Pages

Wednesday, 30 April 2014

Who Is Next: Team A - Officially Missing You [Easy-Lyrics]Ah yeah
Hu~ Hu Hu
Alright,
Once upon a time
nu ryot da gu shi gan
gu te gu ah
I'm Officially

Ja gun bal lo
him cha ge net tu
nun bal gu rum
a mu got to
du ryob ji han
mi so din ol gul
songa git tal me go
mo ja bit tul
ge sun go ma
I'm Officially Missing You

Ha nu run pass tek tong
dong ne chin gu dul
da dek go
yo ja i mam bo da
ko rul hum chi myo
sul le jab da ga
bam te go ne bange
mo yah Radio play On
chom mu ro sun gan
sa ay Rec on
gu te bu to gyo
bok gun hag seng Cosplay
ha gyo hu bag gwo
i bun T-Shirt nun Three XL
il bu ro ta ri rul jol
don Hip hop go ma
rapper da gum i po jul
ma jo ga myo peace su rul we cho
ne sang-un lya ser rul la jo
ji gum mer ya yu
(gu te nun ham song)
ji gum mer heng song
(gu te nun byol hol)
ji gum me jag go
ku te nun gun nyang mam
ga nun de ro het don
o ril jok ne pyo hyon

U, gu ten cham jo
wa so nun de (back in the days)
gu ten mi cho
hal ji mo ten ne (i didn't know)
ju o gi dwen ne ge ma re
Oh I.. I'm Officially

Om ji ay jon man na
u sul ta myon ha nob shi
me ryo ga nun
chuk cho jin mun sob
mu jang jong gum mi
ran mu nul du du ri don
nu re bu ru nun go ma ya
I'm Officially Missing You

Uh,
I gyong jeng ga
mu i mi he
ne ga won ha don sal
gwa nun dal la
gu mul dul lo gal la
so ro nan go gal ka
mo du ka dok gat ta
su nyong-an sa ma gul
go ro wa so mog ma la
hyon je yo
o nul do wok gin
mob shi cha ja wat ne
jun bi het get ji
cha ga bap pe
mom chyo so do ra ga
ji mot ta nun
to ni ba gi ba
shi gi ga dwe
nu ga tape jom
map pu ro gam ma jo
I be there

Han sum mi gi ro jo
da shi dol la o nun
go ra nin de
back then i was young boy
mol la so bok de
nun a mu got do
go u ro pi buk ku ro
sek ba ren sa jin
suk naik go nun ne~

Gu ten cham jo
wa so nun de (back in the days)
gu ten mi cho
hal ji mo ten ne
ju o gi dwen ne ge ma re
Oh I..
I'm Officially Missing You
Officially Missing You Wo~

O ril jok gu ten
mol la so mo dun ge
shi wot go
ta ne go ga ter nun de we he
i je so ya
ni ga gu ri un gol ka
I'm Officially
I'm Officially Missing You

Tuesday, 29 April 2014

Who Is Next: Team A - Go Up [Easy-Lyrics]Kut do ob shi
go ro wa so
jo mol li ut go it nun
bi chul ta ra so
kam kam man
o dum so ge so
na wa na do bal ge
ut go shi po so

Hang sang ne
chong gu nun
wi rul hyang he
na bo da da kun
no mul so gi wi he
i mu de wi rul
hwal ju ro sa ma
do yak ka myo
hwa ryo han bi heng
ta go nan go ob shi
ku ju nam mer
le mu gi ro
byo nun ni gul su rok
gok ge ja su gi go
song jange o ril
jo bang mun na pe
pe nu ro go nong go
mo song gu wi ro

No mo ji go bu di jo
sang cho ga
na go ga su mi
gu mong na do
u ri ye ge nun mu run
pi ryo ob so
su beg bon su ro jo do
i ron na We'll Go Up

Go jong-un jo
ha nul wi ro
don jo Blow Up
ne gen u ri ga
it jan na Get Up
so ro so nul jab go
wi ro dwi ro Hands Up
u rin da i gyo nel go ya

Yeah We'll Go up, up up
up up, up up, up, up up,
Let's Go up to the sky
Yeah We'll Go up, up up
up up, up up, up, up up,
Yeah We'll Go up

Kum ku ji man jam
ja ji yan na
song gong-ul dam bo ro
chong chu nul pa ra
shin ba ra ne
yu ri jo gak
go rum ma da bul gun
do jang ji go Right
u jong-ul
ba nu ro ji jo do
jong-un na ma
gi yo ko
bal go o ru myon
so do mi ro jo
bek ship ge song ka ra
ki go wi ro Go Up!

gob do ob shi
ol la wa so
jo wi ye ban ja gi nun
byo rul jo cha so
o du un bam ha nu re
byol cho rom na do
ban ja gi go shi po so
nan jo bun ge
dan wi ye ol la

Han go rum han go rum mi
hwi chong go ri go
mu go wo jin da
he do u ri ye ge
da run gil ta win nob so
su bek bon su ro jo do
i ro na We'll Go Up

Go jong-un jo
ha nul wi ro
don jo Blow Up
ne gen u ri ga
it jan na Get Up
so ro so nul jab go
wi ro dwi ro Hands Up
u rin da i gyo nel go ya

Yeah We'll Go up, up up
up up, up up, up, up up,
Yeah We'll Go up, up up
up up, up up, up, up up,
Yeah We'll Go up

U ri in seng-un drama
ji gum sun ga ni Hightlight
he pi ending-ul ba ra myo
kamera wi ro ol la
gyol gu gun tok ga ta
jun gyo han gon no wa na
i run got do
i run got do
ob so da ham ke ol la

Go jong-un jo
ha nul wi ro
don jo Blow Up
ne gen u ri ga
it jan na Get Up
so ro so nul jab go
wi ro dwi ro Hands Up
u rin da i gyo nel go ya

Yeah We'll Go up, up up
up up, up up, up, up up,
Yeah We'll Go up, up up
up up, up up, up, up up,
Yeah We'll Go up

Who Is Next: Team B - Climax [Easy-Lyrics]O je ne ku me
na wat ji
do nul go jin mo sub
pa go sun
nan mut da ra bwat ji
mu so wo so i ge
hyon shi ri
dal go man ga ta so
to na gi jo ne
pum so ge so
yak sog ke sot jan na
ji ban che ji yo nok ko
ne ga gi da rin det jan na
we nul gu myon nul got ji
do ram dab ge nul go so
sa ram mot da ra bo ge he
jik gu jun u ri hom ma
mi chi do rog
bo go shi po do
mot bwat ji na ye sa rang
ho di ga so dang
dang ha ge
ma re gu de ga
na ye ja rang
gu de mi so dam gin sa jin
ne sul pum ga run
nun kal la go
mern je bo rin gu de
yon je myo shi
ol le ma re
ma jung na gal ge je
ga ja ran sa ra ma

Nam gyo jot don
ne bal ja guk du re i ye i ye
o nul bam
ne ge da ga o ge i ye i ye
dal lyo o ni
sun gan ku te a ay
No Limit gon Touch The Sky

Kum ko wat ton
na rul wi he i ye i ye
o nul ba me nun
Throw it away i ye i ye
dal lyo o ni
sun gan ku te a ay
No Limit gon Touch The Sky
No Limit gon Touch The Sky
Touch The Sky
Touch The Sky
Touch The Sky

Chong chu nul ba
cho so men bal lo
dal lyo wat don
sam myon O
ga jok gwa chin
gu dul gwai
mu shim han an nyong O
ne i ri nul bu ran het don
ha ru rul sal myon so
nal mi drama ret ji kog
song gong ha get da myo O
hon ja ga nin da sot
myong-in seng-ul O
ke da jil mo ji go
cha ja da nyot
ji gi he rul bo
til su bak ke ob so so
man nun bu dam
gwa shil pe rul
i je nun bi chul
bo go pa so
go rot ji mi re rul Oh
shi ni ne ge mu rot ji
no hu we a gin nya go
mang so rim
ob shi de da pe
we hu we ha gin nya go
i mu de dwi ye nam nun gon
a ma song gong a nim na go
mo dun gol go rot go
da mun nob so
nam da rul su bak ke
ob nun ne ga go

ji gum mi na ye ma
ji mag i re do nan
no re he hu we ob ge
nan no re he no re
Yeah, We Flyin' O nul bam
Flyin' O nul bam
Flyin' O nul bam
Flyin~

Nam gyo jot don
ne bal ja guk du re i ye i ye
o nul bam
ne ge da ga o ge i ye i ye
dal lyo o ni
sun gan ku te a ay
No Limit gon Touch The Sky

Kum ko wat ton
na rul wi he i ye i ye
o nul ba me nun
Throw it away i ye i ye
dal lyo o ni
sun gan ku te a ay
No Limit gon Touch The Sky
No Limit gon Touch The Sky
Touch The Sky
Touch The Sky
Touch The Sky

Su cho gat ton shi gan so ge
gi ok du re
no re ga dwe o
i sun gan nun da
Touch The Sky

Saturday, 26 April 2014

Who Is Next: Team B - Just Another Boy [Easy-Lyrics]Just another Boy
Just another Boy
I'm just another
boy (boy, boy)

Just another Boy
Just another Boy
I'm just another
boy (boy, boy)

Bam gong gi jok
ne yo sain
jo myong jok
nal wi yan go ri
ta bun nan yo nin
dul gwan da ru ge
ga shik jo gin
go min nok go
yong hwa nun
hon ja bwa ya
ne yongu ral ji
an ke so huh
ko pu ring ti
sal don cha ra ri gi
bu wa ge so huh

i bam bun ne gi gwa yol
ko pul du re ge
nun a gyok
But i'm Ok sul de op ge
ji ga be do nun sa yo Oh

I bon kris su ma sern
ke bing gwa ham ke
a nim a mu na yol lak ke
na han te
nam ja te yo

Don't you Worry
ne shin gyong ko
o sol pun wi run
cho jo mi yan dwe ay ay ay
Don't worry
ne bo ryo dwo
nan non ja ga pyon
he I'm O k ay ay ay

gu de yo do de che we yo
nan an dwe na yo
to hon ja ne yo
gun de go gi gu de yo
do de che we yo
hon ja in ga yo na cho rom

Clap Clap Clap
your hands no
i ba mi we rop da myon
ne ne ne ge
bu to (da ga chi so nul wi ro)
Clap Clap Clap
your hands no
chan ba ram bu ro ol te
ne ne ne ge
bu to (da ga chi so nul wi ro)

Nah we rom bo da
bak ja rang ri
du mul do jal
ta go i so (Oh ye)
Dynamic ka ge sek kun
ne bam ha nul
sek kal bo da ji to
ay san, gu ro, hong de
ho di gal dun nan sang
gwan nob so
so lo yo so
si ru tok Boy (With me, With me)

Be songi wal lyo den ow
he yo star run man jok ke go
wan byok kan nal shi wa Time
na hon ja gi bun ner So Fine

I ba mi Fashionistar
wan jon dop bo i nun nam ja
hon ja ra so i go ri ye
so dot bo i nun gon ga

Don't you Worry
ne shin gyong ko
o sol pun wi run
cho jo mi yan dwe ay ay ay
Don't worry
ne bo ryo dwo
nan non ja ga pyon
he I'm O k ay~ ay

gu de yo do de che we yo
nan an dwe na yo
to hon ja ne yo
gun de go gi gu de yo
do de che we yo
hon ja in ga yo na cho rom

Clap Clap Clap
your hands no
i ba mi we rop da myon
ne ne ne ge
bu to (da ga chi so nul wi ro)
Clap Clap Clap
your hands no
chan ba ram bu ro ol te
ne ne ne ge
bu to (da ga chi so nul wi ro)

Yo gin o di nan..
nu gu o dil bwa
do yo nin du re
dark sal do nun ne
jong heng gak pun
I don't care, nah I care
jak sa rang do jo wun de
nan gu jo sa ra mi
pil lyo hal Pun (oh wow yeah)

Just another Boy
Just another Boy
I'm just another
boy (boy, boy)

Just another Boy
Just another Boy
I'm just another
boy (boy, boy)

Clap Clap Clap
your hands no
i ba mi we rop da myon
ne ne ne ge
bu to (da ga chi so nul wi ro)
Clap Clap Clap
your hands no
chan ba ram bu ro ol te
ne ne ne ge
bu to (da ga chi so nul wi ro)

Wednesday, 23 April 2014

Who Is Next: Team A - Just Another Boy [Easy-Lyrics]


Just another boy
just another boy
i'm just another
boy, boy, boy
Just another boy
just another boy
i'm just another
boy, boy, boy

Just another boy
Just another boy
Just another boy

Hey! Let the game
begin yo!
shi yan pok tan
shi bo cho gan
sum tong-ul jwe yo
jek kak je kak
red line blue line
go min na gi
jo ne to jo
punch line
nal ja guk ka ji nun ma
mak na ga nik ka so What
Emergency na nun gu gup cha
hap gi rul mak ji ma ra 119

Sang gwa nob so nan
o tok ke bo i don ji
i don't care no more
no more ryo do
That's all i know
nal lyo ke do jo wa
is all right ge na ya
no ga won ha da myon
I Show you, Show you

Na o nul mi chi ge so
nan mi chi ge so
ju che ge an dwe
nun o nul bam
go chil ge ye Crazy
na o nul mi chi ge so
nan mi chi ge so
nol la so dwi ro
jap pa ji ge wo u wo u wo~

I je na na ra gal le
mu de ga to na ga ge
do ku ge so ri chi myo
ni ma mul dwi
tu ro mol le
mi mi mi mi cho bol le
mu de ga to na ga ge
do ku ge so ri chi le
Everybody get High High

O K nan gop om nun Boy
nol ten nol chu ran nun Boy
mo man net da
man nat da ra go
nol li ta go nan Boy
nat bo da ba me do Hot te
nal mit go ne ge hap pwe he
heng nul ga jo da
jul ge yo

Haha I'm back in
this track Fool
ban jo ne ai kon
mu de wi na
sa ram du rwa sai kaw
dwi tong su je
de ro te ri nun
re be to ji nun
ten shern
W bak gun cris to po
ba ra mul ga ru
myo hwi jo o
ne ga dun do ra ga
myon all Kill
te kul go ro bwa ja gyol
guk pik kut nah mean?

Sang gwa nob so nan
o tok ke bo i don ji
i don't care no more
no more ryo do
That's all i know
nal lyo ke do jo wa
is all right ge na ya
no ga won ha da myon
I Show you, Show you

Na o nul mi chi ge so
nan mi chi ge so
ju che ge an dwe
nun o nul bam
go chil ge ye Crazy
na onul mi chi ge so
nan mi chi ge so
nol la so dwi ro
jap pa ji ge wo u wo u wo~

I je na na ra gal le
mu de ga to na ga ge
do ku ge so ri chi myo
ni ma mul dwi
tu ro mol le
mi mi mi mi cho bol le
mu de ga to na ga ge
do ku ge so ri chi le
Everybody get High High

Pil lyo han gon
jon nyo ob so
cha ra ri bi kyo jo
mo ru ji do
a mu ro chi do an na
je bal ne ge
shin gyong ko

me ryok it ji yan na yo
wi ron nal a ra bwa ju se yo
o tok ke ha myon dwel ka yo
wi ron nal ba ra bwa ju se yo

Just another boy
Just another boy
I'm just another boy
LoLoL nu ne bo i nun ge
om nun Boy
Just another boy
just another boy
I'm just another boy
Hello Hello everybody
na wol le gu ron Boy

Monday, 21 April 2014

B.A.P (Best Absolute Perfect) - B.A.B.Y [Easy-Lyrics]


Chom bwa sul te
ba na jin an na so
du bon bwa sul ten
ut nun ge
cham il pu ne oh oh~
se bon bo nik ka
jo gum shik
ga su mi twi yo~
ne bon bwa sul ten
no ra go
hwak shin ne so Baby

Na wen ji sa range
pa jin got ga ta
nam du ri
ma ra nun gu ron
gam jong ma rya~

Na ha ru ra do nol
mot bo myon
mi chil got ga ta
mi chil got ga ta~
o ret dong-an
cha ma wat don ne
mam bo yo jul ge oh~
ban han got ga ta
pa jin got ga ta~
na gwen shi ri
se sang ka ji
ha rum da wo bo yo oh~
nol sa rang he

To to to to
My Baby to to
nol ji kyo jul ge
to to to to
My Baby to to

yeah
Non ha ru jong-il
na rul mi so jit ge he
o dil ga do no
wa nul ni tak
ma ju chi nun gi bun
sol le i nun ne
mam hok shi non nal ka?
do ga kai
nol bo go shi po
mol le ba ra man bwa
suk su ro wo da ga
so ji mo te do
o nu run he bol le
sa rang han dan mal

Na wen ji sa range
pa jin got ga ta
u su mil om nun ni
sam so ge so ma rya~

Na ha ru ra do nol
mot bo myon
mi chil got ga ta
mi chil got ga ta~
o ret dong-an
cha ma wat don ne
mam bo yo jul ge oh~
ban han got ga ta
pa jin got ga ta~
na gwen shi ri
se sang ka ji
ha rum da wo bo yo oh~
nol sa rang he

yeah
Ne ge gak kai wa
I just wanna hold u tight
hang sang nol ji kyo jul ge
it's gonna be alright
nan me i ri
kum man ga ta
ma Baby
nan hang sang
gyo te no man nis
su myon dwe
just know that?
I'll be there for you
aight?

Nan no man bo myon
shim jangi mak
to jil got ga ta
to jil got ga ta~
gi da ryo on ji gum
i sun gan ne
so nul ja ba oh~
mom chul su ob so
mom chul su ob so~
no rul bo myo
mi so jit nun
ne mo sup ma rya oh~
nol sa rang he

Saturday, 19 April 2014

Juniel - The Next Day [Easy-Lyrics]


Ho o~ ye ye
Ho o~

O je to
bun myong mi chin
ji su ran go ya
we gu ron go ya
hu we hal go ral myon so
do de che
jon nwa myot
bo ni na han go ya
sul chi han go ya
jong mal mal do
an yo sul go ya
Oh Babe

Gil ba da ge an ja
ni ga bo go ship da go
ul go bul go
he sul go ya
a ma chu he sul go ya
non bi u sul go ya
gwi chan ha sul go ya
non hi ron ne mam
mo run che
jam du rot get ji mo

Da um nal jon
hyo gi o gi
na ji ran na yo (na yo)
ne ga mu sun
ma rul hen nun ji
ol ma na me dal
lyon nun ji

Da um nal jon
hyo seng ga gi
na ji ran na yo (na yo)
gi bun do ro wo jo yo
han sum man ge
sok swi ne yo

Na nana nun na, Na nana nun na
Na nana nun na
Na nana nun na, Na nana nun na
Na nana nun na

Jong mal ne ga
mi cho na bwa
do de che ol ma na ma
syot gil le
mo ri do a pu go
ne sok do a pu go
ne mam do a pu go
na o tok ke
o tok ke babe

Gil ba da ge an ja
ni ga bo go ship da go
ul go bul go
he sul go ya
a ma chu he sul go ya
non bi u sul go ya
gwi chan ha sul go ya
non hi ron ne mam
mo run che
jam du rot get ji mo

Da um nal jon
hyo gi o gi
na ji ran na yo (na yo)
ne ga mu sun
ma rul hen nun ji
ol ma na me dal
lyon nun ji

Da um nal jon
hyo seng ga gi
na ji ran na yo (na yo)
gi bun do ro wo jo yo
han sum man ge
sok swi ne yo

I ro myon an dwe nun gol
hal ji man (hal ji man)
i je nun i jo ya ji
ha ji man (ha ji man)
na o nul do to ni ga
bo go shi po so
ba bo cho rom
su gwan cho rom
sul han ja ne gi de yo

Na nana nun na, Na nana nun na
Na nana nun na (nan ni ga bo go shi po)
Na nana nun na, Na nana nun na
Na nana nun na I Love You

Thursday, 17 April 2014

Geeks - Officially Missing You [Easy-Lyrics]


Grand Line
Turn it Up!

Nol gi da ri
don bam cho rom
gil go o dup pyon
u ri sai i gong bek
i ge ku chi a ni gil
ba re I wanna go Back
no ga won ha don't go
ga go chin ji gum me
ya non o di ro
gan nun ji
nan hol lo na ma Lonely

O nul ta ra
bu nun ba ram do
cham shi rin
got ga tun de
non we i ri mol
jong he bo in nun gon ji
nun chi do om nun
no ji man
ye jon cho rom man
u so ju myon dwe
yeah

Na ye gen no
ha na pu nin gol
no te me a pa ha nun gol
no ri ju ryo go no
ryok ke bwa do
ja lan dwe
no mi wo ha nun gon

Chu ok song no ye gen
mot te i ri ra
nan hal su ga ob so
i rok ke nol gu ri wo
ha nun nal
al go in nun ji

Na ye gen no
ha na pu nin gol
no te me a pa ha nun gol
no ri ju ryo go no
ryok ke bwa do
ja lan dwe
no mi wo ha nun gon

Too hard no mu o ryo wo
na mol la ju nun
no do so ro wo
I'm Officially Missing You
Officially Missing You

Ye i'm Officially Missing You
you know how
i've been through
i jen no wa
ne ga chin gu
sai ro na ma ne
sar mi jon bu jin bu
ha ge man nuk kyo
jo ma chi shi ri
pa jin jin ju
ho gun ga byo un ti syu
u ri dul ga ne issue
me kin nun ni je
ob su go ya non
na mu nuk kim du
han na get ji man
so do na om nun
ba mi gin dut
hol lan su rop get ji
na yok shi yop gu ri
shi rin just sandle
ji ru han sken dul
ne anti pen du
du ri dwe bo rin
ni ju wi sa ram gwa
bul li han game mul
ha gi do jo ne
over rul cho ji man
just painful
ye I just can do it but
can't be Single
sa rang no rel du ro do
Where the Melodies at
heng dong ha na ha na
mo du da o ru mi dwe so
I'm Officially Missing You
na to nan no ji man
a jik nal go rop pi ne

Na ye gen no
ha na pu nin gol
no te me a pa ha nun gol
no ri ju ryo go no
ryok ke bwa do
ja lan dwe
no mi wo ha nun gon

Chu ok song no ye gen
mot te i ri ra
nan hal su ga ob so
i rok ke nol gu ri wo
ha nun nal
al go in nun ji

Na ye gen no
ha na pu nin gol
no te me a pa ha nun gol
no ri ju ryo go no
ryok ke bwa do
ja lan dwe
no mi wo ha nun gon

Too hard no mu o ryo wo
na mol la ju nun
no do so ro wo
I'm Officially Missing You
Officially Missing You

G, I wanna go back
I wanna go back
I wanna go go ger go go back
I wanna go back.. girl
Officially Missing You
Geeks

Tuesday, 15 April 2014

Block B - Jackpot [Easy-Lyrics]


Jo oppa dul i sange

Ya ho~
Oh jot da je je je Jackpot
The 7th album, 7 member
7 seasons representer
pop time check it out
Zi ya ko

in ga ni yok shi
mun gu chi ob go ga tun
shil su rul ban bok ka ji
no gu rob ge sal myon so
de bak gul no rin da myon
o rim ban pun no chi-ye
u rin nu myong
i ju sa wi ron
jot go han chi yo
cha do yong nab mot ta ji
aight get Rich chi yo Die
sa ra so na aish
Nobody, nobody knows

Fit tan tok shi
do wa brand new Shoes
yo bi so wa
Well being food
gun sa ge wet chul jun
bi nun do bo nik ka
gu mi ya
nan ji gum ress su jung
ne chul se ga
na me gen Bad News
Keep Running Running a
nd Running Running
and bak jin ga mit ge

I'm on my way
mon jo gai sul ge
cho u men da dul
hyo rul cha go
o ri sok da hey i ye
gwi rul dat go no we he
didi ra dide
pai ting nom chi ge
de chang, de chang
de chang he ra
We Het the Jackpot Baby

la lalalala
lala lala lala lala
la lalalala
to jot da
je je je jackpot
la lalalala
lala lala lala lala
la lalalala

Aight
na il mok go do
ji ga bun tal
lyok nom chi get ji
ho su wing nal lyo don na
ai su sha shi ra
nun ke di
na rul mu shi het
don nom dul ay ge
bok su de shin
ak su rul gon ne ne
jo shim he nek tai
wa son mok shi ge
mok jul don
su ga bu ro byon

Byon he ga nun
heng bo ge gi jun
nan in seng-ul
bet ting jung
yo ryong pi u da
gan nil ru ke do
man na jo Oh
ja shin gam ha na
myon game mu kut
gi da ryo My Lady dul
Keep Running Running
and Running Running
and bak jin ga mit ge

I'm on my way
mon jo gai sul ge
cho u men da dul
hyo rul cha go
o ri sok da hey i ye
gwi rul dat go no we he
didi ra dide
pai ting nom chi ge
de chang, de chang
de chang he ra
We Het the Jackpot Baby

la lalalala
lala lala lala lala
la lalalala
to jot da
je je je jackpot
la lalalala
lala lala lala lala
la lalalala

Don't bring me down
bring me down
wi gi yo do Swinging Hard
break it down
break it down now
ming gi jok go ri ji ma
Got pi nun bo mi yon
dam myon be jang it ge
Jackpot

I'm on my way
mon jo gai sul ge
cho u men da dul
hyo rul cha go
o ri sok da hey i ye
gwi rul dat go no we he
didi ra dide
pai ting nom chi ge
de chang, de chang
de chang he ra
We Het the Jackpot Baby

La lalalala uh
luxury, Luxury Life
La lalalala Get that
Money Money get that right
La lalalala
Luxury, Luxury Life
Anyway we're playing Hard
to get Lucky
lala lala lalalala

Monday, 14 April 2014

15& - Can't Hide It [Easy-Lyrics]


Ti ga na na bwa
da bo in na bwa (Hu~)
Ti ga na na bwa
da bo in na bwa (Uh~)
I Think I'm in Love

A mu ri ti ru ran
ne ryo go he bwa do
ha ru jong-il
mi so ga ge
sok gul lo na wa
ni ga ne mam so ge
shi mo non sa rang
te mu ne (Saranghe)
hi ye ay i yeah~
he ye

Ti ga na na bwa
da bo in na bwa
No~ ne nun bi chi
ne mi so ye mo du da
su yo i so so
Ti ga na na bwa
da bo in na bwa
No~ A mu mal do
an he nun de
sa ram du ri
mo du a ra

I'm in Love, I'm in Love
Oh I'm in Love
he sa ri we i rok ke
bit na nun ji
I'm in Love, I'm in Love
Oh I'm in Love
ba ra mi we i rok ke
sang kwe yan ji

Ku mul ku nun gon ji
ma bo be pa jo nun
ji mo ru get ji man
na rul ke u ji ma yo
ku mi gi yen no mu
sa shil gat go sa shi
ri gi yen (I Miss You)
no mu na
kum man ga tun ni je bal

Ti ga na na bwa (No)
da bo in na bwa (No ow)
ne nun bi chi
ne mi so ye mo du da
su yo i so so
Ti ga na na bwa (do jo in nan)
da bo in na bwa (gam chul su ob so)
ha mu mal do
hwan ne nun de
sa ram du ri
mo du wa ra

I'm in Love, I'm in Love
Oh I'm in Love
he sa ri we i rok ke
bit na nun ji
I'm in Love, I'm in Love
Oh I'm in Love
ba ra mi we i rok ke
sang kwe yan ji

I'm in Love, I'm in Love
Oh I'm in Love
he sa ri we i rok ke
bit na nun ji
I'm in Love, I'm in Love
Oh I'm in Love
ba ra mi we i rok ke
sang kwe yan ji

Uh baby Uh~
ho yeah hey Oh~
I think I'm in Love too

Sunday, 13 April 2014

JJCC (DOUBLE JC) - At First [Easy-Lyrics]


Cho mern da gu re

Yeah
Right uh yeah
o ding ga
o gut na go
pit tu ro ji go wi so
na ye sa rang-un
ma um mom nun mal mul
won he tong bin
no ye sa rang-ul
gu re al go i su myon
so do gun na yo pe
i so ju gi rul
ba ra go
to ba ra ji (na nun no ob shi nun)

il dan ne ga
juk ge sun nik ka
dang hang him dun ni ka
ji na myon i cho jin da
ji man ji gum
mun na ni nik ka
Chang bak kul
ba ra bo ni
bap pyum ji gi nun
sa ram dul
jo sa ram dul
do a pa he sul ka

Cho mern da gu re
a pu go gu re
ha nu ri no re
se sangi mo du
mo no jil go
mang gat go
sal gi shi ro jo Oh yeah
mal lo man gu re
juk go ship da go gwen ni
mal lo man gu re
shi ga ni ga myon
o tok ke dun da it go
sa ra ji get ji

Ne sa rang-un
yong won ha go
yong nong ha gil
ba re sot ji
It's like a diamond
ho na no wa nan yang
ju gul da so bo rin
i myon ji cha gap ge
gu do bo rin ke
myot nyon ji nan
game gi ga ta (Finally)

Tak tak ka ge gu do
bo rin dol ga tun no ye
mam da shi dol lil
su op da myon gu gol lo jo wa
got jit mal lo ra do
da shi sa rang han da
mal le jo je bal jin shim om
nun ga sum mi ra do

Cho mern da gu re
a pu go gu re
ha nu ri no re
se sangi mo du
mo no jil go
mang gat go
sal gi shi ro jo Oh yeah
mal lo man gu re
juk go ship da go gwen ni
mal lo man gu re
shi ga ni ga myon
o tok ke dun da it go
sa ra ji get ji

I ro da ga ku
nil la got ga ta
Controli ja ran dwe
go jang nan
su dok kok ji cho rom
nun mu ri
mom chu ji ran na Yeah~
Oh no no no no
Yeah he ye hey
cho men da gu re
ho ye i yeah

Cho mern da gu re
a pu go gu re
ha nu ri no re
se sangi mo du
mo no jil go
mang gat go
sal gi shi ro jo Oh yeah
mal lo man gu re
juk go ship da go gwen ni
mal lo man gu re
shi ga ni ga myon
o tok ke dun da it go
sa ra ji get ji

Saturday, 12 April 2014

Eddy Kim - The Manual [Easy-Lyrics]


Bu du rop ge
mu du it ge
ta tu ta ge
kok ga na ju shi ow
me i ran bon shik
sa yong-an shi ow

bu du ro nun
ma ju chil ten
mi so ji yo so
gun nyo ru rut ge
Hey What's up beauty
ma rul go shi po ow

Gu na ra chim en
mon jo i ron na so
Turning on Jazz
Gentle Kiss
nol ba ra bwa

No mu ji chil ten
so ju du byong dul go
sol jik ka ge
gun nyo ay jip
du du ri shi yo

Ga kum han bon shik
mu jak jong
ga chi to na ga shi ow
da run ha nul
da run ba ram
sum swi ge he jo
ga kum han bon shik
mu jak jong
ki su he ju shi ow
i yu ob shi
no ye ge pa jin
gu nal cho rom

Jal te nun na gu ta ge
jo yong ha ge
nun mul la ge
ma re ju shi ow
me i ran bon shik
no mu go ma wo

Gu na ra chim en
mong jo i ron na so
Clean up mass
Last night
some nol ke u go

Ba re da jul ten
bal go rum chon chon ni
na jik ka ge
gun nyo ay ge
go bek ka shi yo

Da run yo ja a pe son
i song jo gi ji man
i sang ha ge
no a pe son gam jongi ap so
nol sa yong ha gi en
no mu na hak ka wo
man nyang ba ra bo gi en
non nal mi chi ge he
yong won ni
nol sa yong ha go shi po
Oh my girl, Oh my girl

Bu du rop ge
mu du it ge
ta tu ta ge
kok ga na ju shi ow
me i ran bon shik
sa yong-an shi ow

Jal te nun na gu ta ge
jo yong ha ge
nun mul la ge
ma re ju shi ow
me i ran bon shik
no mu go ma wo

I ya rum da un girl
no chi ji ma shi ow

Friday, 11 April 2014

BTS (BANGTAN BOYS) - Just One Day [Easy-Lyrics]


Yeah~ (yeah)
Yeah, Just One Day
One Night

Ha ru man ne ge
shi ga ni it da myon
dal ko man
ni yang gi ay chwi ay
so gon ni nan
jam dul go pa
pak pak kan sul
jul sai ye gi ye
gal da myon ta su ha go
gi pun nun a ne
mom dam gu go pa
I like that no ye gu gil
go gin seng mo ri
ol lyo muk kul te ye
a jil han mok song gwa
hul lo ne rin jan mo ri
so ro ga chi o dil ga
dun ne hen du be gun ni ho ri
yo ma honey
bol te ma da su mi
mak kyo myong dong
go ri cho rom
u ri ye bi ji aim
mun sum so ri
ne i ru mul bul lo
jul te i ni mok so ri ye
jam gyo so nan su yong
ha go pa no rul
jom do al go pa
no ran mi ji ye su pul gi pi
mo ram mer tam mom gak
no ran jak pu me de
he gam sang-ul le
no ran jon je ga
ye su ri nik ka
i rok ke me il nan bam
se do rok sang sang-ul le
o cha pi ne ge nun mu
i mi han ku mi ni ka

Ha ru man no wa ne ga
ham ke hal su it da myon
ha ru man no wa ne ga
son ja bul su it da myon
Ha ru man no wa ne ga
ham ke hal su it da myon
ha ru man (ha ru man)

no wa ne ga
ham ke hal su it da myon
(Do it, Do it, Do it)

no wa ha ru man it
gi rul ba re ba re
(Do it, Do it, Do it)

no wa dan du ri
bo ne nun party party
(Do it, Do it, Do it)

no wa ha ru man it
gi rul ba re ba re
(Do it, Do it, Do it)

No wa dan du ri bo ne
nun party party

gu rol su it da myon
ol ma na jol ka
a mu de na ga
so bap mok go yong hwa
han pyon man bol
su ma nit da myon
na ran ay jong mal
mwon ji shi ra do
hal ten de girl
i'm sorry ne mo ri ga
nom i song jok
in ga bwa
gu re do on jeng ga
bo myon u so jo
jo gu mun nan ni
ho jo myon man ni
nal won mang ha get ji
a ra ne kum te mu ne nol do
ba ra bo ji mo te so
gu rom ne ge ha ru man jo
kum so gi ra do ha ru man
hyon shi rul ping ge
de myo sam kyo ya het don gu
su man nun mal
junge so tak han ma di
man je de ro hal su it ge
gu re na pal ko chi pit
te man na he yo
ji ja ko chi jil te
swip ge i cho jil go ra
seng ge ga ret ji man
no ye ge nan gu re sum
jo ket da myon i gi jo gil ka
nol wi he so ra myo
ha jik nan go jit
ma ra go i so
non ne han ga un
de so i so

Ha ru man no wa ne ga
ham ke hal su it da myon
ha ru man no wa ne ga
son ja bul su it da myon
Ha ru man no wa ne ga
ham ke hal su it da myon
ha ru man (ha ru man)

Ay No wa ne ga
ham ke ha go it da myon
let's go time
24 hours no wa dan du eh
ay da myon a chim bu to
im mat chum he
pa jil su om nun bran
chi do han nip pe
son jap go no wa het
bi che mom dam gu ne
an kut ne a rum da un
bam junge
no ye ge go bek
ke jo myon gun dal lu he
sum man ner nil
du ri ne ge ma rul he

dan ha ru man ni su
myon ga nung he hehe
he ay ay ay ay

Ha ru man no wa ne ga
ham ke hal su it da myon
ha ru man no wa ne ga
son ja bul su it da myon
Ha ru man no wa ne ga
ham ke hal su it da myon
ha ru man (ha ru man)

no wa ne ga
ham ke hal su it da myon
(Do it, Do it, Do it)

no wa ha ru man it
gi rul ba re ba re
(Do it, Do it, Do it)

no wa dan du ri
bo ne nun party party
(Do it, Do it, Do it)

no wa ha ru man it
gi rul ba re ba re
(Do it, Do it, Do it)

No wa dan du ri bo ne
nun party party

Ha ru man no wa ne ga
ham ke hal su it da myon
ha ru man no wa ne ga
son ja bul su it da myon
Ha ru man no wa ne ga
ham ke hal su it da myon
ha ru man (ha ru man)
no wa ne ga
ham ke hal su it da myon

Can you please Stay with me


Wednesday, 9 April 2014

Akdong Musician (AKMU) - Melted [Easy-Lyrics]


Bul gu ne ga
se su ha don
pa ran ba da
go om ge (oh)
mul du ul go (oh)
gu rum bi ba ram
mo ga don ha yan
ha nul he ay se
bit tul ul go

Mam so ge
cha ja on o du mul
gu de ro du go
ba mul do pun cha
ga un gu rim
ja man nyang gu do gan da

O rum du~
ri no ga ha ji myon
jo gum do~
ta tu tan no re ga
na ol ten de
ho rum du run
we gu rok o ke
cha ga ul rul ka
cha ga ul rul ka yo

Why are they so Cold
Why are they so Cold

Bul gun ne ga
se su ha don
pa ran ba da
gu gi pi mot chin yet
on gi rul ba ra bon da
Too Late get it Out
O run dul se sang
chu wi do pul lyo
su myon he
O run don sa rangi
hi jen ju wi ro
hul lo su myon he

Mam so ge
cha ja on o du mul
gu de ro du go
ba mul do pun cha
ga un gu rim
ja man nyang gu do gan da

O rum du (o rum du)
ri no ga ha ji myon
jo gum do (jo gum do)
ta tu tan no re ga
na ol ten de
ho rum du run
we gu rok o ke
cha ga ul rul ka
cha ga ul rul ka yo

O rum du ro
ri no ga ha ji myon
jo gum do~
ta tu tan no re ga
na ol ten de
ho rum du run
we gu rok o ke
cha ga ul rul ka
cha ga ul rul ka yo

Why are they so Cold
Why are they so Cold

Tuesday, 8 April 2014

HIGH4 Feat. IU - Not Spring, Love, or Cherry Blossoms [Easy-Lyrics]


Gi don gyo un
ne jul got
pu mi jom nam
nun bam se kot
gu so ge na rul
sok gam chu go
go ru mul je
chok ke go ro so wow
gu ron de
sa ram dul ma ri
no man a jik
do we gu ro ni
gu je so ya dul
lo bo ni o ne se bo mi

Son jap go go rul
sa ram ha na
om nun ne ge
dal kom han bom ba ra
mi no mu he

Na man pe go
da sa range pa jo bom
no re rul bu ru go
ko ni pi pi yo
na nun a pe
sal lang go ryo do
nan da run ye
gi ga dut go shi po
han ba tang
hwip sul go ji
na ga bo ril
O~ bom sa rang
bot kot mal go

Bom sa rang bot
kot mal go
Bom sa rang bot
kot mal go
Bom sa rang bot
kot mal go~

So ne da chi do
an nul mal lo
nal kum tul go ri ge
ha ji ma ro
mam mok go
bak ke na ga do
mak sang mo byol
go in na

Son jap go go rum
sa ram ha na
om nun ne ge
o sa rang no re
du ri no mu he

Na man pe go
da sa range pa jo bom
no re rul bu ru go
ko ni pi pi yo
na nun a pe
sal lang go ryo do
nan da run ye
gi ga dut go shi po
han ba tang
hwip sul go ji
na ga bo ril
O~ bom sa rang
bot kot mal go

Nam dul bo da jol shil
han sa rang no re
ga sa rul bul lo bwa
su man hun yo nin dul
ga un de we
na nun hon ja man
tok ga tun go ri wa
o je wa ga tun
ot cha rim
nan je ja rin de we
se sang-un byon
han got man gat ji

Nu gung ga wa
bom gi rul go nil go
hal pil lyon ob ji man
nu gu na han bon
ju mun mo mul go
shi pun gu ron gi o gul
man dul go shi po
to ro ji nun
bok ko nip do
en dingi yan
ni bom mi shi ja gi dut

Sa shi run yo
jum yen nal
seng ga gi na (seng ga gi na)
got gi man he
do gu ri wo ji ni ka
da shi nu kil su in na
gung gum he ji ji man
Then you know What

Na man pe go
da sa range pa jo bom
no re rul bu ru go
ko ni pi pi yo
na nun a pe
sal lang go ryo do
nan da run ye
gi ga dut go shi po
han ba tang
hwip sul go ji
na ga bo ril
O~ bom sa rang
bot kot mal go

Bom sa rang bot
kot mal go
Bom sa rang bot
kot mal go
Bom sa rang bot
kot mal go
Bom sa rang bot
kot mal go

Akdong Musician (AKMU) - 200% [Easy-Lyrics]


Uh, na rul bwa, na rul bwa
na rul bwa
Nal, ba ra bwa, ba ra bwa
ba ra bwa

No rul bon ne
ma um so ge sa rang ay
ne bon nu ngi go
bek pal li ha ra he
ne ju wi rul dul lo
san su man hun
gyong jeng ja
Yes i'm a Soldier
for you
sweet men tu jang jon
bal sa ha gi jon ne
je gun dul
ip pu ron na (Yes wan jon)
gan jang kong jang
kong jang jang
equals gan kong jang jang
(Yeah I'm Ready)

A chi mi ke nun
so ri Mok or ning
ba ram du run
makes Har mok or ni
jo mu ro ga nun
dal bi chun
Let it go (uh)
yo mu ro ga nun
Romance kum
ku go (Goodnight)

Hey Baby
it's Comin New Day
se ru un nuk
ki mi ya i gon

Hey we i re
it's Common Lovesick
a mu re do
i go nun, i go nun

It must be L O V E
i bek percent
sure of that
I want you really
i mean really

stu bi rup bap
stu ru tu tu tu

jong ma ri ya nol
jo wa ha nun de
pal gak ke i gun ne
ol gu ri gol
jung myong he

Na rul bwa, na rul bwa
na rul bwa
nal, ba ra bwa, ba ra bwa
ba ra bwa

Nan Strawberry
cho rom very very
sang kum han sa ram
don't worry worry
o ri bo ri han
gu de ju wi
sa ram du run
mo du da i gi ju wi
bam na jul
go ru myo (nol ji kyo jul)
na wa dal li
gu du run (cha ki rul)
gwa shi ha ji man
Bad der ga i jo der ga
i ron na jam
ko de ro do nol chat ne

A chi mi ke nun
so ri Mok or ning
ba ram du run
makes Har mok or ni
jo muk o ga nun
dal bi chun
Let it go (uh)
yo muk o ga nun
Romance kum
ku go (Goodnight)

Hello o di ga
nun go o ni
I'll be there ni ga
in nun gu go ri
a jik u ri sa i
so mok ke do
gu re do try nun he
bwa ya ji na ra do o

It must be L O V E
i bek percent
sure of that
I want you really
i mean really

stu bi rup bap
stu ru tu tu tu

jong ma ri ya nol
jo wa ha nun de
pal gak ke i gun ne
ol gu ri gol
jung myong he

Cho mi ya i ron gi bun
mom chu jil mo ta ge
so mak nom cho
nu ga jam ga no
hun dut ne i bun
ni a pe so
o mul jo mul an yol yo

Ne bu ru me dwi rul
do na bon nun
du nu nul bo ni u wo~ (I said)
See you tomorrow

Oh Baby it can't be
Over like this
Someone help me
ne ma mul jong hal
su it da myon
sa shi run na nol
jo wa ha nun de
mo dun gol da mun
ni nun bi chi
gol jung myong he

It must be L O V E
i bek percent
sure of that
I want you really
i mean really

stu bi rup bap
stu ru tu tu tu

jong ma ri ya nol
jo wa ha nun de
pal gak ke i gun ne
ol gu ri gol
jung myong he

It must be L O V E

Monday, 7 April 2014

ToHeart - Tell Me Why [Easy-Lyrics]


Tell Me Why
u~ u~ O u Wo
Tell Me Why

Bu tak he Tell me why
nan gang he ji go shi po
tut do mo run che
nol no chi gin shi ro

Tell Me Why
ha nu ri byol cho rom
non na rul bi chu ji man
ni ga to na myon
nan o du me gat cho

Wanna go Touch
Wanna get Tips
jo gum do ne ge
gi hwel jo
je bal an nun da go
ha ji ma, ay won he nan

Pi ji mo tan Tiny Dream
mom cho son Tiny Dream
we an dwe ne ga ge sok
ga get da nun de
ne gi ri ya
Make a Dream mak ji ma
Make a Dream nu ga gam ni
kut chul jong-al su i so

Tell Me Why
De dap he Tell me why
nal i he shi kyo je bal
ni ga won he do
mo ta nun ge i so

Tell Me Why
Dwi tul lin sa rang-ul
nan ba ro jap go shi po
gun nyang to na myon
nan mi chil ji mol la

Wanna go Touch
Wanna get Tips
ha bon do
na rul mi do jo
i ri ja nin ha ge
ga ji ma but tak ke nan

Pi ji mo tan Tiny Dream
mom cho son Tiny Dream
we an dwe ne ga ge sok
ga get da nun de
ne gi ri ya
Make a Dream mak ji ma
Make a Dream nu ga gam ni
kut chul jong-al su i so

Love is Blind
do nun nom ji ma gu
line gu lies
cha gap di cha ga un
ni nun bi chul bwa
i mi da chi
an ton sai goodbye
i Cry but gum bang
do ra wa jul go ra mi do
na bi ro
got tek bo he
jil go ya mi do
we gu re sul ji ma
ne jin ja ni ga pi lyo ay
gang han chok
ma ra go dal le do
yak kan nan shi dul
go mong dul go
jit gi go
Seems Sla ka
should leave you
gu re gal go ra myon
kok da shi do ra wa

An dwen da go Time to Cry
mom cho jo Time to Cry
na rul bwa nun mul lo
nol jap go it jan na
ne gi ri ya Make a Dream
mak ji ma Make a Dream
nu ga gam hi
kut chul jong hal su i so

Oh, Na ran nam ja
sa rang a pe
gom nal ge ob so
mo dun gol ri ro do
no man o du myon dwe
Oh, gu mu ot do
gan jo ra mul
i gil sun ob so
You're the only one
not else everyone
The One and Only One
The One and Only One
One Love

Sunday, 6 April 2014

Eddy Kim - 2 Years Apart [Easy-Lyrics]


Mot cham ge so
je de ha go
man na go shi pun de
hyu ga te ma da
nol ko shi nun gol
gi da lyo jo
gu dong a nun
nam ja man na do dwe
de shin i shi bi shi
jo ne du ro ga

gan man ay
kul lo bi i na ga bol ka
o jang ay so
we na nun jek su rib go
tag gu te ne a pe
da run nam ja wa
in nun gun nyo o ho
sang gwan ob so
Someday she's gonna
come back to me yeah

Empty Heart
to be ron ba min yon sow
Tell me why
jon hwal bad ji an ni yu
My Love O u~
bo go shi pun de

2 Years apart
Oh 2 years apart ye yeah
2 years apart
god sake it's too long

mot cham ge so
je de a jig han cham
mon ni rin de
no ye in ne lyo gul
na a nun de
ge nun an dwe
ye jon bu to no rul
no lyo wa so
i shi bi shi hu wen
jon ha bat ji man yeah

It would be hard
to stay with me
2 years apart
Baby just in nyon
ma ni ye

mot cham ge so
gun mu junge
da re ge ma re so
ni ga no mu na
bo go ship da go
jon ne ju wo
mo jin mo su bu ro
na ta nal ge
da hum bo rum dal jon
kog hyu ga na gal ge
i ye

It would be hard
to stay with me
2 years apart
it would be hard
to stay with me
2 years apart

It would be hard
to stay with me
2 years apart..
Baby in nyon ma ni ya

Mot cham ge so
je de ha go
man na go shi pun de
hyu ga te ma da
nol ko shi nun gol
gi da lyo jo
gu dong a nun
nam ja man na do dwe
de shin i shim sa shi
gan nol sa rang he

o jing no rul wi ya han
2 years apart

Saturday, 5 April 2014

MAD CLOWN Feat. Hyolyn(SISTAR) - Without You [Easy-Lyrics]


Sa be gi ho bin jip
bul ko jyon ne
om mo mi to nol ga ta
ho jon he
ba mun na jul go do ne go
bi ga ne rin go gat
ji nun an nun de
ne nun ga oh jo jon ne
tok tok non yo gi om nun
got ga ta
jo shim su re
hyong wan mun yol
go du ro gan da um
an jo ge so mu nul jam
gu ne chol kok
no rul to na bo ne nun
so ri chol kok
ni ga na ga chu o gi ran
bang hol lo na ma
ni mot de ro
o jil lo no hun gi ok
du rul nan da ma
to na ga nun ip sang gwa
to na bo ne nun
ip jang-un hang sang dal la
du run jon hyo da run shim jang
ni ga mol a ra
no man pyon han go jit
mal lo nal ge sok
a pu ge ha ji ma
gu re non do ra so so ga
sa rang he su nik ka
non da chi ji
an nul man kum man
nal yop pe dun gon ni ka
ni ga we rup ji an
nul man kum man

Gyon dil man he
ji nel man he
o cha pi da chi ji
an nul man kum
sa rang he su ni ka~
But I Still Love You

cha mul man he
mal ha ji man
ja jon shim te me
ha ji mo tan mal
he yo ji ji mal ja~
Cuz I Still Love You
da got ji mal
I'm fine a ine, a ine
da go jit mal
i'm fine a ine, a ine
Even without You
Even without You

Gyon dil man ne gwen chan
na seng gak bo da
gyon dil man ne
ne sar me ni ga ob so do
chin jol ha ji mo tet don
i byo ri bang shi gi ot
ji man gok jong ma
gyon dil man he
nan bo gi bo da
pal lel dol li da ti bi rul kyo
jam shi mong te ri
da chek sange an ja
che gul pyo ba bul mo go
ni ga pa jo bo rin ne il
sang byol lo
dal la jin gon ob so
sa rang het go dun non
da chi ji an nul man kum man
na i byo rul tok ba ro ma ju
bo nun bop mol la so
sul pum ma pe
go sum do chi man nyang
ung ku ryo so
a nin chok jong mal lo
na no ryok ka go it ji
man su mul an swi nun
got pe gon byol jit da
he bwa do a po
on jeng ga sa rang-ul
i ro sul te da shi
nun gu ro ji an ket da
ga su me ha pu ge
se gin no ret mal
mi ryo nul chu ha da
yo gi ji mal got to
gik ko ya pa go
ma um kot u rul got

Gyon dil man he
ji nel man he
o cha pi da chi ji
an nul man kum
sa rang he su ni ka~
But I Still Love You

cha mul man he
mal ha ji man
ja jon shim te me
ha ji mo tan mal
he yo ji ji mal ja~
Cuz I Still Love You

er So ru we mam
gak do gi cho rom
je gon het don nu rin gyol guk
tak gu man ku me sa rang
tak gu man ku me jip
swil got do dwe ji ji mo tan
che so ro rul ga du gi bap pat go
bo gum ja ri ga dwe
ju gi bo da mu nul gut
ge da dun chang go
chu o gun bins
ji be ga chi go
u rin yo gi da shin an wa
han ga ji hwak shil
han gon gu ron gam
jong i je nun da shin an wa
jal ji ne
ne mo dun ma mu ro nol
gu ri wo he
sa rang-un ga chi go
nan ba kat te so
mu nul jam gu ne.. bin che

No dul li ni
go gi in ni
do man ni a na
ju ji mo tan na
i gi jo gi don na~
jong mal mian he

Hi byol a pe so
no a pe so
ja jon shim te me
ha ji mo tan mal
he yo ji ji mal ja~
Cuz I Still Love You
da got jit mal
I'm fine a ine, a ine
da got ji mal
i'm fine a ine, a ine
Even Without you
Even Without you

Wednesday, 2 April 2014

A Pink - Mr. Chu [Easy-Lyrics]


Han bon bo myon
du bon do bo go shi po
du bon se bon
bo myon no rul
do an go shi po
no wa ko pul ling
ko pul ling
so ne ki go so
ham ke i gi rul
got go shi po.. nan

Me il me il bwa do
nan do jo wa jo
du bon se bon
na ye bo rul
ko ji bo bwa do
ma chi dreaming dreaming
ku mul ku nun dut
seng gang man he
do nan mi so ga

Mr. Chu ip sul wi ay
chu dal kom ha ge
chu on mo me
nan hi mi pul lyo
ne mam hun dul
hun du ro
nal hun du ro ne yo
I'm falling falling
for your love

Hey you ip sul wi ye
Chu everyday with you
nol bo myon ne nu
ni gam gyo
mol le sal jak da ga wa
to ki su he jul le
ne kum gyol ga tun
non na man ne
Mr. Chu

Bu du ro un gam chok
i jul su ob so
hwak kung go ri nun
ne ol gul
pal ge ji nun gol
It's so lovely lovely
sa rang su ro wo
nan ni ga jak ku
man jo wa jo

Mr. Chu ip sul wi ay
chu dal kom ha ge
chu on mo me
nan hi mi pul lyo
ne mam hun dul
hun du ro
nal hun du ro ne yo
I'm falling falling
for your love

Hey you ip sul wi ye
Chu everyday with you
nol bo myon ne nu
ni gam gyo
mol le sal jak da ga wa
to ki su he jul le
ne kum gyol ga tun
non na man ne

Ne so wo nul
du ro jo yo
yong won nan
sa rangi ro ju gil
ja rit ja rit tan nuk kim
jol de mam
byun ha ji an ki
pyong seng na man
ba ra bwa jo Baby

Mr. Chu ip sul wi ay
chu dal kom ha ge
chu on mo me
nan hi mi pul lyo
ne mam hun dul
hun du ro
nal hun du ro ne yo
I'm falling falling
for your love

Hey you ip sul wi ye
Chu everyday with you
nol bo myon ne nu
ni gam gyo
mol le sal jak da ga wa
to ki su he jul le
ne kum gyol ga tun
non na man ne
Mr. ChuTuesday, 1 April 2014

Park Shin Hye - Arm Pillow [Easy-Lyrics]


Un man kum
gak ka i ro wa
ni nun dong ja ay
bi chi nun na rul bo ge
na o ton pyo
jong ji um myo
ni sa rang mok go
ma shil go
in nun gon ji

Ha ru ha ru
kung man ga ta
no te mu ay nan
Oh baby nun ga ma
na rul da ma
ga man no ye
a ne du ro ga
ha jik da ma ral ji mok tan
ko da ran ne sa rang
ni mam so ge
du go ol go ya

Pal be ge be go
jam dul te
han so nu ro nun
na rul to dak go ryo jwo
sun gan sun gan gi bun
jo wa no te mu ay nan
Oh baby nun ga ma
na rul da ma
ga man no ye
a ne du ro ga
ha jik da ma ral ji mok tan
ko da ran ne sa rang
ni mam so ge
du go ol go ya

du rut tu tu taw~
du rut tu taw taw
du rut tu tu taw taw ter taw taw
du rut tu taw taw~
du rut tu taw taw
du rut tu tu taw taw taw ta o

Mo rak mo rak ja ra
na nun u ri dul sa rang
Oh baby nun ga ma
na rul da ma
ga man no ye
a ne du ro ga
ha jik da ma ral ji mok tan
ko da ran ne sa rang
ni mam so ge
du go ol go ya

du rut tu tu taw~
du rut tu taw taw
du rut tu tu taw taw ter taw taw
du rut tu taw taw~
du rut tu taw taw
du rut tu tu taw taw taw ta o

EXO - Heart Attack [Easy-Lyrics]


Nu ni mo ro chom
bu to ton bit to mu
sek ke ha ban ja gim
no nun gang han Flashlight
A jik ka ji no ye
mo sup gi ri gi ri
cho rer su rum man jang
sangu ro
na ma Flash Back
gin mi ro so gul
go ro so nol dal
mun hwan yang sa i ro
son dal du tan ni
mo sup hong gonge
so nul jo u myo

Mo ri so ge da ma dun
dan ha na nun Only You
kok hyon shil ga tun
hwan sange nan mi cho
ga nun jung
Oh no no a ni get ji
jin ja non a ni get ji
mam jo ma jo ma jo ri myon
so da ga ga nun

Sun gan Heart Attack
i shi ga na kut
nal ap do ha nun
se sang ga jang
hwang hol han nu ki mi
Heart Attack
i su mi mo jo do
jo ul man kum
non gak ka wo

Heart Attack
gi da ri ma kut
to jil got gat don
ne shim jang-ul
jo yong hi um
kyo jwin go yo ham
i su mi mo jo do jo
hul man kum pyong
hwa ro wo ji gum

I rok ke do num
bu shi ni sa ra ji
go a mu got do tok gat ji
ga an na so ra go
to gong gi du run
jong che de go gu
do bo ryo su mul swil
su jo cha ob so so ra go
no ye ge ma rul
go ro so dul li nun
ji mo ru ji man
gu mok so ri ay
nol la nan
dwi do ra bo gin het ji man

Cho jom hun dul li
nun nun ne gen jung-yo
han jil mun
o jo myon na ja shin
do a jik mit gi
him dun dut
Oh no no a ni get ji
jin ja non a ni get ji
gu ru jo gu man nan ni al
u ri so ne da nun

Sun gan Heart Attack
i shi ga na kut
nal ap do ha nun
se sang ga jang
hwang hol han nu ki mi
Heart Attack
i su mi mo jo do
jo ul man kum
non gak ka wo

Heart Attack
gi da ri ma kut
to jil got gat don
ne shim jang-ul
jo yong hi um
kyo jwin go yo ham
i su mi mo jo do jo
hul man kum pyong
hwa ro wo ji gum

Mi do do dwe gen ni
ku mi ra myon
na i rok ke a pu ji
an nul go ya
ha ya ke bit na nun
no rul an go
i de ro mo dun ge
mom chun da myon

Sun gan Heart Attack
i shi ga na kut
nal ap do ha nun
se sang ga jang
hwang hol han nu ki mi
Heart Attack
i su mi mo jo do
jo ul man kum
non gak ka wo

Heart Attack
gi da ri ma kut
to jil got gat don
ne shim jang-ul
jo yong hi um
kyo jwin go yo ham
i su mi mo jo do jo
hul man kum pyong
hwa ro wo ji gum

Su mi Heart Attack
kern di da ri ni kut
Ay, Ayo
Ow Yeah
Ow Ow Ow Yeah