Pages

Monday, 29 December 2014

Shannon X Giriboy X Vasco - Breath [Easy-Lyrics]


Mian na ji man
u rin nun
yo gik ka ji ya
sul po
ha ji mal
go nal yok ke
cha ra ri nal
a jik srangi
mon ji mol la
no mu wo rin
ga bwa
gak kum kum
so ge so bu myon
nam bu na na
nu jah
no man na pu ga
go to na ga so
mian ne
non se nam ja
man na so
da shi se rop ge
shi jak ke
dwi do ra
bo ji ma non ja
gyo gi sa
ga ya
na ga tun nom
man na ji mal go
jal sa ra

Ni ga
nuk kyo jo
bun myong gak ka
un go se
dwi ye su mo
na rul bo myo
a jik
i sul gom man
ga tun de
o di in nun ji
je bal
ma ri ra do
he jwo
no ye hyang gi
no ye song gil
a jik ne yo pe
in nun dut te

Sung gan mom cho
bo rin sum
ke yo nal
su om
nun ni kum
sa rang-ul
ma ra don
ip sul lo
nal mi ro ne go
sa rang
ha na ku gom man
ba ra go
won na
dwen ne ge
non we~
sang cho man ju go
to na nun ji~
ni ga ne jon
bu yon nun de

Non na rul je we
ham mo dun
got du re so to
in nun gong gi
nan yo jon ni
i hop gi rul
te bo ril
seng gak gob ji
ne ge su mul
bu ro no jwo
i bul mat cho
dal lam ma rya
su mu reng song
cha ja jwo
i byo ri shir
ta nun ma rya
na ye pung so ne
ba nu rul
de ji ma ro
yo gik ka ji
o gi ye
nam man nun
su mul ne
shot jan na
ni ga ne mo gul
jo ru go
to ne su mul
ma ga do
ni ga be tun
su mun ge sok
ne chu ok dwe
sal li jan na oh

Sung gan mom cho
bo rin sum
ke yo nal
su om
nun ni kum
sa rang-ul
ma ra don
ip sul lo
nal mi ro ne go
sa rang
ha na ku gom man
ba ra go
won na
dwen ne ge
non we~
sang cho man ju go
to na nun ji~
ni ga ne jon
bu yon nun de

No nun ne
sum gwa ga te
no ob shin
sal su om nun
dang yon nan
dun nuk kyo ji
don no
o di in
nun gon ji
non gwen cha
nun ji
a pu jin nan ni~
I can't breath
without you~
ni ga ne jon
bu yon nun de

Gi rul go ro
do mo du ga
da kum ga te
(go chil su ga
om nun byong
ni ga ne
sum ga te)
chu ok do bul
to bo rin
han ju me
je gat te
(sa rang-un
no mu dok ke
ni ga ne
sum ga te)
no nun ne (no do ne)
sum ga te (sum ga te)
no nun ne (no do ne)
sum ga te (sum ga te)

No nun ne
sum gwa ga te
no ob shin
sal su om nun
dang yo nan
dun nuk kyo ji
don no
o di in
nun gon ji
non gwen cha
nun ji (sum ga te)
a pu jin nan ni~
I can't breath
without you~
ni ga ne jon
bu yon nun de
man ni ya

Sunday, 28 December 2014

Kang Nam - What Do I Do [Easy-Lyrics]


ga su mi a pa so
nun mu ri
hul lo so
su it ta mak
kyo so
got ta mom
cho so
ji na gan
mo dun ge
da ji wo ji
get ji
ne mo dun gi
o ge
ja gun chu ok
dul do
hi jen

Sa rang-et ton
sung gan du ri
no mu ship ge
sa ra jo
bo ryo yo
o tok ka jo
o tok ke yo
o tok ke
ku del li jo yo
ne ga su me
ne ma um me
I wanna be
with you my Love

Do hi sang
han dwen
da nun gol
hi je ya nan
al ge dwet jo
o tok ke
hi rok ke
gun nyang

Ik suk kan
gol mok gil
ga chi an don
ben chi
ni ga to ol la so
sa jin
nul bwa so
no buk go in nun de
nal bo myo
hun nun de
ne ga
a ni yo do
gu rok ke
u so yo
hi jen

Hi mi he jin
gi ok du ri
hi jen mo du
sa ra jo
bo ryo yo
o tok ka jo
o tok ke yo
o tok ke
ku del li jo yo
ne ga su me
ne ma um me
I wanna be
with you my Love

Do hi sang
won na ji an cho
ku jo heng bok ka
gil ba re
jong mal
gwen chan na yo
naa an

Hi jen
gu nal cho rom
a pu ge
ul ji ma
ne ma me
so ra do gut te
cho rom mu so bwa
an dwe na yo
an dwe get jo
ma ji mak
sa rangi ran gol
ha na yo~

O tok ka jo
o tok ke yo
o tok ke
gu del li jo yo
ne ga su me
ne ma um me
I wanna be
with you my love

O tok ke
ku del li jo yo
do hi sang
hal su ob so yo
hi je nun
han dwe na bwa yo
Gu ron na rul
wi ye
gi ok kal le yo
jo gum man
hi rok ke
gun nyang

Saturday, 27 December 2014

EXO - My Turn To Cry [Easy-Lyrics]


Ang mong-ul
kwo so yo
ul don gu de rul
a na ju gi jo ne
ku me so ke
yo bo rot jo

So gul pun
ma me
ko tu nul yo ro uh
dal bi che
mul du rin
nun mul lo
pyon je bo ne yo

Remember
gu de ga
him dul te myon
nang sang
nun mu ru ru
sum gwa bak
kwot jo~
na om nun go
se son
ul ji ma yo
Don't Cry
nun mu ri man ton
gu de ra so wo

An dwe yo
It's my turn
to cry
ne ga hal ke yo
gu de ye
nun mul mo wa
It's my turn
to cry
ne ge mak gyo yo
gu nun mul ka ji
This time
This time.. ye i ye

Bo ril
pon net ton
ba ren
sa jin dul
no mu a pa so
i jen bol
su ga ob jo

To ja mi
o ji an nun bam
o du un
banga ne
nun tu go an ja
gu de ol gul
gu ryo jo

Su jup
dan mi so wa
sang nyang-an
nun dong ja (ye he~)
an go shi pun de
ot tok ka jo
na om
nun go se son
ul ji ma yo
Good bye
i jen ne ok ke
mot bil lyo
yo ho

An dwe yo
It's my turn
to cry
ne ga hal ke yo
gu de ye
nun mul mo wa
It's my turn
to cry
ne ge mak gyo yo
gu nun mul ka ji
This time
ne nun mul
ka ji
This time
yeah~

Nan (ajik)
nol (gu de rul)
sa (man ni)
rang (sa rang-an)
he (na mo ji)
yo (no mu na do gu ri wo yo)
ul (bu di)
ji (go gi son)
mal (heng bok)
a yo (he jwo yo)
I'm missing you~

An dwe yo
It's my turn
to cry
ne ga hal ke yo
(oh ne ga
hal ke yo wo)
gu de ye
nun mul mo wa
(nun mul mo wa i ye)
It's my turn
to cry
(it's my turn to cry)
ne ge mak gyo yo
(ne ge mak gyo yo)
gu nun mul ka ji
This time

Ul ji ma yo
Baby
It's my turn
to cry
ne ga hal ke yo
(oh ne ga hal ke yo)
gu de ye
nun mul mo wa
(ho, no no babe)
It's my turn
to cry
ne ge mak gyo yo
(ne ge mak gyo yo)
gu nun mul ka ji
This time

Gu nun mul ka ji
This time
Gu nun mul ka ji
(nol sa rang he
yeah)
This time
gu nun mul ka ji
(nol sa rang he)
This time
sa rang he
sa rang he
ul ji ma yo
ne ge mak gyo
Woah~

Friday, 26 December 2014

BTOB - The Winter's Tale [Easy-Lyrics]


A while back
there was
the happiest couple
in the entire world
However,
It was said
that their love
could not
last forever
I wonder
"How are the
two spending
their time
these days?"

A rum da wot ton
nu ni
bu shi don
no wa ham ke
han ji
nan gyo ul
ne ge ju ot ton
so tun
pyon ji wa
o sol pun chut
gi nyo
mil som mul

Na al na ju myon
du son
ja ba ju myon
ne mam ka ji da
no gan nun de
i jen ne ga
ha nin gu wa
(ne ga
ha nin gu wa)
gyo u rul
bo ne get jo

A jik do
nu ni ne ri myon
tu gop don
ni nun mu
rit ji mo te
mian ne
a jik do
no rul sa range
ha ji man
ni jen
nul bo nel ke

Heng bok ke ya dwe
nan ku go myon dwe
nal to nan
man kum no neng
bok ke ga dwe
i jen na
ha nin gu sa ram
gyo te son
ul myon nan dwe
no nul myon
nan dwe
Nu ru so ya dwe
jo hin
nun cho rom
hwan na ge
ni mi so ru hun
se sang-ul
do po jo
nan gu go myon dwe
ne mam do pyon
nal su it ge
heng bok ke

Shi ga na pes
so jo gup
pe jo ga
gup pe jil
su rok song gup
pe jo ga
nan gwen chan nu ni
heng bok ke
no man
ip ga ye me
so rul kun
chi nun ma
shi rin ge
jo ri ga go
bo mi yom myon
ni cho ji get jo

Gu ron nun nu ro
gwan chal ma
nan gwen chan na
(an gwen chan na)
Uh, hok shi na
hok shi na
ha go ni ga
o gi man
nal gi da
ryot ji man
yok shi na
yok shi na
i jen gwen chan ta
nun go jim mal
da go bi na
no ob shi nan
Ni ga o gil
ba ra nun gon
na ni ji
da shi
bu wa lai gi
him dun
Never ending
story Nah
i byo ri sul
pun sa rang-un
chom mi yo so
he ma da gyo
u ri chu wo ji nun
i yun ob so

A jik do
nu ni ne ri myon
tu gop don
ni nun mu
rit ji mo te
mian ne
ha jik do
no rul sa range
ha ji man
ni jen
nul bo nel ke

Heng bok ke ya dwe
nan ku go myon dwe
nal to nan
man kum no neng
bok ke ga dwe
i jen na
ha nin gu sa ram
gyo te son
ul myon nan dwe
no nul myon
nan dwe
Nu ru so ya dwe
jo hin
nun cho rom
hwan na ge
ni mi so ru hun
se sang-ul
do po jo
nan gu go myon dwe
ne mam do pyon
nal su it ge
heng bok ke

Mon nun
na ru yon ni
su chi nun
ba ra me
ni mi so ga
mu do it da myon
First Snow
of the year
stil reminds
me of you
But now
i can say
that i'm over you
na du to nu nul
ji an nul ke
ye, I don't wanna
cry no more
ye, I don't wanna
cry no more

Heng bok ke ya dwe
nan ku go myon dwe
nal to nan
man kum no neng
bok ke ga dwe
i jen na
ha nin gu sa ram
gyo te son
ul myon nan dwe
no nul myon
nan dwe
hu ru so ya dwe
jo hin
nun cho rom
hwan na ge
ni mi so ro hun
se sang-ul
do po jo
nan gu go myon dwe
ne mam do pyon
nal su it ge..
heng bok ke

Wednesday, 24 December 2014

SOYOU - DIAMOND (Troll's Magic Mirror OST) [Easy-Lyrics]


Mo du
ne ge ma ra ji
ha nu re so
wo nul
bil myon da
i ro jin da go
i ro jin da go
mot jin nei rul
gi da ryo

Cha ga-un
o rum so ge
ku do bo rin
hot ton
kum dul do da
sa ra jin da go
sa ra jin da go
no rul lo gyo
jul ma bo bi
pi ryo he

Mo du chak kan
chok pon ne
mo du no ra
jim mo te
But I never give up
da shi bit nal
kut te

Ji chi ten
ne ge gi de
ne nu ne
no bo yo
do hwan na ge
bin dal
non na ye
Diamond bil
in gol

Oh, I'm never
giving up on
(i never giving up
on you)
I'm never
giving up on you

Oh I'm never
giving up on
(i never giving up
on you)
I'm never
giving up on you

Oh, I'm never
giving up on
(never giving up
on)
I'm never
giving up on you
(i never give in your)

Oh, I'm never
giving up on
o dum so ge so
cha jun
your my Dai ya mon

Mo du
ne ge mal ha ji
bu di
chi myon chil
su rok
kang he jo to
han go rum do
du go rum do
da shi
chon chon ni
go ru myon dwe

Cha gap ge
da o ro bu to do
gu won het ton
ku mi da ke jo du
ni mam sok bit
na nun byol
cho rom
byon chi an nul
kum ma mi
ju nu he

Mo du chak kan
chok pon ne
mo du no ra
jim mo te
But I never give up
non na ye
Diamond bil
in gol

Oh I'm never
giving up on
(i never giving up
on you)
I'm never
giving up on you

Oh I'm never
giving up on
(you know
i never givin up
never givin up
O O O)
I'm never
giving up on you

Oh, I'm never
giving up on
(i never giving up)
I'm never
giving up on you
(i never give in up)

Oh, I'm never
giving up on
(ow)
o dum so ge so
cha jun Diamond

Sa sangi
dwin gu do
li te do
no rul
bi yu so do
ji gum mom chul
su om nun gol
gem mun ji gum
bu to ya
ni ga sum so ge
sum gyo dun
bi chul ta ra
bo da hwan na ge
bi chul
your my
Shining Star

Oh, I'm never
giving up on
I'm never
giving up on you

Oh, I'm never
giving up on
I'm never
giving up on you

Oh, I'm never
giving up on
I'm never
giving up on you

Oh, I'm never
giving up on
non na ye
dai ya mon~

Oh I'm never
giving up on
I'm never
giving up on you
(Noo Noh Noh
Noo No~)

Oh, I'm never
giving up on
I'm never
giving up on you

Oh, I'm never
giving up on
(i never givin
never givin
never givin
na mu gong nyo,
yea, he)
I'm never
giving up on you
(i never give in your)

Oh, I'm never
giving up on
o dum so ge so
cha jun
your my Dai ya mon

Sunday, 21 December 2014

Roy Kim - It's Christmas Day [Easy-Lyrics]


It's Christmas Day
ko ge rul
su gyot ton
su man nun
kot tu ri
tu di yo
ha ya ke
pi yo o ru jo
It's Christmas Day
hun na di
hun net ton
ga na nan
ma um me
ta dut tan
hyang gi ga
pi yo o ru jo

Su ju bo
mal mo te sot ton
ne a ne
sum gyo wa sot ton
sa rang
han dan gu mal
i jen ma ral ke yo
Cause
It's Christmas Day

It's Christmas Day
a mu ro chi
ya nat ton
ji bap pe
ben chi ga
gwen ni do
ne ma mul
we rop ge ha jo
It's Christmas Day
gu ri ul
ji mol lat ton
gu de ye
on gi ga da shi to
ne ma mul
shi ri ge ha jo

Su ju bo
mal mo te sot ton
ne a ne
sum gyo wa sot ton
sa rang
han dan gu mal
i jen ma ral ke yo
Cause
It's Christmas Day

Cause
It's Christmas Day

O nu rul
gi da ryo wat ton
ne a ne
ak kyo wa sot ton
sa rang
han dan gu mal
i jen ma ral ke yo
Cause
It's Christmas Day

Cause
It's Christmas Day
Cause
It's Christmas Day
Cause
It's Christmas Day

Saturday, 20 December 2014

Jung Joon Young - 10 Minutes Before Breaking Up (The Sense Of An Ending) [Easy-Lyrics]


Cha ga un
mok so ri
mong ga jal
mot dwen got
ga ta
jim jak kal
su ob so
no ye.. ma u mul
Gap jak
su ron yak so ke
go ul so ge
na rul
ba ra bo da
byo li ro
sul go ra.. mit go
ji bul na so

Ma um mun
na ran na bwa
bal go ru
mi nu ryo jo
i byo rerm
ma rul ra nun
gu yep pun
nol gul na nun
cha ma
ba ra bol
su ob sul got
ga ta

Mu sun
ma ru ral ka
ot ton pyo jong
ji ul ka
do ra son
dwit mo su bi
no mu a pu ji
nun na nul ka
ul myo but
ja bul ka
yak kan
mo sup bo il ka
jo mol li so
bo il ni mo su bi
nan du ryo wo

Jong mal kut nal
gong ga bwa
jak ku su mi
cha ol la
bo nel ja shin
nob so do
han go rum
mul lo so nun
ni byol
o ru su ron
sa rang-il
ten de o ho~

Mu sun
ma ru ral ka
ot ton pyo jong
ji ul ka
do ra son
dwit mo su bi
no mu a pu ji
nun na nul ka
ul myo but
ja bul ka
yak kan
mo sup bo il ka
jo mol li so
bo il ni mo su bi
nan du ryo wo

(Cha ga un
mok so ri
mong ga jal
mot dwen got
ga ta)..

Yeah~ uu hu~

Ul kok
nun mu ri na
i ron ne ge
hwa ga na
hu ru nun nil
bun nil cho
yo gi so mom chul
sun nob sul ka
na nun yon
sup pal ge
gwen chan ta
nun go jit mal
gu ron de we
jo mol li ni mo sup
hu ryo jil ka

Saturday, 13 December 2014

Shannon - Daybreak Rain [Easy-Lyrics]


Se byo gul ke
u dut
bi ga ne ryo
nun mul do
hu ru go
ni ga du ku
ri wo jo
ju che hal
su ob shi

Ne i run
ni jul ko a gu
gwen chan na
gwen chan na
ha myo
ja mul chong
he do
nan nun mul man

Byon na mob shi
na man seng gak ke
jul ko ra go
na rul
ul li nun
i rob sul ko ra go
gu ro ke
no ma re no ko

Ni ga to to to
ul lyo
to to sul po
na man
a pu dan ge
ni yol lang man
gi de ri nun ge
no no no
ta wi
da sang gwan
na han go shi po
je bal
na ye
mo ri so ge so
ko jo jo~

Ni bon no rul to
nul lo
bo ryot ji
kun no bo ril ge
po nan de
hu we hal ten de
him dul ten de

Ul da ut da
hon ja mi wo
ha da nol cha ja
i rok ke
no rul
sa range sot
gu na (sa range so so)
ni ga no mu
bo go shi po

Ni ga to to to
ul lyo
to to sul po
na man
na pu dan ge
ni yol lang man
gi de ri nun ge
no no no
ta wi
da sang gwan
na han go shi po
je bal
ne ge so
ko jo jul le

i rok ke
no ru
rit ji mo te
Lonely Lonely
Lonely
we ro wo
ni ga om
nun ni bam
na ru rit ji ma
na ru rit ji ma~

Ni ga to to to
dul lyo
to to su ryo
na man
na pu dan ge
ni yol lang man
ki da ri nun ge
no no no ta wi
da sang gwan
nan ha go
shi po je bal
ne ge so ko
jo jul le

Se byo gul ke
u dut
bi ga ne ryo
nun mul do
hu ru go
ne ga do
gu ri wo jo
ju che hal su ob shi
hu~ hur~

Monday, 8 December 2014

Park Hyo Shin - Happy Together [Easy-Lyrics]


Se sang-ul
mol la sot ton
ma nyang-uk ki
man net ton

Pu run
ha nul dar mun
ku mul ga jin
ki ja gun
ko ma ga
o nu se
da mul lom
nun da.. mm

On dok gwi ro
jop ge twi
(ku ja gun
gil ta ra)
o di ro
ga nun gol ka?

Ja gun
do re gu
man no mo jo do
ki ro na
da shi gu
gil ta ra
ko ro bu ryom
jom do di
myo not te?
o di dun jo wa

Han go rum shik
so Happy Together
no ye so nul
jap go so
no wa ba rul
mat chu myo
ka ja

We are
Dancing Together
so du ru
jim ma
jo gum mik
suk ka
mel lo di rul
bul lo bwa

rururu rururu
no rul wi yan
mel lo di
rururu rururu

Nu gu do
sang sang mo tal
(sang sang mo tal)
ne i ri
to o get ji

So na gi ye
ja ra nan
mu ji ge
bil lyo na
po ket so ge
ga duk
kum no o du ryom
ju mu nul
we wo
it's gonna
be alright

Han go rum shik
so Happy Together
no ye so nul
jap go so
no wa ba rul
mat chu myo
ka ja

We are
Dancing Together
so du ru
jim ma
i je il suk ka
mel lo di rul
bul lo bwa

rururu rururu
no rul wi yan
mel lo di
rururu rururu

Ha nu ra ren
nu wo jam kan
swi yo ga do dwe
nu nul ga ma do
bo in nun

No rul dal
mun myol cha ja
ko map da
ni nin sa ri
gon nen da~ no wo~
ho o ho~ ne ye
ku ge
ba ro no ya ha

So Happy Together
da shi pal
ga ho na chim
mo nan mon nyo
he nert ton
na ja

We Belong Together
hon ja ga
an nya
yong won ni
no rul
wi he bul lo
jul li
mel lo di

rururu rururu
u ril wi han
mel lo di
rururu rururu

ji gum
ne a pe yen nun
ne ga
chat ton se sang..

Saturday, 6 December 2014

A Pink - LUV [Easy-Lyrics]


Gi ok ka ne yo
u ri
ham ke het ton
shi gan
L.O.V.E LUV
sol le in na yo
han ten
mo dun go
shi yo ton
L.O.V.E LUV
i je nun
gak kum
seng gang na
nu gut te
L.O.V.E LUV
shi ga nul
dwe dol li
su nun nom na yo
mi dul
su ga ob so
han cham
ji na bo rin
nu ri ye gi

(My Love) yu nan
ni jit chi go
gi ro sot ton
ha ru we
(My Love) pyo nun
na na do
ob jo (L.O.V.E LUV)
jam shi ra do
nu gun ga
ye ge
ki de o so ul
go ship jo Yeah

No wa na
du ryop ji ga
an ton
gu shi gan
so ro so nul
ja bul te myon Yeah
no ha na
no man ne yo pe
i so ju myon
a mu got to
pil lyo op don
gu na rul~

Gi ok ka ne yo
u ri
ham ke het ton
shi gan
L.O.V.E LUV
sol le in na yo
han ten
mo dun go
shi yo ton
L.O.V.E LUV
i je nun
gak kum
seng gang na
nu gut te
L.O.V.E LUV
shi ga nul
dwe dol li
su nun nom na yo
mi dul
su ga ob so
han cham
ji na bo rin
nu ri ye gi

(My Love) su ob shi
ma ju chi
nun sa ram dul
so ge so
(My Love) jom jom
i cho jo ga
get jo
(L.O.V.E LUV)
gu re do gak kum
gut te
seng ga gen
yo jon i
u su man
na jo Yeah

No wa na
no mu
heng bok ket ton
gu si gan
so rul ma ju
bol te myon Yeah
no ha na
no man na rul
mi do
jun da myon
se sang ga jang
hi mi dwet ton
ku de ga na.. ho~

Gi ok ka ne yo
u ri
ham ke het ton
shi gan
L.O.V.E LUV
sol le in na yo
han ten
mo dun go
shi yo ton
L.O.V.E LUV
i je nun
gak kum
seng gang na
nu gut te
L.O.V.E LUV
shi ga nul
dwe dol li
su nun nom na yo
mi dul
su ga ob so
han cham
ji na bo rin
nu ri ye gi

(Non nal) gu ri wo
ha na yo
(Non nal) gu ri wo
ha na yo
(Nan nol) gu ri wo
ha go it jo
(gu ri wo he yo)
non na ye
gi ok so ge
chu ok o din ga
gu rok ke
na ma it jo
(never forget U)

Gi ok ka ne yo
u ri
ham ke het ton
shi gan
L.O.V.E LUV
sol le in na yo
han ten
mo dun go
shi yo ton
L.O.V.E LUV
i je nun
gak kum
seng gang na
nu gut te
L.O.V.E LUV
shi ga nul
dwe dol li
su nun nom na yo
mi dul
su ga ob so
han cham
ji na bo rin
nu ri ye gi

Friday, 5 December 2014

AOA - Like A Cat [Easy-Lyrics]


Hey, no matter
where you go
(gu o dil bwa do)
The pretty girls
are A.O.A (yes)
You know (I know)
You Know (I Know)
I'm good I'm Hot
I'm Fresh
I'm fly
Brave Sound

Na ga tun ne
chom bwat te why
bon sun gan
nuk kim wat te why
su man sa ram
gu so
ge so do
yu byol la ge do
nan bi chi nat te

Nal ta ra
do ra ga
nun go ge
na ro kwak cha
bo rin
du nu ne
ma rul
gol ka mal ka
mang so ri
nun mo sup
no mu ki yo wo

He sa run
na rul bi chu nun
Spotlight
light light light
na ma ni gu de
mo ris so ge
Headline
line line line

Ku mul kwo
do ne ga
bo i ge dwel
go ya
go mi nun
Stop it
da ga wa
Baby Come on

No ye ge
sap pun sap pun
go ra ka
jang mik ko
chil ko ko so
gu de ye ge
an gyo
jul ko ya
kam jak nol le
jul go ya
Sap pun sap pun
go ro ko
gu de ga jam
du ro sul te
sal myo shi
a na jul ko ya
kam jak nol le
jul go ya

Lal lala
lal lal lal
Lalalala
lal la lal la
Lal lala
lal lal lal
Lalalala

I'm good I'm hot
I'm fresh
I'm fly

Lal lala
lal lal lal
Lalalala
lal la lal la
Lal lala
lal lal lal
Lalalala

I'm good I'm hot
I'm fresh
I'm fly

Sap pun sap pun
ni da ga
gerl le la
o nul ba me
a mu do
mo ru ge
se gun se gun
ja mi dun
gu de ip su re
sal myo shi
na im mat chul le
No wa na ye
dal kom man
ni bam
mi ba me
ku tul
kwak jap go o
ku de nun na
man ni nuk de
na nun gu de
gwi yo un
go yange

He sa run
na rul bi chu nun
Spotlight
light light light
na ma ni gu de
mo ris so ge
Headline
line line line

Ku mul kwo
do ne ga
bo i ge dwel
go ya
go mi nun
Stop it
da ga wa
Baby Come on

No ye ge
sap pun sap pun
go ra ka
jang mik ko
chil ko ko so
gu de ye ge
an gyo
jul ko ya
kam jak nol le
jul go ya
Sap pun sap pun
go ro ko
gu de ga jam
du ro sul te
sal myo shi
a na jul ko ya
kam jak nol le
jul go ya

Lal lala
lal lal lal
Lalalala
lal la lal la
Lal lala
lal lal lal
Lalalala

I'm good I'm hot
I'm fresh
I'm fly

Lal lala
lal lal lal
Lalalala
lal la lal la
Lal lala
lal lal lal
Lalalala

I'm good I'm hot
I'm fresh
I'm fly

We fly high
o nul ba me
na ran go
do no pi
na ra ga jo
gu ru mi
dal li me ge
ne so ni
da su it ge

Sap pun
ni na ra on (on)
tol li nun
ne ma mul
a ra jo
Oh talk to me
Oh lead me
Oh kiss me baby
o nul bam~

Lal lala
lal lal lal
Lalalala
(Woah~)
lal la lal la
Lal lala
lal lal lal
Lalalala

I'm good I'm hot
(Come baby kiss baby)
I'm fresh
I'm fly

Lal lala
(The Pretty girls
are here)
lal lal lal
Lalalala
lal la lal la
(Babe Come On)
Lal lala
lal lal lal
Lalalala

I'm good I'm hot
I'm fresh
(Come On Over boy~)
I'm fly

Monday, 1 December 2014

Roy Kim - Pinocchio (Pinocchio OST Part 2) [Easy-Lyrics]


O nul do
ku de nun
un ne yo
na mol li so
ku del to ra so
ut jo
o jo myon
han bon ju mun
nal bo myo
gu de ga
kok u so jul
got man
ga ta
sil ba ram ta go
ku de ye
hyang gi ga
ko kut te
su chi ne
na ye gyo te o

Ku de he ye
nun bi chul
bo myon
tol lyo on ne
mon hut nal
on jen ga nun
gi ok dwel ne~
sa rang
so jung han
ku de yo

Hu u hu huu~

O nu run
ku de ga
u ne yo
nan dwi ye so
ku del
ta ra so
ul jo
o jo myon
han bon ju mun
ku de ye
du nu ne
nun mu rul
dak ka ju
go pa
bam ba ra
mi man ni cha yo
ne ge ro
ho a na jul
ge yo
na ye gyo te o

Ku de he ye
nun bi chul
bo myon
tol lyo on ne
mon hut nal
on jen ga nun
gi ok dwel ne~
sa rang
so jung han
sa ram
ku de ay ma ni
un myongi jo
u ri on jen ga
ham ke hal gu
na ru huu~
gu de ma nul
I Love You~