Pages

Sunday, 14 June 2015

MONSTA X - Trespass [Easy-Lyrics]


I gol bom
je ra has su in na
Knock Knock
ja du ro
gam mi da
no kam jak
nol lak ke
bum myong-am
mi da
du ro ga
hwak kwak
du ro ga
hwak kwak
mu dan
chim ip oh
Knock Knock
ja du ro
gam mi da
nu wan josh shik
ku ha ge
bum myong-am
mi da
du ro ga
hwak kwak
du ro ga
hwak kwak
mu dan chim
ip wow

Ni ga nok
mu he me so
ne ga was so
ay yo ay yo
Hey, go gi
shi shi yan ne dul
chi wo bwa bwa
ay yo ay yo (oh)
yo gi jo gi
o jil lo
shi ja gi jom
go chi ro
Get Up Get Up
Get Up Get Up
Get Up
i gol mom
chu ra
ha su in naw

Jal gu
gyong he
na o tok ke
so ni ma mul
da o ji ro pyo
non nun ji
o di bu to
o dik ka ji
da ne ga so nul
bo nun ji
ne nu ne ni
ju byon da
ong mangi ya
no wa
ji gum bu to jal
ji kyo bwa hah

I gol bom
je ra has su in na
Knock Knock
ja du ro
gam mi da
no kam jak
nol lak ke
bum myong-am
mi da
du ro ga
hwak kwak
du ro ga
hwak kwak
I gol shil
je ra has su in na
Knock Knock
ja du ro
gam mi da
nu wan josh shik
ku ha ge
bum myong-am
mi da
du ro ga
hwak kwak
du ro ga
hwak kwak
I gol bom
je ra has su in na

Nan da run
jo gi yep
pu jang-an ne
dul gwan
nun dal la
shil le
ham ni da
Excuse
My Charisma
ni ma me
mu re i jom
du rer gal ge
ne sa rangi kei
rer jerm mol la
Excuse
My charisma
Young and Bad
ik suk ke
jo ju hon
Monsta X
zer boys
on the Wek Man
cho du ro gan
da mam ta
sok ke ra
Get out the way
ja kam
donge bwa

Jal gu
gyong he
so mu ni
mol li po ji ge
nal mam
de ro yo ka ge
ne i rum
me ko ri pyo en
no ra nun
ni rum dal li ge
i ge ne shi
jak ka nun
bang shi gi ya
no wa
ji gum bu to jal
ji kyo bwa hah

I gol bom
je ra has su in na
Knock Knock
ja du ro
gam mi da
no kam jak
nol lak ke
bum myong-am
mi da
du ro ga
hwak kwak
du ro ga
hwak kwak
I gol shil
je ra has su in na
Knock Knock
ja du ro
gam mi da
nu wan josh shik
ku ha ge
bum myong-am
mi da
du ro ga
hwak kwak
du ro ga
hwak kwak
I gol bom
je ra has su in na

Gi rul
li run no rul
wi han
shi jag gi ya
gun nyang
du go bwa na rul
gun nyang
mi do bwa na rul
i gon
dai, mi yen nun
so ra gi ya
gu ro nek ka
ma jo he do
dwel ka

I gol bom
je ra has su in na
Knock Knock
ja du ro
gam mi da
no kam jak
nol lak ke
bum myong-am
mi da
du ro ga
hwak kwak
du ro ga
hwak kwak
mu dan
chim ip oh
Knock Knock
ja du ro
gam mi da
nu wan josh shik
ku ha ge
bum myong-am
mi da
du ro ga
hwak kwak
du ro ga
hwak kwak
mu dan
chim ip wow

No jom
gu man he
me te do
dwet ta go bwa
ne ju byon
ja shik dul nan
da dwet ta go bwa
nol yo nun de
yol se nun
pi ru wob so
gun nyang
mum bu su ji
mil dangi
ni so mi ni
wi chi ji
ku ro gu ji Huh
ni ma me
du ro ga nal
jan tuk ko
jil lo lwa
jom bwa bwa bwa
ne ga yo gi
mu sun jit
cho jil lon na
songe cha ges so
ne ga
a nim nu ga
So tell me Now
Who's Hot
and Who's Not

SEVENTEEN - 20 [Easy-Lyrics]


Shh!
Yea o

A jik do
ha ru
on jong-il
ji ru
ha gi man nam
Morning
(Far Away
So Far Away
Far Away
So Far Away)
on jek ka ji
na jin
jo ni hom nun
no wa ay go rin
So Far Away
(Far Away
So far away)

A jik do
ye jo
nun nai
mo mun nun ji
gu re
a ma do ja gun
no ye
nu nun na jik
o rin ai ye
mus su bu ro
bo i get chi
mo wa ru
it che rek
i run an ni ni
kun de
mo rot tok ke
ne a pe
so un nun ge
shing gyong su
in nun de
gun nyang
ka man ni
i sul
sang-wang-un
na rin de

I wanna be your
Morning babe
i je bu ton
Be alright
ham ke in nun
Morning babe
I want u to be
My Night
noi seng gak ka
num mo dun ge
na ye mo dun
gosh shi dwil
su it do rok
nal bwa jo
and Be my Lady
You're
my Twenties

Gun nyang
a mu ro chi
an ke nom gi ryo
go wa jim ma
If u want.. me
yeah If
u want.. me (yeah)
ne jon bul
no ye ge
da jul su i so
ne ga
it da myon ni
ma me it da myon
ho o u woh

Oh, Jong mal
a mu do
mo ru ge o nu se
na jo cha do
byon ne bo ryon ne
ko yon ne ko yon
ne babe
ne ge ko yon
ne ko yos
so Lady
jong mal le ga
i ro ju
run mol la so
sol ma het ton
ni ri ra so
(You're Oh~ Ho)

A jik do
ye jo
nun nai
mo mun nun ji
gu re
a ma do ja gun
no ye
nu nun na jik
o rin ai ye
mus su bu ro
bo i get chi
mo wa ru
it che rek
i run an ni ni
kun de
mo rot tok ke
ne a pe
so un nun ge
shing gyong su
in nun de
gun nyang
ka man ni
i sul
sang-wang-un
na rin de

I wanna be your
Morning babe
i je bu ton
Be alright
ham ke in nun
Morning babe
I want u to be
My Night
noi seng gak ka
num mo dun ge
na ye mo dun
gosh shi dwil
su it do rok
nal bwa jo
and Be my Lady
You're
my Twenties

Nal bo go in nun
ni mos su bi
cham a rum
dap da go
da jon ha go
man shi po
nun na pe
bo in nun
ni mo dun gol
dak ki go shi po
gun nyang
ne ge
wa ju myon dwe
I want u
ru wo me beb

I wanna be your
Morning babe
i je bu ton
Be alright
right~ (on jek ka ji na)
no ye seng gang
man hang nun
ne mo su bul
da bi cho jul ke
wo u wo~

Gun nyang
a mu ro chi
an ke nom gi ryo
go wa jim ma
If u want.. me
yeah If
u want.. me (yeah)
ne jon bul
no ye ge
da jul su i so
ne ga
it da myon ni
ma me it da myon
ho o u woh

Monday, 8 June 2015

SEVENTEEN - Adore U [Easy-Lyrics]


A yo A yo
(Seventeen)
Yup, uh ha
You know What?

Ko jim ma rya
ne ga ma rya
seng gak
gi man nah
Ko jim ma rya
no ye ge ma rya
hal ma ri
man nah (yo jum ma rya)

Ne ga jom
mis sang he
mal su ga
jo go jo ow
ching gu du ri
da gok jong he
yeaa ge ge
ni a pe man
so myon
shim jangi
twi yo so oh
heng dongi
sot tul lo so
mi yan he

A jik do jo
jo ri yan dwe
na gat go nol
ji jom mal leh
we jak ku Fronth
ha nun gon de
mo ru dah
mo ru dah
ot tok ke dun
dwen jih

Gu nik ka
ne ma rum
no rul da
al go shi po
no rul no re he
Yu Hu
no rul no re he
Yu Hu
ip su ri
mal la do
hal ma run ne ya
ges so Babe
ak kyo nul
ak kyo nul
hyong gi jung
nal jong
do ro o oh

(ak kin da)
yo jum ma rya
ne ga ma rya
(yo jum ma rya)
(ak kin da)
yo jum ma rya
ne ga ma rya
(yo jum
yo jum ma rya)

O jo da ga
nu ni bush
shi nun ga
i gi jo gin
we mo gyom
son na song pu
mul bwa
yo gi kam
o di ra go
nong an nya
no ye me ryo ge
de han
sa shi rul
go han da Ow
nal bo go
un nun gak
jo wa son ji
a ni myon
gun nyang
su wo bo in nun
gon ji ho

(Yeh) ji gum ja ril
chak ko it da myon
(Yeh) ne yop
ja ri ga
ju wa bo yo
(Yeh) no ye ge
gwan shim man na
shim ma sai
ju ka ji do
O Oh

A ji gum
no te me bri na
na ru
shik ki nun
germ mu ri ya
a ji gum
no te me bri na
mo ru get ta
mo ru get ta
ot tok ke dun
dwem jim

Gu nik ka
ne ma rum
no rul da
al go shi po
no rul no re he
Yu hu
no rul no re he
Yu hu
ip su ri
mal la do
hal ma run ne ya
ges so Babe
ak kyo nul
ak kyo nul
hyong gi jung
nal jong
do ro o oh

(ak kin da)
yo jum ma rya
ne ga ma rya
(yo jum ma rya)
(ak kin da)
yo jum ma rya
ne ga ma rya
(yo jum
yo jum ma rya)

No yo gi gi
de do dwe ye
noi a pum
na ro do
po do dwe

Ni som mam bro
ni chi cek in
yok bu jok
Can't fake it
no more
ku ro ol lyo
sok do
twing gi nun
gon ni
jim mes serk
kun ne go
i je na do wam
bon bul lo bo ja

Baby,
You're My Angel
no rul da
hal go shi po
no rul no re he
Yu Hu
no rul no re he
Yu Hu
ip su ri mal la do
hal ma run
he ya ges so Babe
ak kyo nol
ak kyo nol
hyong gi jung
nal jong
do ro o oh

(ak kin da)
yo jum ma rya
ne ga ma rya
(yo jum ma rya)
(ak kin da)
yo jum ma rya
ne ga ma rya
(yo jum
yo jum ma rya)

Sunday, 7 June 2015

BIG BANG - WE LIKE 2 PARTY [Easy-Lyrics]


Hah Huh,
Uh,
O nul do
chingu du ri
was so
Man How You Been
Whats Up
Ay yo gi han
ja man jul le
jel nuk ke
ma shi nun
sa ram sul le
(haha)
kun nya sok ko
ma sho Champagne
and If u know
What I'm Sayin
ni som
mo gul bo ni
shi ga nun
gu mi ya
bul gu mi ya
You Deh

U rin
jom ki ye
hu we ta win
ne i re
jo gum
wi yom he
(Aye Man
You Better
Slow It Down)
da shi do ra
o ji an nul
o nu rul wi he
jo ha nu rul
hyang he
gon be he
u hu

We Like
2 Party ay
i ye i ye i ye
We Like
2 Party
mo ri wi ye he
tul tek ka ji
We Like
2 Party ay
i ye i ye i ye
We Like
2 Party
so jo ge so he
tul tek ka ji

Oh,
O re gam ma nek
bul jang nan neh
ji gum mis sun gan
na rang ga chi
bak ke
na gal leh
shik kul shik kul
bun ni gi
nun hwan sang
go bi yom
num mot jengi
dul kwal la
yo gi jo gi
nol bu ro jin
OPoS ONE neh
nam mu ri
nun dal kom ma ge
Dy`quem
no nun pe
ji an chi
ga ji ham ke
chong guk ka chi
men jong
shi nun banch

U rin
jom ki ye
hu we ta win
ne i re
jo gum
wi yom he
(Aye Man
You Better
Slow It Down)
da shi do ra
o ji an nul
o nu rul wi he
jo ha nu rul
hyang he
gon be he
yea hey

We Like
2 Party ay
i ye i ye i ye
We Like
2 Party
mo ri wi ye he
tul tek ka ji
We Like
2 Party ay
i ye i ye i ye
We Like
2 Party
so jo ge so he
tul tek ka ji

No op sum mul
cho bo ri ges so
D.J Play
A Love Song (yeah, Oh)
na chwi han ge
an nya ni ga
bo go shi po
juk ge so
So D.J Play
A Love Song (Aw!)

We Like
2 Party ay
i ye i ye i ye
We Like
2 Party
mo ri wi ye he
tul tek ka ji
We Like
2 Party ay
i ye i ye i ye
We Like
2 Party
so jo ge so he
tul tek ka ji

Friday, 5 June 2015

BIG BANG - BANG BANG BANG [Easy-Lyrics]


Nan ke yo nak
ka man bam gwa
ham ke
da du ro wa
da men
nu gu cha re
han chi ap dop
bul su om nun
mak jang
ge ril la
gyong be ya ra
mok chongi
to ji ge he

Yo,
Ji ji ran
bun wi gi rul
jon wan ne
gwang gi rul gam
chu ji mo
ta ge he
nam ja du re
pum wi
yo ja du ri
ga shik
i yu mo rul
ja shing
ga mi bul ma ne
nan bo ran
du shi nom mu na
do pon pon ni
ni mom so ge
pa go du nun
el le ji
i sang-an jong
shi ni sul longi
nun chon ji
o nul yo gi
mu bop ji

Nan bu rul jil lo
shim jang-ul
te wo
nol mi chi ge
ha go shi po
B.I.G
Yea we Bang
like this
mo du da ga che

Chom ma jun
got cho rom

BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Pang ya Pang ya Pang ya
BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Pang ya Pang ya Pang ya

Da kom
jang ma ra
da kom jam ma
Da kom
jang ma ra
da kom jam ma
o nul bam
kut jang bo ja
da kut jang bwa
o nul bam
kut jang bo ja
Pang ya Pang ya Pang ya

Nol de ryo ga
ji gum mis
sun ga ne
se pal gan jo
ha nu ri
chum chul te er
dul go do ra
no wa na i go sun
va hal la
chan nyanga ra
do ul lyo
po ji ge ay

We go hard
bul chim bon
bam se dal lyo
chuk ji bop
i no ren kok
ji jom
shi ni na
bul lo ra
shin jom
kom bi myong
so ri
nun ma zonge
mel lo di
ger mun dok gi
ung gyol go ri
sa bang pa
bango bang ga sak
pun nak
go bek wow

Nan bu rul jil lo
shim jang-ul
te wo
nol mi chi ge
ha go shi po
B.I.G
Yea We Bang
like this
mo du da ga che

Chom ma jun
got cho rom

BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Pang ya Pang ya Pang ya
BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Pang ya Pang ya Pang ya

Da kom
jang ma ra
da kom jam ma
Da kom
jang ma ra
da kom jam ma
o nul bam
kut jang bo ja
da kut jang bwa
o nul bam
kut jang bo ja
Pang ya Pang ya Pang ya

Ready or Not
Yea We
don't give a What
Ready or Not
Yea We
don't give a What

Let's go
nam ja
du run wi ro
yo ja du run
get Low
dang gyo ra
Bang Bang Bang
Let the bass
drum go

Nam ja
du run wi ro
yo ja du run
get Low
dang gyo ra
Bang Bang Bang
Let the bass
Drum go

Let the bass
Drum go
Let the bass
Drum go
Let the bass
Drum go
(Bang Bang Bang)
(Bang Bang Bang)
Let the bass
Drum go
(Bang Bang Bang)
(Bang Bang Bang)
Let the bass
Drum go


Thursday, 4 June 2015

EXO - Love Me Right [Easy-Lyrics]


Oh Yeah
Come On

Take your time
wen ji
du gun de
nun ba mi ya
Na Na Na Na
Na Na Na Na

So Tonight
dal kut ka ji
dal lyo ga
bol ka ha
Yea Yea Yea Yea
Yea Yea Yea Yea

Just right
shi dong-ul
go ro wek
se re ba rul
hol lyo
mo dun go
shi tuk byol le
no wan
jal do ol lyo
mu wo sul won
na da dam ma
make it work (yeah~)

Shawty Imma
party till
the sun down
shi gum mi shin
bi ro un
nik ki
mum mol ka
wa jo ne ge ro
wo so
before
the sun rise
ni ga om
nun na no dil
ga do
Nobody (ow!)

Do ro wi ye yo
gin Runway
nal ba ra
bo nu nus
sum Milky Way
Just Love
me right (a ha)
Baby Love
me right (a ha)

Oh ne ge ro
wa mang
so ri ji ma
nom me hok jo gin
na ye Universe
Just Love
me right (a ha)
ne u ju nun
jon bun no ya

Just Love me right
Just Love me right
Just Love me right
ne u ju nun
jon bun no ya

Shine a light
byol bit so gul
dal lyo
un nas sul
gon no
Na Na Na Na
mom chul
sun nop so
(Na Na Na Na)
o yeah

Ho ri bi
chu nun dal
bi chun yo jon
ha ji
ne ge der van
he me go
wi so nan
ha jik
I can do this all
night long baby
ni ga om
nun na no dil
ga do ban jok
ja ri nik ka

Dal bit
chan la nan
bam pyol cho jin
byol du re
bul kon no ri
jom do no pil
na ra ga
bol ka
(na ra ga bol ka)

Ga sum to jil
dut tan
nis sun gan
u ri dul man
to ol la
bal mi te
ji gu rul du go
Love me
a a a a aw!

Do ro wi ye yo
gin Runway
nal ba ra
bo nu nus
sum Milky Way
Just Love
me right (a ha)
Baby Love
me right (a ha)

So come on baby
nu ni bu shi ge
do a rum da un
no ye Universe
Just Love
me right (a ha)
ne u ju nun
jon bun no ya (oh!)

Just Love me right
Just Love me right
(can you
Love me right)
Just Love me right
I just
wanna make you
Love me
(ne u ju nun
jon bun no ya)

Su om nun bam
mi cha ja wa do
ne ha nu ren
no jik no man
bin na (Ow ye eyh)
sok sak gyo
jwo ne ge man
bam ha nu rul
no wa ne gaa~
mul du ryo ga

Do ro wi ye yo
gin Runway
nal ba ra
bo nu nus
sum Milky Way
Just Love
me right (a ha)
Baby Love
me right (a ha)

Oh ne ge ro
wa mang
so ri ji ma
nom me hok jo gin
na ye Universe
Just Love
me right (a ha)
ne u ju nun
jon bun no ya

Just Love me right
(oh oh oh yeah)
Just Love me right
Just Love me right
(u ri man ni
shi gan)
ne u ju nun
jon bun no ya

Just Love me right
(ja ri tan
Cosmic ride)
Just Love me right
(u ri man ni ya
gan bi heng)
Just Love me right
I just
wanna make you
Love me

Ye ay, ay~ (got to Love)
Ye ay, ay~ (You got to Love me)
Ye ay, ay~
ne u ju nun
jon bun no ya
(ne u ju nun
jon bu no ya)

Ye ay, ay~ (u Love me)
Ye ay, ay~ (u Love me)
Ye ay, ay~ (u Love me)
ne u ju nun
jon bun no ya

Wednesday, 3 June 2015

SHINee - View [Easy-Lyrics]


Mo du hal
ma rer ri chi
Like you
sa cha won ni
sangi gi
jo ge View
dal kom mi chi do
mun bi chu
fong gyu
bo i gi
shi jak kan
nu me sek tu

Ge mi net jik
gurl luk kyo
tu ryot tan
sek gam gwa
yo sot bon jek
gam gak
Tonight is
the Night
jom go chi ro
do jo wah do
ming ga mi ku
ro bwa to
nu som gi ji
ma ra jwo

No mu a rum
da un da un
da un da un
View
No mu a rum
da un da un
da un da un
View
do bo yo jwo
da um da um
da um da um
View
No mu a rum
da un da un
da un da un
View

No mu a rum
da un (ker ger su ro)
no mu a rum
da un (de ryo ga jwo)
do bo yo jo
da um (do bo yo jwo)
No mu a rum
da un da un
da un da un
View

Jo ha ner rul
gop ge jom nun
i ba dar
byonge dam nun
shi gan do pyon
ni kon nun
kum du rur ri
gwo nan (By my Side)
sang sang han
ge mo dun
jon bu
bo yo jul keh
i je mal he bwa
Ye yeah

Ye min ne jin
gol nuk kyo
un gun nan
chuk gam gwa
ku dob so jin
gam gak
Tonight is
the Night
i sanga de
do jo wah
jam du rot ton
gam gak
han ge lom mo so
gu sung gan
(yeah yeah yeah)

No mu a rum
da un da un
da un da un
View
No mu a rum
da un da un
da un da un
View
do bo yo jwo
da um da um
da um da um
View
No mu a rum
da un da un
da un da un
View

No mu a rum
da un (ker ger su ro)
no mu a rum
da un (de ryo ga jwo)
do bo yo jo
da um (do bo yo jwo)
No mu a rum
da un da un
da un da un
View
(da da
da un view)

Ji ru ha me
ik suk ke jwo
tuk byo ra mu
ri jot jan na
i je chon chon ni
go gel du ro.. jwo
ne du nu ne
im mat chuu

No mu a rum
da un..
ku go su ro
no mu a rum
da un (ku go su ro)
de ryo ka jwo (de ryo ka jwo)

Tu gu dun
chom mi get ji
Like you
(I feel
a thousand sense)
byol bi chul
hyang gwa
ma sul bon got to
(I'll never
leave you lonely)
hyang gi ye
mu ge luk kin
got tu
(i won't
let you down)
so ri ye
sek gwa mo yang
bong got tu