Pages

Tuesday, 30 September 2014

TOPP DOGG - Say It [Easy-Lyrics]


Ta dal ger ne
i shi so ne

What are you doing?
what are you doing?

Hey, he rep bab pe
ne style rot te

What are you doing?
what are you doing?
Can't Wait

Mal lo hey
Mal lo (he bwa)
Mal lo hey
Mal lo (he bwa)
Mal lo hey
Mal lo (ne ga)
je de ro ra go (hu)

I wanna get
wanna get
wanna get high

I wanna get
wanna get
wanna get high

Follow Hey
Follow (he bwa)
Follow Hey
Follow (he bwa)
Follow Hey
Follow (ne ga)
de se ran da go (Hu)

I wanna get
wanna get
wanna get high

I wanna get
wanna get
wanna get high

We one a
another Level
nuk ki mun be ro
ji gum hyon ga
ge nun ba
nun Error
Fresh a
ja beg gi Dope
u ri ya pe
bu nun man nun
su shi ga dul
u rik ki ri
he mo gul
te nik ka jal bwa
bo yo jul ge
heng dong
an ne mal man
pa ru gon
nu ri gon
da mi ro bo ril
te nik ka
a jik ka jik
do tu re
bak kin no il
mo du ge go

Ge gu ji ge
be to boi
jo gu ne dwi ro
wat ton ne dul
ri jen bo i ji
do an na
gat ji an ta
ma ran ga chan
ner der rer
mo shin nun ge
mon jin a ro
i gon hak gyo
we san be wo so
yal pak kan
yo ga sal
che wo so
do gu ron shi ge
kon sep
u nu ri bal
chi do mot
ta ra wa
tok bo
jo gin Topp
Dogg Muzic group

No nun de
wen pyo jong
yong gi
shi jak bu to
mak na ga nun ge
ne bang shik

What are you
Looking at
sak da Burrow,
sak da Burrow
ne ge so nun
jom de
o cho ja go,
wo cho ja go Wah!

Mal lo hey
Mal lo (he bwa)
Mal lo hey
Mal lo (he bwa)
Mal lo hey
Mal lo (ne ga)
je de ro ra go (hu)

I wanna get
wanna get
wanna get high

I wanna get
wanna get
wanna get high

Follow Hey
Follow (he bwa)
Follow Hey
Follow (he bwa)
Follow Hey
Follow (ne ga)
de se ran da go (Hu)

I wanna get
wanna get
wanna get high

I wanna get
wanna get
wanna get high

Ah, mal lo
ay mal lo bro
ah, hom ran
cho mal lo
hom ran
yo gi jo gi dul
shus so de
nun bang shik
ri dum ta nun
bak ja gam gak
ge sok
ol la ga ne
Tension ye

Chon je du ri
jip pan nak dong
nam da rum
ga yo ge de pyo
hal jun bi rul ma
chok go
gang da gu
do gat chun tis
Follow me
I'm Topp Dogg
ready for us
ga ryo jin
be rul bok ko
na o shi gan
This is
Topp Dogg time
We always on top
mit bap
ga ra no
shi gan nob so
ne ga ga nun gil
ma da de jung-un
da mi cho bul
man ni sum
mal lo ha gil (rah!)

O di so dun
sa ra nam ji
da dok ga tun
mu de rul
lu rin won
chi an ji

What are you
Looking at
sak da Burrow,
sak da Burrow
pon na ji an na
nu ga bwa do
wan jon ni
da ru jan na O

Mal lo hey
Mal lo (he bwa)
Mal lo hey
Mal lo (he bwa)
Mal lo hey
Mal lo (ne ga)
je de ro ra go (hu)

I wanna get
wanna get
wanna get high

I wanna get
wanna get
wanna get high

Follow Hey
Follow (he bwa)
Follow Hey
Follow (he bwa)
Follow Hey
Follow (ne ga)
de se ran da go (Hu)

I wanna get
wanna get
wanna get high

I wanna get
wanna get
wanna get

Oh,
ga ta bo yo
ga ta bo yo

Oh ho,
ga ra bo ryo
ga ra bo ryo

Oh ho,
ga ta bo yo
ga ta bo yo

Oh ho,
ma kum mu yo
jo sum
man nuk kyo jo, rah..
No Doubt, No Doubt
No Doubt


Mal lo hey
Mal lo (he bwa)
Mal lo hey
Mal lo (he bwa)
Mal lo hey
Mal lo (ne ga)
je de ro ra go (hu)

I wanna get
wanna get
wanna get high

I wanna get
wanna get
wanna get high

Follow Hey
Follow (he bwa)
Follow Hey
Follow (he bwa)
Follow Hey
Follow (ne ga)
de se ran da go (Hu)

I wanna get
wanna get
wanna get high

I wanna get
wanna get
wanna get high

Monday, 29 September 2014

Song Ji Eun - Don't Look At Me Like That [Easy-Lyrics]


Bul bit tu ri
ko ji myon
jo yongi
nol man na
ga ship pu nin
se sange
ko chu ro
pi yo na ha
we gu re ay
we an dwe ay
su gun de go
hu ri sa il
mal li go
we gu re ay
we an dwe ay
ju gul man kum
gu to rok
sa ranga nun de

Cho da bo ji mah
gu ron
nu nu ro
sa rang-es
sul pu nyah
pu nyah
u rin
yok ka ji jom mah
bo in nun
de ro
ju gum da rul
pu nyah
pu nyah
u rin
gun nyang
ne bo ryo do

Mom chwo
bo rin se sange
sal su nun
ob sul ka ha
we gu re ay
we an dwe ay
jal mo tan ge
u rin ha na
om nun de
we gu re ay
we an dwe ay
ju gul man kum
gu to rok
sa ranga nun de

Cho da bo ji mah
gu ron
nu nu ro
sa rang-es
sul pu nyah
pu nyah
u rin
yok ka ji jom mah
bo in nun
de ro
ju gum da rul
pu nyah
pu nyah
u rin
gun nyang
ne bo ryo do

Tell Me
What is Wrong
Tell Me
What is Wrong
Tell Me
What is Love
Tell Me
What is Love

Nu nuk ki
nun de ro
sa ranga go
shi po nan
byon na ji an na
ku nu gu ga
mo re dwo

Cho da bo ji mah
ku ron
nu nu ro
sa rang-es
sul pu nyah
pu nyah
u rin
yok ka ji jom mah
bo in nun
de ro
ju gum da rul
pu nyah
pu nyah
u rin
gun nyang
ne bo ryo do

Friday, 26 September 2014

BLOCK B - HER [Easy-Lyrics]


Jesus mus
sum ma ri
pi ryo he
mo du nol jak
pu mi ra go
bul lo
just a little
bit of you
gyok ka ge
ak kyo Baby
ye, ye

Wuw Block B
Yup, It's
Excellent Baby

Of flaw no law
do hal
na wi yob shi
ya rum dak
u shin gun nyo
i ja te
bo tong yo jan
myong ham
do mon ne mil go
ki ri ki ri
mung cho ni
hom da mul
na nu get tei yah

Jal du ro!

Ju wi ye nuk ke
nom dul ju i
ja shik dul
ra na ga
chwi we mo ji
sang chu wi
mang chi ro
dwi tong su an de
ma jun du shi
mo ris so gi
ting-ak ko
wo ji ru wo

Jesus mus
sum ma ri
pi ryo he
mo du nol jak
pu mi ra go
bul lo
Just a little
bit of you
gyok ka ge
ak kyo Babe
mo ha na
pa ji mob shi
ye pu gu na

Her, a oh !
Her, a oh !
Her, a oh !
Uh, o a ni
bong bong-eh

Her, a oh !
Her, a oh !
Her, a oh !
no mal gon jon
bu pyong bom me

Oh,
A ji ra ge
po dun gok sern
nan ba ro gi
jal la ni
The suction
mu jak jong
bu dam ju nun
mong chong
gi dul sai ye
non bin
ter mong
nun Boxer
na ye Olivia hussey
nung yo gis so do
hos se nun
nom nun gu
song pum gwa
jok jo ran
bol lyum gam
I wanna
hug and Kisses

Ju wi ye nuk ke
nom dul ju i
ja shik dul
ra na ga
chwi we mo ji
sang chu wi
mang chi ro
dwi tong su an de
ma jun du shi
mo ris so gi
ting-ak ko
wo ji ru wo

Jesus mus
sum ma ri
pi ryo he
mo du nol jak
pu mi ra go
bul lo
Just a little
bit of you
gyok ka ge
ak kyo Babe
mo ha na
pa ji mob shi
ye pu gu na

Her, a oh !
Her, a oh !
Her, a oh !
Uh, o a ni
bong bong-eh

Her, a oh !
Her, a oh !
Her, a oh !
no mal gon jon
bu pyong bom me

Ba wi cho rom
mu gam jong-an
ne ga
i rok ke
da shi ba bo ga
dwen da
jong shin
cha ryo bo ni nik
pe wa so
Ow, could you be
Ma We Love

Uh,
Jong mal
gop ta go wa
nu gun ga
da ga wa
mal go
myon nom mi so
man don jo jwo
ni yol lak
cho nan dwe
chim bu to
dak ko wa
mul lo so
Stop your Talk
Her oh, Her oh
Baby,
I'm all yours

Jesus mus
sum ma ri
pi ryo he
mo du nol jak
pu mi ra go
bul lo
Just a little
bit of you
gyok ka ge
ak kyo Babe
mo ha na
pa ji mob shi
ye pu gu na

Her, a oh !
Her, a oh !
Her, a oh !
Uh, o a ni
bong bong-eh

Her, a oh !
Her, a oh !
Her, a oh !
no mal gon jon
bu pyong bom me

Thursday, 25 September 2014

Ailee - Don't Touch Me [Easy-Lyrics]


Yeah, Uh
All ma Ladies Clap
Clap, Clap
Clap, Clap
Come On

Nal sa rang-an
da nun
gu hun ne pa jin
go jit mal
ban bok dwe
nun saum Gotta go
I say good bye
tan sa ram man
na go
ne gen ji be ga
so jat ta go
dul lo de
nun no je bal
gun nyang
ka ra go

Mwol won het
to o nu se
ne so nul ja ba we
no dap ge
to da run ney
cha ja to
na ga ra go u
nol to na nun gon
ne gen hen
gu ni ran gol
Get out, Get out
Get out, Get out
what you want

Ne mo me
son de ji ma
so rum ki
chi nik ka
ne i rum
bu ru ji ma
dut gi shi run
nik ka
ni ga mol lan da go
sa rang ha gin
mol lan da go
dwe so
pil lyo ob so
ko jo Far away
ne mo me
son de ji ma

Nan do ra ga
ji gan na
nol sa ranga
ji an na
I'm out, I'm out

Mian na da
ha ji ma
dwet go
sol myonga ryo
ha ji ma
jok dangi jom he
so ri ji ru gi
jo ne

Oh Stupid
jal seng gak ke
ge sa
ni nu ri ni
nun bu shin
nal no chin gol
non hu we
ha ge dwel gol
i son no ra go
kol bo gi
shi ta go o u
Get out, Get out
Get out, Get out
Let me go!

Ne mo me
son de ji ma
so rum ki
chi nik ka
ne i rum
bu ru ji ma
dut gi shi run
nik ka
ni ga mol lan da go
sa rang ha gin
mol lan da go
dwe so
pil lyo ob so
ko jo Far away
ne mo me
son de ji ma

Nan do ra ga
ji gan na
nol sa ranga
ji an na
I'm out, I'm out

Ga shi bak kin
ma rul
shil kot po
buk ow
a ju wan byok
ka ge
do ra so nun de
we jak ku
du nu ne
nun mu ri
cha nun ji
Get out, Get out
Get out, Get out
Let me go!~

Ga su mun
na pu ji man
sa rang-un
kut na so
no na ni ra go
he do
i mi nan kut na so
i jen na ru
ri go
kwa got ta win
chi wo du go
non no de ro
heng bok ka gil
ba ral ge
ne mo me
son do ji ma

I'm out, I'm out
I'm out

Monday, 22 September 2014

TEEN TOP - Love U [Easy-Lyrics]


Ku de nun,
ne sa rang-im
mi da

Kum mang ga ta
ji gum
no wa ga
chi in nun ne ka
kum me so kel ka
tu ryo wo
an ke yo na
su myon jok ke so

Shi ga ni
i de ro
mom chwo bo ryo
sum myon jok ke so
i gi jo gin
go a ra
ha ji man
no mu jo un gol
o tok ke

I Love U
I Know Love is
Hard, Hard Yeah
I Love U
I Love U
I Know Love is
Hard, Hard Yeah
Sa range

Sa ra in nun
gi bun
ku de nun nal
ut ge man dul jo
sa rang ha nik ka
sa ra ga
ne ga
me il me hi ri
no mu jo wa yo
Please Tell Me
ne ga hi sang-an
go rang so
no man bo myon
nut ge dwe yo
ba bo ga te

Shi ga ni
i de ro
mom chwo bo ryo
sum myon jok ke so
i gi jo gin
go a ra
ha ji man
no mu jo un gol
o tok ke

I Love U
I Know Love is
Hard, Hard Yeah
I Love U
I Love U
I Know Love is
Hard, Hard Yeah

Sa range yo
Sa rang-al ke yo
Sa rang-er re yo
Sa rang-al ke yo
He i ye
ku de nun
ne son man
kok cha bu
myon dwe yo
ne son cha ba
jul le ay yo
wo u wo~

I Love U
I Know Love is
Hard, Hard Yeah
I Love U
I Love U
I Know Love is
Hard, Hard Yeah~
Sa rang he

Sunday, 21 September 2014

2PM - Go Crazy [Easy-Lyrics]


Ha ni mi ching go
a ni ya kum myo
il ba mi
dwe nik ka
yol tus shi ga
de do na jam mot
cha ges so da
nal bo ru nik ka
ha ni mi ching go
a ni ya
ba mi ya ba mi
a ni ya
kil ko ri
bu to kul lo be
se sange mo du
yo ja du ri ya

Kul li nun
no ye hyang gi ye
no ye mom ji se
ku ron
nun bi che na
mi cho bo ryo
kwit ga ye
sok sa gyo jwo
no ye mok so ri ye
sum so, ri nun
go chi ro jo ga
hah! ha!

Mi ching go
a ni ya
o nul bam
mi chi ryo
go jak jong-an
nom du ri ya
o nul man
mi chi do rok
dal li jan
ma ri ya i ya i ya
mi ching go
a ni ya i ya i ya

Mi chin
sa ram dul (Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy!
mi chin
sa ram dul (Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy!

Ha ni mi ching go
a ni ya
ha jik do kut ji
a ni ya
hi ja shik ki
cha ga ja go
dal lyo bo jo nerl
li do a ni ya
a ni mi ching go
a ni ya
a jik sa ram
du ri da
da dul mo du mo yo
ha na dwi yo
mi cho ga nik ka

Everybody
just drop it
like it's hot
ham ke ha na
jul go
wo ji jan na
ha ju o ji ro
mong rong
ha me so
bos so na gin
no mu i ru jan na
chong chu nun
jor mu me bok
go chung-un
jor mu me dok
ne i run nob so
No day, but Today

Mi ching go
a ni ya
o nul bam
mi chi ryo
go jak jong-an
nom du ri ya
o nul man
mi chi do rok
dal li jan
ma ri ya i ya i ya
mi ching go
a ni ya i ya i ya

Mi chin
sa ram dul (Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy!
mi chin
sa ram dul (Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy!

Cho sa ram
du re son chit
ku jor mun
so ge we chim
ne ga sum
jom jom do
tu go wo
Going Crazy babe

Clap your hands
everybody
Everybody gettin'
all Crazy

Clap clap your hands
everybody
Everybody gettin'
all Crazy
(Everybody knows it)

Clap your hands
everybody
Everybody gettin'
all Crazy
(You can't stop it baby)

Clap clap your hands
everybody
Everybody gettin'
all Crazy

Ha ni,
mi ching go
a ni ya
o nul bam
mi chi ryo
go jak jong-an
nom du ri ya
o nul man
mi chi do rok
dal li jan
ma ri ya i ya i ya
mi ching go
a ni ya i ya i ya

Mi chin
sa ram dul (Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy!
mi chin
sa ram dul (Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy! (Go Crazy!)
Go Crazy!

Friday, 19 September 2014

GOT7 - I Like You [Easy-Lyrics]


Ja ne mal jal
du ro nan
ni ga jo wa
no ye
a dam man ki wa
jak go
o tok kan ko wa
ayng du ga
ting ger ip sul
a mu ron gi sul
do ob shi
ne ip su re
gun nyang gat ta
de go is sul

Te ol ma na
ye pun ji mol la
her no mu
dal kom me
so hal te
ma da
kam jak nol la
er kron de we
ge sok no nun
ni ga tuk byo ra
ra nun gol
mol la
ot ton yo jal
de ryo wa do
nan no rul gol la

Non hwan
ha ji nan chi man
hu nun na ge
bin na
bam ma nu re
dal cho rom
du re ping
dul guk cho ro~ om

no nun pyong
mo man
got gat ji man
tuk byo ra ra
rik ka
a nun sa ram
nu ne man
bo in nun
bo sok cho ro~ u wo

No ni ga
ye pu ji
do wan ta
nun do jak gok
ko do jak ko
nal shin na
ji do wan ta
tong tong
ha go ki do
jak ko
da run yo ja dul
no mu ye pun de
we ni ga jo wa
gu rong gok
jong gu man he
nal mit go
tak ma mul no wa

No nun da run
yo ja tul
gwan tal la
yo jum ga chi
i rok ke nal la
ri ga man na
se sange
non tal la
ji do an nun
shi won
nan neng su
er mok mal la
ni ga ob su myon
na nun gal la
ji nun tang ga chi
me mal la
ni ga ol ma na
na rul heng bok
ka ge ya
ner ji, mol la

Non hwan
ha ji nan chi man
hu nun na ge
bin na
bam ma nu re
dal cho rom
du re ping
dul guk cho ro~ om

no nun pyong
mo man
got gat ji man
tuk byo ra ra
rik ka
a nun sa ram
nu ne man
bo in nun
bo sok cho ro~

A mu ri
ye pun ne yo
bo da do
nul shi nan mo del
bo da do
he mal gun
no ye gu
mis so ga
na nun.. jo wa
ne ge nun
se sang nu gu
bo da do
gu ot ton
yo ja bo da do
ne gen ni ga
je il ye po
ne mal mit do
nu ga mo ra he dwo
(Let's Break it
down now)

Non hwan
ha ji nan chi man
hu nun na ge
bin na
bam ma nu re
dal cho rom
du re ping
dul guk cho ro~ om

no nun pyong
mo man
got gat ji man
tuk byo ra ra
rik ka
a nun sa ram
nu ne man
bo in nun
bo sok cho ro~

TEEN TOP - Missing [Easy-Lyrics]


You gotta
be stronger
cause yo ma star
ma star, ma star
ma star, yeah

You gotta
be stronger
cause yo ma star
yeah

I think about you
hu we wa
miss you
a mu ron mal
do wa gi
shil ton na wa
na rul to na
do a mu rot chi
an nul
got gat ton
gu pyo jong
byon he
bo rin mal tu
in no

yeah yeah
No nun bad girl
na nun bad boy
o jo myon
u ri du run
cho bu to
wek ko
sai ye jib
chak ka go
so ro gul
sok kas sul ka
mam me
om nun ma rul
bel tul ka
ban bok dwe
nun sa me do i ge
sa rangi ra
mi do ga myo
so ro wi ro
he sul ka
ge sok nan
ne sub gwan
go chi ryo go
no ryo ke ji man
ni ol gu run
o dub ge
man bo yo oh

To ra wa
ji gum ne ga
no in nun da
nun ge jong mal
ship ji yan na
mal cho ro hom
shib ji yan na
(shib ji yan na)
I'm Crazy,
I'm Crazy ma girl

Na cho rom
ul go win na
ga chi ji gyo
dut ton no rel
dut go it na.. ye
shib ji yan na
(shib ji yan na)
nan shib ji yan na
(we)
no not te

Mo dun ge
dal la jo ga
nol bo nen
hu wet cha ja on
byon na wa
ne ga ob shi
ji nel no ye
mo su bi
jak ku man
nal do
mi chi ge he

Jom jom gi
po jo mang ga
u ri sang cho
jo gum shik
bo in nun
dan jom
a ni chom
bu to jang jom
chak ju ro
no re ket tong gon
nu ri dul sai
ham jong
o nul da ra
ha nu ren
gu rum han jom
ob shi nal
shi rer shib
jom man jom
mo dun gon
gu de ro
in de ne yo
pe no ma nam ne
i ge i byo ri
rang go
i je hyon
shi ri rang go

To ra wa
ji gum ne ga
no in nun da
nun ge jong mal
ship ji yan na
mal cho ro hom
shib ji yan na
(shib ji yan na)
I'm Crazy,
I'm Crazy ma girl

Na cho rom
ul go win na
ga chi ji gyo
dut ton no rel
dut go it na.. ye
shib ji yan na
(shib ji yan na)
nan shib ji yan na
(we)
no not te

To ha ru ga
dal la jo ga
ye jo ne
ne mo sub bwa
no wa sa ul su
i sot ton
gut te ga
jo wat tong go ya
jo wat tong go ya

To ra wa
ji gum ne ga
no in nun da
nun ge jong mal
ship ji yan na
mal cho ro hom
shib ji yan na
(shib ji yan na)
I'm Crazy,
I'm Crazy ma girl

Na cho rom
ul go win na
ga chi ji gyo
dut ton no rel
dut go it na.. ye
shib ji yan na
(shib ji yan na)
nan shib ji yan na
(we)
no not te

Wednesday, 17 September 2014

TaeTiSeo (TTS) - Holler [Easy-Lyrics]


Ladies and Gentleman
Can you hear me?
I hope you are ready
for a fast ride
cause that's what
we're going for
tonight
so sit back
buckle up
cause you'll
be racing
with the stars
Tonight
Listen! Wow!

hwat chang-an
Sunny Day
pyong bom man
gon je mi ob ji
tuk byo ran
bi mi rul cha ja
to na bol ka
o di ro?
o ril jok
du ro bon du tan
shin bi ro un
mi ji ay
se ge ro!
Right Now,
shi ga ni ob so
ne son jit ta ra
Follow Me

Holler Holler
Holler
na wa nu nul
mat chwo
Holler Holler
Holler
sam dun
ni mak me ke wo
Holler Holler
Holler
shi jak ke
bo nun go ya
Holler, Holler
se ro wo jin
ne ga su me
no rul mag gyo
Holler rer Me

Tok ga tun
rep pa to ri ye
to pok na nending
sto ri ya
bit na nun
poker face
sok Hey
we no rul
gam chu ji
Knock! Knock!
ni ma um sok
mu nu lwa jak
yo ro ba bwa
no man!
al lyo jul ge
i gon tuk gup
pi mi i nik ka

Holler Holler
Holler
na wa nu nul
mat chwo
Holler Holler
Holler
sam dun
ni mak me ke wo
Holler Holler
Holler
shi jak ke
bo nun go ya
Holler, Holler
se ro wo jin
ne ga su me
no rul mag gyo
Holler Me, yeah
ne ga su me
no rul don jo
Holler rer Me

Me il ga tun
pe tot so ge,
gat cho bo rin
no rul bwa~
sang sang
ma nu ro
u sum jit ton
no ye o rin
kum dul
jon bu so
won na myon
mo du i rul
su i so~
Ow ye i yeah

So won't you
Holler rer me?
I know you
like what you see
to jo bo ril
got man gat ji
an ni ni ga su mi?
You want me
want me
Holler me
Babe (Come on)
Babe (Yeah)

Oh nal bwa
Oh Ready set
Go Go
nol hyang-an
shi so nun
Let it go
i jen no o or
do gam
chu ji nun ma~

Holler Holler
Holler
na wa nu nul
mat chwo bwa (yeah)
Holler Holler
Holler
shi jak ke
bwa right now
Holler Holler
Holler
Hello, Hello
Holler Holler
se ro wo jin
ne ga su me
no rul mag gyo
Holler Me

Holler Holler
Holler
nal ta ra
so ri cho bwa
Holler Holler
Holler
do ku ge
so ri cho bwa
Holler Holler
Holler
ku ge
ba ro no ya
Holler Holler
se ro wo jin
ni ga su mi
to ji do rok
Holler rer Me

Monday, 15 September 2014

Fly To The Sky - Even Though My Heart Hurts [Easy-Lyrics]


Ho nul ha ru do
yol du bon do cho
ne ma um mi
dan nyo o ne yo
ku de ga
ne ge, wi yom
ha de do
hi jen mom chul
su ga ob so yo
jong-il gu ryo do
me i re
su ku ri yum
o je cho rom
da shi na ma so

Ga sum a pa do
na i rok ke
u so yo
ne nu ni
heng bok kan
gon cho um mi
nik ka
sam kin nun
mu re, ma mi chin
mul lo ga do
ku de ra
myon nan
gwen cha na yo

We ro ul su ro
nun mul lais
su ro
al su om nun
hi mi seng
gyo yo ho hm
sul pu me
ji chi myon
mi u me
da chi myon
ku del li rul ji
do mol la yo, hm
al go in na yo
ne gi da ri mi
hwol shin
sam bo da
do gil
da nun go si

Ga sum a pa do
na i rok ke
u so yo
ne nu ni
heng bok kan
gon cho um mi
nik ka
sam kin nun
mu re, ma mi chin
mul lo ga do
ku de ra
myon nan
gwen cha na yo~

Du bon da shin
gu del bol
su op da myon
ha mu got to
mot bo ge
dwel ten de, Ho
nu nul tu go do
ga mun
got cho rom
o dum so gul
got ge
dwel ten de~

An go shi po yo
sa rang ha go
shi po yo~
ne pu mi
tar ra ob so ji
nun nal ka ji
na mun so wo nil
da ma ga
duk cho un ni
ne gen dan
han sa ram man
o jik gi
han so won man
ku de ra myon nam
kam sa he yu
hmm~

Saturday, 13 September 2014

T-ARA - SUGAR FREE [Easy-Lyrics]


Yo gi ro wa
ne ge ro wa
yo gi ro, yo gi ro
yo gi ro wa
o di rul bwa
ne ge ro wa
shu ga free
shu ga free,
shu ga free
shu ga free

O tok ke do
de che i rok ke
byon na nun
gon ji ma chi
dal kom mang gi
bu ni i jen
byol lo ne yo (Like this)
wol le gu ron
gong ga yo
gu de nun nu nul
ga mat ta tot tah
a jik do
nan het gal li
ne yo
shu ga free

I sa sa shi
rum ma re yo
gron ge
mok a ni ra yo
gun nyang
gu rik wo yo
ye jo nun ne
ge het ton
dal kom mam
da i jen
om na bwa yo
dam gyo it ji
ran na yo
ni mal tu
pyo jong ka ji
ha na, ha na
ha na, ha na da

Non Shu ga free
i je non
shu ga free
ne ge man
shu ga free
mo dun ge
shu ga free
no nun gal
su rok we
i rok ke
gas su mu
ra pu ge he yo
i rok ke
yap pu ge man he
dal kom ma mul
i ro bo rin

Non shu ga free
i je non
shu ga free
ne ge man
shu ga free
mo dun ge
shu ga free
no nun
han sung ga ne
na ru an su rop ge
man du ro
bo rin
nal man du ro
bo ryo so
mong ga pa jo
bo rin
shu ga free

Mong ga yo do
de che i ron ge
i ge mwon ga yo
gyol guk
shi ja gun ga
byop ke kut te
nun mu gop ge (like this)
jom jom
mu go wo jo yo
ne mo mi
i ge mat na
shi po so
a jik do nan
het gal li ne yo
shu ga free

Sol jik ki
ji gum mwol he yo
dat chei i ron
gi bu ne yo
gun nyang
gu ro ne yo
ji gum non ne ge
ha nun
dal kom man
da i jen
om na bwa yo
nuk kyo
ji ji ran na yo
ni mal tu
pyo jong ka ji
ha na, ha na
ha na, ha na da

I hate
the Sugar Free

Non Shu ga free
i je non
shu ga free
ne ge man
shu ga free
mo dun ge
shu ga free
no nun gal
su rok we
i rok ke
gas su mu
ra pu ge he yo
i rok ke
yap pu ge man he
dal kom ma mul
i ro bo rin

Non shu ga free
i je non
shu ga free
ne ge man
shu ga free
mo dun ge
shu ga free
no nun
han sung ga ne
na ru an su rop ge
man du ro
bo rin
nal man du ro
bo ryo so
mong ga pa jo
bo rin
shu ga free

Oh dil bwa
yo gil bwa
yo gi, yo gi
yo gi, yo gi
oh dil ga
ul lul lah
yo gi, yo gi
yo gi, yo gi
is so bwa
cho da bwa
mol li, mol li
mol li, mol li
do ra wa
ne ge wa
shu ga free
shu ga free
shu ga free
shu ga free
shu ga free free
shu ga free
shu ga shu ga
shu ga...
shu ga free
shu ga free

Non Shu ga free
i je non
shu ga free
ne ge man
shu ga free
mo dun ge
shu ga free
no nun gal
su rok we
i rok ke
gas su mu
ra pu ge he yo
i rok ke
yap pu ge man he
dal kom ma mul
i ro bo rin

Non shu ga free
i je non
shu ga free
ne ge man
shu ga free
mo dun ge
shu ga free
no nun
han sung ga ne
na ru an su rop ge
man du ro
bo rin
nal man du ro
bo ryo so
mong ga pa jo
bo rin
shu ga free

John Park - U [Easy-Lyrics]


Oh~

O jil lo jin bang
mong gal
chak ko i so
kun nul
su om nun
su gwan
cho rom, yeah
shi ya nun
jo ba ji go
ho bun
go chi ro chok
gak kas su ro
cha ga un
byo ge gi
de so, eh

A nin chok ke
bwa do
ol ma mot ji na so
bo rut cho rom
ni bon no lyu
ru go~ Woah
ne gen da
chi do mo tal
so ril
we chi go i so
You gotta know~

Oh,
I Love you
dul li ni
My Heart (My Heart)
ne ge mi
chot ta go
he do
Oh,
I need you
du ro jo My Heart
na nun
no jik no yo
ya man he

You u hu~
You u huu
You u hu~
You u huu

No ye ji
bap pe so (ha pe so)
bul bit gu tum
sa i ro (sa i ro)
hul lo
na o nun nat son
mok so ril
du ro so
(Baby you
break my Heart)

ay so gam
cho bwa do
sum gil
su op dan gol
ral myon so do
mu nul
du du ryo so
ne gen il yon
gat ton myot bu ni
hu run di ye
You gotta know aw~

Oh,
I Love you
dul li ni
My Heart (My Heart)
ne ge mi
chot ta go
he do
Oh,
I need you
du ro jo My Heart
na nun
no jik no yo
ya man he

(You u hu~)
nan no bak ke
(You u huu)
oh mo ru nun de
(You u huu)
gut te gu de
ron de eh
(You u hu~)
no nun we
(you u huu)

I mi jonge jo
it ton
ni ya gi
cho.. rom
(bi nun
so da ji ba)
so kip su ki be
in go ji
mal cho rom
u rin
pal ga ke
mu no jo hu
oh, oh ye i
u rin
pal ga ke
mu no jo

Oh,
I Love you
dul li ni
My Heart (My Heart)
ne ge mi
chot ta go
he do
nu gu do
na man kum
sa rang-al
su ob so
no nun
no jik na yo
ya man he

(you u hu~)
o jet bam kum
cho rom
(you u huu)
ik suk kan
mo sup do
(you u hu~)
jon bu gu je
ro de, no u wo
(you u huu)

Wednesday, 10 September 2014

LADIES' CODE - I'm Fine Thank You [Easy-Lyrics]


To nerm mu ri
ne a pul
ga ryo ju ne yo
ku de mo sup
pok shi bo
il ka bwa
pol so shi ga ni
na do mo ru ge
nu jon ne yo
o nul do
gu de mang gi
da ryot cho

Nan cham
pa bo cho rom
ku de mam
bul lo yo
on jeng gan
ku de do
nal bo get chwo
han cham
ki da ri da
nun mu ri
go yo yo
i rok ke
to ha ru
ga ji na chwo ow

O nu ra ru
ma a na.. I Cry
yong won ni
heng bok ka gil
Goodbye
ka ku mun
ne seng ga ge
u so do jo wa
I'm Fine
Thank You, Thank You

A mu wi rop
du shi sa ra ga
da bo myo nun
hok shi
na rul i jul
su do it cho (huu~)
a ju gak kum
ne seng ga gi
na do ra du
ja ri su
ni gok jong
ma ra yo

Nan cham
pa bo cho rom
ku de mam
bul lo yo
on jeng gan
ku de do
nal bo get chwo (huu~)
han cham
ki da ri da
nun mu ri
go yo yo ho
i rok ke
to ha ru
ga ji na chwo ow

O nu ra ru
ma a na.. I Cry
yong won ni
heng bok ka gil
Goodbye
ka ku mun
ne seng ga ge
u so do jo wa
I'm Fine
Thank You, Thank You

No mu
bo go shi po
him du ro ji
te myon
ba ram
dwe yo bu ro
ju go
gak kum
jo on do ge so
ne i rum bu ru myo
dal lyo wa him
ko da na ju rum~

O nu ra ru
ma a a.. I Cry
yong won ni
heng bok ka gil
Goodbye
ka ku mun
ne seng ga ge
u so do jo wa
I'm Fine
Thank You, Thank You

O nu ra ru
ma a a.. I Cry
yong won ni
heng bok ka gil
Goodbye
ka ku mun
ne seng ga ge
u so do jo wa
I'm Fine
Thank You, Thank You

I'm Fine
Thank You, Thank You
I'm Fine
Thank You..
Thank You

Monday, 8 September 2014

Jay Park - So Good [Easy-Lyrics]


U wah,
Feel good
right here,
hey body
Clap your hand
Like this uh
(Clap, Clap)
Hu, A.O.M.G
Dream sing
Come On, I said

Ho, ba ro
i nuk ki mi ya
ne ga won net ton
nuk ki mi ya
er ji gum mo su bi
no mu wa rum da wo
Hu baby nan do
i sang
mot cham ma ha
ga chi i so jo
wo nul bam, oh
dan du ri
Baby no wa na, ah
er ji be gal
seng gak
ha ji ma
Babe eh

So good, So good
no rangi
sul ten
na jo wa ju gul
go mang gat ta~

So good, So good
me il me il
na bol
so sa range
pa jon na bwa~

ker tak ker tak
ker tak ah
ker tok kyo
ta ryo to, oh

ker tak ker tak
ker tak, ah
ker ta ra rat
ta ra rat Hu! wa

Ho, han bon
man nu so jo
ni mi so rul
bo myon pyon
he jo oh
Come on Girl
han bon gat ge
he jo Babe
na now gi jon
bu to ma mul
mo got chi
ga chi i so jo
wo nul bam, oh
dan du ri
Baby no wa na
a chi be
gal seng gak
ha ji ma
Babe Ye he~

So good, So good
no rangi
sul ten
na jo wa ju gul
go mang gat ta~

So good, So good
me il me il
na bol
so sa range
pa jon na bwa~

So good, So good
no rangi
sul ten
na jo wa ju gul
go mang gat ta~

So good, So good
me il me il
na bol
so sa range
pa jon na bwa~

ker tak ker tak
ker tak ah
ker tok kyo
ta ryo to, oh

ker tak ker tak
ker tak, ah
ker ta ra rat
ta ra rat Hu! wa

ker tak ker tak
ker tak ah
ker tok kyo
ta ryo to, oh

ker tow ker tow
ker tow~

Tonight is the Night
o nul bam ham
u ri ga
ha na dwe
nun na ri ya ha
na noh won ne
no do nal
won na jan na
ni ma mul
ta da ka
Come with me Babe

So good, So good
no rangi
sul ten
na jo wa ju gul
go mang gat ta~

So good, So good
me il me il
na bol
so sa range
pa jon na bwa~

So good, So good
no rangi
sul ten
na jo wa ju gul
go mang gat ta~

So good, So good
me il me il
na bol
so sa range
pa jon na bwa~

So good, So good

Sunday, 7 September 2014

CheonDung - Monster [Easy-Lyrics]


Remember,
o dil ga dun
cho wa bo yo
sot ton nu ri
We were Lover
nun bu shi ge
a rum da wot ton
gut te
I still Love
you girl (What is Wrong)

Sometimes
no nun gun nyang
a mu ron
ni yu do ob shi
a mu ron
mal do ob so
I felt
Like I'm alone

Monster,
I'm not a Monster
Baby na rul
mol li du ryo
nun no
Just Let me
know why
I'am a Monster
I'm not a Monster
Baby ka ji ma
to na ga ji ma ow

Monster,
no om nun
na nan dwe
You gotta stay
no ob shin
ju go ga ne ga a
Monster,
no om nun
na nan dwe
You gotta stay
no om nun da
hi mi ga
ob so

Remember,
to na ga ryo
ha ji ma
na rul do ra bwa
him dun gon ni
Baby tell me why
What is wrong
with you
What is wrong
please baby don't

Sometimes
no nun gun nyang
a mu ron
ni yu do ob shi
a mu ron
mal do ob so
I felt
Like I'm alone

Monster,
I'm not a Monster
Baby na rul
mol li du ryo
nun no
Just Let me
know why
I'am a Monster
I'm not a Monster
Baby ka ji ma
to na ga ji ma ow~

Monster,
no om nun
na nan dwe
You gotta stay
no ob shin
ju go ga ne ga a
Monster,
no om nun
na nan dwe
You gotta stay
no om nun da
hi mi ga
ob so

Monster,
I'm not a Monster
Baby na rul
mol li du ryo
nun no
Just Let me
know why
I'am a Monster
I'm not a Monster
Baby ka ji ma
to na ga ji ma ow~

Monster,
no om nun
na nan dwe
You gotta stay
no ob shin
ju go ga ne ga a
Monster,
no om nun
na nan dwe
You gotta stay
no om nun da
hi mi ga
ob so

I just can't
Live Live Live
Live Live

I just can't
Live Live Live
Live Live

Saturday, 6 September 2014

Yoo Seung Woo - Everyone Else But Me [Easy-Lyrics]


Na mal go
mo du da
sa rang-er re yo
nam mun nu nu
sing gyong
su chi ran cho
jin shil dwen
no yo pun man
na mi cho
gu ron ku mi
mom nun
sa rang-ul

Na mal go
mo du da
a rum da wo yo
wan yon
na mi so
ga a rum dap jo
jong mal lo
bu ro un
ni ri ne yo
gu ron mi so jit
nun sa rang-ul

I je nun
La ral la ral la
ol te ga
dwen nun de
o nul do
La ral la ral la
no re man
pu ru ne

Na mal go
mo du da
sa rang-er re yo
yop dong
ne ko ma do
sa rang-ul la jo
cho ryang-an bek
su hyong do
sa range yo
gu ron ku mi
mom nun
sa rang-ul

I je nun
La ral la ral la
ol te ga
dwen nun de
o nul do
La ral la ral la
no re man
pu ru ne

U ri nun
mo du da
sa rang-er re yo
sa rangi
bang hyangi
da rul pu ni jo
jin shil don
ma um mun
nul a rum dap jo
gu ron ku mi mom
nun sa rang-ul
gu ron mi so jit
nun sa rang-ul
gu ron a rum da un
sa rang-ul..
he yo~

Hoo! yeye yeye
ye yea~

Na mal go
mo du da
na mal go
mo du da
na mal go
mo du da
sa rang-er re yo
ow ho

Na mal go
mo du da
na mal go
mo du da
na mal go
mo du da
sa rang-er re yo
ow ho

Na mal go
mo du da
na mal go
mo du da
na mal go
mo du da
sa rang-er re yo
ow ho

Na mal go
mo du da
na mal go
mo du da
na mal go
mo du da
sa rang-er re yo
ow ho

Na mal go
mo du da
na mal go
mo du da
na mal go
mo du da
sa rang-er re yo
ow ho

Thursday, 4 September 2014

Orange Caramel - My Copycat [Easy-Lyrics]


Nan na na
cho rom
he bwa yo

Nan sol jik ki
sol jik ki
dap dap pe
juk ke so yo
sa rangi
sa rangi
gu ri o ryo
won na yo
na cho rom
he bwa yo
seng gak bo
dan byol lo
ar ryop ji
an nai yo
ha na shik
ke bwa yo

Yol du shi
ja gi jon
mon jo yol la
ke bo gi
su da jengi
bo dan
mon jo tu ro
bwa ju gi
gak kum shik
mil lo dang
gyo bo gi
gi nyom
i rum kop
ching gi gi
jong mal sa rang-an
ta myon sum
ki ji mal gi

Nan nan na
cho rom me bwa
yo ow ow
ne mam mul
hun du ro bwa
yo ow ow
du rot ta nat
ta he bwa yo
ow ow Tonight
hi ba mi da ga
yo ow ow ho
na cho rom
cho rom he
bwa yo

Nan na na
cho rom
cho bwa yo
i rok ke
hun du ro
bwa yo
nan na na
cho rom he
bwa yo

Nan ga kum shik
ga kum shik
ge sa nul
mon jo he yo
jo gum shik
jo gum shik
jong shi nul
sok pen na yo
o nu se
mo ru ge
hol lyo bo rin
dang shi nun
gwi yo un no ye
bul sang-an
ne Honey

So so han
mal dul do
jon bu gi
ok ke ju gil
ja jon shim
ta wi nun
chi bet tu go
wa ju gi
a jil han
nu nu sum
cho bo go
sul jok son do ja
ba bo go
jong mal sa range
mon jo go
bek ke bo gil

Nan na na
cho rom me bwa
yo ow ow
ne mam mul
hun du ro bwa
yo ow ow
du rot ta nat
ta he bwa yo
ow ho Tonight
i bam mi da ga
yo ow ow ho
na cho rom
cho rom he
bwa yo

Nan na na
cho rom
cho bwa yo
i rok ke
hun di ret
bwa yo
nan na na
cho rom he
bwa yo

Yo rok ke
jo rok ke rok ke
yo rok ke,
yo rok ke
jo rok ke,

Yo rok ke
jo rok ke rok ke
yo rok ke,
yo rok ke
jo rok ke,

Nal ta ra
nal ta ra ta ra
nal ta ra
he bwa yo ow Woah
ga su mul
ay te wo bwa
yo ow Woah
yo rok ke
chu mul cho bwa yo
ow ho Tonight
i bam mi da ga yo
ow ow ho
na cho rom
cho rom
he bwa yo

Nan na na
cho rom
cho bwa yo
i rok ke
hun du ro
bwa yo
nan na na
cho rom he
bwa yo

Wednesday, 3 September 2014

Lim Chang Jung - Wait (Gunman In Joseon OST) [Easy-Lyrics]


Nul, mal ha
ji mo te so
sul pun
ne, ka sum me
sum gin
sa rangi ron mal
gak kum ne du nu
ne bi cho so
ku den mian ne
han gon ji

To, o di dun
ka ge dwen
da myon
to, nu gu dun
al ge dwen
dwe do hang sang
ne ge so gu
de bo yo ji
do rok
ku de mal ha go
shi pun de

Ki dar ryo do
ki dar ryo do
twe nun
i mi hun myong
ga tun in yo
ni gu de ra so
to nan bal ja
gu gi hi mi
he jo bol
su ob so do
gun nyang
i rok ke
gi dar ryo ya
man he yo
ku del

To, o di dun
ka ge dwen
da myon
to, nu gu dun
hal ge dwen da
myon hang sang
ne ge so gu
de nuk kyo
ji do rok
ku del mal ha go
shi pun de

Ha pa wa do
no mu na ha pa do
ku gol ji kyo ya
hal hun myongi
na i gi ye
to nan dwi
mo sub bi hi mi
he jo chi
wo jin dwe do
ku de ho gi rul
ba ra man
bwa ya he yo

Do tu ryo ta ge
na rul cha jun nu
mu o shi dun
nal su i sul ka
yo gi bu to ne
in senge jon
bu ga
ku del wi han
shi jag gin
go myon
nal ji kyo
ju gi rul
ne yap pe do ra
o gi rul
on jon na ge
ku de gyo chi
na ro in he che
wo ji do rok

Ki dar ryo do
ki dar ryo do
twe nun
i mi hun myong
ga tun in yo
ni ku de ra so
to nan bal ja
gu gi hi mi
he jo bol
su ob so do
gun nyang
hi rok ke
ki dar ryo ya
man he yo

Ha pa wa do
no mu na ha pa do
ku ge gip po ya
hal un myongi
na in go myon
ji gum
hul lo un
nun hi nun mu ri
mom chul su it ge
ne ga du rul
su it ge
ki da ri ra
he yo