom bwat cha na
ne jon je wan ne
yes su rep pa gun ryom ne
mi re nun na
ju sek kun ne
jel gi di ya nun rep po
yo gi jo gi ne ye gi ga
duk kes so
nek al bom mes so do
ma res sok
it tang-an ni Grammy ga
ne mop pyo
se ge gan na rul
che gam mek
on je nan na num
men nap pe jon
je gap pe nun
je gak dwe nun
shi gep pa nul
dwe gam gi nup so
Starting From The Top
Starting From The Top
mip pa dak gwa
dong go nun ni jek kun nas so
ne ga wet ton
gwam myong-ek wo nek
ne gak i gop po da bis san dek
da run ne du de gen nan
no mu chi sa he

nan gu nyang yo gik ka ji
ol la on
rep jom ma nun pi yong
shin sek ki
ku re wet jong mang
mak gul li
ko gum myong je ba
du pyong shin sek ki
yo gul be bul li mok ko
do jol lin nes
sal mun na jik jom shim te ji
byo neb bo rin nai
de yan ni sek ki dul mam
to wan yok shi get ji
Oh Please,
Fcuk Me For ever Or Never
nal ju gi gi wi yen nu gun ga
go seng jom do he jwo
i ship tet te nan Rock Steady
chi gum mun Unsteady Crew Member
on je but ton gan
ne byol myong-un ye mi nem
jong shik gwa sa
gam mu wet don nan il
i ri ji yo jo ni
kum ku nun gon nak
ay Dream Team
ol ma jo ne he yo ji
yot chi nun ne ya
mange nun bit che Victim
Sorry Baby,
ni ga sa rang-et don no
nu ro men tis ste ju gum
he bo na ma na pon
hal li se sange so jel hip hap
cho gin pu gum
gu sat ches so bal
gyon de kong go jak ko mi
na ram myok ge ga da il tut
Simon Says, i shi bal lo
du ra nan yong wo ni ne ga il dung
nam dul da nan song gonge do ro wi
es so shi gan na bo ryo nan
wi yom mal
chi do mo ruk gak kil
hi je guk gak kil lo go ro ga ha

Who Are You,
Are You Talking To Me
Who Are You,
You Talking To Me
Oh Please,
do i sang ga gai
o jim mal la gu
nan Untouchable (Untouchable)
ni ga al don ne ga a nya
ni ga al don ne ga a nya
ni ga al don ne ga a nya
yet jo ne
ni ga al don ne ga a nya
yet jo ne

ENGLISH Translation

Who are you?
Are you talking’ to me?
Who are you?
You talking’ to me?
Oh please don’t come any closer
I’m Untouchable (Untouchable)
I’m not the me you used to know
I’m not the me you used to know
I’m not the me you used to know
(From the past) I’m not the me you used to know
(From the past)

Yeah, it’s been a year
The warship has become a treasure island
I remember back then
You probably thought it was my grave
Like a seventeen year old in puberty
I’ll never die
So for the second time, I’ll see the end
When it’s over, I’ll go to the top bitch

Didn’t even want to do this show again
Even my company ignored me
I didn’t wanna go into a team
YG, I’ll go till the end with my company
Mo fucker, that’s my fight
I’m not rash, I just have spite
I’m in deep water
But I’m swimming and playing

In the countless anxieties and pressure
I ruined all those days
But I’ve erased all of it
Middle finger to all those who ignored me
Fuck boi who you?
They don’t recognize me
Started as a nobody and now I’ll go up to the universe whoo
What’re talking about? You know me?
You say that I’m a traitor?
What do you know fool?
I’m on a new level, I didn’t live comfortably
I didn’t get drunk on the popularity I got a year ago

Oh lordie lordie lordie I feel blessed
Started from Texas
And the news traveled all over the world
Just as God’s will
I think I’ve come here
Of course you don’t know
I did it secretly
I been on that hustle
I been on that grind
Going up to a new level, a new life
I keep transforming
Revealing my potential that I’ve been pushing down
You have yet to witness
the God in disguise
Brainwash is still in process
Don’t ever forget
I am me, you are you, you weren’t there
While I was comin up
Don’t you dare act like you know me
Giving me a thumbs up
You are all fakes, each and every one
Get away from me
Don’t even come closer to me
Though it’s the same air, we breathe differently
I’ll erase all the fake caricatures
Stop playin cause there was never a us
Who you? I’m just sayin,
cause I don’t remember you fucks
My day one ninjas or
Just like Simon D hyung says

Who are you?
Are you talking’ to me?
Who are you?
You talking’ to me?
Oh please don’t come any closer
I’m Untouchable (Untouchable)
I’m not the me you used to know
I’m not the me you used to know
I’m not the me you used to know
(From the past) I’m not the me you used to know
(From the past)

At first, no one heard of or seen me but
I’m another blood, another one
I got another flow
Influencing the country, this is
BewhY phenomenon
Messages and phone calls be stacking up
From all the bitches and bastards who ignored me when I was young
My iPhone always vibrate
There’s one thing you should know
The person you’re trying to reach
Is the best of Korea
You saw
My existence, the impact of my art
My future is so smooth
The most up and coming rapper
People start talking about me here and there
I even said in my album
My goal is to win a Grammy
The world decreases my order
I’m always in the front
In front of me is the ticking clock
There’s no turning it back
Starting from the top
starting from the top
Not living with the rock bottom anymore
Why would I want money or fame?
When I’m much more expensive than that?
I’m too unfair for the other kids

I’m just a fucking idiot who raps a little and came this far
A fucking idiot who lost my left retina and got exempt from military service
Even when I eat up all those curses, I still get sleepy
My life is still at lunch time
You all say I’ve changed but you’ve probably changed too
Oh please fuck me forever or never
Someone suffer more please to kill me
In my twenties, I rock steady
Now I’m an unsteady crew member
From some point, my nickname was Yeminem1, after talking to a therapist
It was for the better, I’m always dreaming of a dream team
My ex who I broke up with not too long ago is the victim of my ambition
Sorry baby, the romanticist that you loved has died
This world is typical, this is a hiphop autopsy
Discovered in the dead body
Are some rhymes, that’s it
Simon says, you fuckers
I’ll forever be #1
On top of the success of others
I won’t waste time
Might be dangerous, this uphill path
Now I’m walking on it

Who are you?
Are you talking’ to me?
Who are you?
You talking’ to me?
Oh please don’t come any closer
I’m Untouchable (Untouchable)
I’m not the me you used to know
I’m not the me you used to know
I’m not the me you used to know
(From the past) I’m not the me you used to know
(From the past)

Credits:

Eng - pop!gasa

Mad Clown, Donutman, Boi B & #Gun - Mugunghwa [Easy-Lyrics]


jok ka ra ga ra ga ra
ga ra mai shing
mon na ra hi un na ra jai ji yen
donge mul gwa bek
dus sa ni hwaiting
sam chol li wa ryo gang sam
mu gung wa mu gung wa

jok ka ra ga ra ga ra
ga ra mai shing
mon na ra hi un na ra jai ji yen
donge mul gwa bek
dus sa ni hwaiting
sam chol li wa ryo gang sam
mu gung wa mu gung wa

Yo yo yo, yol lyos som ma di
kil lo On The Beat
ne Rap Sh!t Is Mo'fcukin Dope
kok ka in
han bon tu ro bo myon chat
ge dwe to da shi
kut te nun gong ja ga a ni ji
You Gotta Pay
do nul ban
nun ge no mut tang yon ne
ne ga pen nun gon Rap
a ni gop pa ra ya dwe
nun ne jep
pum mi gon ni yo ja nun
ne go gek
I Gave Her My Everything
She Gimme Brain
In The Mornin Till I Pass Out
ba mi dwe myon da shin
no ye ge ro pes su ha ji
Puff Puff Pass It
no re ga sa cho rom
Ride Around The City
yop pe nun yong la
i ron Swag
i ron Rap
no nen chom bwa
ne Rap cho rom Wavy
han ne mo ris Style
oh, yol lyos som ma dik kil lo
ne ga an gol duk kon na
myon no i du run
nuk kyo go ri gam

a ju jok ka ra ga ra ga ra
ga ra mai shing
mon na ra hi un na ra jai ji yen
donge mul gwa bek
dus sa ni hwaiting
sam chol li wa ryo gang sam
mu gung wa mu gung wa

jok ka ra ga ra ga ra
ga ra mai shing
mon na ra hi un na ra jai ji yen
donge mul gwa bek
dus sa ni hwaiting
sam chol li wa ryo gang sam
mu gung wa mu gung wa

Yes Sir,
yo gis so ma ji mak
kong yon nuk kun
nel tet jum mek
nang ka ni ba ra ne
dak kas sal su get jim Man
heng sa pe in
bin suk ka ro bo da nop pit twi go
nik ku ru i rum mun gi yok
do mot ta get jim Man
jo mul chi gok ko
ne ga gu rik
kon kul les sen do
cho mi gyok ko
i je na nun mei we do
cho rom mi gil lil
man nai ma it ji
cho ne ji gu in ga heng
ju wan te song
gong-al te ga wat ta go oh
yo gi na ra nis so so
re bu ra ji
ma nu ri nun da run go se
is so bu di chak ka ga jim man
im mit chwe go
in du shi yeng donga ji
Swing su an te kyong
ne ba dun sek ki yo gin
na na jan na
And If You Didn't Know
Now You Know
no nun gap tuk
ti ra ma ral get chi
nan chom but to
he wat tong got dul
chom bo yo ju nun gop pun
na wak kot to bwak kok
da um cha re ya

a ju jok ka ra ga ra ga ra
ga ra mai shing
mon na ra hi un na ra jai ji yen
donge mul gwa bek
dus sa ni hwaiting
sam chol li wa ryo gang sam
mu gung wa mu gung wa

jok ka ra ga ra ga ra
ga ra mai shing
mon na ra hi un na ra jai ji yen
donge mul gwa bek
dus sa ni hwaiting
sam chol li wa ryo gang sam
mu gung wa mu gung wa

yo cho bon je ron
tal la gi gi yol
pyo ba da Hastag G
hi gon to da run gi we
God Bless Let's Get If Off
nu ga nu gul pan da ne B!tch
i gon gom mu jul lo ri yai
ne wek ke jul ta ni
nan Starship be gi dungi ja gang
ta un ni a dul
ki jo gul li ron ne yo
song shi ga mun
du ge et ti yang-ul
ha nu gat ta ra o gen nya
sharp tu do jwi
ne ga dang ham
ma ri an nya Look At Me
du bon che ron bi
yeng so nyon bit tu pak gu ra ji
go gil met tim
je jom myong
shi ba ri jong do
nun jo yo jwo ya hal man na ji
Show Me The Money
i je shi ja gin
de sal mun na ni
I Got That Flame
I Got That Falme
mo o ryo ul go in nai
bo ryos son ship ge
i gon na rul wi yan Plan B
do nok gwak bo i bis
san ches su yong
je dul gwa
it chon shen nyo nyon B!tch

a ju jok ka ra ga ra ga ra
ga ra mai shing
mon na ra hi un na ra jai ji yen
donge mul gwa bek
dus sa ni hwaiting
sam chol li wa ryo gang sam
mu gung wa mu gung wa

jok ka ra ga ra ga ra
ga ra mai shing
mon na ra hi un na ra jai ji yen
donge mul gwa bek
dus sa ni hwaiting
sam chol li wa ryo gang sam
mu gung wa mu gung wa

jok ka ra ga ra ga ra
ga ra mai shing
mon na ra hi un na ra jai ji yen
donge mul gwa bek
dus sa ni hwaiting
sam chol li wa ryo gang sam
mu gung wa mu gung wa

jok ka ra ga ra ga ra
ga ra mai shing
mon na ra hi un na ra jai ji yen
donge mul gwa bek
dus sa ni hwaiting
sam chol li wa ryo gang sam
mu gung wa mu gung wa

Sunday, 19 June 2016

BOYS24 - Rising Star [Easy-Lyrics | ENG]


Rising Star, Yeah
You Ready
Hands Up To The Sky
Follow Me Baby,
Let's Go

o ow ho o, Yes
We Came From The Bottom, Come On
We Are My Rising Star
o ow ho o, oh oh
Next To The Light Yeah
Turn Up, Sing To You Now

mon ji ha na op shi
bo sok ka me
bo gwa ne don
so jung-an nem mam
ji gum but to yo ro bo yo
ju go ship po
git chim cho rom gam chul
su om nun..
tu go un ni gam jong
i jen pyol cho bol le Everyday

du gun de
du gun, du gun, du gun de
(Lose Control)
shim jangi
du gun, du gun, du gun de
(Turn It Up Now)
Heat Up, Heat Up
du gun, du gun, du gun de (da ra ol la)

We Are Rising Star
dut ko in na
se sang hyang-an na ye
go bek no re Can't Go Back
We Are Rising Star
pa jo dun da
na man ba ra bwa ra
gip po jit to mit cho
Why, We Are Rising Star

nal ge rul pyo So Fly
mel ta ol lah
nop pi na ra ol la
ma gyon nan ku mi hyon
shi ri dwe
i je do nun nop so
o dum mi re It's Going Down Yeah
Young And Fresh Good Life
do mang so ri jim ma ra
You Can Do Right
su wok ke
byo ri bam man nu rul
bal kyo ju jim man
je il bal gun
ju win gong-un ba ron na

du gun de
du gun, du gun, du gun de
(Lose Control)
shim jangi
du gun, du gun ,du gun de
(Turn It Up Now)
Heat Up, Heat Up
du gun, du gun, du gun de (da ra ol la)

We Are Rising Star
dut ko in na
se sang hyang-an na ye
go bek no re Can't Go Back
We Are Rising Star
pa jo dun da
na man ba ra bwa ra
gip po jit to mit cho
Why, We Are Rising Star

chi na gan shi ryon
a pum, Never
ku re do twi go in nun gas sum
bul ti as
sa ra jo bo ri nun jam shi ban
chak gi ner gu ron
hem mi yes
song yu song gat tun
ho sang-un sak da
ji wo bo ryo What
hang gil man nul
go ro go ro go ro What
ham ke gu ryo na ga
mo du ga
Rain Or Shine Babe
Rain Or Shine
Break It Down Now

kung kwang de nun
bit tu yen
ne gas sum mun dot tu go wot jo
Get It On The Floor
Make A Floor
Get It On The Floor
Make A Floor
Rise Up To The Sky
ni mam sok pyo ri dwe
go ship po
Get It On The Floor
Make A Floor
Get It On The Floor
Make A Floor

We Are Rising Star
dut ko in na
se sang hyang-an na ye
go bek no re Can't Go Back
We Are Rising Star
pa jo dun da
na man ba ra bwa ra
gip po jit to mit cho
Why, We Are Rising Star
on je na bin nal su wit ge
We're Rising Star

ENGLISH Translation

Rising Star Yeah!
U Ready?
Hands Up To The Sky
Follow Me Baby, Let’s Go!

Oh Oh Oh! Yes,
We Came From The Bottom, Come On
We’re My Rising Star!
Oh Oh Oh! Uh, Uh, Next To
The Light Yeah, Turn Up, Sing To You Now

I want to show you my precious heart from now
That I’ve kept in Jewellery box without dust
Can’t hide like a cough
Will you open your mind? every day

Pitapat pitapat
My heart is going pitapat pitapat
Begging you begging you Pitapat
Heating up

We are rising star
Are you listening? My confession, my song to the world Can’t go back
We are rising star
Falling in Just look at me Deep, Dark Going crazy
We are rising star

Past ordeal and pain never
My heart is still beating
Like a Halley’s comet that sines for a short time

Erase all illusion, What
Only walk one way, What
Let’s do it together
Wanna shine baby wanna shine
Break it down now

My heart is getting hotter from the beat
Get it on the floor make a floor
Get it on the floor make a floor
Rise sun to the sky
I want to be a star in your mind
Get it on the floor make a floor
Get it on the floor make a floor

Turn the beat now!
We are rising star
Are you listening? My confession, my song to the world Can’t go back
We are rising star
Falling in Just look at me Deep, Dark Going crazy
We are rising star
Can fly anytime
We are rising star

Credits:

Eng - ilyricsbuzz

Saturday, 18 June 2016

GIRIBOY Feat. Mad Color - Moving [Easy-Lyrics | ENG]


dwit do ra bo jim mal ja
es so cha bun mam
da shi hun dul li ja na
it to ro gas swi un gon
mi ryon te mu nil ka a ni

as swi wo ha myon nan dwe
ba bo gat chi
nal ga bo rin tu rok gen na ye
ga gu du rul dam ji
i rok ke nol bos so
bi yo bo rin bang
i je ya al ges so
dat chi yo bo nik ka
hun dul li ji yang ke
mu go un jim mul du ro jong
ni nun gwit cha na bak si ye
gu nyang bu wo
bo ryon ni ga ha na do
op shi bi wo nat do
mong ga jip jip pe a ni gu nyang
bi ga was so

dwit do ra bo jim mal ja
es so ja bun mam
da shi hun dul li ja na
it to ro gas swi un gon
mi ryon te mu nil ka a ni
seng ga gul mal ja

Goodbye,
nal gun ne bang bo da
do nal gun gu ri um han nyong
hi jen Goodbye,
da shi shi jak gi ya
se ro un nal du ras saranga
an nyong, an nyong

Goodbye,
gu nyang bi ga was so gu reh
bi o nun na ri
hap pi run ji gum mi ra gu reh
Goodbye,
gu nyang bi ga was so gu reh
bi o nun na ri
hap pi run ji gum mi ra gu reh

gu nyang bi ga was so gu reh
bi o nun na ri
hap pi run ji gum mi ra gu reh
po jung gum mul bat go
mu nul kwak da
don ne mo ris so ge pi yo na nun
bok jap pam do
mo dun kut
du ri kut chi na gil ba reh
se ro un neng
bok du rul ge sok chak kil ba reh
ne i run mong ga dal la jo
bo ryos su myon ne
cha mul chonge bwas
seng gak du rul
do ros su myon ne

dwit do ra bo jim mal ja
es so ja bun mam
da shi hun dul li ja na
it to ro gas swi un gon
mi ryon te mu nil ka a ni
seng ga gul mal ja

Goodbye,
nal gun ne bang bo da
do nal gun gu ri um han nyong
hi jen Goodbye,
da shi shi jak gi ya
se ro un nal du ras saranga
an nyong, an nyong

ap pa don man kum
ku man kum
hut ki do het go
sul po ton gi ho gun
i jen chu o gu run nam a

Goodbye,
nal gun ne bang bo da
do nal gun gu ri um han nyong
hi jen Goodbye,
da shi shi jak gi ya
se ro un nal du ras saranga
an nyong, an nyong

Goodbye,
nal gun ne bang bo da
do nal gun gu ri um han nyong
hi jen Goodbye,
da shi shi jak gi ya
se ro un nal du ras saranga
an nyong, an nyong

Goodbye,
gu nyang bi ga was so gu reh
bi o nun na ri
hap pi run ji gum mi ra gu reh
Goodbye,
gu nyang bi ga was so gu reh
bi o nun na ri
hap pi run ji gum mi ra gu reh

ENGLISH Translation

Let’s not turn around
Because my barely calmed heart would shake again
Is it because of the remaining feelings that I’m this sad?

No, I shouldn’t be sad like a fool
I’m putting my furniture in an old truck
I didn’t know this empty room was this big
Now I realize after I cleaned everything up
I’m lifting heavy boxes so I won’t shake
I don’t wanna organize, I just dumped everything into this box
Even without you, when I emptied everything out
Something feels weird, maybe it’s cuz it’s raining

Let’s not turn around
Because my barely calmed heart would shake again
Is it because of the remaining feelings that I’m this sad?
No let’s not think about it

Goodbye, my longing that’s more worn out than my old room
Now goodbye, it’s a new start
New days, love, goodbye

Good bye, it’s because it’s raining
It just happened to be raining right now
Good bye, it’s because it’s raining
It just happened to be raining right now

It’s cuz it’s raining
It just happened to be raining right now
I received my security deposit and shut the door
The complicated thoughts in my head
I hope it all ends
I hope I’ll keep finding new happiness
I hope something will change tomorrow
I’m trying to sleep, I hope some of these thoughts go away

Let’s not turn around
Because my barely calmed heart would shake again
Is it because of the remaining feelings that I’m this sad?
No let’s not think about it

Goodbye, my longing that’s more worn out than my old room
Now goodbye, it’s a new start
New days, love, goodbye
I smiled as much as I hurt
Sad recollections now remain as memories

Goodbye, my longing that’s more worn out than my old room
Now goodbye, it’s a new start
New days, love, goodbye
Goodbye, my longing that’s more worn out than my old room
Now goodbye, it’s a new start
New days, love, goodbye

Good bye, it’s because it’s raining
It just happened to be raining right now
Good bye, it’s because it’s raining
It just happened to be raining right now

Credits:

Eng - pop!gasa

Dok2 - Sprite On You [Easy-Lyrics | ENG]


I Just Say What I Wanna
Care What I Wanna
nun chi bo myo sa nun gos
sun na wang go ri mo ro
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You

I Just Do What I Wanna
Pull What I Wanna
jet je ha ge jol ji ga na
gok jong ta win bo ryo
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You

Cause We Got
Only One Life To Live
ne ga mol ha don ji
ni ga mo ra nun ji ne gen
ku re jong mal lo jin ja
sang gwa ni ha na gop so
Imma Stunt Like A King yo gin
so ro man ta ra ga nun
ta ra ga da ol tok gyo re
ship ge jal la ga nun
jom jal la ga
da nu ryo ji myon
ba ro nam tat ta nun tam
tak cha nan ni ri ra
do mam man ha myon ga rat ta nun
yal bak ka ni
gan dul pu ning go so
so mol ba re
ja re jik ki ji gan nu myon no
ji gan nul cha rek
kut te gam
mi yo gin nu ga yong-un
da mul ma rek
bo i nun ge da ga a
nin gat tun ha nul la re ni
ja shin pe gon
mit jim ma a mut do
nu gan nu gun nu go
pu jong cho gin nis
shim du run jo dwi ge
da duk go
Let's Ride, Let's Go
Let's Get It
Good Vibration 24
I'm with It

I Just Say What I Wanna
Care What I Wanna
nun chi bo myo sa nun gos
sun na wang go ri mo ro
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You

I Just Do What I Wanna
Pull What I Wanna
jet je ha ge jol ji ga na
gok jong ta win bo ryo
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You

Sprite On You
Sprite On You
Tired Of You Lame Rappers
I Might Pull A Natural Nine On You
sol cho bwat
ja nin ne nam
bo yo dam gong yon nes so nal
bo myon mu ro an bu rul
yo ro shis so mung cho dan
nyo du wan
du ryo om ma muk
gal lu jong jon nyo an bu ro
ap pu ron nam bu ro Mic
jap jim ma ra ni get chin
don nip rep bun jal lan du ro
illionaire Make It Rain On em
We Won't Hate Nobody
We gon Pray Freedom
ching gu ga yo jum hip pap
bot tong ge
jon nya go mun nun da myon
dak chi go i go
Play For em
mal lang-an da run got do
I Respect That
But You Really Know Wassup tho
nim mo ri win ne i rum jok go
na rum mi wo ha nun nom
du re ge jin nun sok so
ham mu do nek i ron
dal bi cha tuk ka ji
o rul jul mol lat ji
nol lak gi nun
kon nyong nan dang yon
nan dus se ron
bit tul gol la ji
nul ga yo rep man ha don nom
dul da ji gum
gi bun cham mok gat ji
I Ain't Frontin On You
I'm Tellin The Truth
I'm Just ill
I'm No Cocky

I Just Say What I Wanna
Care What I Wanna
nun chi bo myo sa nun gos
sun na wang go ri mo ro
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You

I Just Do What I Wanna
Pull What I Wanna
jet je ha ge jol ji ga na
gok jong ta win bo ryo
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You
That Sprite Sprite Sprite
Sprite Sprite, On You

ENGLISH Translation

I just say i wanna
care what i wanna
Living self-consciously is far away from me
That sprite sprite sprite
sprite sprite on u
That sprite sprite sprite
sprite sprite on u

I just do what i wanna
Pull what i wanna
I don’t get scared, don’t have any worries
That sprite sprite sprite sprite
sprite on u
That sprite sprite sprite sprite
sprite on u

Cuz We got
Only one life to live
Whatever I do
Whatever you say
I really don’t care
Imma stunt like a king
People follow each other
Then all of sudden get lucky and succeed
Then when it slows down, they blame others
Even if it’s an undesirable thing, they easily switch over
Shallow humans, what more can I expect from this place?
If you don’t protect your spot, your turn won’t come
But who can dare speak of a hero’s tale?
What you see isn’t everything under the same sky
Don’t trust anyone but yourself
Doesn’t matter who someone is
Place the negative doubts behind you
Lets ride lets go lets get it
Good vibration 24 Im wit it

I just say i wanna
care what i wanna
Living self-consciously is far away from me
That sprite sprite sprite
sprite sprite on u
That sprite sprite sprite
sprite sprite on u

I just do what i wanna
Pull what i wanna
I don’t get scared, don’t have any worries
That sprite sprite sprite sprite
sprite on u
That sprite sprite sprite sprite
sprite on u

Sprite on u
Sprite on u Tired of u lame rappers
i might pull a natural nine on u
You can try but I can’t see you
When they see me at my concert, they ask how I’m doing
You can travel in groups but I’m not scared of you
Your friendship won’t even last, I’m not jealous
Don’t grab the mic that easily from now on
Even your girlfriend doesn’t listen to your raps
Illionaire make it rain on em
We dont hate nobody we gon pray fo em
When your friend asks you what’s hot in hiphop these days
Shut up and play this for them
Even the other soft stuff, i respect that but
U really know wassup tho
I wrote my name above your head
A mean smile for all the bastards who hate me
No one knew my rap would rise on the charts like this
But I wasn’t surprised, as if I knew, I picked a new beat
All the bastards who only did pop rap probably feel like shit right now
I aint frontin on u im tellin
the truth im just ill im no cocky

I just say i wanna
care what i wanna
Living self-consciously is far away from me
That sprite sprite sprite
sprite sprite on u
That sprite sprite sprite
sprite sprite on u

I just do what i wanna
Pull what i wanna
I don’t get scared, don’t have any worries
That sprite sprite sprite sprite
sprite on u
That sprite sprite sprite sprite
sprite on u

Credits:

Eng - pop!gasa

BADA - Make A Wish [Easy-Lyrics]


cha gap ge byon ne ga
nun se sang so ge
du so ne jap pil go man
gat ta ton jo
ha nu run
o nul ta ra do
mol ge man nuk kyo jon ne ge
do i sangi
ro bo ril su hop so
ka ryo jin nu nap pe
no ma ne bit chul ba ra bwa
se ro un mo dun ge
da i ru wo jon no ye ge

Stand Up High
Never Fall Down
i jen do i sang
hon ja gak a nya
ki da rin kut ten no ye shi ga ni
to da ga wa
nu nul ga ma bwa
na rul mi do bwa
mo dun gol ma re bwa
Let's Make A Wish Tonight

nu nul ga ma bwa
na rul mi do bwa
mo dun gol ma re bwa
nu nul ga ma bwa
na rul mi do bwa
mo dun gol ma re bwa
Let's Make A Wish Tonight

hu ru nun shi gan
ma jon no rul ta ra
han na ga dwe yo nan
ne ge da ga ga
chi gum ne nu nap pe
pyol cho jon nuk kyo bwa
ho o, oo

Stand Up High
Never Fall Down
i jen do i sang
hon ja gak a nya
ki da rin kut ten no ye shi ga ni
to da ga wa
nu nul ga ma bwa
na rul mi do bwa
mo dun gol ma re bwa
Let's Make A Wish Tonight

nu nul ga ma bwa
na rul mi do bwa
mo dun gol ma re bwa
nu nul ga ma bwa
na rul mi do bwa
mo dun gol ma re bwa
Let's Make A Wish Tonight

pa re jin shi gan so ge
a ryon hi jin na bo rin
da ul dum mo ro ji don
ki ok dul mo dus sa ra jo

nu nul ga ma bwa
na rul mi do bwa
mo dun gol ma re bwa
nu nul ga ma bwa
na rul mi do bwa
mo dun gol ma re bwa