Pages

Sunday, 31 January 2016

RYEOWOOK - The Little Prince [Easy-Lyrics]


No ye mal tu
ton no ye pyo jong
al su op
cha na
se sange
so ka jang
o ryo un nil
ni ma mul
on nun nil
ni ga nal
ki ru go gil
tu ri myon
hu rin
so ro to ro
jil su op sul ka
tul do
hom nun ching
gu ga
dwel su i sos
sul ka
pa ram kat tun ma
mul ne ge
mom mul ge ha
nun ko on
o ryop ta nun gol
na do al
myon so
Mal ha ji yang
ko nol
gi da ryo o

Ho rin
nwang ja ga
ne ge ma re so
sa ram
mi sa ram me
ma mul
hom nun ni ri
ra nun ge
ka jang o ryop
ta go
ku ro ta myo
ne ge
ta ga wa
ho rin
nwang ja ga
ne ge ma re so
chi gum mun
sul pu get
ji man
u rin so rut
to ro jil su op
ge dwen da go u
na wa ham
ke uk ko
shi pul ko ra gu u

Yo jum
ni yol gul
hwan na
nu su mi
po i ji ga
a na
ye cho nen cha
gun got ta na
ha na ye
mi so gu ryo
cha na a
ka ma
ha nul wi
pyo cho jin
cho byol
del se bom myo oo
o ryop ta
nun gol
na do al myon so
mal ha ji yang
ko nol
gi da ryo o

Ho rin
nwang ja ga
ne ge ma re so
sa ram
mi sa ram me
ma mul
om nun ni ri
ra nun ge
ka jang o ryop
ta go
ku ro ta myo
ne ge
ta ga wa
ho rin
nwang ja ga
ne ge ma re so
chi gum mun
sul pu get
ji man
u rin so rut
to ro jil su op
ge dwen da go u
na wa ham
ke uk ko
shi pul ko ra go o

Non na ye ge
i se sange so
dan ha na pu nin
sa ram dwe go
nan no ye ge
tul do om nun
ching gu ga dwel
te nik ka Yeah
chang mik ko chi
gut to rok so
junga i yu nun
pi yu ryo
ay sun
kan jo rat
te mu ni ya~

Ho rin
nwang ja ga
ne ge mal he so
sa ram mi
sa ram me ma mul
on nun ni
ri ra nun ge
ka jang
o ryot ta go
ku rot ta myo
ne ge
ta ga wa
ho rin
wang ja ga
ne ge ma re so
chi gum mun
sul pu get
ji man
u rin so ro
to ro ji
su op ke dwen
da gu
na wa ham ke
uk ko
ship pul ko ra gu u

No he ge gil
tu ryo jo
nu gu do bol
su ga op so o
ku rok ke
o nul do nan
nol ku ri myo
nun mu ri
hul lo

MAMAMOO - I Miss You [Easy-Lyrics]


Cho nyong
no ul ha ner rul
pa ra
bom myon
(So Much I Miss You)
pa ram mi
cho wer ni ron
na rim myon
(nan no no no no no)
cho un
no re so ri ga
dul li myon
(So Much I Miss You)
jo un yong wal
bol te myon
to seng gang na
(nan no no no no no)

No wa na nu don
na ye
ha run nun
i jen nom nun de

Pyo ri
tu nun bam mi myon
on je na
(So Much I Miss You)
so ri yop shi
num mu ri
hu ru myon
(nan no no no no no)
no ye
mok so ri do oo o
oo o oo o
(So Much I Miss You)
o je do o nul do oo o
oo o
oo o uu o
(nan no no no no no)

Na rer
ro ru man ji don
gu song gi iil
(So Much I Miss You)
ne ga
po go ship
ta go
te rul su don
(nan no no no no no)

No wa na nu don
na ye
ha ru nun
hi jen nom nun de

Pyo ri
tu nun bam mi myon
hon jen na a
(So Much I Miss You)
so ri yop shi
num mu ri i
hu rum myo oo
(nan no no no no no)
no ye
mok so ri do oo o
oo o
oo u wo o
(So Much I Miss You)
ho je do
wo nul do oo o
oo wo
u wo o ow
(nan no no no no no)

Yo jum
no des shi
ang ko ja ne
tish shu
fon je seng
mom myo ge
sul pun
no re ma ni ga
duk cha ni yu
i no ret cho rom
ne ma mul
wi ro we
ju gom mang gat ta
But I Miss You
pang-an go kon
nam gyo jin
ni hun jok
hon tong
nun mul lo bon jo
nu gun na
nun ni byol
wei i ri
yu byol la ge
gu nun gon ji
o nul ta ra
yu nan su rok

No ye sok
sa gi im
no ye son ki run
i jen nom nun de
hou nan ner pu
nin de ay ay
nan ni ga
gu ri wo~

Pyo ri
tu nun bam mi myon
hon jen na a
(So Much I Miss You)
so ri op shi
num mu ri i
hu rum myo o oon
(nan no no no no no)
no ye
mok so ri do oo o
oo o
oo u wo o u uw
(So Much I Miss You)
ho je do
wo nul do oo o
oo wo
u wo o ow
(nan no no no no no)

Pyo ri
tu nun bam mi myon
on jen na
(So Much I Miss You)
so ri yop shi
num mu ri i
hu rum myo
(nan no no no no no)

Whenever
Wherever
(So Much I Miss You)
Whenever
Wherever
(I Miss You So Much)
nan no no no no no
No NoNo
So Much I Miss You
nan no no no no no

Thursday, 28 January 2016

CROSS GENE - Noona, You [Easy-Lyrics]


lal lala lala

Nu na
no ma rya
ka bul ji ma
gu re no ma rya a
o ok o ok
na do nam ja ya
da run nam jan
mal ko
ne ji do ma
ne yo ja nik ka

Nu nan nan
nu nan na we
we mol la
we mol la
pa bo ya
pa bo ya we
we mol la
we mol la we
lal lala lala

Da run nam ja
man na go
ku re ba cha
ne yop pit do
o ul lyo ok
o ow
a mu ri
ma ra go
tok ma re do
o ri ge
bo jan na a

Myot bom
ma re do jak ku
ul ki ma ne
na ron je
nam ja ro bwa
ju kon dek
o dil bwa
nu gu gin
na rul
bwa tu ro wa go gi
non ne yo ja
nun na ma rya

Nu na
no ma rya
ka bul ji ma
gu re no ma rya a
o ok o ok
na do nam ja ya
da run nam jan
mal ko
ne ji do ma
ne yo ja nik ka

Mot bon chok ka
jim ma ah
hos su go ha
jim ma ah
o oh
Hey Hey Hey
sul te op shi
Hey Hey Hey
twing gi ji
jom ma
lal lala lala

Ne ga nul mal
ha don yo
ja nun non de ay
nu na nun
pa bo ya aa Ye ay
ne ga
no te mu ne
no te mu ne
cham dul
su op ja na a

Le Go
When You Lean
On Me Baby Girl
I Know What You Need
Get It Girl
nu na
Count On Me
I'll Be Right There
So Think
About It Babe

Nu na
no ma rya
ka bul ji ma
gu re no ma rya a
o ok o ok
na do nam ja ya
da run nam jan
mal ko
ne ji do ma
ne yo ja nik ka

Pu da
no ma rya
nal jom
bo ran ma rya
pa bo nom ma rya
tok ba ro
bo ran ma rya

Nu na
no ma rya
ka bul jim ma
gu re no ma rya a
o ok o ok
na do nam ja ya
da run nam jan
mal ko
ne ji do ma
ne yo ja nik ka

Mot bon chok ka
ji ma ah
hos su go ha
ji ma ah
o oh
Hey Hey Hey
sul te op shi
Hey Hey Hey
twing gi ji
jom ma

Nu nan nan
nu nan na we
we mol la
we mol la
pa bo ya
pa bo ya we
we mol la
we mol la we
lal lala lala

SHINee - The SHINee World (doo-bop) [Easy-Lyrics]


Yeah SHINee World
Asia Producer
Number One
S.M As One
Get The Break Down

Som gwang-ul
bon dut tan
nu ni bu sho jil
dut tan
i je shi
jak dwe nun tan
seng nu gun ga
ga jik kyo po
go wis so
SHINee World
i mi ye sang dwe
nun nol lan du ul
mot jin cho
gun pi ryo wop so
u rin no re ha
nun sa ram dul
ku jok ches
so nul
da he mu de yes
sol te jul
go u mul luk
kyo SHINee Go u

S ay ji I.N Double E
SHINee Go ow
ku go ba ro
u ri du re
son tek

I Wanna Know
You no ye gyot te
ki da ri mu kut
i je
u ri ga was so
We Got The Flow
It's Break
Your Naughty
ji gum mi su nam
mo du shi
jak dwes so
I Wanna Show
It ta
bo yo jul ke
no ye mo ris so gun
ni je ne gat
chom yong
You Got The Flow
It's Through
My Body
ta da te yo pa
i je SHINee
se ge

Go On
And On And On
Let Me
Do It Do It Now
jung dok tek kok
gat tun nal
ka ro um mis so
gum sok
song-ul ga jin
Vo is ser
SHINee Dance
SHINee wo ner Style
pyo sok
ka ji sum
myo dul ge ay
Do It
Slow It Now
ji gum nek ka
no ye
ma me du ro ga

Nu nan
no mu yep po
in no
re ro na ba
ro Start
san so gat
tun no ro da shi
ku nyo
du ri ma mul le ga
sa ro ja ba
gyol chong
jo gin sung
ga na pen nan
Falsetto
gap pi yo wa ji
an nun de ay ay yeh
i ron ge ga
nun ha gen na a

I Wanna Know
You no ye gyot te
ki da ri mu kut
i je
u ri ga was so
We Got The Flow
It's Break
Your Naughty
ji gum mi su nam
mo du shi
jak dwes so
I Wanna Show It ta
bo yo jul ke
no ye mo ris so gun
ni je ne gat
chom yong
You Got The Flow
It's Through
My Body
ta gu wes sup pa
in ne SHINee
se ge

I Wanna Get You
In This Party
pa jo du ro bwa
na ye
Booming System
We Got The Flow
It's Break
Your Naughty
ku ran cho gun nan
jol te pi
ryo op go
I Wanna Show It
ta bo yo jul ke
ot ton gwa ra dun
ne ge mi yu ga
ik ko
You Got The Flow
It's Through
My Body
pa da du ryo bwa
i je
SHINee se ge

Ji gum is sun gan
na ye
Feel Like That
pi ro wom nun gol
Anything Like That
na rul
ba ra bwa aa
ku de ro
jul gyo bo ri
myon dwe ay

Ot ton pyong
no gat tun
bu sok do
i go jol te o
li ji an nun gol
ne ge
pa jo bwa
ku gol luk kyo bwa
SHINee Make Love
Right Now

I Wanna Know
You no ye gyot te
ki da ri mu kut
i je
u ri ga was so
We Got The Flow
It's Break
Your Naughty
ji gum mi su nam
mo du shi
jak dwes so
I Wanna Show It ta
bo yo jul ke
no ye mo ris so gun
ni je ne gat
chom yong
You Got The Flow
It's Through
My Body
ta da te yo pa
i je SHINee
se ge

(di bi di bi dis dap)
Bling Bling Is
Jonghyun
(di bi di bi dis dap)
u ri bang gyo tem
mun Taemin
(di bi di bi dis dap)
tu bu ol li
da nun Onew
(di bi di bi dis dap)
(di bi di bi dis dap)
SHINee man
nerng yo se Key
(di bi di bi dis dap)
bul ko ka ris
sum ma Minho
(di bi di bi dis dap)
My Name Is Minho
(di bi di bi dis dap)
u rin
bi chul le nun
SHINee
(di bi di bi dis dap)
(di bi di bi dis dap)
We're Living In
The S.M TOWN

Ow Let Me Got A
du pap du pap du pap
Ow Let Me Got A
du pap du pap du pap
Ow Ow Let Me Got A
du pap du pap du pap

Wednesday, 27 January 2016

iKON (Bobby, Junhoe, Donghyuk) - It's Love (SugarMan Part.14) [Easy-Lyrics]


Ha ru ga
ga nun
so ril du ro
no om nun
se sang so ge ayay
da ri jom mul go
he gat ter nun
so ro um
han nal do
han shi do oh
mo sal gok
gat to ni
ku jo i rok ke
gu rik
wo ha myo
sa ra a
u woh

Ne ga sul pung go
nun no do
na wa
gat chi ga pu
te me
no ga wop so so
ga an nya
ha jing neng
ga ne i so
bae bae
o dis so but
to nol li jo
gya han
ji ga ji ga
ji ga
mi ja ra na Babe
(Won't You Lady)
is so jo jul le
a pa do
Still It's Love

Sa rang-in go ol
Sa rang-in go ol
ji wo bwa do
sa rang-in go ol
a mu ri
bi wo ne do u
ne ya ne nun
no man sa ra aa
no ha na man
no ha na man
gi ok ka go
won ha nun go o
po go pun
no ye sa ji nul
ko ne yo
bo da jam du ro o

O di so bu to
i jo gal ka
o nul do
gi ok so ge ay
ni ga cha ja wa
ha ru jong-il
to du ro o
ni mal tu
ni pyo jong
no mu bum
myong he so
ma chi ji gum do
ne gyot te
ni ga sa nun
go mang gat ta

Ne gah
no rul to na
bo ne so
wa mu ri su ri
go a pa do
na nun
sul pus su bop jih
ni ga na mal
go da run
sa ra me
pum so ge yang gyo
do wi je
nu we hal
su wop ji
da ji ni ga ni
nu mu rop shik
heng bok ka gil
ba re chi jo
bu na na op shik
ne ma ji mak
ma de ro
Still I Care Bout You
But I Gotta Lie
sa rang-an ne
sa ranga git te me

Sa rang-in go o
Sa rang-in go oh
chi wo bwa du
sa rang-in gurl
ha mu ri
bi wo ne do u
ne a ne nun
no man sa ra ha
no ha na man
no ha na ma an
gi ok ka go
won ha nun go o
po go pun
no ye sa ji nul
ko ne yo
bo da jam du ro

Cham kyo re
hu ru don
nun mu ri
got mal la
ga dut ay eh
chok gum
shik hu ryo ji
get ji i
wo o
u ho oo
son ne mil myon
da ul tu
ha ji gun
nu nes so na ni
hol gu ul
sa range
sa rang he
i ju myon nan dwe~

No man bo go
no man nal go oh
no man wi yes
sa ra ton na aan
ma um dul
go sul mo la a
ha ru ga
il lyon gat ta ah
a mu got to oh
a mu il do ooh
a mu mal do
mot ta nun na an
ku re do
sa rang-ul mi do o
ku re do
sa rang-ul mi do o oh
hou ye eh
o nul do
sa rang-ul mi do o oh
hu uu
ay eh

Girls' Generation - Green Light [Easy-Lyrics]


Here I Go
Here I Go
cho gi jo bul
bit du ri
wi hom he
wi hom he
nu nap pe
pal gan bu ri
at chi re
at chi re
su ri ri ga duk kan
Dra a ive (Dra a ive)

Three,
shi dong-ul gok ro
Two,
en jin nul
bal pa
One,
no ri hyange so
I'm Coming (Hwo)

A su
ha ge kyo jin
no ye
Green Light
Beep Beep
u mul ju mul
de nun sai
Red Light
Beep Beep
da shi han bon
shin no rul swa
Beep Beep
I'm Coming
Beep Beep
I'm Coming

I Don't Wanna Go
I Don't Wanna Go
I Don't Wanna Go
Without You
And I Don't Wanna Go
And I Don't Wanna Go
And I Don't Wanna Go
Without You
a mu do
mo ru ge
Turn It On
Beep Beep
I'm Coming
Beep Beep
ba Beep Beep Beep

Don't Know Why
Don't Know Why
jik ku
jun jang nan
cho rom
hek gal lyo
hek gal lyo
mil go dang gik
nun ge im
hun dul lyo
hun dul lyo
nang gu jo
nol hyange
Dra a ive (Dra a ive)

Three,
shi jak
den ji chu
Two,
mok pyo
nu han na
One,
sok to ner Up
I'm Coming (Huw!)

A su
ha ge kyo jin
no ye
Green Light
Beep Beep
u mul ju mul
de nun sai
Red Light
Beep Beep
da shi han bon
shin no rul swa
Beep Beep
I'm Coming
Beep Beep
I'm Coming

I Don't Wanna Go
I Don't Wanna Go
I Don't Wanna Go
Without You
And I Don't Wanna Go
And I Don't Wanna Go
And I Don't Wanna Go
Without You
a mu do
mo ru ge
Turn It On
Beep Beep
I'm Coming
Beep Beep
ba Beep Beep Beep

Nal no nal ge han
Nice Suprise
nal sol le ge ha
nu ni Eyes
so ro hyang
ner sai yen
No Brake
Just Drive
Drive Drive
ham ke rak
myon nan
je dun ji
o dil gak
do on je na Go
yong won ner hi
ham ke
hal ko ra go
u rin
Drive Drive Drive

Du ryo u mun
cho gi mol li
Let Go o ow
Here We Go~ (Let's Go)

Han cham
ki da ryo won
no ye
Green Light
Beep Beep
mang so ri
mer nop so
No Red Light
Beep Beep
na man na nun
dul man ne Sign
Beep Beep
I'm Coming
Beep Beep
I'm Coming

I Don't Wanna Go
I Don't Wanna Go
I Don't Wanna Go
Without You
And I Don't Wanna Go
And I Don't Wanna Go
And I Don't Wanna Go
Without You
ne mam
no gyo bo rin
non Green Light
Beep Beep
I'm Coming
Beep Beep
ba Beep Beep Beep

Girls' Generation - Check [Easy-Lyrics]


Count It Down
4 3 2 Check
hey yey ye
ya ah
hey yey ye
ya ah

ka ka wo ji nu un
u ri
Heart To Heart
kum tul
go ri nu un
ne bon
nu nun Start
pi yo na gan
ji rop keh
tul gil ka
as su ra ge
Take A Chance
no mul le
ryo ja bul le
chum bi dwes so

Lipstick (Check)
High Heels (Check)
Hair Style (Check)
(Check Check Check)
mi so do (Check)
hyang gi do (Check)
dal kom mi ih
(Check Check Check)

Chu gum
shik jo gum
shik ne ge (to da ga ga a)
nol ka am
sa nun nal
chak ket chi
i hi i hi

Kom nun
gam chi ya na
dok kan
nuk kim mi
yo jih
My Only One
mei yey yey yen
The Only One
mei yey yey ye en
no ra
nun Joy Joy Joy (Check)
Boy Oh Boy
So Come And Get Me
Mei yey yey yen
Cho gum man do
do ta ga wa jwo

Come Here Babe
So Come And Come
And Get Me
Come Here Babe
So Come And Come
And Come Come
And Come
And Get Me

Hwa ryo han jo
myong a re
ko u re
bit chun ne ga
o je wa
nun no mu dal la ow
no mu na a
dal la a
ow wa jik nol
la gin nil lo
pan do
mo bo yo jun gol
(Check Check Check)
non chi yang
jok gyok
Wo o
oo oow
tang-ang go ya

Lipstick (Check)
High Heels (Check)
Hair Style (Check)
(Check Check Check)
mi so do (Check)
hyang gi do (Check)
dal kom mi ii
(Check Check Check)

Cho gum
shik jo o
gum shik pa jo (non pa jo ga)
ne i rum mul
bu ru get chi ih
hi i
ii iil

Kong nun
kam chi a na
do tang nuk
ki mi o ji
My Only One
Mei yey yey yen
The Only One
Mei yey yey ye en
no ra
nun Joy Joy Joy (Check)
Boy Oh Boy
So Come And Get Me
mei yey yey yeah
Cho gum man do
do ta ga wa jwo

Nu ga mo re
do nan
sang gwan nob so
I Just Wanna Be
Next To You
no wa
ham ke myon
I Wanna Go Crazy

Come Here Babe
So Come And Come
And Get Me
Come Here Babe
So Come And Come
And Come Come
And Come
And Get Me

Kon nun
gam chi ya na
do tang nuk
ki mi yo ji
My Only One
Mei yey yey yen
The Only One
Mei yey yey ye en
no ra
nun Joy Joy Joy (Check)
Boy Oh Boy
So Come And Get Me
Mei yey yey yen
Cho gum man do
do ta ga wa jwo

Da mal
ha ji ya na
do tang ni
ma me dul ji
My Only One
Mei yey yey yen
The Only One
Mei yey yey ye en
no ra
nun Joy Joy Joy (Check)
Boy Oh Boy
So Come And Get Me
Mei yey yey yen
sa rang-ul ne ge
sok sa gyo jwo

Check

Tuesday, 26 January 2016

ZICO - I Am You, You Are Me [Easy-Lyrics]


Non na go
nan no ya
nan no go non
na ya
ma um mi
gat ta myon
du run
so ro ga dwel
ko yah
non na go
nan no ya
ku rim
no mu cho wa
o gra dun da
ner ma run
nu ga man
dun gol ka

Girl
pyam man de man
te ryo jo
myo chil sa hi
ke ge
mu sun ni ri
po ro jin gon
ji jon nyo ooh
chim bo no
ji yu go
hip pa man
dut ton (Yeah)
nan no gus stik ke
jo so o

Tell Me
What You Want
From Me
ka jang yep
pul nal len
shil kot
sa range bwa ya
dweh ay
ni sa yon so ge
na o nun
su re gi
ge rang-un
bi gyo
do wan dwe ge
ne ga chal ha ge
wen nyam myon

Non na go
nan no ya
nan no go non
na ya
ma um mi
gat ta myon
du run
so ro ga dwel
ko yah
non na go
nan no ya
ku rim
no mu cho wa
o gra dun da
ner ma run
nu ga man
dun gol ka

Okay Listen
Ching gu
du ri ma re jo
te yah
nan tak ki gok
jong-op
go ha do
jo wa so mun je yah
i go bwa yok
do ju ri go ik ko
ba ji do
ol lyop go
a mu han te
na mis su wan
bo i go is so
gol gu man
bwa go chil te ga
o dis so
min na chil
te je rip po
i jang myon
nu ri om ma
bo myon ki jo ral
no ru shil kurl
do i sange pyo
hyo nun
nak kil ge
sa shil lo
i rum ma rom
gyo jo gum myon
gu ma nin de

I Believe In Destiny
sa jo
na ta ro kar de
jom cho
ju man na
mun na neh Ye eh
jip chak
jo nun ni jon
nam chi ni
jik kun cho do
or shim mo ta ge
ne ga ja ral ke
wen nyam myon
Because

Non na go
nan no ya
nan no go non
na ya
ma um mi
gat ta myon
du run
so ro ga dwel
ko yah
non na go
nan no ya
ku rim
no mu cho wa
o gra dun da
ner ma run
nu ga man
dun gol ka

Bam se jok jok
go rit ta ga
nu chu ham mo
su bu ro
ham ke a chi
mun na ja
Good Morning
se sam
su rop ge non
shim gak ka
ge yep poh
gu ip dang jang
ga ju wah
hm mah

Non na go
nan no ya
nan no go non
na ya
ma um mi
gat ta myon
du run
so ro ga dwel
ko yah
non na go
nan no ya
ku rim
no mu cho wa
o gra dun da
ner ma run
nu ga man
dun gol ka

Let Me
Talk To You Yeah
I Am You
You Are Me
I Am You
You Are Me

OH MY GIRL - CUPID [Easy-Lyrics]


pa ru ra ru
pap pap tu ra ru
pa ru ra ru
pap pap tu ra ru
pa ru ra ru
pap pap
pap pap

Cho gi on da
na ye mak
um mul da mok
a so son da
i je mal
lang-an dal
kom man ku mul
ku get chih
na nun
no nul man nul
ki da ryo so o oh
nol wi he ay (he)

I See You
cho gum do
gak ka ih
I Hear You
mul lo
so jim ma yo
ku de nun nek
il bu ton nal
jak ku man tok
ol li ko ya
nol la ji ma a
Cupid Shot him
Wo o
o ow o

Sa rang-ep
pa ji nol ku ril
ne ge bo
yo jo yo
ku de
(po yo jo yo)
ha rut bam
sa i mo dun ge
dal la bo
i jo ku de
(bo i jo)

Hey Cupid Has Shot
My Heart
Turn Around
Now Shot My Heart
Hey Cupid Has Shot
My Heart
Ah Ha
Ah Ha
Hey Cupid Has Shot
My Heart
Turn Around
Now Shot My Heart
Hey Cupid Has Shot
My Heart
Ah Ha
Ah Ha

Ku den ma chi
kum mes so bon
gus sa ram
gat ta chi ii
i ge mal
lo man dut
ko na sa rang-in
gol ka ah
na he mam
mul da pet kyo
bo ryo so o oh
Oh My baby

I See You
ku de do
na cho rom
I Hear You
i sange
jon na yo
nang gu de ga gak
ra ol te man
se sangi
Slow Motion
cho rom
nuk kyo jo Oh
Cupid Shot Me
hu u uh
hu u

Sa rang-ep
pa ji nol ku ril
ne ge bo
yo jo yo
ku de
(po yo jo yo
ku de ye eh)
ha rut bam
sa i mo dun ge
dal la bo
i jo ku de (bo i jo)

Hey Cupid Has Shot
My Heart
Turn Around
Now Shot My Heart
Hey Cupid Has Shot
My Heart
Ah Ha
Ah Ha
Hey Cupid Has Shot
My Heart
Turn Around
Now Shot My Heart
Hey Cupid Has Shot
My Heart
Ah Ha
Ah Ha

No mu
mot chi ni
ga jwek
ra myon je
ji na ga myon
su gun de jek
chum bwa jek
mo ri ok ke pal
mian nan
de mus sun jis
sul he do
nol gak
jo ya dwe
Oh My God
wak ne jo gi
hm ku nik ka
i rum mi
i ge mo ra go
jin jongi
an dwe dol li ni
kyup pe
du ga pi ryu we
Can't You Feelin It

Ne ge ro on da
ne seng ga gin
nan da
ne ga bo go ship
da jom jom
non ni je nek ga
da ru ge
bo win da
sa rangi yong
gak ka ha da
So Be It
Be It Love~

Sa rang-ep
pa ji nol ku ril
ne ge bo
yo jo yo
ku de
(po yo jo yo
ku de)
ha rut bam
sa i mo dun ge
dal la bo
i jo ku de
(dal la bo i jo)

Hey Cupid Has Shot
My Heart
Turn Around
Now Shot My Heart
Hey Cupid Has Shot
My Heart
Ah Ha
Ah Ha
Hey Cupid Has Shot
My Heart
Turn Around
Now Shot My Heart
Hey Cupid Has Shot
My Heart
Ah Ha
Ah Ha

Tu ra ru

Girls' Generation - Bump It [Easy-Lyrics]


Hwa chang-an
ha nu run
nun bu shok
ku uu uu
tuk byo ral ke
ob sot ton
me il gat tun
na a re ay
nan o
chom ma jik do oh
kum so gin ji ii ii
al lam so ril
ki da ri go
wi so o oh

Yeah
Hold Up
I Need My Girls
For This
ji gum mo du jam
shi mom cho
Listen Up
pin jo myong-ul
ne ge mat cho
Listen Up

Na i got cham
yu ga ming gol
i nop pun hil
o cho ko ya
han go rum
han go rum
jo shim mi
ne dit ta
man na
Lo Lo Lo Love
Ah Yeah

Ni ga jom jom
gak ka wo jo
kum mes so bon
du de roh (ko ya)
so gum do
so gum do
som myonge
ji nun gu
de nun
Lo Lo Lo Love
Ah Yeah

Boy no jak ku
u sul le (So Bad)
nan no mu na
bok jap pe (Ma Head)
oh tok ka ji
na i je (What)
Lay It All On Me

Hes sa ri ne ge
ne ri nun de
chi gum
ba ram do ne
tung-ul
to mi nun de ay
ne ge
Bump It Bump It
Like That
Bump It Bump It
Like That

Che de yan Cool
ja yon su reh
ta gal ka
da gan ni
nu ni na rul
bul te
ne ge
Bump It Bump It
Like That
Bump It Bump It
Like That

Nan nan nan na
nan nan nan na a
ye ga
mi ju wa
Nan nan nan na (nan na ha)
Bump It Bump It
Like That
Only One

Sot tul ge men
nek tai i do
ki yo wos
so jak ku
nu ni gan ne ay ayay
mo dun ge
mo dun ge
no ra nun
o su ri
bu myon
Lo Lo Lo Love
Ah Yeah

Chon but ta
bo yoh
chu gin shi run de
on nus se non nal
mis so jik ke he
not te me
not te me
jol te mo
gam chu nun
han na
Lo Lo Lo Love
Ah Yeah

Boy non jak ku
ta mul ne
(You're So Bad Baby)
ne ma mul non
tam mom he
(I've Ever Had Baby)
non to ship ke
cha jan ne (Oh)
Close Your Eyes
For Me

Hes sa ri ne ge
ne ri nun de
chi gum
ba ram do ne
tung-ul
to mi nun de ay
ne ge
Bump It Bump It
Like That
Bump It Bump It
Like That

Che de yan Cool
ja yon su reh
ta gal ka
da gan ni
nu ni na rul
bol te
ne ge
Bump It Bump It
Like That
Bump It Bump It
Like That

Nan nan nan na
nan nan nan na a
ye ga
mi ju wa
Nan nan nan na
Bump It Bump It
Like That

Hwa chang
han na nu ri
do nun bu
sho oo
tuk byo ra geh
bin na nun
o nul gat tun
na re ay ayay
na ni
ke ku mi myo on
ke ji an ki ii ii
ta su han ni
pu me an gyo o oh
i jen
Lose Control~

Ne ga ji gum
ha nun ye gil
Listen Up
nun bit chu ro
ma ral te ni
Listen Up
Ye I'm About
To Throw It Down
So Listen Up
(ho o oo
o oo o oo
ow Ye Ye Yeah)

Hes sa ri
on tong
ne ge ro
a rum da un
gon mo
du da ne gyot tu ro
When You
Bump It Bump It
Like That
Bump It Bump It
Like That

Ba ra mun Cool
gan ji rop ke
u ri sai
i rul mem
do ra bu du rop ke
When You
Bump It Bump It
Like That
Bump It Bump It
Like That

Nan nan nan na
nan nan nan na a
ye ga
mi ju wa
Nan nan nan na
Bump It Bump It
Like That

Monday, 25 January 2016

GFRIEND - Rough [Easy-Lyrics]


Ta ga so
ji mot ta go
hem me
i go i so oo
chu wa ha ji man
da run go sul
bo go i so o
ho o
gak ka wo
ji ryo go ha
myon nal su ro
mo ro jo
ka nun
hu ri du re
ma um cho rom

Man na ji
mot te mem
dol go is so oh
hu rim mat chi
pyonge
son cho ro o oom
mal do an dwe
u rin ban du shi
man nal ko ya ah
ki da ri ke
on jek ka
ji na a

Mit cho
ma ra
ji mot te so
ta man
no rul ju wa
hes so
o rin nah
ne kum cho rom
ma chi ki
jok cho rom
shi ga nul
dal lyo soh
ho run ni
twel su man nit
dam myon
ko chin se sang
so ge so
so nul ja ba
jul ke ay

Ta ga so ryo he
bwa du
wo gal li gu
is so oo
chu han dam mal
du wa jik
mot ta gu
is so o
ho oh
mo muk ko ri nun
nol bo
go is sum myon
u rin na jik do
man ni
o ri gin
han ga bwa

Chop pyo
ji ji an na
han kut cha hi i
hu rim ma chi
pyonge
son cho ro o oom
on jeng ga nun
mot ta han
ma rul
cho nal ko ya ah
ta ga gal ke
on jek ka
jin na a

Mit cho
ma ra
ji mot te so
ta man
no rul ju wa
hes so
o rin nah
ne kum cho rom
ma chi ki
jok cho rom
shi ga nul
dal lyo soh
ho run ni
twel su man nit
dam myon
ko chin se sang
so ge so
so nul ja ba
jul ke ay

Shi gan so ge
gat cho gi rul
he me yo du
ku rut chi man
hu ring kyol guk
man nal ko ya
jin shi
min kom ma
a ra jo chong mal
sot tul gi man
han de do o

Wo wo wo wo Yeah~

Mit cho
ma ra
ji mot te so
ta man
no rul ju wa
hes so
o rin nah
ne kum cho rom
ma chi ki
jok cho rom
shi ga nul
dal lyo soh
ho run ni
twel su man nit
dam myon
ko chin se sang
so ge so
no rul ha na
chu ge ay

i go
ha na man yak
sok ke
byon chi
an ki rul ba
ral ke
kut te do
chi gum cho rom
nal hyang he
u so jo
shi ga ni
hul lo so
ho nu ni
twel su ma nit
dam myon
o gal lim gu
so ge so
so nul ja ba
jul ke ayay

Girls' Generation - Echo [Easy-Lyrics]


Echo Echo
(no ga tun
nam ja jin ja
chom mi ya
yo ja nun
da nik ko ran
seng ga ge)
Echo Echo
Echo ow
Echo ow

No gat tun
nam ja
nun cho mi ya
ne ma mul
sol le ge
ha myon so do
nap pe go
ta run yo jal
seng gak ke
mo dun ge
ne nu ne
nun po in da go

Yo ja
du run nik ko
ran seng gak
mo dun no rul
chu wa
hal ko ra
nun chak kah
chu wi chun
sa ram du run
mo du da mang gak
yo gi ay
cho gi ay
no ye dal
kom han mal du ri

Echo Echo
Echo Echo
no ye
mok so ri ga nal
jak ku
gwe rop pi jan na
Like A
Echo Echo
Echo In My Mind
ay rul su go
win nun de
ma ga bo ryo
hen nun de
Like A
Echo Echo
Echo Echo
nal lyang-an ge
a nin de
pa bo gat chi
we gu re
Like A
Echo Echo
Echo In My Brain
ne ge ha nun
mal gat cha na
ni ga gu ma chu
wa jut cha na

Nun chi do om
nun gon chwe
in gol
a mu ri so
gu ro ma we
cho pa do
tul li ji an
nun gon
po ring gol
ha ji man po
gi do ship
chi nun an na

Chi bul la
so myon chak
op shi jak
chi na gan nun
yo ja du run
mo du myong jak
ku ro da ga
kol li myon
ba ros su jak
yo gi ye
jo gi ye
no ye dal kom han
mal du ri

Echo Echo
Echo Echo
no ye
mok so ri ga nal
jak ku
gwe rop pi jan na
Like A
Echo Echo
Echo In My Mind
ay rul su go
win nun de
ma ga bo ryo
hen nun de
Like A
Echo Echo
Echo Echo
nal hyang-an ge
a nin de
pa bo gat chi
we gu re
Like A
Echo Echo
Echo In My Brain
ne ge ha nun
mal gat cha na
ni ga gu ma chu
wa jut cha na

Na wa gu gat
chal dwe gi rul
pa ra shi nun
bun du run
Throw Your Hands Up
Throw Your Hands Up
ku ga ne ge
han go bo da
cha re
jul su in nun bu
Throw Your Hands Up
Throw Your Hands Up

Echo Echo
Echo Echo
no ye
mok so ri ga nal
jak ku
gwe rop pi jan na
Like A
Echo Echo
Echo In My Mind
ay rul su go
win nun de
ma ga bo ryo
hen nun de
Like A
Echo Echo
Echo Echo
nal hyang-an ge
a nin de
pa bo gat chi
we gu re
Like A
Echo Echo
Echo In My Brain
ne ge ha nun
mal gat cha na
ni ga gu ma chu
wa jut cha na

Echo Echo
Echo (Echo)
Echo (Echo)
no ye
mok so ri ga
jak ku
gwe rop pi jan na
Echo Echo
Echo (Echo)
Echo (Echo)
i ba ram
dungi ya
ne ge do
jum ja re bwa
a a a a
Echo Echo
Echo Echo
Echo ow
Echo ow

Girls' Generation - Boyfriend [Easy-Lyrics]


Give It To Me

So Many Boys
Wanna Give It To Me
But I Want You
Boy Give It To Me
Cause
I'm So Ready Boy
Give It To Me
So Many Boys
Wanna Give It To Me
But I Want You
Boy Give It To Me
Cause
I'm So Ready Boy
Give It To Me

Su man nun
nam ja du re
shi son
ham mo me
dap pa da do oh
(no a ni myon
an dwe
gwan shim
jot cha ob so)
ha ji man
ni ya pe
man so myon
so shim jengi
twe nun ji ih
(we i ro ji ih)

Gwan shim mom
nun chok
we myon ha nun
neng jong-an
mal tu (mi wo)
ni ga mon de
twing gyo
ki ga
mak kyo mi wo
ha ji man
do kul lyo
jak ku
ni seng gang
man na (o ow)

On jeng gan
na ye
Boyfriend (ah ah)
jak ku man
twing gyo
na ye
Boyfriend (ah ah ah)
non nek ko ya
nek ko
nek ko
Boyfriend (ah ah)
ki da ryo jul ke
na ye
Boyfriend (ah ah ah)
ni ga mon de
ap pu ge he

Chak kan
na ye mom meh
bu i la in
ol gu do u
(nong gwan shim
mom na bwa
nong gan
shim mom na bwa)
ti bi ye
yon nye in dul
cho rom
mo ri do
se ro hes so oh
Like T.V Stars
(Ye ayay Ye ay)

Da run nam
ja du ri shi son
dap pi
ryu ob so
(na nun
no man nis
su myon dwe
no man nis
su myon dwe)
jak ku pi
ha ji mal go
it jen
sol jik ke
jo bwa ah (o ow)

On jeng gan
na ye
Boyfriend (ah ah)
jak ku man
twing gyo
na ye
Boyfriend (ah ah ah)
nan nek ko ya
nek ko
nek ko
Boyfriend (ah ah)
ki da ryo jul ke
na ye
Boyfriend (ah ah ah)
ni ga mon de
ap pu ge he

(Ow o o)
nal le te
u jim ma aa
sul jik ki
ma re bwa (Hu u uu)
I Wanna Be
Your Love
nan no a ni myon
an dwe

Jak kut
twing gi nun
nik ka mi wo
nik ka mi wo
Jak kut
twing gi nun
nik ka mi wo
nik ka mi wo
Jak kut
twing gi nun
nik ka mi wo
nik ka mi wo
jak kut
twing gi nun
nik ka chu wa
nik ka chu wa
I Want You Now
a ah

we jak ku
twing gyo
no jong
mal mi wo
ne nun pi ya ji
mam mal gok (Look At Me baby)
tok ba rut
cho da bwa
jong mal no
i rol ko yah
weh ja
ku mo run chok ke ay
And I Know
You Be Mine~

Boyfriend (ah ah)
jak ku man
twing gyo
na ye
Boyfriend (ah ah ah)
non nek ko ya
nek ko (Waiting For You)
nek ko
Boyfriend (ah ah)
ki da ryo jul ke (ki da ryo jul ke ay)
na ye
Boyfriend (ah ah ah)
ni ga mon de (On jeng gan na ye)
ap pu ge he

Boyfriend (ah ah)
jas ku wan
twing gyo
na ye
Boyfriend (ah ah ah)
nan nek ko ya
nek ko
nek ko
Boyfriend (ah ah)
ki da ryo jul ke
na ye
Boyfriend (ah ah ah)
ni ga mon de
ap pu ge he

So Many Boys
Wanna Give It To Me (Oh Babe)
But I Want You
Boy Give It To Me
Cause
I'm So Ready Boy
Give It To Me
(Oh Be My Babe Babe)
So Many Boys
Wanna Give It To Me
But I Want You
Boy Give It To Me
Cause
I'm So Ready Boy
Give It To Me

On jeng gan
na ye
Boyfriend (u Babe)
Be My Boy
Boyfriend
Boyfriend (Boyfriend)
na ye
Boyfriend
on jeng gan
na ye
Boyfriend

Sunday, 24 January 2016

BUMKEY Feat. Tablo - Better Man [Easy-Lyrics]


How Am i Supposed
To Describe
How I Feel (How I Feel)
What Can I Do
And What Can I Say

How Am i Supposed
To Describe
How I Feel (How I Feel)
What Can I Do
And What Can I Say
Yey

To ri kil
su it ta myon (If I)
twe dol li
go ship po (ok o oh)
no rul cho um man
nat don (ye jon)
kut te
mo su bu ro ow
da shi (If I I Could)
to ra gal
su it ta myo oon
(I'll Go)
Hu u uu

(It's Hard To Say
I'm Sorry)
hal su in nun
ge mal
pu ni ra so
(I Gotta Say
I'm Sorry)
su chon bon mal
he do
mo ja ra so
(mian he ay)
ne ge chun gon
sang cho
pu ni ra so
(I Should
Admit It beb)
Admit It beb
(I'm Just A Fool
And Nothing
Without You)

How Am i Supposed
To Describe
How I Feel (How I Feel)
What Can I Do
(I Think About You
All The Time)
And What Can I Say
(Every Piece Of You~)
How Am i Supposed
To Describe
How I Feel (How I Feel)
What Can I Do (What Can I)
And What Can I Say
yey
(You're The One
Of My Life)

Nan no je na
gi rul li goh
non ne ga bal
nerm go
se gi rul toh
na mun je rul
i ruk ki goh
non na ra nerm
mun je rul
he ruk kyo
yol kop pi um myoh
se sang-ul da
chun da go
an dwen
da myon nis
se sang-ul bak
kun da go
het tong
gu yak sok gul
no wa han dwi ro
ne seng-ern mit
pa da ges so
Hi Ground
wi ro (Hi Ground wi ro)

(It's Hard To Say
I'm Sorry)
hal su in nun
ge mal
pu ni ra so
(I Gotta Say
I'm Sorry)
su chon bon mal
he do
mo ja ra so
(mian he ay)
ne ge chun gon
sang cho
pu ni ra so
(I Should
Admit It beb)
Admit It beb
(I'm Just A Fool
And Nothing
Without You~)

Thank You
For Saving
My Life Girl
ta shi na la na
jo so o
Yeah
Thank You (Thank You For)
For Saving
My Life Girl (Saving My Life)
(Baby Don't You Cry
No More Yeah)

Chin na
bo rin shi gan
so gen (so gen)
ap pum man na
ma chim man (ho o)
ni ga ul lyo ton
nun mul man kum (yeah)
Baby
I'll Make It Up
For You u
uuu uk Oh
u ri ham ke han
nal bo da
ham ke hal la ri (Ay)
to ma na son
nan no mu gam
sa ay
(When I Melt With You)

How Am i Supposed
To Describe
How I Feel (How I Feel)
What Can I Do
(I Think About You
All The Time)
And What Can I Say
(Every Piece Of You~)
How Am i Supposed
To Describe
How I Feel (How I Feel)
What Can I Do (What Can I)
And What Can I Say
(You're The One
That I Need Care)

Sojin - Everyday With You (Reply 1988 OST Part.8) [Easy-Lyrics]


Me il
ku de wa a a
a chim he sa al
pa du myo
me il
ku de wa a a
nu nul tu
gop pa
me il
ku de wa a a
to ran to ran
tu ri so
me il
ku de wa a a
ye gi ha
gop pa

Se byok bi
ne ri nun
ko ri du u
cho ni yon nol
bul ta nun
ha nul do
hu ri
rul tul lo san
mo dun go ol
kat chi
na nu gop pa a
hm mm (ha..)

Me il
ku de wa a a
pa me pu me ay
an kyo un
me il
ku de wa a a
cha mi dul
gop pa

Se byok bi
ne ri nun
ko ri du u
chon ni yon nol
bul ta nun
ha nul do
u ri
rul tul lo san
mo dun go ol
kat chi
na nu gop pa a
ha..

Me il
ku de wa aa
a chim he sa al
pa du myo
me il
ku de wa aa
nu nul tu
gop pa
me il
ku de wa
cha mi dul
gop pa
me il
ku de wa
me il
ku de wa

Saturday, 23 January 2016

Crush Feat. Taeyeon - Don't Forget [Easy-Lyrics]


No wan na
on jeng ga
na mi dwe yo do
yon yong dal
suk om nun
sa hi dwe yo do
i jo
bo ri jim ma
(i jo bo ri jim ma)
i ro
bo ri jim ma
hok shi
na da run sa
ram me son
jak ko is so do
yon yong dal
suk om nun
go se is so do oh
i jo
bo ri jim ma
(i jo bo ri jim ma)
i ro
bo ri jim ma

Ta tut te
bo rim ma
da ul te eh
sal myo shi
shi rin ne son
cha ba jul te
cha ga un
se sange Eh
ji chin
ne ma mul
on gi ro gam sa neh
ne eh i ye
ye i ye
nen nu ne dam
gin no
ye ol gu ul
ne pu me jam
dun no ye mo sup
i de ro mom
cho sum myon ne eh
kwak cha bun
du son
not chim myon
nan dwe (oh oh oh)

No wan na
on jeng ga
na mi dwe yo do
yon yong dal
suk om nun
sa hi dwe yo do
i jo
bo ri jim ma
(i jo bo ri jim ma)
i ro
bo ri jim ma
hok shi
na da run sa
ram me son
jak ko is so do
yon yong dal
suk om nun
go se is so do oh
i jo
bo ri jim ma
(i jo bo ri jim ma)
i ro
bo ri jim ma

Ma ju an ja
nol ba ra bo
ner er ern
ji gum mi yong
won na ge ba re
hok shi
na shi ga ni
u ril jil tu wal
ka bwa
sa shil
gok jong dwe
hi yeah
hi ye
byon chim ma a a a a
Always By
My Side
yong won ni ham ke
My Love hu wo uh

On jeng ga
nal ki ok ke
ju gil
han bon ju mun
dwi do ra bo gil
pu di
not chim ma ra jwo
u ri il
ge sok ba ra bwa
ju gil
Oh My Love
shi ga ni jin
na Babe
no wa na
u ri ga
na mi dwe yo do
i jo bo ri jim ma
nal li jo
bo ri jim ma

lal la
lalala la
lal la
o hu wok
o o u wo
in no re ri
jo bo ri jim ma

Kim Feel Feat. Kim Chang Wan - Youth (Reply 1988 OST Part.1) [Easy-Lyrics]


Hon jen gan ka
get chi
pu ru run ni
chong chun
chi go top pi
nun ko nip cho rom
tal bal gun ba
mim myon
chang ka ye
hu run nun
ne jol mun yong
ga ka
ku sul po

Ka go om nun nal
tu rul
cha bu ryo
cha bu ryo
pin so un ji
se sul
po chim myon
cha ra ri
bo ne ya chi
to ro ya
ha so ya chi
ku ro ke se
wo run
ka nun go ya

Na rul tu go gan
ni mun
yong so ha get
jim man
nal bo ri go ga
nun se wo ri ya
jong dul ko dop
so ra
ho chon nan ma
um mun
chong dab ton ye
tong chan
chan nun ga

Hon jen gan ka
get chi
pu ru ru ni
chong chun
chi go top pi
nun ko nip cho rom
tal bal gun ba
mi myon
chang ka ye
hu ru nun
ne jol mun yong
ga ga
ku sul po

Ka go om nun nal
du rul
cha bu ryo
cha bu ryo
pin so un ji
se sul
po chim myon
cha ra ri
bo ne ya chi
to ro ya
ha so ya chi
ku ro ke se
wo run
ka nun go ya

Hon jen gan ka
get chi
pu ru run ni
chong chun
chi go top pi
nun ko nip cho rom
tal bal gun ba
mim myon
chang ka ye
hu ru nun
ne jol mun yong
ka ka
ku sul po

Friday, 22 January 2016

Park Boram - Hyehwadong (Reply 1988 OST Part.4) [Easy-Lyrics]


Ho nu run nik
ko chi ne don
ching gu
we ge so jo
na ga wan ne
neh hi ri myon
mol li to
na gan da ko
ho ril jo kam
ke twi nol don
kol mok ki re
so man na jah
ha ne
neh hi ri myon
a ju mol
li gan da go

Dol kong go
ru nun
jon cho rul ta go
cha ja ga nun
ku gil
u rin ol ma na
ma nun go
sul ik ku
sa ra ga nun ji
o ril jok
nol ke man
bo i don
cho bun gol
mok ki re
da jong-an
yet ching gu
na rul ban gyo
dal lyo
o nun de

Ho ril
cho kam ke
kum ku don
pup pun
se sang-ul man
na ja ha ne
ne hi ri myon
mol li to
na gan da go
hon jeng gan
do ra o nun nal
hwal jak
u sum myo man
na jah ha ne
Neh hi ri myon
a ju mol
li gan da go

Dol kong go
ru nun
jon cho rul ta go
cha ja ga nun
ku gil
u rin ol ma na
ma nun go
sul ik ku
sa ra ga nun ji
o ril jok
nol ke man
bo i don
cho bun gol
mok ki re
ta jong-an
yet ching gu
na rul ban gyo
dal lyo
o nun de

lal la ra
la ra
ral la ral la ra
la ral la ra
la ra
u rin ol ma na
ma nun go
sul ik ku
sa ra ga nun ji

lal la ra
la ra
ral la ral la ra
la ral la ra
la ra
u rin ol ma na
ma nun go
sul ik ku
sa ra ga nun ji

lal la ra
la ra
ral la ral la ra
la ral la ra
la ra
u rin ol ma na
ma nun go
sul ik ku
sa ra ga nun ji

INFINITE - Cover Girl [Easy-Lyrics]


Ma ju ha go
ship ji ya na
ku ot ton
a rum da un
i byol do
on jeng gan
to ro ji get chi
da shin
bol su op get chi
hi ron ye gi
ha gi ye jal
ji Love Journey
tak tu in
kil go ri ye
su man nun
Love Is Pain
mun tok
to da no merh
hon ja gan da go
ta twel li ri
a nin to rah
o sek
ka ge ja bun
so nik ko yah

No nun
no mu yep poh
no nun jong mal
bin na ah
ne sun gan
no nun na ye
Cover Girl
na man
bo myon ut chi ih
hwa rul le do
ut chi ih
ot tok ke
ne ga nol shil ta
ha ges so o

Nan ha na
myon dwe
nan ha na
myon da dwe
no do da al ji
pon han go ool
wan byok ki
mih do
na man mi dum
myon dwe
ku rom nah
nik ko ya
hang sang

A pa bon jok
gom nun
chok sa ranga go
hwu we
na man
no chi an nun
jok seng gak ka
da pi he
jul pi ryo
ob ja na
no wa nai ya
tak du
ri myon dwe
ja na
Baby Love Ya

Ha jik do
mo ri ga kes
sa nul he
mu ga jong
da bin ji
hol la
su ro wo he
kan da ne
hol te no
chim mo tes
so ro ga
ni myon an dwe
nerng ge he
da bi dwe

Ham mun tal
myon nal jih (Babe)
tam merm mo gum
al ji i (Babe)
gut ten nun
na do o chol ji
mol la a
(no nun na ye
Cover Girl)
sa ranga nun
man kum
sa rang ba dun
man kum
sang cho do
ku man kum do
ko jil ko ya a

Nan ha na
myon dwe
nan ha na
myon da dwe
no do da al ji
pon han go ool
wan byok ki
mih do
na man mi dum
myon dwe
ku rom nah
nik ko ya
hang sang

ik ko myon dweh
o ryo
uk ko nob soh
so ro
ma ju han shim
jangi tio
chun dam myon
na ye mok
so ri roh
na ye i rum mul
bul lo ju myon
shi jak dwe~

Non na ye
chon sa
na man ne
Cover Girl
dok ku ge wet cho
ne ko ya aa
(ku ge
ma re do dwe)
ta nun
ne shim jang
ne ge shi son
go jong
ne nu neh
no man da mul ke ay
(ne ma um mun
no ha na man)

Nan ha na
myon dwe
nan ha na
myon da dwe
no do da al ji
pon han go ool (Baby My Love)
wan byok ki
mih do
na man mi dum
myon dwe
ku rom nah
nik ko ya
hang sang

Thursday, 21 January 2016

Lee Seung Gi - I'm Going To The Military [Easy-Lyrics]


Mo ri rul
cha ru go
chi bul la so
nun gil
ma jung-on
no ye ge
u sum chi yo
bon da
ni cha gun no
ke rul
po gun hi
an ko so
nun mul kuk
cham ko so
no rul wi ro
han da

Na kun de
gan da
dam dam
mi bet tun mal
jam ship pu ni ya
got to
ra hol ko ya
ki da ri ran
ku mal dwi ro
han che
sa rang han da
sa rang han da
i mal man nam
kin da

Po go
shi pul ko ya
cham ku ri ul
ko ya
nol wi ro
ha ryo don
ne ga nun mul
na so
ha mu mal
mot ta go
ku jo
ba ra bon da
ku ri ul
ni ol gul
han bon do
se kin da

Na kun de
gan da
dam dam
mi bet tun mal
jam ship pu ni ya
got to
ra hol ko ya
ki da ri ran
ku mal dwi ro
han che
sa rang-an da
sa rang han da
i mal man nam
kin da

Na kun de
gan da
dam dam
mi bet tun mal
jam ship pu ni ya
got to
ra hol ko ya
ki da ri ran
ku mal dwi ro
han che
sa rang han da
sa rang han da
i mal man nam
kin da

Sa rang han da
sa rang han da
i mal man nam
kin da

STELLAR - Sting [Easy-Lyrics]


STELLAR

Cham kam man nyo
ku ip sul
pok kum pok kum
mo han nin no
song kut to
o cho jil mot te
mu ga in nun de
(u we yak
uk u)
ung gun sul gun
mo dun ge
ta bul jong-an
ni chil mun du
mo run chok ka
nun a nin
chok ka nun
Ju das
Kiss Or What

U Wow
nan ni mam
bo nun dot bo gi
mat chi
mat chi
tam jongi dwen
got gat ta
sha lok
bi rok
i sak ko nep
pi he ja nun
na ra nun ge
mun je
cha ga wo
cha ga wo
kong gi ga
shi ga ni
i sange
chon chon ni
hul lo oh
ay me yan
ni bun ni gi
ma mi kuk kuk

Hok shi ne
ma ri jil lyoh
ku de mam
so gi jil lyoh
u ri gang
ge ga jil lyoh
non ti ga na
on je na
yok shi nam
ma ri jil lyoh
no ye mam
so gi jil lyoh
na ye gas
sum mo jil lyoh
hil kum
hil kum
o sek kan
mi so man

Mot te ru
pan da ne
o nul chom
pi go ne
hu nan
ping ges
sa gu ryo got
jim mal
u mul chum mul
ni pyot chong
o jon jong-an
ku mis so dul
mo run chok ka
nun a nin
chok ka nun
Ju das
Kiss Or What

im man nyo
myon jak ku tan
so rih
am ma ju
nun de do op
jis so rih (I'm Sorry)
non ju je rul
jak ku
bing bing du rah
o ji ro woh
duk ko ship ji
an chi man
dap dap pe
cha ga won
kong gi gah
shi ga ni
i sange
chon chon ni
hul lo oh
ne ga sum mul
kon du ryoh
ma mi kuk kuk

Hok shi nem
ma ri jil lyoh
ku de mam
so gi jil lyoh
u ri gang
ge ga jil lyoh
non ti ga na
on je na
yok shi nam
ma ri jil lyoh
no ye mam
so gi jil lyoh
na ye gas
sum mo jil lyoh
hil kum
hil kum
o sek kan
mi so man

Pi mi
hil git cho ro om
ni gas sum me
pe gok
sa ing gum ma a al
mal he
al go ship po o
i bul mat
chu don u ri
hi jen
chun bi ga dwes so
nun du mu
ma chu nun
u ri

Tuk kum me
tak kum me
ne gah (ne gah)
ni gah
Tuk kum me
Tak kum me
ne gah (ne gah)
ni gah (Aw!)

Ne gwik ka ye
dul li nun
ni tol li nun
mok so li
shi ga ni o
nun gol ka
u ri ye
ma ji ma a
(ne ga jil lyo)

Hok shi nem
ma ri jil lyoh
chi gum nem
ma ri dul lyoh
ni ya nes
sot to mil lyoh
i bul ma
chu don u ri
yok shi nem
ma ri jil lyoh
no ye du
nu ni tol lyoh
na ye gas
sum mo jil lyoh
tun tu mung
ma chu nun u ri

Pi mi
hil git cho ro om
ni gas sum me
pe gok
sa ing gum ma a al
mal he
al go ship po o
i bul mat
chu don u ri
i jen
chun bi ga dwes so
ot cho ra rah
u ri

Wednesday, 20 January 2016

TEEN TOP - Warning Sign [Easy-Lyrics]


You Wanna Play Girl
No More Games
hahaha
hah
Now It's Over

On jek ka ji non (non)
nal so gil
su it ta seng
gak kan ni
o chot ta ni ka
no wa dun tot
ta wi nom
bal ban ni

Tak wit te rop ton
pu ran net ton
no ye gu ma am
gat cho
bo ryo so
bol so Babe
pi hal
su ob so
hi jen Lady

Ot chun na
mat chu
cho bo rin nu
ri shis son
ni yop pe
in nun o ri
jung jol
ha na nam jam
mo ya
nal jin na
mang so rin jo
cha om
nun go rum
na rul pi ha ji
num ma
i jen Won't Stop
You Won't Stop

Ni cha ni nan
pyom myonge
o li rob so nan
hong ku
ro tu rin
mo rik gurl
pu ro jin shot
che ga mal he
dul kyo bo rin
yong gi ye so
nul to ro non
to da shis so
kum myon nan dwe
ne ge so bos
so na ya he
Babe ayay

To de che mok ka
ot tok ke bak
ki dong go ya
dang dang-at ton
ni mo sub
bun no ti da
so gam cho duk go
we jak ku num
mul man
no ye mal
jon bun ni ga ja
no Scenario oo

Ni jang na ne nu
ra nan
u sul su om
nun ni Story
no sok
sanga gin nan
ni Babe
no hing gyo wot
tong go nin non

Nam mol la
se sango di
do da
mun nob so
ni ga kum ku nun
cho sak
kak chi de nun
ob sul ten de
nan na ra
sum chi wan nun
bit so
ge no rul
mo ru nun
chok ka jim ma
i jen Won't Stop
You Won't Stop

Ni cha ni nan
pyom myonge
o li rob so nan
hong ku
ro tu rin
mo rik gurl
pu ro jin shot
che ga mal he
dul kyo bo rin
yong gi ye so
nul to ro non
to da shis so
kum myon nan dwe
ne ge so bos
so na ya he
Babe ayay

To ri kil
su ob so
kun nel
su do ob so
o Oh (o Oh)
o o o
mu ga un ni mam

Ni gah
han neng dong
ha na ha na
da to rah
pu mi yong su ga
an dwe
kun de yo chol
su ob so nan
ni hun dul li
nu nun bit chi
ne ma mul
hun du ro
Now What
Wo oo o oo o
oo wa~

Ni cha ni nan
pyom myonge (u Ye eh)
o i yob so nan
hong ku
ro tu rin (ow no oo)
mo rik gurl
pu ro jin shot
chi ga mal he (hu hu hu)
dul kyo bo rin
yong gi ye so
nul to ro non
to da shis so
kum myon nan dwe
ne ge so bos
so na ya he
Babe ayay

Noh
ha bo rer nung
ga mul
su do is so
je bal
Babe Help Me Wow
do ri kil
su ob so
kun nel
su do ob so Ow

Noh
ha bo nun shil su
ha su do is so
kuk bok ke
ham ke wow
Do ri kil
su ob so
kun nel
su do ob so
o o oo

Tuesday, 19 January 2016

Cho-A, Way - I Hate You [Easy-Lyrics]


Chal ji ne
nyan nun
mun ja rul
ha go ma ra so
u ri he
yo jot da nun
sa shi ru rik
ko ma ra so
na rul to
na don gu nal
dwim mo sup bo
i don gu nal
cham man net don
nun mu
ri wal kak
so da
jo bo ryos so

Ku ro ja hes so
i byo rul
ma ra nun
no ye ge
a mu mal do mot
tes so
na ja re
jung ge op
so so
sa rang-in
jul mo ru go
no rim dul
ge ha don na
ko ge man su
gin che (gu rok)
ke bu nes so

Ni ga mi wo
wen na rul
sa rang-er res so oh
ni ga mi wo
no ra pu ge
ya don na rul
sa rang-an
mi chi do
rok sa range
ju don
ni ga mi wo
to ni ga gu ri wo
ne ma mi
hap pu da

Ni ga op so do
(gwen) chan nul
ju ra ras so
da run sa ram man
na myon
heng bok kal
chu ra ras so
(no) wa ye chu ok
du ri
ham ke yang
gi ok du ri
nun mu rul man
dul go
ma ra so oo

Ni ga mi wo
wen na rul
sa rang-er res so oh
ni ga mi wo
no ra pu ge
ya don na rul
sa rang-an
mi chi do
rok sa range
chu don
ni ga mi wo
to ni ga gu ri wo

Ne ga mi wo
nol sa range ju
ji mot te so
ne ga mi wo
no ra na ju
ji mot te so
sa ranga mi i
chi do rok sa range
chu don
ni ga gu ri wo
ni ga bo go ship po
ne ma mi
hap pu da

PARK YU CHUN - How Much Love Do You Have In Your Wallet [Easy-Lyrics]


Nu gun ga
sa range
pa ji myon
da run nu gun gan
i byo rul
ha get cho
han pyom
du pyom
ne ki ga
ja ra a myon
u ri Omma Ap pan
to jat ta
jil ten de

Tu bok
tu bok
han go rum
tu go rum got ta
bu myon
u rin so ro dal
man duk
kat tun ku mul
ku myo
sa ra yo

Mo dun ge
ta ir ro jo
sum myon

O ka nun
sa ram dul
cho ma da
hwan na ge
un nun ol gul
ko da nan
sal me do
ku jo un ne yo
ku ro ke
da sa nun gol
u hwo ho o

Pu di
hon se sangi
da heng bok ke
su myon

Tu bok
tu bok
sa ram dul
sok sa gi mi cham
jot ta
ko ri ye
hyang gi do ne
go shi rer so
cham jot ta

Me hi ri
ta tok gat ta
sum myon
mm hm

Ho ka nun
sa ram dul
cho ma da
hwan na ge
un nun ol gul
ko da nan
sal me do
ku jo
hun ne yo
ku ro ke
da sa nun gol
u hwo u hwo o
hm mm

Ho chap pi
se sang-un
ho na nun
te ro sal su om
nun gol
pu jok ka do ra do
gwen chan na yo
ku ro ke
da sa nun gol

Ho gan nun
sa ram dul
mo du ga
he mal ke
hun nun pyon jong
ko da nan
sal me do
hu ri ham ke
ha nun go
man ner ro do
heng bok ke

Pu di
hon se sangi
da heng bok ke
su myon

Monday, 18 January 2016

SunWoo Jung A X Jung Yong Hwa - Fireworks [Easy-Lyrics]


Hal su
ma nit ta
myon me hi rul
ha go
shi pum mal
bo yo jul su it
ta myon ma mul
ko ne
jul ko ya
ku ot ton
gang nyo ran
bit chu ro
nu ni bu sho do
ne ha nu ren
no jin no
pu nya
u ju wa ga ta

Pu ran ne
ha ji ma ra jwo
nal ush shim ma
jim mal go gu jo
ne so nul
cha ba
You Light A Fire
Right Here
In My Heart

A mu mal do
ha jim ma
is sun ga han
jal bun sun gan
ma jo o
an go pa ha
to jin
ma um mes so ril
tu ro bwa ha
ok ka man
bam mi
dwe yo do
non bin na

Ka jang tu go un
ne ma um mul
na do
jal mol la
ong ga ka ji se
gi mo yo
ha yat chi
a nul ka a
(ha yak ke bin na)

Sek ka ri
bu so ji go
da shi
o dum mi wa do
ku go yo
ha mi
u ri rul chu
bo kal ko ya a

Nan ni rok ke
na bok chan de
mal lo da
hal su om nun de
ku jo
bo yo jul le
You Light A Fire
Right Here
In My Heart

A mu mal do
ha jim ma
is sun ga han
jal bun sun gan
ma jo
an go pa ha
to jin
ma um mes so ril
tu ro bwa ha
ok ka man
bam mi
dwe yo do
non bin na

Nip su re
mo dern
Shining Star
nip su ri
we pan ja gil ka
a mu mal do
non ha jim ma
no nul gam go
We Light A Fire

A mu mal do
ha jim ma
is sun ga an
jal bun sun gan
ma jo o
an go pa a
to jin
ma um mes so ril
tu ro bwa ak a aa
ok ka man
bam mi
dwe yo do
You Light A Fire~

A mu mal do
ha jim ma
is sun ga an
jal bun sun gan
ma jo o
an go pa a ah
to jin
ma um mes su ril
tu ro bwa aa
ow ow
ok ka man
bam mi
dwe yo do
non bin na~

Louie (Geeks), Lee Hyun Woo - You Face [Easy-Lyrics]


Yak sok shi
ga ner rok ki go
bo nang
go ji ma rul bam
mok tu shi
het do
jum ma re
ji bun goi
kop pi go
yol la go
nerng gon nek ko
mam mu shi het do
o tok ke
gu ro kei
bul su win ni
hek kal lyo
hyon shi rin
jik ku min ji
o jek ko
na man na jo
so go ma wo
a shi wot to ni
ship chu
we tong hwa do
gu re na ah

Nok es se ni yah
su re chwi
hat te myon
nok ay gong
jat twe ri ya
bul lo jwo
i ship sha
ship te gi ya
nul lo jwo
ni jon na ye ke
nik ka
ni ga an
ner nub ba dul
ga mos shis so
spek be kyong
gwa do ni so
bek bek kan
ni do shi so gul
dal li nun
cha do is so
ot to ja ri ko
nul pa ti ga
shi ga ni na
ma do nun
ku dul gwa
nun dal li nan
ning yo in ga
ni jan na huh
no nun cham
ki ap pu ne gai
ba ro bo nun
don tu ja
hes so
no ye ge so do
wan ge do
an nak ga wo
tu jap pam
myon dwe ji maw
ku re do
wak ka wo
yu nan nan
no ay mim mo

Yak sok shi
ga ner rok ki go
bo nang
go ji ma rul bam
mok tus shi
het do
jum ma re
ji bun goi
klop pi go
yol la go
nerng gon nek ko
mam mu shi het do
o tok ke
gu ro kei
bul su win ni
hek kal lyo
hyon shi rin
jik ku min ji
o jek ko
na man na jo
so go ma wo
a shi wot to ni
ship chu
we tong wa do
gu re na ha

Wei rer ges
su ne ga
no ma nul
wi yes soh
da run gon
bo ryo dun che
me il bam
mul se go
tu we man te
go win nun
ne mo ri
wi yes
ku jo je mi rul
wi hen nal
mi go dang
gi nun ke mul
he do
nap pun na mi
op ta nun
gol cha ra roh
nan no ma nul
da run ner
Follower ner Leader
no ye dwi
yam mal du ri
jil tu ra nun
go ral ja noh
ku yo ja ay dul
ma ru rot tok
ke mi do
nol je wi yam
mo dun got
du rul
do pon no go
chi ret chi ga
mak keh
nol wi yes
so da mul pe go
pa mul se do
na nang ge
du wa nak ka wo
tu jap pa myon
dwe jim mow
ku re do
wak ka wo
yu nan nan
no ye mim mow

Ni ga
hi mi dul te
ne ok ke
gi de myon dwe ayay
ni ga
hi mi dul te
ne ok ke
gi de myon dwe ayay

Yak sok shi
ga ner rok ki go
bo nang
go ji ma rul bam
mok tu shi
het do
jum ma re
ji bun goi
klop pi go
yol la go
nerng gon nek ko
mam mu shi het do
o tok ke
gu ro kei
bul su win ni
hek kal lyo
hyon shi rin
jik ku min ji
o jek ko
na man na jo
so go ma wo
a shi wot to ni
ship chu
we tong hwa do
gu re na ah

Sunday, 17 January 2016

Jung Yong Hwa X SunWoo Jung A - Hello [Easy-Lyrics]


Hello
to cha ja
on chan gyo ul
bo ri ji
mo tan
ni som mul
jam shi
mang so ri da
ne ryo nus
Snow Ball

Nu ni yol ka
jang nyon no rul
cho rom
nu ni o myon

kot ko
se yep pun
chu ok dul
pi on na
pan jak gil
te ma da
ne mam do
tat tut ta ge
no ga
u sum myo
twi don gu sa ram
nu gu ay ge
gal ka
ha yah ge ip
ki mi
bon cho ga
The Winter
Sings The Love
Of You
The Winter
Sings The Love
The Love Of You
Hello

Hello
Dul ma ni
don bo su an
chang ga ye
ip gi
mul bu ro
jang nan su
re gu ryo don
dul ma ne nak so

Na ma sul ka
ku ja ri
gu go se na ma
sul ka

ko ko
se yep pun
chu ok dul
pi yo na
pan jak gil
te ma da
ne mam do
tat tut ta ge
no ga
u sum myo
twi don gu sa ram
nu gu we ge
gal ka
ha yah ge ip
ki mi
bon cho ga
Winters Is The Love

Chan ba ram
pu ro wa
ha a aaa
da ri da
ri du ru du
ru baby
nung ko che
wi nal li myo on
ku ri
un nal do
po go shi
pun no do oo
u sum so geh
bin na (bin na)
aa a hu

No no
It's Your Love Babe
Love Babe

ko ko
se yep pun
chu ok dul
pi yo na
pan ja gil te ma da
ne mam do
tat tut ta ge
no ga
u sum myo
twi don gu sa ram
nu gu we ge
gal ka
ha yah ge ip
ki mi
bon cho ga
The Winters
Is The Love
Of You
The Winters
Is The Love
The Love Of You
Hello

NC.A - Even If Memorable Day Comes (Reply 1988 OST Part.11) [Easy-Lyrics]


Byon chi an nun
sa rangi ra
ye gi ha jin
an na do
no mu na jong
du rot ton
chi nan ne
man chi an nun
ba rem du re
bok cha neng
bo ki yo do
i byo rum
a ni yot cha na

Pon jo gom
nun sa ram du re
dul lo sa in
ne mo sub
cho rom
nal su om
nun se ga dwen
da myo
ne ga nam gin
ker ma nat ton nal
nes sa rang
ku de cho
yongi to na

Ki yon nal
ku na ri wa do
kut ten
sa rangi an nya
su chi un nun
ba ram gyo re
nuk kin
hu we pu ni ji
na rul
sa rang-et te do
i jen da run
sal min gol
ka ri wo jin
go se sul
pun pu ning gol

Pon jo gom
nun sa ram du re
dul lo sa in
ne mo sub
cho rom
nal su om
nun se ga dwen
da myo
ne ga nam gin
ker ma nat ton nal
nes sa rang
ku de cho
yongi to na

Ki yon nal
ku na ri wa do
kut ten
sa rangi an nya
su chi un nun
ba ram gyo re
nuk kin
hu we pu ni ji
na rul
sa rang-et te do
i jen da run
sal min gol
ka ri wo jin
go se sul pu
pu ning gol

Ki yon nal
ku na ri wa do

Ki yon nal
ku na ri wa do
kut ten
sa rangi an nya
su chi un nun
ba ram gyo re
nuk kin
hu we pu ni ji
na rul
sa rang-et te do
i jen da run
sal min gol
ka ri wo jin
go se sul pu
pu nin go ol

Saturday, 16 January 2016

Rap Monster - Voice [Easy-Lyrics]


Nang ku mi op
sot chi
ne ga sa cho rom
men na
gu ron shik
ne ge ta bul
ju ji mo te ton
ham su wa bang
jong shik
ku got to run
gyol guk
su man nun he
ga dwe on ne
ku bit chu ro
dwi ye su mun
byo rul
bol su op ge he
ku rok ke
ha ru ha ru
nal chu gyo ga myo
tu do op shi
ha nu dung
gup gat tun
sut cha no rum
me jongi rul me
dal lyo
nang go jo song
gonga go
ship pos so
nam du re ge
chi gyop ke
du rot ton
ma ri gu got
pu ni yo so
heng bo gi ran
shing gi run
go gi chap
pyo sul chul la
rat chi
ha ji man
chek sanga
pe nan
dan han sun gan
do heng bok ka
ji ya nat chi
om mo ni mol le
mun je jis
sa ye bek
chi rik kyon ne
trom bes sum
mat chos son
ne ryo ka don
na ye jong che
song jok
pul ba rul
te wan da run
sum shi nun
nuk kim
il terng-ul
he do ne mam
mer nerp
pyon chi mot tes
sot chih
nam du ri
won han nun gol
kok wo nal
pi ryo
wen nerng ga
han pyong seng
ha ni tam gin
han sum
swim myo sal
gi bo da
ha nut te yo ne
ko gun
yang su mul
swim myo sa nun
gi rul tek ke so
da sung ka rak
ji ren ne yal
pak ka na ye
chu wi ye so
nek ku mun
na ye mok so ri
mo de we
ge chu nun got
ne ga ot tom
mos su bi
chi ra do
ne um mak
kwa ga sa ro
i go terk ko in
nun ni ga
ot tol chi ja
mo rut ji man
na yok ke do
chu wa gyol guk
no do nal to
chak ke
dwe te nik ka
gu re chil lyon ni
ji na do
o ma non cha ri
Mic ku ro
yo jon ni bang han
kyon nes so
hon ja man
du ro nun
Mixtape
Some Say I'm Fake
gu re in
jong ha
da na ye
hu gyok sa
byom myong-as
su it ji man
nan ne
dash shi kut ta
ri rop
sul ko ya
Yek I Be Real
i su gan
ne ga chol
shi ri
ba ra don il
chil lyong-am
bal bo don
pe da re
tu di
yo gi rum chil
You Can't Kill
Come Take It
If You Do
Wanna Piece Of Me
o ji gum ma
gu ro ma re
tan bun nya
ta win ni rop chi
If You Really Think
You Ready To Fly
With My power
This Is What R
Is About Fella
The Time Is Now

Nam mol le
na ye mok
so ri ya
bol lyu mul kyo wah
ar su it ge eh
ne ge tal
su it ge he ay
Wo o o
tash shi bon
na ye mok
so ri ya
bol lyu mul kyo wah
ar su it ge eh
ne ge tal
su it ge he ay
Wo o o

Nam mol le
na ye mok
so ri ya
bol lyu mul kyo wah
ar su it ge eh
ne ge tal
su it ge he ay
Wo o o
tash shi bon
na ye mok
so ri ya
bol lyu mul kyo wah
ar su it ge eh
ne ge tal
su it ge he ay
Wo o o

BTS (BANGTAN BOYS) - Intro : Never Mind [Easy-Lyrics]


A mam
bo go dal lyot chi
chu wi rul
dul lo bol
tum nob shi
ho nus se na
nerng ga chu ge
je rangi dwet ko
ho nu jong do
song gongu res so
haha
sa chun
gi ra mer ra
ner ger chum
seng ga gi na
ne mun tuk
ku dang
shin na nun
o ryot kum
mu so ul
ge ob sot chi
myo bo ne
jwa jol gu gon
na mu got to
an nyo
tal la jing
ko ra gong
gut te ye bi ye
cho gum
ko jin ki wa
tung na i de
ye bi ye cho gum
song suk ke
jes shi ye
nam san donge
ji ha
cha gob shi es
so but to
ak ku jong
ka ji ka ra non
ne Beat
chong chu ne
chul cho
chu wim mo du
ma ret chi
o ber ha jim ma
erm mak kan dap
shi go
kap chi myon
chi bang go
tol le nik ka
gut te bu to
shing gyong-an
sot chi
nu ga mo ra don ji
ku jo ne
kol lin de ro ne
so shin
de ro sa ra ga
pun ni ga
bo gi yen
chi gum na not
tol got gan ni ya
ne ga bu gi ye no
tol gok gat tah
ne ga manga
gil gi do het
tom myom
myon no me ge
mu rul ke
ji bang
ko do leng go
ga nya sek kyah hah

I Don't Give
A Sh!t
I Don't Give Fcuk
ha ru su bek bon
nib bo rut
cho rom
ma ret ton
ne ges
sos shing gyong ko
sil pe na
jwa cho
map po go
go ges su ge do dweh
u ri nun
na jik jom
go o ryo gok
jong but tu ro me
ku rus shi an
nun do re nun pil
shik ki
gi ma ryon ni
go der ri ki
do ra gal
su op ta myon
jik jin
shil su ta win
mo du da it gil
Never Mind
ship chi nan
chi man
ga sum me
se gyon nwa
bu di chil
ko gat tum
myon dos se ge
ber ba im ma
Come On

Never Mind
Never Mind
ku ot tong gash
shi bak ki ri ra
do twi yo ga
Never Mind
Never Mind
se sang-en
ni ga o jol
su om nun
nil do man na
You Better
Never Mind
Never Mind
bu di chil
ko gat tum
myon dos se ge
ber ba im ma
Never Mind
Never Mind
po gi ha gi ye
ner nu rin
na jik jom
gok o ryo im ma
Never Mind

Pu di chi gok
gat tum
myon dos se ge
ber ba im ma
Pu di chi gok
gat tum
myon dos se ge
ber ba im ma
Never Mine

Friday, 15 January 2016

Shin Hye Sung - Roco Drama [Easy-Lyrics]


Hu~
ye i ye ay
aah
ha ha a
Yeah

He byo che jal
ma li shin
bal cho rom
san tut te (Fresh Baby)
cho jun
ne ma mi yo nu se
ka byo wo
nu nes sa ri
dwe na ye ge ro wa

er Kok
bi nu gat ta
ne ge da un
no ye ku ma (no ye ku ma)
ne ko se num
mul las so dul
ta gop pum
cho rom chi wo
(u sum mi
na Girl Friend
nal bak kwo
no ma bop so)

Sa rangi ran gon
ben chi
cho rom man
nuk kan no
han gu ru
na mu gat tun na
du ri gi des so (du ri)
him dun na ru to
da gi nun go
I Wanna Stay (o o o o o)
In You A Life (o o o o o)
non ne ge (Lo o o o ove)
i ro yil
la chim gat ta
po gum me Yeah

Yeah
nal bo go
u sul te
ne ga sum me
son bop pu ri
jak ku wi ro na
to jan
jan net to mam
mi dul to
bo ryo na wek
it re
nat ta yo rin
no ye cha ji
Yeah (My Love)

Ne ka um ji
gil te ma da ow
shi jak dwe
lok ko Drama Ow
na ruk ke man
dul go bin
tum mop shi
sol le ge he
il cho ra
do du nul te
su om nun
no ram myong jak
(ha ru ra
do Girl Friend
ni ga
a ni nan nop so)

Sa rangi ran gon
ben chi
cho rom man
nuk kan no
han gu ru
na mu gat tun na
du ri gi des so (du ri)
him dun na ru to
da gi nun go
I Wanna Stay (o o o o o)
In You A Life (o o o o o)
non ne ge (Lo o o o ove)
i ro yil
la chim gat ta
po gum me Yeah

(Op po ge jin
tu gu rim ja)
hu~
(ma rop shi nol
kok kyo at na)
sum mo jun
got cho rom Yeah
(yol tu shi
he mom chos so)
Cha u shi ge
cho rom to o
u ri i
Ow Ho

Sa rangi ran gon
he sal cho rom
bi chu nun no
dan bi cho rom
su min na
du ri do wet cho (du ri)
yep pun go chul
pi wo ne nun go
I Wanna Stay (o o o o o)
In You A Life (o o o o o)
sa range (Lo o o o ove)
o ro shi
ha ru ga dwen
nes sa ram o o

SHINHWA - Perfect Man [Easy-Lyrics]


Ku de ma nul
al ges so
ne su mi
da han de do
Cause You Are
The One

Mo du byon
nan da he do
(nan byon ha
ji an ke so)
gun nyang
ne bo ryo two oo
na ye gun nyo
ye gen
shi ga ni
pi ryo
hal te nik ka aa
nan ki da ryo
ya man dwe ayay

De ron
him dul get chi
hang sang ni
gyot te ay en
wan byok kan
sa rangi is so o
ne ga jul su
ot tom ma
nun go o oh
se sang-ul
da ga jin
no il te nik ka

Ku de ma nul
al ges so
ne su mi
da han de do o
Cause You Are
The One
da shin ne ge
ni ga op tan
shi ryon
tu op sul ko ya aa
ne pu me
ni ga i jen
shil su it to ro
(Rescue Me
Ye eh u u
u woh)

Ni ga to na
bo ri gi
jo nun
(a mu got to
mul la soh)
ne ge jung yu het
ton gon
on nak il pun
i jen ke da ra so
no mu nu jot
chi man
no rul a ra
bon go yah
ha na ye
sa rang in go ool

Che bal
ne ge dak chin
ku tung su
ges so o oh
na rul gu hwe
ne ju gen ni ih
il lyon gat tun
ha rul sa
nun ge ay eh
no mu
him me gyo woh
kyon dil
su op so

Ku de ma nul
al ges so
ne su mi
da han de do o
Cause You Are
The One
da shin ne ge
ni ga op tan
shi ryon
tu op sul ko ya aa
ne pu me
ni ga i jen
shil su it to ro

This Me
The Perfect Man
Is Who I Be
Sittin On Top
With Ya
But More Swifter
Stronger
Than Your Nob Liqour
Money Hoes
And Clothes
Don't Let The Clues
Get ya
They Not Fear

Hok shi no
gi ok so ge ne ga
a ju dom
dom ha
ge nuk kyo
jil te ay ayen
Morning
Coffee hyang gi
cho rom
gos sa ra
jil te en
ma ji mak
ki hwe le
ge jul sun nom
na yah
da shi shi jak ke
Wo~

Non
ne ga ol ma na
him du ron
nun ji
al ko ya
no ye gyo tul
to nan
jok op shi
nal ba da
chun dam myon
ne mo dun ge
byon nal ko ya
no rul gi rul
gan jo re
won he
won he

Ku de ma nul
al ges so
ne su mi
da han de do o
Cause You Are
The One
da shin ne ge
ni ga op tan
shi ryon
tu op sul ko ya aa
ne pu me
ni ga i jen
shil su it to ro

See Time Don't Stop
The Crime Don't Stop
So I Won't Stop
Till I'm Sittin On Top
To Every Home
Phone And a Cells
Gets Parked
And Every Hard
Top Get Chopped
To We Drop

BTS (BANGTAN BOYS) - Path/Road [Easy-Lyrics]


Yeah Wassup
You Know
Time Flows Like Stars

Shi
ja gun Eminem
Gari On Epik High
ta ra nun gon
no mo
ne Rap bul jok ko
sek gi da
bo nik ka bol son
ner sen ne ga
hong de
ku de ne ga
san no tong da
kon de
But We Dunno
We Dunno
We Dunno
The Future
Swim mop shi
kum ku don
jung nal muk go
bo rin hyon
shi re dot
(ow gut chong
chu ni dot)
tu go un
ga sum mun
cha gam mo ri
ye cho bo ryo so (Damn)

Ku rok ke
ne son te gi yol
ta myo meng
shin na don
gu wa junge
chon san
ji ang man jim
mo rul gu go
shi ma rul he
Rap, je de ro
he bol seng gak
om nya goh
Yes Or No
mang ser ris
shi ga nun
op ta go
to ba bo
nun de gish
shi rot ton nan ni go
se wak ko
sam nyon ni
ji na gas so
Some Say
Art Is Long
Life Is Short
But Now For Me
Art Is Life
Life Is Sports
Do It ugh..

Nan tal la jo
sul ka a
ta run gi rul
te ket ta myon
mom chos so dwi
do ra bwat ta myon
Oh Hey ya Hey ya
nan mol bo ge
dwel ka a
i gi re
kut tes so
ni gas so
i sul gu
ko ses so
Oh Hey ya Hey ya

Su man nun
shi ga ni hu ru go
it chon
ship sam nyon
yon sup sengu ro
is sot chi
sam nyon nul (Wow)
ne mos su bern
go dung-ak
seng-es so
o nu se
ko bo rin
o ri ni ga dwes so
yok shi me set
chi ga ma na
chik go
ku man ton
ching gu du run
ha na dul shik
kal la chik go
(kal la chik go)
ka jo gop shi nan
we rop ge do
So res su man nun
se bon che bom

De bi ga
ku ap pi myon
gok jongi
op so jil
ju ra ras so
ta ra jil ke
om nun
hyon je ye nan
nu nul ga mas sok
hyon shi run
dal la go
ju wi ye so
nal ma lyo do
bit tu an bo
in nun to nol
du run
na hol lo
go ros so
hon ja in
ju ra ran nun dek (What)
al go bo
ni il gop
men ba ri ya nin
Bangtan ni
ra shi nul shin ko
ap pu ro
na ga ya
ji ham bal do
se rop get do
Sou res
so ma jul le
bon che bom wow

Nan tal la jo
sul ka a
ta run gi rul
te ket ta myon
mom chos so dwi
do ra bwat ta myon
Oh Hey ya Hey ya
nan mol bo ge
dwel ka a
i gi re
kut tes so
ni gas so
i sul gu
ko ses so
Oh Hey ya Hey ya

it chon shim
nyon ne he ay
yon ne go
rum mus Sol lo
hyang-an ne ay
ku jo
chu mi jo wa
shi jak ke ay
ton ne ga
i jen mu de
wi yes so ne

Ku sai ye ma nung
got tong
gwa sang cho
du ru i gyon
ne go nal
gat chwo
pu ro je bal
hwi go mal
ja nun na ye
gwan nyo
mul sal lyo
ka myo
sam nyon nul
dal lyo

Ne ga sum ma ne
in nun byol
du rul bal kyo
i jen nah
se rop ge
bit cho bwah
se sangi ran
bek ji ye
Bangtan do sek
gyo bwah
ter bul kyo jin
ne mi rel
go ro gah
u sum mul
ji yo mon nun na al
Ha ha

Nan tal la jo
sul ka a
ta run gi rul
te ket ta myon
mom chos so dwi
do ra bwat ta myon
Oh Hey ya Hey ya
nan mol bo ge
dwel ka a
i gi re
kut tes so
ni gas so
i sul gu
ko ses so
Oh Hey ya Hey ya

Nan tal la jo
sul ka a
ta run gi rul
te ket ta myon
mom chos so dwi
do ra bwat ta myon
Oh Hey ya Hey ya
nan mol bo ge
dwel ka a
i gi re
kut tes so
ni gas so
i sul gu
gou ses so
Oh Hey ya Hey ya